Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Eva Ahlström (M) Katarina Andersson (M) Mats Hugosson (C) Sverker Thorén (FP) Olof Nimhed (VDM) Gunnel Ohlin (KD) Tomas Kronståhl (S) Ingegerd Karlsson (S) Angelica Katsanidou (S) Gunnar Jansson (S) , Dan Nilsson (S) Anna Bodjo (MP) Mariann Gustafsson (V) Veikko Kärki (S), tjg. ers , 309 Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Sverker Thorén (FP) Kommunledningskontoret 19 oktober 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabet Olsson Ordförande Justerande Harald Hjalmarsson Sverker Thorén Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 17 oktober 2011 Anslaget sätts upp 19 oktober 2011 Anslaget tas ned 9 november 2011 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Elisabet Olsson

2 Kommunstyrelsen 2 (27) Övriga närvarande Peter Johansson (M), ers. Roger Psajd (M), ers. Anna Hertzog (C), ers. Kenneth Hardy Axelsson (FP), ers. Albert Madebjörk (C), ers. Veikko Kärki (S), ers , Sharad Bhatt (S), ers. Ewa Ståhl (S), ers. Tomas Markljung (V), ers. Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör samhällsutveckling , Elisabet Olsson, sekreterare Johan Hägglund, kommunledningskontoret Annika Boman, Västervik Framåt AB 295 Erik Rollborn, KPMG 295 Gert Wollinger (S), revisionen 295 Tanja Levin, kommunledningskontoret 295 Ulla Öhrn, kommunledningskontoret 295 Pierre Strid, räddningstjänsten 295 Jonna Ahlberg, räddningstjänsten 295 Tauno Fagerlund, kommunledningskontoret 295 Per Lundberg, serviceförvaltningen 295 Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad 295 Per Allerth, Västervik Miljö & Energi AB 295 Ruben Öberg, Västervik Miljö & Energi AB 295 Anders Fröberg, miljö- och byggnadskontoret 295 Conny Jansson, miljö- och byggnadskontoret 295

3 Kommunstyrelsen 3 (27) Ärendelista 17 oktober Upprop och val av justerare 294 Anmälan om delegationsbeslut 295 Kommundirektören informerar 296 Anställning av kommundirektör 297 Anställning av ekonomichef 298 Revisionsrapport över Bisysslor svar 299 Revisionsrapport över Avtalstrohet svar 300 Risk- och sårbarhetsanalys 2011 för Västerviks kommun 301 Delårsrapport för kommunstyrelsen januari augusti Delårsrapport för kommunen januari augusti Månadsrapport för kommunstyrelsen januari september Månadsrapport för kommunen januari september Åtgärder för återställning av 2008 års negativa resultat redovisning av uppdrag 306 Ändring i aktieägaravtal för Västervik Biogas AB 307 Lantmäteriets rapport Beslut enligt 6 kap. 5 plan- och bygglagen yttrande 308 Fusion mellan Västerviks Bostads AB och Kvällinge Fastighets AB 309 Kommunala vuxenutbildningens (Komvux) överföring till enheten för arbete och kompetens uppdrag 310 Översyn av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda remiss 311 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 312 Sammanträdesplan 2012 för kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelsen 4 (27) Ärendelista 17 oktober 2011 forts. 313 Rapporter

5 Kommunstyrelsen 5 (27) Ks 293 Upprop och val av justerare Upprop sker och Sverker Thorén (FP) utses att justera dagens protokoll.

6 Kommunstyrelsen 6 (27) Ks 294 Anmälan om delegationsbeslut Kommundirektör Carl-Magnus Mårhedens beslut Dnr 2011/ Skolinspektionens beslut 28 september 2011 om avslag för Drottning Blankas Gymnasieskola AB som huvudman för gymnasieskola i Västerviks kommun läggs till handlingarna. Dnr 2011/ Kommunledningskontoret yttrande 26 september 2011 till Länsstyrelsen i Kalmar län om hastighetsbegränsning på Ekhagsvägen i Västervik läggs till handlingarna. Dnr 2011/ Skolinspektionens beslut 30 september 2011 om avslag för Baggium Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola i Västerviks kommun läggs till handlingarna. Dnr 2009/ Kommunledningskontorets yttrande 4 oktober 2011 till Länsstyrelsen i Kalmar län över ansökan om nya lokala trafikföreskrifter avseende parkering vid väg 785 vid Ankarsrum läggs till handlingarna. Dnr 2011/ Kommunledningskontorets godkännande 7 oktober 2011 av vattenverksamhet på del av fastigheten Gränsö 1:1, Västervik läggs till handlingarna. Trafikhandläggarens beslut Lokala trafikföreskrifter, väghållarbeslut, transporttillstånd och parkeringsdispenser nr 54-66/11. Beslut enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor Dnr 2011/9-174 Rapport 28 september 2011 om nyttjandeförbud enligt 3 kap 4 lagen om skydd mot olyckor. Dnr 2011/ Rapport 28 september 2011 om föreläggande enligt 5 kap. 2 lagen om skydd mot olyckor. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för gruppmöten och lunch.

7 Kommunstyrelsen 7 (27) Ks 295 Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om följande aktuella ärenden: - handelsplatsutveckling i Västervik, - revisionsrapport över Bisysslor svar, - revisionsrapport över Avtalstrohet svar, - anställning av kommundirektör (Carl-Magnus Mårheden närvarar inte vid informationen), - anställning av ekonomichef, - risk- och sårbarhetsanalys 2011 för Västerviks kommun, - delårsrapport för kommunstyrelsen januari augusti 2011, - delårsrapport för kommunen januari augusti 2011, - månadsrapport för kommunstyrelsen januari september 2011, - månadsrapport för kommunen januari september 2011, - åtgärder för återställning av 2008 års negativa resultat redovisning av uppdrag, - särtaxa för vatten och avlopp (VA) på Hornslandet, Västervik antagande. att godkänna lämnade rapporter.

8 Kommunstyrelsen 8 (27) Ks 296 Anställning av kommundirektör Dnr 2011/ Kommunstyrelsen beslutade , 133 om en kravprofil för kommundirektör. Kommunledningskontoret redovisar muntligt på sammanträdet resultatet av rekryteringsprocessen samt anställningsvillkoren. Ordföranden yrkar att Carl-Magnus Mårheden erbjuds uppdraget som kommundirektör, samt att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att slutföra anställningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att erbjuda Carl-Magnus Mårheden uppdraget som kommundirektör, samt att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att slutföra anställningen. Harald Hjalmarsson (M) Tanja Levin, kommunledningskontoret

9 Kommunstyrelsen 9 (27) Ks 297 Anställning av ekonomichef Dnr 2011/ Kommunstyrelsen beslutade , 134 om en kravprofil för ekonomichef. Kommunstyrelsen beslutade , 283 att erbjuda Anders Björlin uppdraget som ekonomichef, samt att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att slutföra förhandlingarna avseende anställningsvillkoren och återkomma till kommunstyrelsen för beslut. Kommunledningskontoret redovisar anställningsvillkoren muntligt på sammanträdet. Ordföranden yrkar att anställningsvillkoren för Anders Björlin som ekonomichef godkänns och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att godkänna anställningsvillkoren för Anders Björlin som ekonomichef. Tanja Levin, kommunledningskontoret

10 Kommunstyrelsen 10 (27) Ks 298 Revisionsrapport över Bisysslor svar Dnr 2011/ Revisorerna har i skrivelse 16 juni 2011 överlämnat rapport över bisysslor till kommunstyrelsen för kännedom och beaktande. I rapporten föreslås att befintliga styrdokument ersätts med en policy som beslutas av kommunfullmäktige och därefter görs känd i organisationen. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 5 oktober 2011 förslag till svar på revisionsrapporten. Kommunen har idag tre dokument som behandlar bisyssla och som är beslutade av kommunstyrelsen: - Riktlinjer för anställdas bisysslor - Checklista för bedömning av bisysslas förtroendeskadlighet - Blankett Redovisning av bisyssla Kommunledningskontoret gör bedömningen att befintliga dokument är tillräckliga, men behöver uppdateras och göras kända i organisationen. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att en uppdatering av befintliga dokument görs och tillställs kommunstyrelsen för beslut, att regelverket kring bisyssla ingår som en naturlig del av planerad chefsutbildning som kommer att startas upp under 2012, samt att överlämna kommunledningskontorets skrivelse 5 oktober 2011 till revisionen som svar på rapporten. Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att uppdatering av befintliga dokument görs kontinuerligt och tillställs kommunstyrelsen för beslut under första halvåret Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att en uppdatering av befintliga dokument görs kontinuerligt och tillställs kommunstyrelsen för beslut under första halvåret 2012, att regelverket kring bisyssla ingår som en naturlig del av planerad chefsutbildning som kommer att startas upp under 2012, samt

11 Kommunstyrelsen 11 (27) Ks 298 forts. att överlämna kommunledningskontorets skrivelse 5 oktober 2011 till revisionen som svar på rapporten. Revisionen Tanja Levin, kommunledningskontoret

12 Kommunstyrelsen 12 (27) Ks 299 Revisionsrapport över Avtalstrohet svar Dnr 2011/ Revisorerna överlämnar i skrivelse 16 juni 2011 rubricerad revisionsrapport till kommunstyrelsen för kännedom och beaktande. De meddelar även att en uppföljning av granskningsrapporten kommer att ske. Kommunledningskontoret lämnar i skrivelse 3 oktober 2011 förslag till svar på rapporten. Enligt skrivelsen visar rapporten på samma förhållanden som kommunledningskontorets egen erfarenhet och egna analyser från 2009 och Rapporten pekar på en del mycket tydliga brister i inköp och upphandling bland kommunala förvaltningar och bolag. Revisionsrapporten är ett viktigt stöd för fortsatta arbetet med ramavtalstrohet. Under hösten 2011 kommer utbildning att ske för socialförvaltningens inköpare i hur man använder den nya avtalskatalogen och hur inköp ska ske i praktiken. Utbildningen kommer att följas upp med enhetsvisa inköpsanalyser som visar dels på om inköpen följer avtalen och dels vad det kan komma att kosta verksamheten att handla utanför avtal. En introduktion till e-handel kommer också att ske. Parallellt med detta kommer en ny hemsida att introduceras och en ny upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer och anvisningar att läggas fram för beslut. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna kommunledningskontorets skrivelse 3 oktober 2011 till revisionen som svar på revisionsrapporten, samt att ge sitt stöd för det sätt som arbetet med att utveckla och effektivisera kommunkoncernens inköp bedrivs på. Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Revisionen Ulla Öhrn, kommunledningskontoret

13 Kommunstyrelsen 13 (27) Ks 300 UFoS 53 Risk- och sårbarhetsanalys 2011 för Västerviks kommun Dnr 2010/ Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap ska kommuner och landsting analysera, vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur de kan påverka den egna verksamheten. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen påbörjades våren 2011 av kommunens risk- och säkerhetsgrupp. Gruppen har tagit fram fyra scenarier och arbetat med konsekvenser, sannolikhet samt kommunens förmåga att hantera de olika händelserna. Resultatet har värderats och sammanställts i Risk- och sårbarhetsanalys 2011 för Västerviks kommun. Analysarbetet kommer att fortgå kontinuerligt då risker och sårbarheter förändras inom vårt geografiska område. Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad risk- och sårbarhetsanalys och överlämna densamma till länsstyrelsen i Kalmar län, samt att uppdra åt räddningstjänsten att prioritera och lämna förslag till de åtgärder som bör vidtas med anledning av den upprättade risk- och sårbarhetsanalysen. Ordföranden yrkar bifall till utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla utskottets förslag. Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd

14 Kommunstyrelsen 14 (27) Ks 301 Delårsrapport för kommunstyrelsen januari augusti 2011 Dnr 2011/ Kommunstyrelsen och nämnderna gör efter april och augusti varje år fördjupningar av sina respektive verksamhetsplaner. Dessa delges kommunfullmäktige som information i bilaga till den kommunövergripande delårsrapporten. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 11 oktober 2011 delårsrapport för januari augusti 2011 för kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna delårsrapporten för kommunstyrelsen januari augusti Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Per Lundberg, serviceförvaltningen

15 Kommunstyrelsen 15 (27) Ks 302 Delårsrapport för kommunen januari augusti 2011 Dnr 2011/ Kommunfullmäktige följer kommunens verksamhet två gånger under löpande år, efter första tertialet och efter andra tertialet. Delårsrapporten för januari augusti ska ge en indikation på om mål och uppdrag i den strategiska planen kommer att kunna nås som planerat. Avseende det ekonomiska resultatet så lämnas en helårsprognos för året. Kommunledningskontoret redovisar delårsrapport för kommunen januari augusti Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten för kommunen januari augusti Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige Tauno Fagerlund, kommunledningskontoret

16 Kommunstyrelsen 16 (27) Ks 303 Månadsrapport för kommunstyrelsen januari september 2011 Dnr 2011/ Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen av de verksamheter som ingår i kommunledningskontoret med en ekonomisk redogörelse och en helårsprognos. Rapporten innehåller även redovisning av investeringar och ordförandens representation, samt marknadsföring. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 14 oktober 2011 månadsrapport för kommunstyrelsen januari september Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport för kommunstyrelsen januari september Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Per Lundberg, kommunledningskontoret

17 Kommunstyrelsen 17 (27) Ks 304 Månadsrapport för kommunen januari september 2011 Dnr 2011/ I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i strategisk plan följer kommunfullmäktige utvecklingen av mål och uppdrag i den strategiska planen i sk. delårsrapporter efter första och andra tertialet, dvs. efter april och augusti. Den senare granskas också av revisionen. Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av kommunens verksamhet i månadsrapporter. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 12 september 2011 månadsrapport för kommunen januari september Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapporten för kommunen januari september Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Tauno Fagerlund, kommunledningskontoret

18 Kommunstyrelsen 18 (27) Ks 305 Åtgärder för återställning av 2008 års negativa resultat redovisning av uppdrag Dnr 2011/ Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , 250 att ge kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra och vidta åtgärder så att budgeten kan hållas samt komplettera med information om vad som krävs för att 2008 års negativa resultat återställs. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 11 oktober 2011 svar på uppdraget. Enligt skrivelsen krävs ett resultat på minst 10 mnkr för kommunen för att klara balanskravet Prognosen i delårsrapporten visar resultat på 1,1 mnkr, vilket inte räcker till att klara uppdraget. Ett antal åtgärder har redan genomförts och genom ytterligare beslut kan effekterna av dessa förstärkas. Arbetet med resultatförbättringar under året 2012 och framåt har påbörjats genom att Strategisk plan har delats upp i olika uppdrag (handlingsplan) och de flesta av dessa beräknas vara i gång vid årsskiftet Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna vidtagna åtgärder och planering inför Kommunstyrelsen uppmanas att för 2011 överväga ytterligare beslut i syfte att nå resultatmålet på 10 mnkr. Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt att kommunstyrelsen förutsätter att arbetet fortsätter med samma målsättning och att specifikation av respektive uppdrag redovisas till kommunstyrelsen 31 oktober Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att godkänna vidtagna åtgärder och planering inför 2012, samt att kommunstyrelsen förutsätter att arbetet fortsätter med samma målsättning och att specifikation av respektive uppdrag redovisas till kommunstyrelsen 31 oktober Carl-Magnus Mårheden, kommunledningskontoret

19 Kommunstyrelsen 19 (27) Ks 306 Ändring i aktieägaravtal för Västervik Biogas AB Dnr 2011/ Kommunfullmäktige godkände bland annat ett förslag till aktieägaravtal med Linköpings kommun och ett förslag till bolagsordning om bildande av Västervik Biogas AB. I aktieägaravtalet punkt 7.2 regleras att bolaget ska ha tolv lekmannarevisorer varav sju utses av kommunfullmäktige i Västervik och resterande fem av Linköpings kommun. För mandatperioden har Västerviks kommun haft en samordnad revision med sju revisorer som granskat styrelsen, nämnder och de kommunala bolagen. I samband med valen till den nya mandatperioden beslöt Västerviks kommunfullmäktige att endast utse fem revisorer för den samordnade revisionen. Kommunledningskontoret lämnar i skrivelse 21 september 2011 förslag till ändrat aktieägaravtalet för Västervik Biogas AB vilket innebär att endast fem lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige i Västervik. Ändringar och tillägg i aktieägaravtalet regleras i punkt 14.1 och ska godkännas av de båda kommunernas fullmäktige och av Tekniska Verken i Linköpings kommun och vara skriftliga och undertecknade av parterna för att gälla. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till tillägg i aktieägaravtalet för Västervik Biogas AB. Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige

20 Kommunstyrelsen 20 (27) Ks 307 Lantmäteriets rapport Beslut enligt 6 kap. 5 plan- och bygglagen yttrande Dnr 2011/ Socialdepartementet har i skrivelse 20 juli 2011 gett Västerviks kommun möjlighet att yttra sig över rubricerad rapport. Bakgrunden är ett uppdrag som Lantmäteriet fått av regeringen att utreda den problematik som har uppkommit under senare år i samband med ändring och upphävande av detaljplaner som omfattas av beslut enligt 6 kap. 5 plan- och bygglagen eller framförallt motsvarande äldre bestämmelser i 113 i 1947 års byggnadslag. Problemet har varit att planändringar som innebär att allmän platsmark som omfattas av ett sådant beslut inte har ansetts kunna läggas ut som kvartersmark i en ny detaljplan. Lantmäteriet har i sin rapport lämnat förslag på författningsändringar som anses nödvändiga för att komma tillrätta med de problem som har identifierats. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 6 oktober 2011 att Västerviks kommun ställer sig bakom förslaget till författningsändringar. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom Lantmäteriets förslag till författningsändringar enligt rapporten Beslut enligt 6 kap. 5 plan- och bygglagen. Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Socialdepartementet via e-post: Alf Ahnstedt, enheten för samhällsbyggnad

21 Kommunstyrelsen 21 (27) Ks 308 Fusion mellan Västerviks Bostads AB och Kvällinge Fastighets AB Dnr 2011/ Styrelserna för Västerviks Bostads AB och Kvällinge Fastighets AB har vid sammanträde 22 september 2011 beslutat om fusion av bolagen. Överlåtande bolag är Kvällinge Fastighets AB och övertagande bolag är Västerviks Bostads AB. Genom fusionen förenklas bolagsadministrationen. Styrelserna begär i enlighet med ägardirektiven kommunfullmäktiges godkännande av fusionen. En fusionsplan som beskriver villkoren för fusionen har upprättats och är underskriven av respektive styrelse. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 11 oktober 2011 att fusionen godkänns. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till fusion mellan Västerviks Bostads AB och Kvällinge Fastighets AB. Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige

22 Kommunstyrelsen 22 (27) Ks 309 Kommunala vuxenutbildningens (Komvux) överföring till enheten för arbete och kompetens uppdrag Dnr 2011/ Dagens och morgondagens samhälle och arbetsliv blir mer komplext och ställer nya krav på formerna för vuxnas lärande och kompetensutveckling. Med utgångspunkt i detta beskriver Västerviks strategiska plan under Tillväxt och hållbar samhällsutveckling att kommunen ska bli aktivare och organiseras mer effektivt. Kommunen ska vara en aktiv part för att minska arbetslösheten och ge förutsättningar för att få fler i arbete. Organisationen bör effektiviseras och samordnas ytterligare genom att vuxenutbildningen organisatoriskt överförs till Enheten för arbete och kompetens under kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret beskriver i skrivelse 27 september 2011 uppdraget. Uppdraget är att föreslå en ny organisation, beskriva den och undersöka och identifiera samordningsvinster inom ekonomi och bemanning. Det är viktigt att det sker i nära samverkan med Västerviks närings- och arbetsliv, Västerviks Framåt, gymnasieskolorna samt med utgångspunkt i kommunens egna behov. Underlag för beslut ska vara klart i början av 2012 och förändringen föreslås träda ikraft 30 juni Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 11 oktober 2011 att uppdraget godkänns. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppdraget om den kommunala vuxenutbildningen i enlighet med kommunledningskontorets skrivelse 27 september Jäv På grund av jäv deltar inte Gunnar Jansson (S) i handläggning och beslut i ärendet. Ordföranden med instämmande av Mats Hugosson (C) och Eva Ahlström (M) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda en eventuell organisationsflytt av den kommunala vuxenutbildningen samt att förslag till beslut återkommer till berörda nämnder. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

