SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Tomas Johansson, 71 M Kristina Hasselblad tjänstgör för Tomas Johansson, 72 M Anders Lindal C Leif Sternfeldt, 71 C Eva-Karin Torhem Arnell tjänstgör för Leif Sternfeldt, 72 FP Sofia Sjöstrand tjänstgör för Rolf Hallberg, MP Lo Göthberg Larsson KD Per-Olof Hermansson, 71 KD Lars-Inge Andersson tjänstgör för Per-Olof Hermansson, 72 MBP Henry Sandahl S Pelle Pellby, 71 S -, 72 S AnnSofi Tureson tjänstgör för Barbro Petersson S Ulf Svenson, 71 S Sonia Danella Smith tjänstgör för Ulf Svenson, 72 S Gunnar Nilsson tjänstgör för Helen Eriksson S Margrethe Möller Berggren tjänstgör för Jens Kristian Holm Petersén V Eivor Hellman Max tjänstgör för Emil Persson, 71 V -, 72 MOD Jan-Ola Gustafsson Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare C Eva-Karin Torhem Arnell, 71 MP Kristina Hasselblad, 71 Tjänstemän Suzanna Bengtsson, kommunsekreterare Karin Hydén, ekonomichef, 72 Martin Svenhed, redovisningschef, 71 Utses att justera Justeringens plats och tid Gunnar Nilsson Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna, Underskrifter Sekreterare Suzanna Bengtsson Ordförande, 71 Margareta Lövgren

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(8) Ordförande, 72 Anders Lindal Justerande Gunnar Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Marianne Carlsson

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(8) 71/2011 Dnr Instruktioner till ombud vid årsstämmorna 2011 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen s förslag till kommunfullmäktige Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2011 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB; Enligt beslut i styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB den 9 mars 2011, och på tillstyrkan av auktoriserade revisorn fastställa resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt följande: För Marks Bostads AB. Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserad vinst och årets vinst sammantaget kr balanseras i ny räkning. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets förlust sammantaget kr balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget kronor balanseras i ny räkning Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde den 15 februari, 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Fredrik Heyman som suppleant. Arvoden till styrelsen och till lekmannarevisorerna ska utgå efter oförändrade arvodesprinciper vilket innebär att arvoden till bolagets förtroendevalda ska regleras enligt kommunens reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Ärendet Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor: fastställande av resultat- och balansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(8) ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande direktör fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorerna val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner. Styrelsen i Spinnerskan i Mark AB har vid styrelsemötet den 9 mars 2011, godkänt årsredovisningarna för 2010 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, samt Marks Fastighets AB. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april s arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2011, 77, och föreslår: Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2011 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB; Enligt beslut i styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB den 9 mars 2011, och på tillstyrkan av auktoriserade revisorn fastställa resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt följande: För Marks Bostads AB. Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserad vinst och årets vinst sammantaget kr balanseras i ny räkning. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets förlust sammantaget kr balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget kronor balanseras i ny räkning Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde den 15 februari, 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Fredrik Heyman som suppleant. Arvoden till styrelsen och till lekmannarevisorerna ska utgå efter oförändrade arvodesprinciper vilket innebär att arvoden till bolagets förtroendevalda ska regleras enligt kommunens reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(8) Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Jäv På grund av jäv deltar inte Tomas Johansson (M), Lars-Inge Andersson (KD), Sonia Danella Smith (S) och Rolf Hallberg (FP) i handläggningen av detta ärende. Tomas Johansson (M) ersätts av Pär-Erik Johansson (M). Rolf Hallberg (FP) ersätts av Sofia Sjöstrand (FP).

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(8) 72/2011 Dnr Instruktioner till ombud vid årsstämman 2011 för Spinnerskan i Mark AB s förslag till kommunfullmäktige Instruktion till ombudet vid årsstämman 2011 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att bevilja avgående styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för Att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen som innebär att balanserad förlust, kronor balanseras i ny räkning. Att arvoden till styrelsen och till lekmannarevisorerna skall utgå efter oförändrade arvodesprinciper vilket innebär att arvoden till bolagets ledamöter skall regleras enligt kommunens reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Fredrik Heyman, båda från PWC. Ärendet Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår. Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB ska följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolagets årsredovisning: - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. Styrelsen i Spinnerskan i Mark AB har vid styrelsemötet den 9 mars 2011, 15, godkänt årsredovisningen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(8) Årsredovisningen har tillstyrkts av bolagets auktoriserade revisor. Förslag till beslut är att instruktion ges till ombudet att vid årsstämman fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna samt att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen som innebär att balanserad förlust, kronor balanseras i ny räkning. Bolagets auktoriserade revisor har också tillstyrkt ansvarsfrihet och förslag till beslut är att instruktion ges till ombudet att vid årsstämman bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Övriga beslut som enligt bolagsordningen ska fattas vid bolagets årsstämma är: fastställande av styrelse- och revisionsarvode val av revisor samt eventuella suppleanter När det gäller nya styrelse- och revisionsarvoden är förslaget att arvoden till styrelsen och till lekmannarevisorerna skall utgå efter oförändrade arvodesprinciper. Detta innebär att arvoden till bolagets förtroendevalda skall regleras enligt kommunens reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. När det gäller val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant utsågs PWC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) till sakkunnigt biträde och därmed också till revisor i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde den 15 februari 2011, 5. I samråd med valda revisorer har PWC därefter före-slagit Peter Sjöberg som ordinarie revisor och Fredrik Heyman som suppleant. Betalning till dessa revisorer utgår enligt räkning. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 april Förslag till beslut Instruktion till ombudet vid årsstämman 2011 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att bevilja avgående styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för Att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen som innebär att balanserad förlust, kronor balanseras i ny räkning. Att arvoden till styrelsen och till lekmannarevisorerna skall utgå efter oförändrade arvodesprinciper vilket innebär att arvoden till bolagets ledamöter skall regleras enligt kommunens reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Fredrik Heyman, båda från PWC. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(8) Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Jäv På grund av jäv deltar inte Margareta Lövgren (M), Pelle Pellby (S), Leif Sternfeldt (C), Ulf Svenson (S), Eivor Hellman Max (V), Per-Olof Hermansson (KD), Tomas Johansson (M) och Rolf Hallberg (FP) i handläggningen av detta ärende. Margareta Lövgren (M) ersätts av Pär-Erik Johansson (M), Ulf Svenson (S) ersätts av Sonia Danella Smith, Leif Sternfeldt (C) ersätts av Eva-Karin Torhem Arnell (C), Per-Olof Hermansson (KD) ersätts av Lars-Inge Andersson (KD), Tomas Johansson (M) ersätts av Kristina Hasselblad (MP) och Rolf Hallberg (FP) ersätts av Sofia Sjöstrand (FP).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30 l SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30 Lena Wallenthei.m (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer