SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande M S MP S M S Övriga Tomas Johansson, ordförande Marks Bostads AB Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB Rolf Wallerdal, vice ordförande Mark Kraftvärme AB Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB Tjänstemän Haleh Lindqvist, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Barbro Petersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Tomas Persson Ordförande Margareta Lövgren Justerande Barbro Petersson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(14) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(14) Innehållsförteckning Mötets öppnande Fastställande av dagordning Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Aprilrapport Återrapportering och konsekvenser av konsolideringsplan Instruktion till ombud vid bolagsstämma för dotterbolagen avseende ändrade ekonomiska mål Information om projekt Marknet Övriga frågor Nästa sammanträde

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(14) 20/2015 Mötets öppnande Ordföranden inleder med att hälsa välkommen till dagens möte. Till dagens möte finns nya ledamöter och samtliga närvarande presenterar sig kortfattat.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(14) 21/2015 Fastställande av dagordning :s beslut Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende information om projekt Marknet. Dagens sammanträde Information har efterfrågats beträffande projekt Marknet och ordföranden föreslår att verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost gör en redovisning kring projektet. Beslutsgång Ordföranden föreslår att den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende information om projekt Marknet. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(14) 22/2015 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 3 mars 2015 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Sammanträdesprotokollet från den 3 mars 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Verkställande direktör Haleh Lindqvist informerar om uppdrag för bolagsledningen som beslutades vid förra styrelsemötet. Verkställande direktör gavs i uppdrag att se över bolagsordningar och ägardirektiv för koncernen som helhet gällande avsnitten om vinstbegränsning och vinstkrav. Verkställande direktör har diskuterat frågan med kommunjuristen och har därefter som inriktning att bolagsordningar och ägardirektiv ska analyseras och eventuellt korrigeras inför varje mandatperiod. Vid förra styrelsemötet beslutades att godkänna förslag till arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering. Det beslutades också att en avstämning ska göras av överensstämmelsen i förhållande till styrsystemet för Marks kommun. Någon sådan avstämning har ännu inte blivit gjord, men verkställande direktör avser att återkomma i frågan. Beslutsgång Ordföranden föreslår att protokollet från den 3 mars 2015 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(14) 23/2015 Aprilrapport :s beslut Aprilrapport 2015, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader samt en prognos för hela året, för Spinnerskankoncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen, med noteringen att rapporten från Marks Bostads AB har justerats i prognosen med 1 mnkr lägre resultat. Ärendet Ett förslag på aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2015 samt en prognos för hela året, för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet, har skickats till styrelsen inför dagens möte. Dagens sammanträde Verkställande direktör Marks Bostads AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks Fastighets AB Magnus Hjelmgren samt redovisningschef Martin Svenhed presenterar aprilrapport för Spinnerskankoncernen. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att aprilrapport 2015, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader samt en prognos för hela året, för Spinnerskankoncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen, med noteringen att rapporten från Marks Bostads AB har justerats i prognosen med 1 mnkr lägre resultat. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(14) 24/2015 Återrapportering och konsekvenser av konsolideringsplan :s beslut Information avseende konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen noteras. Verkställande direktören får i uppdrag att till styrelsemötet den 17 juni presentera beslutsunderlag för upptagande av externt lån enligt konsolideringsplanen. Ärendet Kommunfullmäktige har beslutat om konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen. Planen överensstämmer med ett undantag från det förslag som styrelsen i beslutade om Undantaget avser förslaget avseende återställning av fritt eget kapital i moderbolaget. I det av styrelsen i beslutade förslaget sker detta genom återbetalning av aktiekapital med 40 mnkr och därefter en nyemission på samma belopp. I den av kommunfullmäktige beslutade planen sker däremot återställning av fritt eget kapital genom en direktöverföring från bundet till fritt eget kapital. Detta finns beskrivet i till dagens möte utskickade Följebrev till tjänsteskrivelse Konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen. I denna ingår även den av kommunfullmäktige beslutade planen, med ovan redovisade förändring markerad med streck i marginalen. Planen är också uppdaterad med aktuella siffror per och kompletterad med instruktioner till ombud vid :s bolagsstämma avseende överföring från bundet till fritt eget kapital. Planen omfattar också en nyemission i Mark Kraftvärme AB och därtill hörande nyemission i. Dessa ska dock genomföras först när Mark Kraftvärme AB kan lösa lån på 25 mnkr utan kostnad för bolaget. Något beslut avseende dessa nyemissioner ska därför inte ännu fattas av styrelserna eller bolagstämmorna i bolagen. Planen omfattar även upptagande av ett externt lån i. Detta skall dels ersätta det interna lån som i dag har mot kommunen, dels möjliggöra för att reglerar interna mellanhavanden gentemot dotterbolagen. Beslut om detta lån föreslås ske vid :s styrelsemöte 17 juni. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 5 maj Förslag till beslut Informationen avseende konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen noteras.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(14) Verkställande direktören får i uppdrag att till styrelsemötet den 17 juni ta fram beslutsunderlag för upptagande av externt lån enligt konsolideringsplanen. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att information avseende konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen noteras. Verkställande direktören får i uppdrag att till styrelsemötet den 17 juni presentera beslutsunderlag för upptagande av externt lån enligt konsolideringsplanen. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(14) 25/2015 Instruktion till ombud vid bolagsstämma för dotterbolagen avseende ändrade ekonomiska mål :s beslut Respektive styrelse i dotterbolag arbetar genom styrelsebeslut efter förslaget till förändring av ägardirektiv enligt nedan. Ombudet vid respektive bolagsstämma 2016 får instruktion att besluta om följande förändring av respektive bolags ägardirektiv. För Marks Bostads AB: Avsnittet "Avkastning på insatt och intjänat kapital" under punkten 3.1 Ekonomiska mål utgår och ersätts med följande text: Avkastningskrav. Bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till kommunens övergripande mål. Avkastningskravet beräknas som direkt-avkastning på totalt kapital, det vill säga driftsresultat i procent av marknadsvärdet på bolagets fastigheter." Det ekonomiska målet balanslikviditet utgår ur ägardirektiven. För Mark Kraftvärme AB och för Marks Fastighets AB: Det ekonomiska målet balanslikviditet utgår ur ägardirektiven. Ärendet De av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven för bolagen i Spinnerskankoncernen är också fastställda av respektive bolags bolagsstämma. Av ägardirektiven framgår att ekonomiska mål i form av avkastning på eget kapital, soliditet och balanslikviditet ska gälla för bolagen. Kommunfullmäktige beslutade om förändring i dessa ekonomiska mål, denna förändring måste då också fastställas av bolagsstämmorna. För dotterbolagen sker detta genom att styrelsen i moderbolaget ger instruktion till ombuden vid bolagstämmorna. De förändringar som kommunfullmäktige beslutade om avser: För Marks Bostads AB ändras målet Avkastningskrav beräknas som resultat före bokslutsdispositioner och skatt i procent av eget kapital. I eget kapital ingår såväl av ägaren insatt som av bolaget intjänat kapital men inte obeskattade reserver till Avkastningskravet beräknas som direktavkastning på totalt kapital, det vill säga driftsresultat i procent av marknadsvärdet. För samtliga bolag: Det ekonomiska målet balanslikviditet utgår ur ägardirektiven. De av kommunfullmäktige beslutade förändringarna överensstämmer med det förslag som Spinnerskan lämnade vid styrelsemötet Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 5 maj 2015.

11 Förslag till beslut SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(14) Instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2015 för Marks Bostads AB att besluta om följande förändring av bolagets ägardirektiv: Avsnittet "Avkastning på insatt och intjänat kapital" under punkten 3.1 Ekonomiska mål utgår och ersätts med följande text: Avkastningskrav. Bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till kommunens övergripande mål. Avkastningskravet beräknas som direktavkastning på totalt kapital, det vill säga driftsresultat i procent av marknadsvärdet på bolagets fastigheter." Det ekonomiska målet balanslikviditet utgår ur ägardirektiven. Instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna 2015 för Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att besluta om följande förändring av bolagets ägardirektiv: Det ekonomiska målet balanslikviditet utgår ur ägardirektiven. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att respektive styrelse i dotterbolag genom styrelsebeslut arbetar efter förslag till förändring av ägardirektiv enligt nedan samt att ombudet vid respektive bolagsstämma 2016 får instruktion att besluta om följande förändring av respektive bolags ägardirektiv. För Marks Bostads AB: Avsnittet "Avkastning på insatt och intjänat kapital" under punkten 3.1 Ekonomiska mål utgår och ersätts med följande text: Avkastningskrav. Bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till kommunens övergripande mål. Avkastningskravet beräknas som direktavkastning på totalt kapital, det vill säga driftsresultat i procent av marknadsvärdet på bolagets fastigheter." Det ekonomiska målet balanslikviditet utgår ur ägardirektiven. För Mark Kraftvärme AB och för Marks Fastighets AB: Det ekonomiska målet balanslikviditet utgår ur ägardirektiven. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(14) 26/2015 Information om projekt Marknet :s beslut Information om projekt Marknet noteras. Dagens sammanträde Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB presenterar projekt Marknet inom Mark Kraftvärme AB. En ny logotype har skapats för affärsområdet. Marknet finns på Mark Kraftvärme AB:s hemsida. En serverhall är klar att användas, vilket innebär att det nu finns två servehallar i kommunen. Resultatprognosen för 2015 är -120 tkr. Investeringar och budgetar för åren beskrivs samt vilka områden som är aktuella. Mark Kraftvärme AB har kontakt med samtliga fiberföreningar i Marks kommun och man planerar tillsammans. Ordföranden tackar för presentationen och frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(14) 27/2015 Övriga frågor :s beslut Tomas Persson får i uppdrag att kontakta de ledamöter som förmodas sakna läsplatta och därefter gör en beställning hos IT. Frågan om utbildning för styrelsen diskuteras i presidiet. Dagens sammanträde Ordföranden lyfter frågan om läsplatta för styrelseledamöterna i Spinnerskan i Mark AB. Vilka ledamöter saknar läsplatta? Verkställande direktör Haleh Lindqvist föreslår att Tomas Persson ges i uppdrag att kontakta de ledamöter som förmodas sakna läsplatta och därefter gör en beställning hos IT. Barbro Petersson lyfter frågan om utbildning för styrelsen. Beslutsgång Ordföranden föreslår att Tomas Persson får i uppdrag att kontakta de ledamöter som eventuellt saknar läsplatta och därefter gör en beställning hos IT. Ordföranden föreslår att frågan om utbildning för styrelsen diskuteras i presidiet. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(14) 28/2015 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 17 juni 2015, klockan ca. Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16 Plats och tid Rydal, klockan 16.00 18.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte.

KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Linde Stadshus AB Org nr 556814-5345 KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Dag: Den 18 juni 2015 Tid: Kl. 08.30 Plats: Leja, kommunhuset Styrelseledamöter

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB 2011-12-05 BESLUT Dnr LiU-2011-01837 1(1) Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB Med hänvisning till föreliggande beslutsunderlag och kompletterande muntlig föredragning fastställer universitetsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-11-18 Sid 1 av 33 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 16.00 21.05 Beslutande Enligt närvarolista 8/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Niklas

Läs mer