23 Kommunstyrelsen 23 (27) Ks 309 forts. att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda en eventuell organisationsflytt av den kommunala vuxenutbildningen samt att förslag till beslut återkommer till berörda nämnder. Staffan Erlandsson, kommunledningskontoret

24 Kommunstyrelsen 24 (27) Ks 310 Översyn av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda remiss Dnr 2011/ Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 83 att ta ställning till en översyn av bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda under Syftet skulle vara att förenkla reglerna och administrationen. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 6 oktober 2011 följande inriktning gällande översynen: - uppdatering gällande språk och upplägg, - arvode för protokollförda sammanträden i fullmäktige, nämnder, beredningar och utskott föreslås utgå för hel- respektive halvdag (> 4 tim resp. < 4tim) alternativt ett årsarvode. Arvodesnivån föreslås bli baserad på en genomsnittlig sammanträdestid, - arvode för övriga uppdrag arvoderas i särskild ordning med ett lägre arvode än i punkten ovan, - ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts med faktisk förlust med ett tak motsvarande ett prisbasbelopp ( kr för 2012), - översyn av hur begäran om ersättning går till, - avsikten är att förslaget ska vara kostnadsneutralt för kommunen. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att remittera ärendet till de politiska partierna för yttrande senast fredagen den 18 november Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret med uppdraget att återkomma med en muntlig redovisning av ärendet till kommunstyrelsen 31 oktober Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att återremittera ärendet till kommunledningskontoret med uppdraget att återkomma med en muntlig redovisning av ärendet till kommunstyrelsen 31 oktober Tanja Levin, kommunledningskontoret

25 Kommunstyrelsen 25 (27) Ks 311 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Dnr 2011/ Enligt kommunallagen 5 kap 33 bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Kommunstyrelsen ska lämna en redovisning till kommunfullmäktige av de motioner som inte beretts färdigt. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 4 oktober 2011 fanns den 30 september sex obesvarade motioner, varav två är äldre än ett år. Kommunfullmäktige kan enligt gällande arbetsordning i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta om medborgarförslag. Styrelsen och nämnden ska löpande informera fullmäktige om de beslut som fattats med anledning av förslagen. Medborgarförslag, som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige, redovisas vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober. För närvarande finns 26 obesvarade medborgarförslag, varav fyra är äldre än ett år. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag per 30 september 2011 till kommunfullmäktige. Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige

26 Kommunstyrelsen 26 (27) Ks 312 Sammanträdesplan 2012 för kommunfullmäktige Dnr 2011/ Från 2010 har fullmäktige haft sammanträden den sista måndagen i månaden. Veckodagen och veckoplaceringen har varit en anpassning till rådande praxis i länet. Normalt reserveras måndag, tisdag och onsdag för kommunernas sammanträden och torsdag och fredag för de regionala organen. Kommunledningskontoret lämnar i skrivelse 5 oktober 2011 följande förslag till sammanträdesdagar för år 2012: (30 januari), 27 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, (27 augusti), 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december. Diskussioner har förts om att ändra vilken period delårsrapporten ska omfatta och när den ska behandlas i fullmäktige. I skrivelsen föreslås att kommunledningskontoret får i uppdrag att lämna förslag till ändring i ärendet om kontrollstation i november Om beslut sker om sammanträde i augusti bör januarimötet utgå och vice versa. Kommunledningskontorets förslag till beslut att uppdra åt kommunledningskontoret att lämna förslag till kontrollstationen i november om eventuell ändring av beslutet i strategisk plan om när fullmäktige ska behandla delårsrapporten för vidare föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen preliminär sammanträdesplan för Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Tauno Fagerlund, kommunledningskontoret Åke Andersson, kommunledningskontoret Kommunfullmäktige

27 Kommunstyrelsen 27 (27) Ks 313 Rapporter Ordföranden rapporterar från sitt besök i vänorten Ventspils 3 oktober Carl-Magnus Mårheden informerar om länsstyrelsens upphävande av detaljplan för Slottsholmen 1, samt om anpassning av Rådhuset för turistbyråns verksamhet. att godkänna lämnade rapporter.

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl. 8.30 15.00 ajournering kl. 8.35-13.00, 13.25-13.35 Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 149-151, 153-169 Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 11.50-13.40 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 376-380 Christin Rampeltin

Läs mer

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Kommunstyrelsen 1 (25) Plats och tid Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 276-279

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl. 8.30-15.15 ajournering kl. 12.00-13.45, 14.15-14.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 274-281,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00,

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 juni 2012 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 11.15-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 juni 2012 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 11.15-14.00 Kommunstyrelsen 1 (33) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 juni 2012 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 11.15-14.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 193-210, 212-217 Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 28 oktober Ärende till kommunfullmäktige: 14 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Regional

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering, 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl. 08.30 10.40 Ajournering,10.00 10.30 för gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare tanja Pålsson (M)

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl. 13.00-14.35 ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Peter

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl Kommunstyrelsen 1 (11) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl. 10.00-11.35 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Axel Nilsson (M) Eva Ahlström (M) Peter Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 februari 2016 kl. 14.30 16.10 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 februari 2012 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 februari 2012 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (29) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 februari 2012 kl. 8.00 15.20 ajournering kl. 11.00-13.30,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl. 13.00 14.55 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011 Kommunstyrelsen 1 (41) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 1-26, 28-31 Eva Ahlström (M) Mats Hugosson (C) Sverker

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 10 april 2012 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 10 april 2012 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (26) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 10 april 2012 kl. 8.00 14.50 ajournering kl. 11.45-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 18 april 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 18 april 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (36) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 18 april 2011 kl. 8.00 14.55 ajournering kl. 8.15-13.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 129-134, 138-152 Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl 1 (11) 2013-03-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl. 16.30 17.50 Christin Rampeltin Molin (M), ordförande Margareta Nilsson (M) Bo Andersson (M)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Kommunfullmäktige 1 (34) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 153, 155-165, 167-175 Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Kommunstyrelsen 1 (24) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Tomas Kronståhl(S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (42) 2016-03-21 Kf 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 Oskarshamns Hamn AB (OHAB) för förhandlingar

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (31) 2015-11-30 Kf Ks 358 Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för Kalmar Länstrafiks

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (21) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl. 8.30 15.15 ajournering kl. 12.00-14.00 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S), 22-23,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar. 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag

1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar. 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag Kommunstyrelsen 3 (9) Ärendelista 1 juli 2016 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag 5. Försäljning

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-05-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-05-02, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Björn Eriksson (S) Dan-Åke Moberg (S) Mårten Blomqvist (S) Christer Thörner (S)

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M)

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.00 med ajournering kl 16.00-16.15 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Peter Israelsson Eva Sundelin Jan Lindblom Bertil Gunnarsson, Urban Kapple Hans Lindberg, Beatrice Arvidsson Ewa-Karin Skagerlind, Ulla-Beth Larsson

Peter Israelsson Eva Sundelin Jan Lindblom Bertil Gunnarsson, Urban Kapple Hans Lindberg, Beatrice Arvidsson Ewa-Karin Skagerlind, Ulla-Beth Larsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(7) Plats och tid Kommunhuset 2011-02-16, kl 8.30 Beslutande Ledamöter Inga-Britt Ritzman Lotta Öhlund Torbjörn Appelqvist Magnus Fahlström Monica Hjälm Bengt-Åke

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer