SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson Ej tjänstgörande ersättare MP S Lo Göthberg Larsson Lisa Dahlberg Övriga närvarande Haleh Lindqvist, verkställande direktör Anette Jansson, redovisningsekonom Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonomisekreterare Utses att justera Barbro Petersson Justeringens plats Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 1-6 Tomas Persson Ordförande Tomas Johansson Justerande Barbro Petersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(11) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 1 Föregående mötes protokoll, uppföljning av beslut 2 Förändring av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB 3 Framtidsfrågor och konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen 4 Beslut avseende instruktion till ombud vid bolagsstämma i Marks Fastighets AB 5 Nästa sammanträde 6

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(11) 1/2014 Fastställande av dagordning Dagens sammanträde Den inför mötet utskickade dagordningen ändras så att frågan om framtidsfrågor och konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen placeras efter frågan om förändring av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(11) 2/2014 Föregående mötes protokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 5 december 2013 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Ordföranden informerar att sammanträdesprotokollet från den 5 december 2013 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Redovisningschef Martin Svenhed informerar att resultatet för Marks Bostads AB blev betydligt bättre än vad prognosen hade angivit, resultatet blir ca 17 mnkr jämfört med 10 mnkr i prognosen. Vinstdispositionerna förändras också eftersom det har framkommit att Marks Fastighets AB först nästa år kan utnyttja sitt ackumulerade underskott. Beslutsgång Ordföranden föreslår att protokollet från den 5 december 2013 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(11) 3/2014 Förändring av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB :s beslut. Förändring av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB återremitteras till nästa styrelsemöte. Kommunjuristen ska göra en kontroll av ärendet så att styrelsen vid nästa möte kan ta beslut. Ärendet Kommunfullmäktige gav i uppdrag att utreda förutsättningarna för att sälja kommunens fiberkabel, kanalisation och aktiv utrustning till ett av Marks kommun ägt bolag. En översyn har genomförts av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB och förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv har utarbetats. Kommunfullmäktige tar slutlig ställning till förslaget om att överlåta kommunens kanalisation, fiber och därtill hörande utrustning till Mark Kraftvärme AB. Om beslut fattas i enlighet med förslaget ger kommunfullmäktige instruktion till styrelsen i att i egenskap av ägare till Mark Kraftvärme AB ge instruktion till dess ombud att vid bolagsstämma fastställa den revidering som kommunfullmäktige samtidigt gjort av bolagsordningen och ägardirektivet. Bolagsstämman fastställer därefter den reviderade bolagsordningen och ägardirektivet. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. I kallelsen till dagens styrelsemöte har förändringar i bolagsordning och ägardirektiv bifogats. Förslagen ska fastställas i kommunfullmäktige som därefter överlämnar ärendet till. Därefter ger instruktion till ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att fastställa reviderad bolagsordning och ägardirektiv. Barbro Petersson ställer fråga om elproduktion på lång sikt i relation till uppställda mål. Ordföranden anser att kommunjuristen ska göra en kontroll av ärendet om förändring av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB så att styrelsen vid nästa möte kan ta beslut.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(11) Beslutsgång Ordföranden föreslår att frågan om förändring av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB återremitteras till nästa styrelsemöte. Kommunjuristen ska göra en kontroll av ärendet så att styrelsen vid nästa möte kan ta beslut. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(11) 4/2014 Framtidsfrågor och konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen :s beslut. Verkställande direktör får i uppdrag att: 1. Förtydliga konsolideringsplanen. 2. Redogöra för konsekvenserna av omläggning av lån. 3. Skapa en prioritetsordning. En lägesrapport avseende ärendet ska redovisas vid nästa styrelsemöte. I frågan om förändring av bolagens verksamhet ska presidiet för Spinnerskan i Mark AB kontakta presidierna för Marks Fastighets AB, Marks Bostads AB och Teknik- och servicenämnden för att diskutera organiseringen av fastighetsförvaltningen i Marks kommun. Vid mötet med Teknik- och servicenämnden ska även kommunalråden närvara. När diskussionerna med berörda presidier har genomförts ska dessa redovisas för styrelsen. Därefter ska ett underlag skapas som sänds vidare till kommunstyrelsen. För Mark Kraftvärme AB planeras inte några förändringar av bolagets verksamhet i nuläget eftersom arbetet med stadsnätsverksamheten behöver tid. Ärendet Styrelsen i gav vid styrelsemöte verkställande direktören i uppdrag att ta fram en plan för koncernens långsiktiga konsolidering. Arbetet med att ta fram denna plan har utförts i samarbete med bolagets revisor. Dagens sammanträde Ordföranden inleder med att dela upp ärendet i två delar; konsolidering och eventuella förändringar i bolagens verksamhet. En plan för konsolidering har utarbetats av bolagets revisor. I denna plan ingår förslaget om omläggning av interna lån till externa lån. Räntan på det lån som moderbolaget har i Marks kommun är inte skattemässigt avdragsgill, det gäller även räntan på avräkningskontot. Genom att lägga om lånet till externt blir räntan avdragsgill. Det kapital som betalas in till Marks kommun kan lånas ut till andra bolag i Spinnerskankoncernen. En tänkbar fortsättning är att bilda en koncernbank. Ordföranden menar att frågan om koncernbank behöver utredas, konsekvenserna behöver tydliggöras. Frågeställningen handlar om vilket som är bäst för

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(11) bolagen; låna från Marks kommun eller låna från t ex Kommuninvest. Det är inte meningen att bolagen ska få försämrade villkor. Ordföranden tar upp frågan om aktiekapitalet. Revisors förslag är att en omdisponering görs av moderbolagets egna kapital från aktiekapital till fritt eget kapital. Bolaget betalar tillbaka en del av aktiekapitalet till Marks kommun och därefter genomförs en nyemission som ökar fritt eget kapital. Detta kan sedan användas för att täcka förluster i dotterbolagen eller på annat sätt förbättra bolagens kapitalisering. Verkställande direktören menar att förslaget behöver fördjupas med siffror. Ordföranden föreslår att hela konsolideringsförslaget från PwC delas upp och analyseras för att därefter skapa en prioritetsordning. Frågan behöver diskuteras i politiken. Verkställande direktör får i uppdrag att: 1. Förtydliga konsolideringsplanen. 2. Redogöra för konsekvenserna av omläggning av lån. 3. Skapa en prioritetsordning. Till nästa styrelsemöte ska en lägesrapport avseende ärendet redovisas. Ordföranden öppnar en diskussion kring eventuella förändringar i bolagen. Barbro Petersson tar upp frågan om solenergi. Mark Kraftvärme AB har tidigare redovisat förutsättningar för solenergi, men kanske behövs ytterligare åsikter? Barbro Petersson föreslår att föreläsare från Västra Götalandsregionen bjuds in för att beskriva förutsättningar för lönsam solenergi. Ordföranden menar att föreläsare från Västra Götalandsregionen kan göra redovisningar både i kommunstyrelsen och hos Mark Kraftvärme AB. De tekniska frågorna hamnar till slut hos Mark Kraftvärme AB. För Mark Kraftvärme AB planeras inte några förändringar av bolagets verksamhet i nuläget eftersom arbetet med stadsnätsverksamheten behöver tid. Lo Göthberg-Larsson tar upp frågan om biogas. Styrelsen diskuterar frågan om biogas och etanol som drivmedel till bilar samt också produktion av biogas. En diskussion inleds om Marks Fastighets AB. Ola Andreasson tar upp möjligheten att Marks Fastighets AB ska arbeta ungefär som MINAB, kanske till och med slås samman med MINAB. Båda organisationerna ska verka för utveckling av näringslivet. Lisa Dahlberg menar att organisationen för fastighetsförvaltning i Marks kommun behöver ses över. Verkställande direktören anser att det finns en otydlighet när det gäller fastigheterna i Marks kommun. Teknik- och serviceförvaltningen är både beställare och utförare. Det finns en risk att det skapar otydlighet när det gäller underhållsnivån, d v s att underhållskostnader används till annat. Teknik- och serviceförvaltningen blir en mellanhand som kan få en svår förhandlingssitu-

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(11) ation. Dessutom har bolagen bättre avtal när det gäller inköp. För Marks Fastighets AB är situationen att bolaget är för litet idag. Ordföranden sammanfattar olika alternativ för Marks Fastighets AB: - Ha mer fastigheter i Marks Fastighets AB. - Inte ha kvar Marks Fastighets AB. - Göra Marks Fastighets AB till ett utvecklingsbolag som erbjuder kommunal mark till försäljning, vilket innebär att arbeta ungefär som MINAB. Ordföranden nämner i sammanhanget frågan om avkastningskrav för äldreboenden inom Marks Bostads AB. Ordföranden menar att presidierna för, Marks Fastighets AB, Marks Bostads AB och Teknik- och servicenämnden bör diskutera frågan. Vid mötet med Teknik- och servicenämnden ska även kommunalråden närvara. När diskussionerna med berörda presidier har genomförts ska dessa redovisas för styrelsen. Därefter ska ett underlag skapas som sänds vidare till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden föreslår i frågan om konsolidering att verkställande direktör får i uppdrag att: 1. Förtydliga konsolideringsplanen. 2. Redogöra för konsekvenserna av omläggning av lån. 3. Skapa en prioritetsordning. Till nästa styrelsemöte ska en lägesrapport avseende ärendet redovisas. Ordföranden föreslår i frågan om förändringar av bolagens verksamhet att presidiet för kontaktar presidierna för Marks Fastighets AB, Marks Bostads AB och Teknik- och servicenämnden för att diskutera organiseringen av fastigheterna i Marks kommun. Vid mötet med Teknik- och servicenämnden ska även kommunalråden närvara. När diskussionerna med berörda presidier har genomförts ska dessa redovisas för styrelsen. Därefter ska ett underlag skapas som sänds vidare till kommunstyrelsen. För Mark Kraftvärme AB planeras inte några förändringar av bolagets verksamhet i nuläget eftersom arbetet med stadsnätsverksamheten behöver tid. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(11) 5/2014 Beslut avseende instruktion till ombud vid bolagsstämma i Marks Fastighets AB :s beslut. Verkställande direktörens delegationsbeslut till ombudet vid bolagsstämma för Marks Fastighets AB, att teckna de nyemitterade aktierna i Marks Fastighets AB, godkänns. Ärendet Enligt 2 i den av styrelsen, , fastställda VD-instruktionen ska VD fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. Verkställande direktören fattade , i enlighet med ovanstående VD-instruktion följande beslut: Den av styrelsen vid styrelsemöte beslutade instruktionen till ombudet vid bolagsstämma för Marks Fastighets AB kompletteras med följande instruktion: Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Marks Fastighets AB att teckna de nyemitterade aktierna i Marks Fastighets AB. Dagens sammanträde Ordföranden meddelar att styrelsen har tagit del av delegationsbeslutet till ombudet och inte har några invändningar. Beslutsgång Ordföranden föreslår att verkställande direktörens delegationsbeslut till ombudet vid bolagsstämma för Marks Fastighets AB, att teckna de nyemitterade aktierna i Marks Fastighets AB, godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(11) 6/2014 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 5 mars 2014, kl ca. Lokalen är Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer