SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör för Nina Paulsson-Åmark (M) Lo Göthberg Larsson, tjänstgör för Bengt Axbrink (C) S Yasin Abbes, fr.o.m. 2 kl t.o.m S AnnSofi Turesson S Urban Jernberg S S MOD Jonny Karlsson Laila Söderberg, tjänstgör för Yassin Abbes (S), fr.o.m t.o.m 2 kl samt fr.o.m Camilla Lennartsson S Laila Söderberg, tjänstgör för Niklas Lundstedt (V) fr.o.m. 2, kl Övriga närvarande Tjänstemän Dennis Reinhold, förvaltningschef Malin Fahlgren, enhetschef/nämndsekreterare Anneli Andersson, verksamhetschef 2 Kenny Fredholm, verksamhetschef 2 Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef 2 Roger Fogelström, revisor vice ordförande 1 Mai Andersson, revisor ordförande 1 Kurt Frilén, revisor 1-2 Jenny Strand, kvalitetssamordnare 2 Allan Wiberg, förvaltningsekonom 1-2 Marie Wank, förvaltningsekonom 1-2 Lillemor Blom, personalspecialist 2 Jonas Fransson, rektor 2 Inka Horstmann, rektor 2 Ann-Christine Granfors, förskolechef 2 Endre Kerekes, