Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl ajournering kl ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl ajournering kl , Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina Andersson (M) Eva Ahlström (M) Mats Hugosson (C) Sverker Thorén (FP) Olof Nimhed (VDM) Gunnel Ohlin (KD) Tomas Kronståhl (S) Ingegerd Karlsson (S) Angelica Katsanidou (S) Gunnar Jansson (S) Dan Nilsson (S) Anna Bodjo (MP) Mariann Gustafsson (V) Axel Nilsson (M), tjg. ers Anna Hertzog (C), tjg. ers. 20 Se nästa sida Anna Bodjo (MP) Kommunledningskontoret 1 februari 2012 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabet Olsson Ordförande Justerande Harald Hjalmarsson Anna Bodjo Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 30 januari 2012 Anslaget sätts upp 2 februari 2012 Anslaget tas ned 24 februari 2012 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Elisabet Olsson

2 Kommunstyrelsen 2 (28) Övriga närvarande Anders Helderud (M), ers. Axel Nilsson (M), ers Kenneth Hardy Axelsson (FP), ers. Anna Hertzog (C), ers Veikko Kärki (S), ers. Ulf Jonsson (S), ers. Ewa Ståhl (S), ers. Berit Thall (S), ers. Tomas Markljung (V), ers. Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Elisabet Olsson, sekreterare Johan Hägglund, kommunledningskontoret Jörgen Olsson, socialförvaltningen 23 Pia Berg, socialförvaltningen 23 Gunilla Jansson, kommunledningskontoret 23 Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens 23 Åke Andersson, kommunledningskontoret 23 Kristina Hörnqvist, enheten för samhällsbyggnad 23 Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad 23 Anders Björlin, kommunledningskontoret 23 Per Ålind, Kalmar Läns Trafik AB 23 Conny Karlsson, Kalmar Läns Trafik AB 23

3 Kommunstyrelsen 3 (28) Ärendelista 30 januari Upprop och val av justerare 21 Meddelanden 22 Anmälan om delegationsbeslut 23 Kommundirektören informerar 24 Individ- och familjeomsorgens enhet för personer med funktionsnedsättning i Gamleby information om förfrågningsunderlag inför upphandling 25 Särskilt boende i äldreomsorgen 26 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2012 kompletterande information om ideellt skadestånd 27 Principer för beslut om VA-taxa vid förändrat huvudmannaskap 28 Anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om utlämnande av allmän handling och besvarande av skrivelser yttrande 29 Laglighetsprövning Gustaf Wingårdh./. Västerviks kommun om kommunfullmäktiges beslut om särtaxa för vatten och avlopp på Hornslandet yttrande till förvaltningsrätten 30 Tilläggsavtal med Västervik Framåt AB om den breda marknadsföringen 31 Ung Företagsamhet i Kalmar län verksamhetsbidrag 32 Projektet Kvinnors företagande medfinansiering 33 Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av område J, del av fastigheten Bogserbilen 1, Västervik 34 Medborgarförslag om att inte bilda region med Skåne och att ansöka om ändrad länstillhörighet svar 35 Revisionsrapport om granskning av gymnasieskolan yttrande 36 Revisionsrapport om granskning av rutiner vid åtgärder för barn i behov av särskilt stöd i grundskolan yttrande

4 Kommunstyrelsen 4 (28) Ärendelista 30 januari 2012 forts. 37 Förslag till uppdrag och organisation för Tema Vatten yttrande 38 Rapporter 39 Uppdrag om att organisera möte om tågtidtabeller

5 Kommunstyrelsen 5 (28) Ks 20 Upprop och val av justerare Upprop sker och Anna Bodjo (MP) utses att justera dagens protokoll.

6 Kommunstyrelsen 6 (28) Ks 21 Meddelanden Dnr 2012/ Beviljade registreringar på lotterier under tiden januari till december Dnr 2012/ Verksamhetsplan 2012 Energi- och klimatrådgivning i Västerviks kommun.

7 Kommunstyrelsen 7 (28) Ks 22 Anmälan om delegationsbeslut Kommundirektör Carl-Magnus Mårhedens beslut Dnr 2011/120 Kommunstyrelsens svar 10 januari 2012 till BRIS region Öst om att avstå från bidrag till stödtelefonen BRIS läggs till handlingarna. Dnr 2011/584 Kommunledningskontorets svar 10 januari 2012 till Föreningen Norden om godkännande av flaggning på Nordens plats läggs till handlingarna. Dnr 2011/ Förvaltningsrättens i Linköping dom 11 januari 2012 angående överklagan om säkrare väg till skolan för barnen som bor i Västralund läggs till handlingarna. Dnr 2011/ Förvaltningsrättens i Linköping dom 11 januari 2012 angående överklagande av verksamhetsområde Va Horn läggs till handlingarna. Dnr 2012/ Västerviks Museums skrivelse, inkommen 12 januari 2012, angående diverse kassakistor, plåtlådor, klichéer m.m. som museet fått som gåva från Västerviks kommun läggs till handlingarna. Dnr 2011/8-530 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde 21 december 2011, 132, med landstingsfullmäktige i Kalmar län angående avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län, kopia till Bruno Nilsson. Dnr 2012/ Blankaholm/Solstadströms samhällsförenings skrivelse om kompletteringstrafiken till och från Blankaholm har översänts till Landstinget i Kalmar län. Trafikhandläggarens beslut Lokala trafikföreskrifter, väghållarbeslut, transporttillstånd och parkeringsdispenser nr 5/12.

8 Kommunstyrelsen 8 (28) Ks 23 Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om följande aktuella ärenden: - individ- och familjeomsorgens enhet för personer med funktionsnedsättning i Gamleby information om förfrågningsunderlag inför upphandling, - nuläge upphandling revisionstjänster, - särskilt boende i äldreomsorgen, - riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2012 kompletterande information om ideellt skadestånd, - principer för beslut om VA-taxa vid förändrat huvudmannaskap - anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om utlämnande av allmän handling och besvarande av skrivelser yttrande, - laglighetsprövning Gustaf Wingårdh./. Västerviks kommun om kommunfullmäktiges beslut om särtaxa för vatten och avlopp på Hornslandet yttrande till förvaltningsrätten, - kommunstyrelsen som trafiksäkerhetsnämnd, - kommunens ekonomiska resultat 2011, - Kalmar Läns Trafik - information om verksamheten. att godkänna lämnad information. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för gruppmöten och lunch.

9 Kommunstyrelsen 9 (28) Ks 24 Individ- och familjeomsorgens enhet för personer med funktionsnedsättning i Gamleby information om förfrågningsunderlag inför upphandling Dnr 2010/ Kommunstyrelsen beslutade , 186 att handla upp verksamheten inom individ- och familjeomsorgens enhet för personer med funktionsnedsättning i den norra kommundelen. Ett förslag till förfrågningsunderlag har nu tagits fram, vilket representanter från socialförvaltningen och kommunledningskontorets upphandlingsenhet i 23 redovisar på sammanträdet. att godkänna lämnad information. Socialförvaltningen Gunilla Jansson, kommunledningskontoret

10 Kommunstyrelsen 10 (28) Ks 25 Särskilt boende i äldreomsorgen Dnr 2008/ Socialnämnden beslutade , 117 föreslå kommunstyrelsen besluta om ett nytt särskilt boende med 64 platser i Västerviks centralort som ersättning för Annagårdens 16 särskilda boendeplatser och Dalsgårdens 41 platser. Socialnämnden beslutade vidare att kommunens korttidsboende för äldre flyttas från Annagården till Dalsgården. Slutligen beslutade socialnämnden att de 64 särskilda boendeplatserna i Västerviks centralort ska upphandlas. Kommunledningskontoret lämnar i skrivelse 27 december 2011 sin ekonomiska bedömning av förslaget att flytta korttidsboendet från Annagården till Dalsgården. Enligt kommunledningskontoret ger en sådan flytt negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Med anledning av socialnämndens beslut bör kommunstyrelsen ge socialnämnden i uppdrag att påbörja upphandling av 64 särskilda boendeplatser i Västerviks centralort som ersätter Annagårdens 16 särskilda boendeplatser och Dalgårdens 41 särskilda boendeplatser. Socialnämnden bör vidare få i uppdrag att återkomma med en redovisning över de ekonomiska effekterna av upphandlingen. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt socialnämnden att påbörja upphandling av 64 särskilda boendeplatser i Västerviks centralort som ersättning för Annagårdens 16 särskilda boendeplatser och Dalsgårdens 41 särskilda boendeplatser, samt att uppdra åt socialnämnden att återkomma med en redovisning till kommunstyrelsen över de ekonomiska effekterna av upphandlingen och dess påverkan på socialnämndens ekonomi. Frågan om placeringen av kommunens korttidsvistelse för äldre överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , 12 att lämnad information godkänns samt att ärendet i övrigt hänskjuts till nästa kommunstyrelsemöte. Yrkanden Ordföranden med instämmande av Mats Hugosson (C), Sverker Thorén (FP) och Gunnel Ohlin (KD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att socialnämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning till kommunstyrelsen över de ekonomiska

11 Kommunstyrelsen 11 (28) Ks 25 forts. effekterna av att flytta korttidsvistelsen från Annagården till Dalsgården samt att Gunnebobor erbjuds plats på särskilt boende på Dalsgården. Tomas Kronståhl (S) med instämmande av Ingegerd Karlsson (S), Angelica Katsanidou (S), Gunnar Jansson (S), Dan Nilsson (S), Anna Bodjo (MP) och Mariann Gustafsson (V) yrkar i första hand att Västerviks Bostads AB får i uppdrag att uppföra ett särskilt boende i anslutning till ett idag befintligt boende i staden med ca nya platser där särskild hänsyn ska tas till attraktivitet för de boende samt det mest fördelaktiga alternativet ur ett ekonomiskt perspektiv. Korttidsvistelsen på Annagården i staden får vara kvar, samt att Dalsgården i Gunnebo renoveras i enlighet med tidigare handlingsplan. Tomas Kronståhl (S) med instämmande av Ingegerd Karlsson (S), Angelica Katsanidou (S), Gunnar Jansson (S), Dan Nilsson (S), Anna Bodjo (MP) och Mariann Gustafsson (V) yrkar i andra hand att även kommunen får i uppdrag att lämna anbud. Ordföranden yrkar, i det fall eget yrkande inte går igenom, avslag på Tomas Kronståhls m.fl. andra-handsyrkande. Mariann Gustafsson (V) med instämmande av Anna Bodjo (MP) yrkar vidare att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige. Ordföranden yrkar avslag på Mariann Gustafsson m.fl. yrkande om att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige. Proposition Ordföranden ställer först eget m.fl. yrkande mot Tomas Kronståhls m.fl. första-handsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit eget m.fl. yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Ordföranden föreslår följande propositionsordning vilken godkänns av kommunstyrelsen. Den som röstar ja bifaller ordförandens m.fl. yrkande, den som röstar nej bifaller Tomas Kronståhls m.fl. yrkande. Ja röstar Harald Hjalmarsson (M), Christin Rampeltin Molin (M), Eva Ahlström (M), Katarina Andersson (M), Mats Hugosson (C), Sverker Thorén (FP), Olof Nimhed (VDM) och Gunnel Ohlin (KD). Nej röstar Tomas Kronståhl (S), Ingegerd Karlsson (S), Angelica Katsanidou (S), Gunnar Jansson (S), Dan Nilsson (S), Anna Bodjo (MP) och Mariann Gustafsson (V).

12 Kommunstyrelsen 12 (28) Ks 25 forts. Med åtta ja-röster mot sju nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit eget yrkande. Proposition Därefter ställer ordföranden Tomas Kronståhls m.fl. andra-handsyrkande mot eget avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit Tomas Kronståhls yrkande. Därefter ställer ordföranden Mariann Gustafssons m.fl. yrkande om att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige mot eget avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit Mariann Gustafssons m.fl. yrkande. att uppdra åt socialnämnden att påbörja upphandling av 64 särskilda boendeplatser i Västerviks centralort som ersättning för Annagårdens 16 särskilda boendeplatser och Dalsgårdens 41 särskilda boendeplatser, samt att uppdra åt socialnämnden att återkomma med en redovisning till kommunstyrelsen över de ekonomiska effekterna dels av upphandlingen och dess påverkan på socialnämndens ekonomi, dels av att flytta korttidsvistelsen från Annagården till Dalsgården samt att Gunnebobor erbjuds plats på särskilt boende på Dalsgården. Reservation Tomas Kronståhl (S), Ingegerd Karlsson (S), Angelica Katsanidou (S), Gunnar Jansson (S), Dan Nilsson (S), Anna Bodjo (MP) och Mariann Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Socialnämnden Carl-Magnus Mårheden, kommunledningskontoret

13 Kommunstyrelsen 13 (28) Ks 26 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2012 kompletterande information om ideellt skadestånd Dnr 2012/7-750 Kommunstyrelsen beslutade , 8 att anta riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för år 2012 samt att tillsvidare följa den av regeringen årligen fastställda riksnormen. Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra åt kommunlednings-kontoret att i den del som avser ideella skadestånd återkomma till kommunstyrelsen med förslag där belopp upp till åtminstone ett basbelopp inte ska medräknas som inkomst. Kommunledningskontoret redogör i skrivelse 16 januari 2012 för de allmänna råd som finns från Socialstyrelsen angående vilka inkomster som ska medräknas i samband med bedömning av rätt till försörjningsstöd. Enligt skrivelsen framgår det av flera förvaltningsdomar att ideellt skadestånd ska ligga till grund för inkomstberäkningen i samband med utredning om rätt till försörjningsstöd oavsett anledning till ersättningen. I de riktlinjer som antagits föreslås att ideella skadestånd ska räknas med, men att undantag kan ske då skadeståndet avser att bekosta långvariga och kostsamma behandlingar samt att en bedömning i varje enskilt fall ska ske. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna lämnad information om ideellt skadestånd kopplat till rätten till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Yrkande Ordföranden med instämmande av Tomas Kronståhl (S) yrkar att frågor om ideellt skadestånd kopplat till rätten till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen delegeras till utskottet för folkhälsa och samhällsskydd. att frågor om ideellt skadestånd kopplat till rätten till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen delegeras till utskottet för folkhälsa och samhällsskydd. Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd

14 Kommunstyrelsen 14 (28) Ks 27 Principer för beslut om VA-taxa vid förändrat huvudmannaskap Dnr 2010/ Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningskontoret att utreda frågan om huvudmannens rätt att vid behov ändra VA-taxan, förutom strukturella eller principiellt viktiga förändringar som ska beslutas av fullmäktige. Ärendet aktualiseras av att fullmäktige beslutat att huvudmannaskapet för den kommunala VA-verksamheten i Västerviks kommun övergår till Västervik Miljö & Energi AB fr.o.m. den 1 januari Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 10 januari 2012 gällande rättsläge i frågan. Huvudman för en allmän VA-anläggning är den som äger anläggningen. Oavsett vem som är huvudman för en allmän VAanläggning så har det i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 34 lagts på kommunen - inte huvudmannen att meddela föreskrifter om taxan, dvs. att besluta om va-taxan. Paragrafens lydelse är: 34 Avgifternas belopp och hur avgifterna skall beräknas skall framgå av en taxa. Avgifterna får inte bestämmas till högre belopp än vad som är förenligt med bestämmelserna i Kommunen får meddela föreskrifter om taxan. Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter. Kommunfullmäktige ska alltså ta ställning till de normativa delarna av taxan, men det är möjligt att överlåta på huvudmannen att reglera avgiftsbeloppen i taxen enligt de index som anges i taxeföreskrifterna. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna principer för beslut om VA-taxan enligt vattentjänstlagens 34, samt att uppdra åt Västervik Miljö & Energi AB att lämna förslag till föreskrifter för VA-taxan från Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Olof Nimhed (VDM) yrkar som tillägg till förslaget till kommunfullmäktige att Västervik Miljö & Energi AB får i uppdrag att lämna förslag till föreskrifter inklusive index för VA-taxan från 2013.

15 Kommunstyrelsen 15 (28) Ks 27 forts. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna principer för beslut om VA-taxan enligt vattentjänstlagens 34, samt att uppdra åt Västervik Miljö & Energi AB att lämna förslag till föreskrifter inklusive index för VA-taxan från Kommunfullmäktige

16 Kommunstyrelsen 16 (28) Ks 28 Anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om utlämnande av allmän handling och besvarande av skrivelser yttrande Dnr 2011/ JO har i remisskrivelse 9 december 2011 anmodat kommunstyrelsen att inkomma med utredning och yttrande över den anmälan som inkommit från Roland Brinkebäck. Anmodan avser vad Roland Brinkebäck i sin anmälan anfört beträffande dels handläggningen av hans begäran om utlämnande av handlingar, dels hanteringen av hans frågor. Svar ska ha inkommit senast 3 februari Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 17 januari 2012 utredning och förslag till yttrande över anmälan. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för politiskt ställningstagande. Yrkande Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande 17 januari 2012 som sitt eget och överlämnar det till Justitieombudsmannen (JO). Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande 17 januari 2012 om utlämnande av allmän handling och besvarande av skrivelser som sitt eget och överlämna det till Justitieombudsmannen (JO). Justitieombudsmannen, Box , Stockholm (2 ex) samt Åke Andersson, kommunledningskontoret

17 Kommunstyrelsen 17 (28) Ks 29 Laglighetsprövning Gustaf Wingårdh./. Västerviks kommun om kommunfullmäktiges beslut om särtaxa för vatten och avlopp på Hornslandet yttrande till förvaltningsrätten Dnr 2011/ Gustaf Wingårdh har i skrivelse 14 december överklagat kommunfullmäktiges beslut om särtaxa för vatten och avlopp på Hornslandet, Västervik. Förvaltningsrätten har i föreläggande 4 januari 2012 begärt kommunens svar i målet till den 1 februari Enligt förslag till yttrande från kommunledningskontoret 17 januari 2012 yrkar Västerviks kommun att begäran om laglighetsprövning enligt kommunallagen ska avslås på grund av att beslutet har tillkommit i laga ordning samt att det inte strider mot lag eller annan författning. Motivering redovisas i skrivelsen. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande 17 januari 2012 över Gustaf Wingårdhs överklagande av kommunfullmäktiges beslut om särtaxa för vatten och avlopp på Hornslandet som sitt eget och överlämna det till förvaltningsrätten. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, Linköping samt Åke Andersson, kommunledningskontoret

18 Kommunstyrelsen 18 (28) Ks 30 Tilläggsavtal med Västervik Framåt AB om den breda marknadsföringen Dnr 2009/ Av strategisk plan framgår att kommunstyrelsen svarar för genomförande av ett antal tillväxtfrämjande åtgärder. En av åtgärderna är att varumärket Västervik ska utvecklas och förstärkas. I handlingsplanen till planen förtydligas åtgärden till att avse samordning av varumärkesbyggande och profilerande verksamheter och att kommunen ska utveckla sin samverkan med näringslivet inom detta område. Mot bakgrund av att två funktioner som arbetade med marknadsinriktade frågor inte tillsätts efter att personerna som haft dem slutat så föreslår kommunledningskontoret i skrivelse 7 december 2011 ett nytt sätt att arbeta med marknadsinriktade och varumärkesbyggande frågor. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelsen att kommunstyrelsen beslutar att godkänna tilläggsavtal med Västervik Framåt AB avseende den breda marknadsföringen, samt att för år 2012 finansiera 900 tkr av kostnaden inom anslaget för prioriterade områden (f.d. tillväxtanslaget). Kommunstyrelsen beslutade , 4 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att åter behandlas på kommunstyrelsens möte 30 januari På dagens sammanträde presenterar kommunledningskontoret muntligen ett nytt förslag till beslut. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att tilläggsavtal, om så erfordras, tecknas med Västervik Framåt AB för hela eller del av 2012 avseende inflyttarservice och tidningen UTKIK, samt att uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur arbetet med marknadsförings- och näringslivsfrågor ska organiseras i kommunledningskontoret. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Yrkande Sverker Thorén (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringen att kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen vad gäller hanteringen av tidningen UTKIK.

19 Kommunstyrelsen 19 (28) Ks 30 forts. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att godkänna att tilläggsavtal, om så erfordras, tecknas med Västervik Framåt AB för hela eller del av 2012 avseende inflyttarservice, samt att uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur arbetet med marknadsförings- och näringslivsfrågor ska organiseras i kommunledningskontoret, samt hanteringen av tidningen UTKIK. Carl-Magnus Mårheden, kommunledningskontoret Anders Björlin, kommunledningskontoret Västervik Framåt AB, Storgatan 4, Västervik

20 Kommunstyrelsen 20 (28) Ks 31 Ung Företagsamhet i Kalmar län verksamhetsbidrag Dnr 2011/ Ung Företagsamhet i Kalmar län har i skrivelse inkommen 16 december 2011 begärt nytt verksamhetsbidrag från länets kommuner. För Västerviks del kr vilket är samma summa som tidigare år. Den totala budgeten för 2012 är på 2,8 miljoner kr och är uppdelad på fyra delar; Länets kommuner 500 tkr, Regionförbundet 500 tkr, Näringsliv 800 tkr samt övriga projektpengar. Ung Företagsamhet är en ideell organisation som vill ge konkreta resultat i fler företagare och fler företagsamma medarbetare. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 18 januari 2012 medfinansiering enligt önskemål samt att barn- och utbildningskontoret och Västervik Framåt AB får i uppdrag att utvärdera nyttan av arbetet med Ung Företagsamhet i Kalmar län och återkommer i slutet av verksamhetsåret Västervik Framåt AB får den samordnande rollen i utvärderingsarbetet. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ovanstående redovisning, att genom kommunstyrelsens utvecklingsanslag medfinansiera Ung Företagsamhet med kr, att medfinansiering sker under förutsättning av övriga intressenters medfinansiering i projektet, samt att uppdra åt barn- och utbildningskontoret och Västervik Framåt AB att i slutet av verksamhetsåret 2012 gemensamt ge en skriftlig utvärdering kring arbetet med Ung Företagsamhet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Ung Företagsamhet i Kalmar län, Gröndalsvägen 19b, Kalmar Staffan Erlandsson, kommunledningskontoret Per Lundberg, serviceförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Västervik Framåt AB, Storgatan 4, Västervik

21 Kommunstyrelsen 21 (28) Ks 32 Projektet Kvinnors företagande medfinansiering Dnr 2011/ Västervik Framåt AB ansöker i skrivelse 13 oktober 2011 om medfinansiering av rubricerat projekt. Den sökta summan är kr+moms årligen under åren 2012, 2013 och Projektet syftar till att stärka de befintliga företagarna, samt att de som vill starta företag ska kunna få stöttning av redan etablerade företagare genom nätverkskontakter. Sedan 2009 finns ett kvinnligt företagarnätverk i Västerviks kommun som har utvecklats efter hand. I det här projektet ska fokus ligga mer på att utveckla den enskilda kvinnliga företagaren med hjälp av s.k. tjänsteboxar som ska säljas in till dem. Företagaren betalar 40 % och projektet 60 %. Västervik Framåt AB är projektägare. Projektet är tänkt att finansieras dels genom deltagaravgifter, dels genom medfinansiering från Västerviks kommun, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, EU-medel via regionförbundet samt Tillväxtverket. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 28 november 2011 att medfinansiering sker för år 2012 och att beslut om ytterligare finansiering fattas för ett år i taget. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att medfinansiera projektet Kvinnors företagande med kr+moms år 2012 genom kommunstyrelsens utvecklingsanslag, samt att beslut om eventuell medfinansiering för ytterligare år fattas inför varje årsskifte. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Västervik Framåt AB, Storgatan 4, Västervik Per Lundberg, serviceförvaltningen

22 Kommunstyrelsen 22 (28) Ks 33 Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av område J, del av fastigheten Bogserbilen 1, Västervik Dnr 2011/ Kommunstyrelsen godkände förslag till avtal med Sten Erikssons Åkeri AB om försäljning av område J, del av Bogserbilen 1, Västervik för kronor. Område J på Lunnargatans industriområde omfattar 9 000m². Företaget avser att på området uppföra en byggnad för service av åkeriets fordon. Byggnaden kommer också att innehålla personalutrymmen samt kontor för verksamhetens administration. Fastigheten kommer även att nyttjas som uppställningsplats för åkeriets fordon. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 12 januari 2012 har Sten Eriksson Åkeri AB nu begärt att få köpa ytterligare 1 000m² av fastigheten Bogserbilen 1 att ingå i redan förvärvat område J. Kostnad för ytan 1 000m 2 och 70:-/m² blir kronor. Förslag till tillägg till köpekontrakt har upprättats och godkänts av köparen. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till tillägg till köpekontrakt med Sten Erikssons Åkeri AB om försäljning av ytterligare 1 000m² av fastigheten Bogserbilen 1 i Västervik att ingå i redan förvärvat område J för kronor. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Rolf Johansson, enheten för samhällsbyggnad

23 Kommunstyrelsen 23 (28) Ks 34 Medborgarförslag om att inte bilda region med Skåne och att ansöka om ändrad länstillhörighet svar Dnr 2011/ Stig Lundh, Gamleby har 6 oktober 2011 väckt ett medborgarförslag om att säga nej till förslaget om att bilda region med Skåne och att anhålla hos Kammarkollegiet att Västerviks kommun överförs till Östergötlands län. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 9 januari 2012 Västerviks kommuns åtgärder och ställningstaganden den senaste tiden vad gäller regionfrågan samt ändrad länstillhörighet. Dessa har varit i linje med de synpunkter som förslagsställaren framför och därmed kan medborgarförslaget anses tillgodosett i båda delarna. Kommunledningskontorets föreslår kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget i den del som rör regiontillhörigheten får anses tillgodosett, att uttala som sin mening att en framtida länstillhörighet även fortsättningsvis bör vara Östergötland och att därmed medborgarförslaget även i denna del får anses tillgodosett, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Stig Lundh, Åkaregatan 5, Gamleby Åke Andersson, kommunledningskontoret Kommunfullmäktige

24 Kommunstyrelsen 24 (28) Ks 35 Revisionsrapport om granskning av gymnasieskolan yttrande Dnr 2011/ Revisorerna har i revisionsrapport 18 december 2010 redogjort för en granskning av gymnasieskolan. Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde , 129 beslutat om ett yttrande över rapporten och överlämnat det till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 19 januari 2012 att förslaget till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna barn- och utbildningsnämndens yttrande , 129 över revisionsrapport om granskning av gymnasieskolan och överlämna det till revisionen. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Revisionen Barn- och utbildningsnämnden

25 Kommunstyrelsen 25 (28) Ks 36 Revisionsrapport om granskning av rutiner vid åtgärder för barn i behov av särskilt stöd i grundskolan yttrande Dnr 2011/ Revisorerna har i revisionsrapport 11 januari 2011 redogjort för en granskning av rutiner vid åtgärder för barn i behov av särskilt stöd i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde , 128 beslutat om ett yttrande över rapporten och överlämnat det till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 19 januari 2012 att förslaget till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna barn- och utbildningsnämndens yttrande , 128 över revisionsrapport om granskning av rutiner vid åtgärder för barn i behov av särskilt stöd i grundskolan och överlämna det till revisionen. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunledningskontorets förslag. Revisionen Barn- och utbildningsnämnden

26 Kommunstyrelsen 26 (28) Ks 37 Förslag till uppdrag och organisation för Tema Vatten yttrande Dnr 2011/ Kommunledningskontoret har i skrivelse 22 december 2011 lämnat förslag till en organisation och uppdrag för Tema Vatten och begär in yttrande från berörda instanser. Tema Vatten föreslås vara ett förvaltningsövergripande samrådsorgan för vattenfrågor i Västerviks kommun som knyter samman kommunens olika uppdrag som myndighetsutövning, utvecklingsarbete, VA-bolag m.m. Gruppen föreslås bestå av både politiker och tjänstemän. Projektgruppen för Små avlopp, bra avlopp (SABA) som startades upp 2007 har efter hand utvidgats till en grupp för bredare samverkan och information. Enligt skrivelsen är samverkan över förvaltningsgränserna och mellan bolag och förvaltningar nödvändig för att på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt arbeta med vatten och övergödningsfrågor. Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen för politiskt ställningstagande. Yrkande Ordföranden yrkar att en beredningsgrupp med politiker och tjänstemän för berörda nämnder bildas liknande den tidigare planberedningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att en beredningsgrupp med politiker och tjänstemän för berörda nämnder bildas liknande den tidigare planberedningen. Anders Fröberg, enheten för samhällsbyggnad

27 Kommunstyrelsen 27 (28) Ks 38 Rapporter Ordföranden rapporterar från: - möte med Mats Sjöstrand 19 januari 2012 angående länsindelning, - styrgruppen för handelsplatsutveckling 26 januari Christin Rampeltin Molin (M) rapporterar från sitt deltagande på ungdomskonferens angående LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitik). att godkänna lämnade rapporter.

28 Kommunstyrelsen 28 (28) Ks 39 Uppdrag om att organisera möte om tågtidtabeller Dnr 2011/ Representanter från Kalmar Läns Trafik AB lämnade i 23 på dagens sammanträde information om kollektivtrafiken och diskussion fördes med kommunstyrelsen bl.a. kring de förändrade tågtidtabellerna. Yrkande Ordföranden yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta initiativ till en överläggning mellan berörda parter med anledning av de förändrade tågtidtabellerna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att uppdra åt kommunledningskontoret att ta initiativ till en överläggning mellan berörda parter med anledning av de förändrade tågtidtabellerna. Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 149-151, 153-169 Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl. 13.00-14.35 ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Peter

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl. 8.30-15.15 ajournering kl. 12.00-13.45, 14.15-14.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 274-281,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl. 8.30 15.00 ajournering kl. 8.35-13.00, 13.25-13.35 Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering, 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl. 08.30 10.40 Ajournering,10.00 10.30 för gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare tanja Pålsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Kommunstyrelsen 1 (25) Plats och tid Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 276-279

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (28) 2016-11-28 Kf Ks 386 4. Avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och den kommunala hälsooch sjukvården från 1 januari 2017

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.10-13.30 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 11.50-13.40 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 376-380 Christin Rampeltin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011 Kommunstyrelsen 1 (41) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 1-26, 28-31 Eva Ahlström (M) Mats Hugosson (C) Sverker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl 1 (11) 2013-03-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl. 16.30 17.50 Christin Rampeltin Molin (M), ordförande Margareta Nilsson (M) Bo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 februari 2012 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 februari 2012 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (29) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 februari 2012 kl. 8.00 15.20 ajournering kl. 11.00-13.30,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin

Läs mer

1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar. 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag

1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar. 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag Kommunstyrelsen 3 (9) Ärendelista 1 juli 2016 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag 5. Försäljning

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 juni 2012 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 11.15-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 juni 2012 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 11.15-14.00 Kommunstyrelsen 1 (33) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 juni 2012 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 11.15-14.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 193-210, 212-217 Christin Rampeltin

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 28 oktober Ärende till kommunfullmäktige: 14 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Regional

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl Kommunstyrelsen 1 (11) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl. 10.00-11.35 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Axel Nilsson (M) Eva Ahlström (M) Peter Johansson

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (21) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl. 8.30 15.15 ajournering kl. 12.00-14.00 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S), 22-23,

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 augusti 2011 kl. 8.00 14.00 ajournering kl. 10.30-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 augusti 2011 kl. 8.00 14.00 ajournering kl. 10.30-13.00 Kommunstyrelsen 1 (36) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 augusti 2011 kl. 8.00 14.00 ajournering kl. 10.30-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl. 13.00 14.55 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-13:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman Ersättare och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (50) 2016-09-26 Kf Ks 297 7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/374-109 Kommunfullmäktiges presidium har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 21 (31) 2015-11-30 Kf Ks 346 Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003

Läs mer

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (51) 2016-10-31 Kf 8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB Ks 337 Fjärrvärmeavgift, VA-taxa och elnätsavgifter från 1 januari 2017 information och

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (42) 2016-03-21 Kf 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 Oskarshamns Hamn AB (OHAB) för förhandlingar

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer