7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (50) Kf Ks Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/ Kommunfullmäktiges presidium har i skrivelse 16 juni 2014 föreslagit att Västerviks kommun ska utveckla och införa e-petition/e-förslag i Västerviks kommun, samt att fullmäktiges presidium ska utses som styrgrupp. Enligt skrivelsen är förslaget att e-förslagen ska ersätta modellen med medborgarförslag. Fullmäktiges presidium har tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning arbetat fram ett förslag till införande av e-förslag i form av en policy, se bilaga. Policyn har remitterats till styrelser och nämnder i Västerviks kommun inför beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 26 augusti 2016 förslag till beslut och framför att syftet med e-förslag är enligt policyn att stärka demokratin, öka delaktigheten och att ge medborgare en större möjlighet att engagera sig. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslag så snart som möjligt ska införas i Västerviks kommun enligt redovisat förslag, att anta redovisat förslag till policy för e-förslag i Västerviks kommun att gälla från den dag då möjligheten finns att lämna e-förslag på kommunens hemsida, att möjligheten att lämna medborgarförslag avskaffas när e-förslag införs, att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med förslag på justeringar i kommunfullmäktiges arbetsordning samt i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen med anledning av att e-förslagen ska ersätta möjligheten att lämna medborgarförslag, samt att uppföljning och utvärdering ska göras ett år efter införandet av e-förslag och redovisas till kommunfullmäktige. Yrkanden Mariann Gustafsson (V) med instämmande av Sverker Thorén (L) yrkar att tredje att-satsen stryks från kommunstyrelsens förvaltnings förslag och yrkar vidare som tillägg att medborgarförslag ska finnas kvar vid införande av e-förslag och att en utvärdering ska göras ett år efter att processen, att ha både e-förslag och medborgarförslag, har satts igång. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax)

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (50) Ks 297 forts. Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Angelica Katsanidou (S), Anna Bodjo (MP) och Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Proposition Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons m.fl. yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag i sin helhet mot Mariann Gustafssons m.fl. yrkande att bifalla alla att-satser utom tredje att-satsen, att möjligheten att lämna medborgarförslag avskaffas när e-förslag införs, och finner att kommunstyrelsen har bifallit Harald Hjalmarssons m.fl. yrkande. Därefter ställer ordföranden Mariann Gustafssons m.fl. tilläggsyrkande att medborgarförslag ska finnas kvar vid införande av e-förslag och att en utvärdering ska göras ett år efter att processen, att ha både e-förslag och medborgarförslag, har satts igång under proposition och finner att kommunstyreslen har avslagit yrkandet. Därmed har kommunstyreslen bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag i sin helhet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslag så snart som möjligt ska införas i Västerviks kommun enligt redovisat förslag, att anta redovisat förslag till policy för e-förslag i Västerviks kommun att gälla från den dag då möjligheten finns att lämna e-förslag på kommunens hemsida, att möjligheten att lämna medborgarförslag avskaffas när e-förslag införs, att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med förslag på justeringar i kommunfullmäktiges arbetsordning samt i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen med anledning av att e-förslagen ska ersätta möjligheten att lämna medborgarförslag, samt att uppföljning och utvärdering ska göras ett år efter införandet av e-förslag och redovisas till kommunfullmäktige. Reservationer Mariann Gustafsson (V) och Sverker Thorén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax)

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 15 (50) Ks 297 forts. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens beslut , 297 Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 26 augusti 2016 (utsänd tidigare) Policy för e-förslag i Västerviks kommun, förslag (utsänd tidigare) Inkomna remissvar (utsända tidigare) Expedieras till: Kommunstyrelsens förvaltning Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax)

4 Kanslichef Elisabet Olsson Kommunstyrelsen Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Sammanfattning Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. E-förslaget läggs ut på kommunens hemsida och andra personer kan stödja förslaget genom att signera det. Kommunfullmäktiges presidium har i skrivelse 16 juni 2014 föreslagit att Västerviks kommun ska utveckla och införa e-petition/e-förslag i Västerviks kommun, samt att fullmäktiges presidium ska utses som styrgrupp. Enligt skrivelsen är förslaget att e-förslagen ska ersätta modellen med medborgarförslag. Kommunstyrelsen behandlade , 268 ärendet och beslutade att godkänna lämnad information samt att kommunfullmäktiges presidium i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning fortsätter att bereda ärendet. Ett förslag till införande av e-förslag har tagits fram i form av en policy som beslutas av kommunfullmäktige. Syftet med e-förslag är enligt policyn att stärka demokratin, öka delaktigheten och att ge medborgare en större möjlighet att engagera sig. Det ökar också möjligheten för kommunens politiker att få veta vilka frågor som är viktiga för medborgarna. Enligt förslaget till policy får vem som helst lämna in och signera e- förslag och det finns ingen åldersbegränsning. Om ett förslag samlar in 30 underskrifter eller mer kommer förslaget att behandlas politiskt. Det politiska beslutet publiceras på hemsidan. Om förslaget samlar färre än 30 underskrifter avslutas det och arkiveras på hemsidan. E-förslagen föreslås ersätta medborgarförslagen som därmed avskaffas. Benämning e-förslag/e-petition E-förslag kan även benämnas e-petition. Vi har valt att använda benämningen e-förslag eftersom det är ett enklare ord som är lättare att direkt förstå innebörden av. Det verkar också vara den benämning som flest kommuner har valt att använda sig av. F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\handlingar-ks160912\ e-forslag-inforande-missiv.docx

5 Bakgrund E-petitioner/e-förslag kommer från Storbritannien. Målet var från början att skapa större tillit till offentlig verksamhet och att det också skulle leda till en mer effektiv verksamhet. I detta arbete ställdes också krav på att involvera medborgare i utvecklingen av verksamheten. E-förslag har sedan spridit sig till andra länder i Europa, däribland Sverige. Här har man sett e-förslagen som en möjlig lösning för att hantera det minskade demokratiska engagemanget. I Sverige var Malmö första kommun med ett införande 2008 genom det så kallade Malmöinitiativet. Andra kommuner som idag använder sig av e-förslag är till exempel Borås, Haninge, Burlöv, Bengtsfors, Värmdö, Haparanda, Kävlinge, Ljungby, Västerås och Linköping. Hur fungerar e-förslag? Den som vill fyller i sitt e-förslag i ett formulär på hemsidan, via en dator eller en mobil enhet. Det kan vara en kommunmedlem eller någon annan som lämnar förslaget, beroende på vad kommunen har bestämt är tillåtet. Därefter granskas förslaget av en moderator på kommunen innan det läggs ut på hemsidan så att alla kan ta del av det. Förslaget ligger sedan ute en viss tid för att andra ska kunna signera det. Vissa kommuner har en fast tid för hur länge förslaget ligger ute, andra låter förslagsställaren själv sätta slutdatum. När tiden har gått ut kontrolleras hur många signaturer förslaget har fått. Om det finns en minimigräns på antal signaturer och förslaget inte har fått tillräckligt många så arkiveras förslaget utan vidare åtgärd. Om förslaget har nått minimigränsen för signaturer så skickas det av moderator vidare till ansvarig nämnd som hanterar förslaget. Svaret publiceras sedan på hemsidan så att alla kan se vad som har hänt med förslaget. Systemet bygger på öppenhet där alla ska kunna se vilka förslag som har kommit in och hur de har hanterats. Detta är en generell beskrivning av hur ett system med e-förslag kan se ut. Det varierar dock mycket i landets kommuner och står varje kommun fritt att själv välja på vilket sätt man vill hantera e-förslagen. Inga nationella riktlinjer eller bestämmelser finns framtagna. Kommunala mål och uppdrag I Budget 2016 finns det prioriterade inriktningsområdet Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande. Där preciseras uppdraget att utveckla och förbättra information och kommunikation med invånare och företag. Kommunfullmäktige gav , 138 demokratiberedningen i uppdrag att från och med 1 juli 2013 vidareutveckla medborgardialog i olika former. E-förslag är ett sätt att utveckla medborgardialogen i kommunen. 2 (6)

6 Beredning av ärendet samt förslag Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett material som i tretton steg visar hur e-förslag på ett bra sätt kan införas i en kommun. De olika stegen anges nedan. 1. Varför e-förslag? 2. Vem ska få lämna e-förslag? 3. Vem får skriva under, stödja ett e-förslag? 4. Organisation för e-förslag 5. Hur många signaturer behövs? 6. Hur får ett e-förslag se ut? 7. Kommentera och diskutera ett e-förslag 8. Hur länge kan ett e-förslag ligga öppet för att samla in underskrifter? 9. Kontrollera processen 10. Öppenhet och tydlighet 11. Marknadsföring, lansering 12. Kravspecifikation på systemet 13. Utvärdering och uppföljning Policy för e-förslag Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning berett ärendet och diskuterat de olika stegen i ett eventuellt införande. Utifrån detta har ett förslag till policy för e-förslag arbetats fram (se bilaga). Beslut om ett införande samt godkännande av policyn bedöms vara en fråga för kommunfullmäktige att besluta om. Policyn innehåller följande delar: - Vad är ett e-förslag? - Syfte - Vad kan ett e-förslag handla om? - Vem får lämna in och signera ett e-förslag? - Hantering av e-förslagen - Publicering på hemsidan och ansvar. Syftet med e-förslag är enligt policyn att stärka demokratin, öka delaktigheten och att ge medborgare en större möjlighet att engagera sig. Det ökar också möjligheten för kommunens politiker att få veta vilka frågor som är viktiga för medborgarna. Enligt förslaget till policy får vem som helst lämna in och signera e-förslag och det finns ingen åldersbegränsning. Om ett förslag samlar in 30 underskrifter eller mer kommer förslaget att behandlas politiskt. Det politiska beslutet publiceras på hemsidan, vilket skapar en öppenhet och tydlighet. Denna återkoppling är mycket viktig för att medborgarna ska se hur förslagen har hanterats. Om förslaget samlar färre än 30 underskrifter avslutas det och arkiveras på hemsidan. Därigenom kan förslagen som inte uppnår 30 underskrifter utgöra en idébank för politiker i Västerviks kommun att i andra sammanhang, exempelvis genom motioner i kommunfullmäktige, ta upp förslaget och skapa ett ärende för vidare beredning i berörd nämnd/styrelse. 3 (6)

7 E-förslag ersätter medborgarförslag Kommunfullmäktiges presidium föreslår att e-förslagen ska ersätta medborgarförslag. Därmed krävs ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning samt i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen. Ändringarna börjar lämpligen gälla från och med att möjligheten att lämna e-förslag på hemsidan har införts. Ekonomi Införande av e-förslag kräver att en särskild IT-lösning för publicering på hemsidan köps in. Kostnaden bedöms vara ca kr/år. Denna kostnad föreslås beaktas inom kommunstyrelsens förvaltnings verksamhet inför arbetet med budget Resursbehov Administrationen kring e-förslag kräver personella resurser i form av den moderator som ska granska förslagen och sköta kontakten med förslagsställaren, samt hantera publicering och arkivering på hemsidan. Moderatorfunktionen föreslås finnas inom ledningskontoret i kommunstyrelsens förvaltning. Samtidigt är bedömningen att behovet av handläggarresurser i olika delar i kommunens organisation kommer att minska, i samband med att medborgarförslagen avskaffas. Idag handläggs de flesta medborgarförslagen av kommunstyrelsens förvaltning och främst av enheten för samhällsbyggnad. Med modellen med e-förslag kan förslag av karaktären enklare frågor eller synpunkter lämnas direkt till ansvarig handläggare för besvarande utan att publiceras som ett e-förslag. Detta leder både till att administrationen minskar och att förslagslämnaren kan få en snabbare hantering av sin fråga. Legalitet E-förslag regleras inte i någon gällande lagstiftning. Medborgarförslag regleras i kommunallagen 5 kap. 23, 33, 64 samt 6 kap. 27a, men är en så kallad frivillig regel. Det innebär att det är upp till varje fullmäktige i respektive kommun att välja om medborgarförslag ska införas eller inte. Det är därmed också fullmäktige som beslutar i frågan om att avskaffa medborgarförslag. I Västerviks kommun regleras medborgarförslag i fullmäktiges arbetsordning samt i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen, vilket innebär att ett avskaffande av medborgarförslagen kräver ändringar i dessa dokument. Barnperspektivet Enligt gällande rutin för hur Västerviks kommun ska väga in barnperspektivet i ärendebehandling och beslut har barn rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. I detta ärende är det viktigt att ge goda möjligheter för barn att lämna in och signera e-förslag. I det sammanhanget är det viktigt att informationen utformas på ett sätt som är lätt att förstå och att det finns möjlighet att lämna e-förslag så att det blir lättillgängligt för barn. Detta kräver att leverantören kan erbjuda så kallad responsiv design så att lösningen fungerar från olika typer av mobila enheter. Detta är naturligtvis en lösning som är till nytta även för andra grupper än barn. 4 (6)

