SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan Ajournering klockan Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson M Pär-Erik Johansson M Anders Lindahl M Bengt Ferm M Ann Iberius-Orrvik M Mia Magné C Mikael Larsson C Leif Sternfeldt C Bengt Axbrink tjänstgör för Ulla-Maj Persson C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Pontus Johansson C Malin Västerteg MBP Henry Sandahl MBP Ylva Höglund MBP Lennart Svensson MBP Bjarne Kling FP Sofia Sjöstrand FP Amanda Westlander tjänstgör för Rolf Hallberg MP Lo Göthberg Larsson MP Thomas Larsson kl MP Veronica Trépagny tjänstgör för Thomas Larsson kl KD Elise Arnell KD Lars-Inge Andersson tjänstgör för Per-Olof Hermansson S Lisa Dahlberg S Peter Landgren S AnnSofi Tureson S Bo Petersson S Anita Lomander S Christopher Thorsson S Gunnar Nilsson S Sonia Danella Smith S David Berglund S Tuula Vähäniemi S Ulf Dahlberg S Ulla Lätt S Efkan Üstündag kl S Rebecca Berglund S Pauli Kuitunen S Marie Lindqvist

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(18) V Karin Jageby V Arhur Thiry V Eivor Hellman Max V Beatrix Wiberg MOD Jan-Ola Gustafsson MOD Camilla Lennartsson kl , MOD Tove Phillips tjänstgör för Camilla Lennartsson , SD Natalia E Henriksson SD Mattias Krantz SD Tommy Blomster SD Inga-Maj Krüger SD Peter Ottosson C Eva-Karin Torhem Arnell Övriga närvarande M M C MBP MP KD S S S V V MOD SD SD Ej tjänstgörande ersättare Rolf Skarin Jannicke Wichne Leif Andersson Mona-Lis Kling Veronica Trépagny Rut-Marie Piirainen Cecilia Samuelsson Samir Yazid Thord Harrysson Anders Svensson Elisa Brånin Tove Phillips Christina Wall Sara Lindwall Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Malin Stomberg, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Elise Benjaminsson (M) och Lisa Dahlberg (S) Ersättare Christopher Thorsson (S) Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna, den 9 december, klockan 15.00

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(18) Underskrifter Sekreterare Malin Stomberg Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell Justerande Elise Benjaminsson Lisa Dahlberg

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(18) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Malin Stomberg

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(18) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 141 Meddelanden 142 Remiss av nya motioner 143 Anmälan av nya medborgarförslag 144 Kommunchefen har ordet 145 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att viktiga funktioner vid Skene lasarett hotas av nedläggning Översyn av socialnämndens, äldreomsorgsnämndens samt kulturoch fritidsnämndens reglementen avseende föreningsbidrag Slutredovisning av investeringsprojekt - anläggning av utjämningsmagasin vid Skene skog Slutredovisning av investeringsprojekt - om- och tillbyggnad av Fotskälsskolan Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning (V) 151

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(18) 141/2014 Förändring av ärendelistan s beslut Följande ärende tillförs ärendelistan: - Entledigande och fyllnadesval av ledamot i demokratiberedningen (V). Ärendet Ordföranden förslår att följande ärende tillförs ärendelistan: - Entledigande och fyllnadesval av ledamot i demokratiberedningen (V) Beslutsgång Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att så sker.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(18) 142/2014 Meddelanden a) Dnr Protokoll från regionfullmäktige , 156, Regionfullmäktiges sammanträdestider för återstoden av 2014 och för helåret b) Dnr Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt LSS c) Dnr Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt SoL d) Dnr Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt SoL, IFO e) Dnr Revisionsrapport från valda revisorer den 18 november Upphandlingsverksamhet inom teknik- och servicenämnden. f) Dnr Revisionsrapport från valda revisorer den19 november 2014 Resursfördelning och systematiskt kvalitetsarbete inom barn- och utbildningsnämnden. g) Dnr Arvoden till förtroendevalda uppräkning av arvoden för h) Dnr Socialnämndens svar till Marks valda revisorer över revisionsrapport av missbruksvården i) Dnr Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (M) j) Dnr Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (S)

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(18) k) Dnr Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (V) l) Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott 196/2014, Utbildning för nya och omvalda förtroendevalda mandatperiod Samt program.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(18) 143/2014 Remiss av nya motioner Enligt 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. Inkomna motioner under perioden Dnr Motion om gemensam ordningspolicy i Marks skolor Remiss till Kommunstyrelsen med hörande av barn- och utbildnings nämnden

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(18) 144/2014 Anmälan av nya medborgarförslag 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning anger att, om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt för-troendevald eller någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de medbogarförslag som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om remiss som har fattats. 5 kap. 25 kommunallagen ger kommunfullmäktige en möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 3 kap. 9 kommunallagen, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta innebär att om kommunfullmäktige vill att kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta om medborgarförslaget, måste fullmäktige fatta särskilt beslut om att överlämna till viss nämnd att besluta i ärendet. Under perioden har det inte inkommit några medborgarförslag.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(18) 145/2014 Kommunchefen har ordet Kommunchef Haleh Lindqvist informerar kommunfullmäktige om de utbildningar som kommer att hållas under januari och februari månad Det kommer vara tre stycken utbildningar med tre olika teman, den formella och praktiska styrningen av den kommunala verksamheten - ansvar och befogenheter som förtroendevald, mänskliga rättigheter, samt om vår kommun. Vidare informerar kommunchefen om kommunens arbete och hantering av de anonyma anklagelser som har inkommit via brev till barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunchefen poängterar vikten av en demokratisk värdegrund och fortsatt arbete i förvaltningarna.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(18) 146/2014 Dnr Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att viktiga funktioner vid Skene lasarett hotas av nedläggning Ärendet Karin Jageby (V) har i skrivelse den 27 oktober 2014 anhållit om att få ställa en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att viktiga funktioner vid Skene lasarett hotas av nedläggning Ärendets behandling medgav den 30 oktober 2014, 140, att interpellationen får ställas samt att den ska besvaras vid nästkommande sammanträde. Dagens sammanträde Margareta Lövgrens (M) interpellationssvar utdelas till dagens sammanträde. Interpellationsställaren och den som svarar får var sitt debattinlägg med replik. Därefter diskuteras interpellationen av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare innan diskussionen avslutas.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(18) 147/2014 Dnr Översyn av socialnämndens, äldreomsorgsnämndens samt kulturoch fritidsnämndens reglementen avseende föreningsbidrag s beslut Reglementet för socialnämnden revideras på så sätt att 2 punkt 2 utgår. Socialnämnden ansvarar inte längre för några föreningsbidrag. Ändringen gäller från och med den 1 januari Reglementet för äldreomsorgsnämnden revideras på så sätt att 2 punkt 1 utgår. Äldreomsorgsnämnden ansvarar inte för några föreningsbidrag. Ändringen gäller från och med den 1 januari Ramen om 1,4 miljoner kronor som socialnämnden budgeterat för 2014 överförs till kultur- och fritidsnämnden från och med Ärendet Reglementet för socialnämnden anger att nämnden ansvarar för bidrag till pensionärs- och handikappföreningar samt andra föreningar som bedriver social verksamhet. Socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har funnit att dessa förenings- bidrag lämpligen bör hanteras av kultur- och fritidsnämnden i stället som redan har hand om an dra föreningsbidrag. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 5 mars 2014, 40, men återremitterade ärendet för ytterligare beredning. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 mars 2014, 40 där följande beslutades: Ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 september Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 oktober 2014, 181. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 oktober 2014, 158 där följande föreslås: Reglementet för socialnämnden revideras på så sätt att 2 punkt 2 utgår. Socialnämnden ansvarar inte längre för några föreningsbidrag. Ändringen gäller från och med den 1 januari Reglementet för äldreomsorgsnämnden revideras på så sätt att 2 punkt 1 utgår. Äldreomsorgsnämnden ansvarar inte för några föreningsbidrag. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2015.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(18) Ramen om 1,4 miljoner kronor som socialnämnden budgeterat för 2014 överförs till kultur- och fritidsnämnden från och med Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(18) 148/2014 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - anläggning av utjämningsmagasin vid Skene skog s beslut Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet anläggning av utjämningsmagasin vid Skene skog godkänns. Ärendet Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,5 miljoner kronor, slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget samt vid en eventuell avvikelse mot budget en analys av denna avvikelse. Teknik- och servicenämnden har färdigställt och godkänt slutredovisning avseende anläggning av utjämningsmagasin vid Skene skog (23 januari 2014, 2). Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 september Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 oktober 2014, 182. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 oktober 2014, 152 där följande föreslås: Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet anläggning av utjämningsmagasin vid Skene skog godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(18) 149/2014 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - om- och tillbyggnad av Fotskälsskolan s beslut Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Fotskälsskolan godkänns. Ärendet Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,5 miljoner kronor, slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget samt vid en eventuell avvikelse mot budget en analys av denna avvikelse. Teknik- och servicenämnden har färdigställt och godkänt slutredovisning av om - och tillbyggnad av Fotskälskolan (23 januari 2014, 2). Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 september Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 oktober 2014, 183. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 oktober 2014, 153 där följande föreslås: Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Fotskälsskolan godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(18) 150/2014 Dnr Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 s beslut Under 2015 ska uppgift om tid och plats för sammanträdena samt ärendelista i sammandrag annonseras i kommunens annonssida i Markbladet. Ärendet Enligt 5 kap. 10 kommunallagen ska uppgift om tid och plats för ett sammanträde med kommunfullmäktige minst en vecka före sammanträdesdagen föras in i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, 10, bestämmer fullmäktige i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske. Under 2014 har uppgift och plats för sammanträdena samt ärendelista i sammandrag annonserats på kommunens annonssida i Markbladet. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 september Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 oktober 2014, 187. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 oktober 2014, 159 där följande föreslås: Under 2015 ska uppgift om tid och plats för sammanträdena samt ärendelista i sammandrag annonseras i kommunens annonssida i Markbladet. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(18) 151/2014 Dnr Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning (V) s beslut Lena Persson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning. Till ny ersättare utses: Cristian Valencia (V) Snickaregatan 7C Kinna Ärendet Lena Persson (V) ber i skrivelse den 19 november 2014 om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning. Enligt 4 kap. 9 kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar att avgå, om det inte finns skäl emot det. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 43 tillämpas vid fyllnadsval förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till ersättare. Dagens sammanträde Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Lena Persson (V) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning. och finner att så sker. Ledamötenas förslag till beslut Karin Jageby (V) föreslår att Cristian Valencia (V) Snickaregatan 7C Kinna utses till ny ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning. Förslaget antas.

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 140 Information 141-145 Inkomna motioner och medborgarförslag 146 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer