SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman Max tjänstgör för Peter Landgren (S) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare KD Per-Olof Hermansson, klockan FP Rolf Hallberg Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Malin Stomberg, kommunsekreterare Kerstin Guth, planeringsledare Utses att justera Lisa Dahlberg Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Malin Stomberg Ordförande Margareta Lövgren Justerande Lisa Dahlberg

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Malin Stomberg

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(11) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 71 Strukturplan för äldres trygghet i Marks kommun 72 Anställning av personer som står utanför arbetsmarknaden 73 Avstämning av kommunstyrelsens obesvarade motioner och Medborgarförslag 74 Eventuella tillägg i kommunstyrelsens arbetsformer 75 Microsoft Premier Support-avtal 76 Information om vattendirektivet 77

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(11) 71/2015 Förändring av ärendelistan Extraärende om Microsoft Premier Support-avtal och information om vattendirektivet tillförs ärendelistan. Dagens sammanträde Ordföranden anmäler extraärende om Microsoft Premier Support-avtal. Leif Sternfeldt (C) anmäler informationsärende om vattendirektivet. Extraärende och informationsärende får tillföras.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(11) 72/2015 Dnr Strukturplan för äldres trygghet i Marks kommun Strukturplanen för äldre remitteras till äldreomsorgsnämnden för omarbetning och anpassning till kommunens styrsystem. Ärendet Strukturplan för äldres trygghet i Marks kommun arbetades fram i en politisk process under 2007 och Den gäller för 10 årsperioden Syftet med strukturplanen är att beskriva den framtida inriktningen på kommunens insatser för äldre och peka ut områden där det behövs utveckling för att möta framtidens behov. Planen ska utgöra ett underlag för kommande beslut och skapa en handlingsberedskap för förändringar. Under 2012 har strukturplanen följts upp. Berörda förvaltningar och bolag har lämnat synpunkter på innehållet i planen. Uppföljningen visar att planen på vissa områden blivit omodern och måste ändras. Arbetet med att revidera strukturplanen har genomförts under åren Syftet med revideringen av planen är att peka på de förändringar som skett och som har betydelse för utvecklingen inom äldreområdet. Den 16 juni 2014, 76/2004 antog socialnämnden en reviderad strukturplan för äldres trygghet i Marks kommun "Det goda livet - livet ut!" och överlämnade den till kommunfullmäktige för antagande. Kopplat till planen finns även en reviderad genomförandeplan. Den reviderade planen föreslås gälla för tiden Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 juli har behandlat ärendet den 20 augusti 2014, 129. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 sep 2014, 114, där följande beslutades: Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, 139, där följande beslutade: Ärendet återremitteras till förvaltningen för förtydligande av vad som är dokumentets legala status i Marks kommuns styrmodell. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 februari Förvaltningens förslag till beslut Strukturplanen för äldre remitteras till äldreomsorgsnämnden för omarbetning och anpassning till kommunens styrsystem.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(11) Dagens sammanträde Planeringsledare Kerstin Guth redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att strukturplanen för äldre remitteras till äldreomsorgsnämnden för omarbetning och anpassning till kommunens styrsystem. Förslaget antas. Expedieras till: Äldreomsorgsnämnden

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(11) 73/2015 Dnr Anställning av personer som står utanför arbetsmarknaden Informationen noteras. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut, om hur Marks kommun aktivt ska arbeta för personer som står utanför arbetsmarkanden av olika skäl, samt ta fram möjligheter som arbetsgivare för att underlätt för anställning. Ärendet Vid kommunstyrelsens möte den 26 mars 2014 fick kommunchef i uppdrag att återkomma med en rapport om samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om anställning av personer som står utanför arbetsmarknaden. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 november Förvaltningens förslag till beslut Informationen noteras. Dagens sammanträde Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att informationen noteras. Ordföranden föreslår vidare att kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut, om hur Marks kommun aktivt ska arbeta för personer som står utanför arbetsmarkanden av olika skäl, samt ta fram möjligheter som arbetsgivare för att underlätt för anställning. Förslagen antas.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(11) 74/2015 Dnr Avstämning av kommunstyrelsens obesvarade motioner och medborgarförslag Redovisningen godkänns. Ärendet beslutade den 8 november 2010, 176, i samband med aktuell redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag, att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få en avstämning avseende obesvarade motioner och medborgarförslag i mars och september varje år. Ärendets behandling Kommunledningskontorets förteckning över obesvarade motioner och kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad den 4 mars Beslutsgång Ordföranden föreslår att redovisningen godkänns. Förslaget antas.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(11) 75/2015 Dnr Eventuella tillägg i kommunstyrelsens arbetsformer Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Tillägg i kommunstyrelsen arbetsformer: Del 1. Som sista mening: Förslag läggs i huvudsak under föredragningsdelen. Del 3. i kommunstyrelsen arbetsformer ändras till: Formella överläggningar, yrkanden/förslag och beslut. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2014, 165, om kommunstyrelsens arbetsformer. Ordföranden informerade arbetsutskottet den 11 februari 2015 om eventuella tillägg i kommunstyrelsens arbetsformer gällande förslag. Ärendets behandling har behandlat ärendet den 11 februari 2015, 38, där följande beslutades: Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning. Ledamöternas förslag till beslut Leif Sternfeldt (C) föreslår följande tillägg i kommunstyrelsen arbetsformer: Del 1. Som sista mening: Förslag läggs i huvudsak under föredragningsdelen. Leif Sternfeldt (C) föreslår att Del 3. i kommunstyrelsen arbetsformer ändras till: Formella överläggningar, yrkanden/förslag och beslut. Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag, och finner att förslagen antas.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(11) 76/2015 Dnr Microsoft Premier Support-avtal Marks Kommun förnyar och tecknar nytt Microsoft Premier Support-avtal med Microsoft för perioden till till en kostnad av kronor. Avtalet tecknas med stöd av 15 kap. 3 lagen om offentlig upphandling (LOU) och 4 kap. 5 LOU. Ärendet Microsoft Premier Supportavtalet (KS ) för Marks kommun går ut den 23 mars För att behålla en god servicenivå behöver detta avtal förnyas. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 mars Förvaltningens förslag till beslut Marks Kommun förnyar och tecknar nytt Microsoft Microsoft Premier Supportavtal med Microsoft för perioden till till en kostnad av kronor. Avtalet tecknas med stöd av 15 kap. 3 lagen om offentlig upphandling (LOU) och 4 kap. 5 LOU. Dagens sammanträde Kommunchef Haleh Lindqvist redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att Marks Kommun förnyar och tecknar nytt Microsoft Premier Support-avtal med Microsoft för perioden till till en kostnad av kronor. Avtalet tecknas med stöd av 15 kap. 3 lagen om offentlig upphandling (LOU) och 4 kap. 5 LOU. Förslaget antas.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(11) 77/2015 Information om vattendirektivet Informationen noteras. Dagens sammanträde Leif Sternfeldt (C) informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om att vattendirektivet är ute på remiss. Då vattendirektivet är ett stort ärende borde arbetsutskottet få en dragning om vattendirektivet samt att arbetsutskottet även skriver ett remissvar på remissen. Detta under förutsättning att remissen har inkommit till Marks kommun. Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.35 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Christopher Thorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 08.30-15.40 Paus 12.00 13.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 15.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Peter Landgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Peter Landgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Christopher Thorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-17:35 Paus 14.55-15.05, 15.35-15.45 Beslutande S Lisa Dahlberg L Niklas Herneryd C Leif Sternfeldt M Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.50. Paus klockan 14.55-15.10. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Paus klockan 14.50-14.55. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid AdmE, Kunskapens hus, Skene, klockan 14.00-15.55. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Peter Landgren Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.35 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.30 17.30, 1-14 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Örestensrummet kommunhuset, Kinna, klockan 09.45-12.00 Ajournerat 10.45-10.55 Beslutande S Lisa Dahlberg L Niklas Herneryd C Lena Ferm Hansson M Tomas Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.40. Paus klockan 15.10 15.25. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl V Arthur Thiry tjänstgör för Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.30-16.00. Beslutande M Rolf Skarin tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén C Bengt Axbrink MBP Henry Sandahl MBP

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00-15.50. Paus klockan 14.25-14.30. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt KD Lars-Inge Andersson tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Örestensrummet kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-15.20 Del av ordinarie sammanträde vid samma tid Beslutande S Lisa Dahlberg C Leif Sternfeldt (C) tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00 18.50 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson M Rolf Skarin tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-09.10 Beslutande S Gunnar Nilsson tjänstgör för Lisa Dahlberg S Peter Landgren S Anita Lomander S Christopher

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.10 Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Peter Landgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 272-273, 275-285 KD Per-Olof Hermansson tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.20 Ajournering 15.50 16.05 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt C Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.10. Paus 09.35-10.00. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-12.00. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt L Rolf Hallberg tjänstgör för Henry Sandahl (MBP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-09.45 Beslutande S Lisa Dahlberg L Niklas Herneryd C Lena Ferm Hansson M Tomas Johansson KD Lars-Inge Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.10. Ajournering klockan 14.55-15.00. Beslutande M Tomas Johansson M Anders Lindal C Leif Sternfeldt KD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 15.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Leif Sternfeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Äldreomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Tid Klockan 13.15 14.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman Lindén MBP Ylva Höglund C Erika Arnell tjänstgör för Rolf Hallberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset Kinna, klockan 13.30-14.10 Paus 13.50-13.55 Beslutande S Lisa Dahlberg S Peter Landgren S Anita Lomander S Christopher Thorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.35. Paus klockan 14.40-15.00. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.55-16.35. Paus 15.35-15.50. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Plats och tid Kommunhuset 1 oktober 2015 kl. 13.30-14.15 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl tjänstgör för Ann-Christine Andreasson (C) KD Elise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.30-16.35 Beslutande M Rolf Skarin tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén C Bengt Axbrink MBP Henry Sandahl L Niklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige 2015-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige 2015-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00 20.45 paus klockan 18.40 19.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-11.50. Paus klockan 09.45-10.00. Beslutande S Lisa Dahlberg L Niklas Herneryd C Lena Ferm Hansson M Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 169-177, 179-185 FP Rolf Hallberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Pelle Pellby S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 13.30 15.05 Beslutande Övriga närvarande M M C C MBP L MP S S S S S V MOD SD M M C KD MBP KD S S V Tomas Johansson

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.25. Beslutande M Margareta Lövgren M MP Tomas Johansson, tjänstgör för Leif Sternfeldt (C) kl 13.30-14.20,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30-16.40 Beslutande M - MBP Lennart Svensson tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén (M), klockan 16.00-16.40, 13-15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens hus, Skene, klockan 16.00-17.30. Beslutande M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson, klockan 16.10-17.30 182-197 M Pär-Erik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 27 april 2017 kl. 13.30 16.20 Beslutande S Urban Jernberg, ordförande M Anders Lindal tjänstgör för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 14.20 16.30. Paus klockan 15.00 15.15. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Stellan Hammarberg tjänstgör för Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.00. Paus klockan 15.15-15.30. Ajounering klockan 16.25-16.35. Beslutande M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 258-267, 269-271 FP Rolf Hallberg tjänstgör för Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55, paus klockan 15.05-15.20. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.15 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg, 222-232, kl. 08.30-10.00 MP Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Margareta Lövgren FP Per-Elof Isaksson MBP S S Henry Sandahl Lisa Dahlberg Pauli Kuitunen

Läs mer

ø/øâø :im Underskrifter Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

ø/øâø :im Underskrifter Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB ' Mark Plats och tid Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.00 M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl S Tommy Karlsryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Paus klockan 15.20 15.35. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S S Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunala Pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunala Pensionärsrådet SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 12.00 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Socialnämnden Ulla Maj Persson Elsa Eckegren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00-20.10. Paus klockan 18.30-18.45. Beslutande M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson M Pär-Erik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson L Paul Brusk, tjänstgör för Kent Persson (C) MP Jessica Pettersson, tjänstgör för Henry Sandahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna 08:30-12:15 Beslutande KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör för Margareta Lövgren (M) C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 10:00-11:45 S M MP S M C S Claes Redberg, Västra Götalandsregionen. Ersättare Hanne Jensen ChrisTina Yngvesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00-19.15 paus klockan 18.20-18.50 Beslutande M Margareta Lövgren 81-86, 88-96 M Jannicke Wichne tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 5 oktober 2017 kl. 13.35 15.15 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13.30 15.30. Paus och ajournering klockan 14.35-15.05. Beslutande s Pelle Pellby m Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30 16.05 Beslutande MBP C FP KD MP MBP S V MOD SD Lennart Svensson, tjänstgör för Kerstin Weimman- Lindén(M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.50 Paus 15.15 15.30. Beslutande M Tomas Johansson, 189-196, 198-202 KD Per-Olof Hermansson (KD) tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Öresten, kommunhuset i Kinna, klockan 13.18-15.05 Beslutande S S S C C C L M M KD SD V Birgitta Andersson Andreas Augustsson (tjänstgör för Per Rosendahl)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.15 Varav budgetberedning klockan 13.30-15.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Protokoll 1 (7) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Ann-Helen Nilsson (C) Arne Nilsson (SD) Anslag/bevis

Protokoll 1 (7) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Ann-Helen Nilsson (C) Arne Nilsson (SD) Anslag/bevis Protokoll 1 (7) Plats och tid Politikerrummet, kommunhuset, 2019-02-12, kl. 13.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00 19.50 Ajournering klockan 19.15 19.30 Beslutande M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Tid Klockan 09.00 10.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Närvarande Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars-Bertil Rystrand C Anette Nilsson tjänstgör

Läs mer

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.30. Paus klockan 14.45-15.05. Beslutande (S) Pelle Pellby (S) Barbro Petersson (S) Ulf Svenson (M) Margareta

Läs mer

Pesjv. Underskrifter Sekreterare ?lm Tomas. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB

Pesjv. Underskrifter Sekreterare ?lm Tomas. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB ' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 * 10.45 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-14.20 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson 94-97, 99-103 M Anders Lindal tjänstför för Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Christopher Thorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.30. Paus klockan 14.50-15.15 Beslutande S Lisa Dahlberg S Peter Landgren S Anita Lomander S Christopher

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 13.30-17.00. Paus klockan 15.10-15.25. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 1 / 28 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Lennart Ohlsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.50 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 27 oktober 2016 kl. 13.30 15.25 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal tjänstgör för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

J Utdragsbestyrkande

J Utdragsbestyrkande ' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl 5 Lisa Dahlberg

Läs mer