8 Uppföljning och utvärdering Uppföljning ska ske ett år efter införandet då en sammanställning ska göras över hur många förslag som har lämnats, samt hur många som har behandlats av nämnd, styrelse eller fullmäktige. En utvärdering av arbetssättet ska också göras samt förslag på eventuella förändringar av detta lämnas. Samråds- och remissförfarande Förslaget är samrått med tjänstemän med ansvar för kommunikation, IT och e-tjänster samt med ledande tjänstemän inom kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsen beslutade , 134 att remittera ärendet om införande av e-förslag och avskaffande av medborgarförslag, inklusive förslag till policy för e- förslag, till samtliga nämnder och styrelser samt alla partier representerade i kommunfullmäktige för yttrande senast den 8 juni Yttranden har inkommit från följande: - Barn- och utbildningsnämnden, , 54 - Miljö- och byggnadsnämnden, Socialnämnden, , 65 - TjustFastigheter AB, , Västerviks Bostads AB, , Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, , 9 nr 4 - Vänsterpartiet i Västervik, 1 juni 2016 Remissinstanserna uttrycker i flera fall en positiv inställning till förslaget eller har inga synpunkter på det. Från två håll (socialnämnden och Vänsterpartiet) lyfts vikten av att personer som inte kan lämna förslag digitalt också ska kunna göra det på papper. Vänsterpartiet anser dessutom att möjligheten att lämna medborgarförslag även fortsättningsvis ska finnas kvar. Vidare önskar Vänsterpartiet ett förtydligande på vilka som får rösta på e-förslag. TjustFastigheter AB poängterade vikten av årlig utvärdering av systemet. I förslaget till policy har efter remissrundan en rad lagts till: E-förslag kan även lämnas in på papper. Förtydligande om vilka som får signera anses inte behövas då det framgår av policyn att alla som vill får signera ett förslag. Detta kommer endast att kunna göras digitalt, men den som inte har möjlighet att göra detta själv kan få hjälp av personal på kommunhuset och möjligen även på andra publika platser, som till exempel bibliotek. Här ska man förstås också kunna få hjälp och vägledning när man vill lämna in ett förslag. Demokratiberedningen har också deltagit i beredningen av ärendet och lämnat sina synpunkter vilka redovisas nedan: - Marknadsföring av övergången från medborgarförslag till e-förslag är viktig. - Positivt att enkla frågor kan skickas direkt efter granskning av moderatorn till berörd förvaltning/bolag för handläggning och utförande. - Positivt att fler personer än kommuninvånarna kan lämna förslag. - Viktigt att utreda vidare om hur legitimering ska ske och hur man säkrar att en person bara har lämnat en signatur. - Viktigt att kunna lämna e-förslag i publika miljöer. 5 (6)

9 MBL-förhandling MBL-förhandling är inte påkallad. Arbetsformer för införandet Efter beslut i kommunfullmäktige utser kommundirektören en arbetsgrupp med tjänstemän som arbetar vidare med detaljfrågor för införandet. Avstämning sker regelbundet med kommunfullmäktiges presidium. Bilaga: Förslag till policy för e-förslag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslag så snart som möjligt ska införas i Västerviks kommun enligt redovisat förslag, att anta redovisat förslag till policy för e-förslag i Västerviks kommun att gälla från den dag då möjligheten finns att lämna e-förslag på kommunens hemsida, att möjligheten att lämna medborgarförslag avskaffas när e-förslag införs, att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med förslag på justeringar i kommunfullmäktiges arbetsordning samt i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen med anledning av att e-förslagen ska ersätta möjligheten att lämna medborgarförslag, samt att uppföljning och utvärdering ska göras ett år efter införandet av e-förslag och redovisas till kommunfullmäktige. Anders Björlin Kommundirektör Elisabet Olsson Kanslichef 6 (6)

10 FÖRSLAG Policy för e-förslag i Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, XX att gälla från 20XX-XX-XX Vad är ett e-förslag? Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. E-förslaget läggs ut på kommunens hemsida och andra personer kan stödja förslaget genom att signera det. Syfte Syftet med e-förslag är att stärka demokratin, öka delaktigheten och att ge medborgare en större möjlighet att engagera sig. Det ökar också möjligheten för kommunens politiker att få veta vilka frågor som är viktiga för medborgarna. Vad kan ett e-förslag handla om? E-förslagen kan handla om allt som ryms inom de verksamheter som kommunen och de kommunala bolagen ansvarar för. Vem får lämna in och signera ett e-förslag? Alla som vill kan lämna in eller signera ett e-förslag, såväl invånare i Västerviks kommun som andra. Det finns ingen åldersbegränsning. Det betyder att även barn och ungdomar kan lämna in förslag. E-förslag kan även lämnas in på papper. En signatur per medborgare räknas. Hantering av e-förslagen Ett e-förslag granskas av en moderator innan det publiceras på hemsidan. Förslaget ska ha en titel och en tydlig beskrivning. Otydliga förslag kan skickas tillbaka till förslagslämnaren för förtydligande. Förslagslämnaren väljer under hur lång tid förslaget kan samla signaturer, dock max 90 dagar. Om 30 personer eller fler har signerat förslaget tas det upp för politisk behandling. Kommunfullmäktiges presidium beslutar om förslaget ska behandlas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, en nämnd eller ett bolag. Därefter bereds ärendet av handläggare inför den politiska behandlingen. Det politiska beslutet publiceras på hemsidan. E-förslag som har fått färre än 30 signaturer avslutas utan vidare åtgärd när tiden för insamling av signaturer är slut. Även de avslutade förslagen fortsätter att vara synliga på hemsidan. Publicering på hemsidan och ansvar Förslagslämnarens namn samt namnen på de som signerar förslagen publiceras i anslutning till det inlämnade förslaget (godkännande av behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen krävs). Kommunen förbehåller sig rätten att bestämma vad som publiceras. Anledningar till att e-förslag inte publiceras kan vara att förslaget: - strider mot gällande lagstiftning, F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\handlingar-ks160912\ policy-eforslag-efter-remiss.docx

11 berör en fråga som ligger utanför kommunens ansvarsområde, - rör enskilda ärenden eller kan härledas till enskilda personer, - på något sätt är kränkande, oseriöst eller stötande, - innebär marknadsföring av produkt eller kommersiell verksamhet, - har mer karaktär av en enkel fråga eller en synpunkt, - är mycket likt ett annat förslag som har lämnats in de senaste 12 månaderna. 2 (2)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (28) 2016-11-28 Kf Ks 386 4. Avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och den kommunala hälsooch sjukvården från 1 januari 2017

Läs mer

5. Yttre ramverk för personalförmåner i Västerviks kommun Dnr 2016/

5. Yttre ramverk för personalförmåner i Västerviks kommun Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (28) 2016-11-28 Kf Ks 371 5. Yttre ramverk för personalförmåner i Västerviks kommun Dnr 2016/199-026 I budget 2016 finns uppdraget att arbeta fram ett yttre ramverk

Läs mer

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 22 (37) 2016-06-20 Kf Ks 202 14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/387-109 Leif Svensson (V) har 28 juni 2014 väckt en motion om förtroenderåd

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 21 (31) 2015-11-30 Kf Ks 346 Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

20. Motion om vilda djur på cirkus svar Dnr 2015/

20. Motion om vilda djur på cirkus svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 42 (51) 2016-10-31 Kf Ks 354 20. Motion om vilda djur på cirkus svar Dnr 2015/353-109 Harald Hjalmarsson (M) har väckt en motion där han yrkar att Västerviks kommun

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (42) 2016-03-21 Kf 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 Oskarshamns Hamn AB (OHAB) för förhandlingar

Läs mer

9. Motion om bättre företagsklimat svar Dnr 2016/

9. Motion om bättre företagsklimat svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 15 (32) 2017-04-24 Kf Ks 123 9. Motion om bättre företagsklimat svar Dnr 2016/395-109 Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen den16 december

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (51) 2016-10-31 Kf 8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB Ks 337 Fjärrvärmeavgift, VA-taxa och elnätsavgifter från 1 januari 2017 information och

Läs mer

E-förslag som ersättning för medborgarförslag rutiner

E-förslag som ersättning för medborgarförslag rutiner Informationsärende Sida 1(5) Kommunledningsförvaltningen Datum 2017-11-01 E-förslag som ersättning för medborgarförslag rutiner Kommunfullmäktige gav 2015-09-08 kommunstyrelsen i uppdrag att införa e-

Läs mer

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (25) 2015-12-14 Kf Ks 372 HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 Västerviks kommun tecknade 2008

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 36 (41) 2014-03-24 Ks 31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/546-109 Bo Karlsson (SD) och Margareta Andersson (SD) har 17 november 2011 väckt

Läs mer

Motion om att införa fastighetsgemensam sophantering Moderaterna genom Jon Sjölander (M) Dnr 2015-525-109

Motion om att införa fastighetsgemensam sophantering Moderaterna genom Jon Sjölander (M) Dnr 2015-525-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (31) 2015-12-14 Kf Motion om att införa fastighetsgemensam sophantering Moderaterna genom Jon Sjölander (M) Dnr 2015-525-109 Den moderata fullmäktigegruppen har

Läs mer

Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-01-30 Annelie Wiker 0550-85899 Annelie.Wiker@kristinehamn.se Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Sammanfattning Kristinehamns kommun startade upp projekt

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

22. Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet

22. Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 25 (26) 2014-04-28 Ks 22. Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet tillägg Dnr 2014/242-770 Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, 207 att ställa sig bakom

Läs mer

Kommunfullmäktige. Demokratiberedningens slutrapport gällande förslag till utveckling och hantering av medborgarförslag

Kommunfullmäktige. Demokratiberedningens slutrapport gällande förslag till utveckling och hantering av medborgarförslag Kommunfullmäktige Demokratiberedningens slutrapport gällande förslag till utveckling och hantering av medborgarförslag Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-25, 190, att uppdra åt demokratiberedningen att

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl. 13.00 14.55 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 februari 2016 kl. 14.30 16.10 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson

Läs mer

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 7 (29) 2015-04-13 Ks 5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/126-770 Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/

15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 33 (51) 2016-10-31 Kf Ks 343 15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/158-109 Malin Sjölander (M) och

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 svar Dnr 2016/

16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 30 (45) 2017-06-19 Kf Ks 205 16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 svar Dnr 2016/314-109 Lars-Inge Karlsson (KD) för Kristdemokraterna

Läs mer

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) 2016-01-25 Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/309-010 Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans

Läs mer

19. Motion om ökad attraktivitet i småbåtshamnen svar Dnr 2015/

19. Motion om ökad attraktivitet i småbåtshamnen svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 40 (51) 2016-10-31 Kf Ks 353 19. Motion om ökad attraktivitet i småbåtshamnen svar Dnr 2015/160-109 Jon Sjölander (M) har 19 mars 2015 väckt en motion angående ökad

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner

3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 6 (51) 2016-10-31 Kf 3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner Justerandes sign Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25

Läs mer

Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna (8.5.2)

Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna (8.5.2) Sid 1 (5) Yttrande Ert dnr KU2016/0088/D Vårt dnr 16KS128-8 2016-05-16 Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället 103 33 Stockholm Remissyttrande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Läs mer

14. Valkretsindelning vid 2018 års allmänna val yttrande till länsstyrelsen Dnr 2016/

14. Valkretsindelning vid 2018 års allmänna val yttrande till länsstyrelsen Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 27 (45) 2017-06-19 Kf Ks 203 14. Valkretsindelning vid 2018 års allmänna val yttrande till länsstyrelsen Dnr 2016/371-111 Länsstyrelsen i Kalmar län har i skrivelse

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

14. Motion om alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort svar Dnr 2015/

14. Motion om alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 31 (51) 2016-10-31 Kf Ks 340 14. Motion om alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort svar Dnr 2015/530-109 Bo Karlsson (SD)

Läs mer

12. Motion om avskaffande av delade turer svar Dnr 2015/

12. Motion om avskaffande av delade turer svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 27 (50) 2016-09-26 Kf Ks 284 12. Motion om avskaffande av delade turer svar Dnr 2015/112-109 Alexandra Isaksson (SV) har väckt en motion om avskaffande av delade

Läs mer

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 14 (37) 2015-12-17 Kf 145 Ks 179 Au 211 KS/2015-0226 Svar på medborgarförslag Bygglov över disk s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (48) 2017-11-27 Kf Ks 380 7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/236-370 Kommunstyrelsen har

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 43 Partistöd för 2017 Dnr 2017-000032 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för 2017 utbetala följande belopp i grund-

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) Sammanträdesdatum 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01 Datum Sida 2017-09-15 1 (7) Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01 Antagna av kommunfullmäktige 2017-11-06, 127 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Håkan Jörnehed (V) har inkommit med en skrivelse till landstingsstyrelsen daterad den 14 april 2015, om hanteringen av skrivelser.

Håkan Jörnehed (V) har inkommit med en skrivelse till landstingsstyrelsen daterad den 14 april 2015, om hanteringen av skrivelser. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0589 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om hantering av skrivelser Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

KF INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN

KF INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN KF 2007-01-29 INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN I handlingarna på sida 49-54 redovisar KS sitt förslag till beslut i KF att inrätta en tillfällig beredning med sju ledamöter. Inför handläggningen

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige den 12 november 2003, 137 med ändring den 9 mars 2005, 48, med ändring den 13 februari 2008, 36 och med ändring 14 april 2010, 70 Uddevalla

Läs mer

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 13 Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 28 januari 2002

Protokoll Kommunfullmäktige 28 januari 2002 Protokoll Kommunfullmäktige 28 januari 2002 Kf 1 Dnr KS01/329 024 Motion om placering av kommunens pensionsmedel, Leif Björnlod (mp) Leif Björnlod föreslår i motion att kommunen utreder möjligheten att

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 135 Svar på motion (S) Inför frågestund och medborgarförslag (KS 2012.315) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Yxningen, kommunhuset Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lennart Haraldsson, (S), ordförande Bo Hasselblad, (M), Ann Hemmingsson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (21) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl. 8.30 15.15 ajournering kl. 12.00-14.00 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S), 22-23,

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) sammanträdesdatum 2012-11-27 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

10. Köp av del av Källsåker 1:1 Dnr 2017/

10. Köp av del av Källsåker 1:1 Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (45) 2017-06-19 Kf Ks 222 10. Köp av del av Källsåker 1:1 Dnr 2017/214-252 Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 16 maj 2017 att Västerviks kommun

Läs mer

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner KS

Redovisning av obesvarade motioner KS Redovisning av obesvarade motioner 201 10 KS 201.420 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 201-11-1 184 Redovisning av obesvarade motioner 201 (KS 201.420) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

10. Elhandelsverksamhet inom Västervik Miljö & Energi AB samt ändring av bolagsordning och ägardirektiv Dnr 2016/228-370

10. Elhandelsverksamhet inom Västervik Miljö & Energi AB samt ändring av bolagsordning och ägardirektiv Dnr 2016/228-370 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (37) 2016-06-20 Kf Ks 222 10. Elhandelsverksamhet inom Västervik Miljö & Energi AB samt ändring av bolagsordning och ägardirektiv Dnr 2016/228-370 Västervik Miljö

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer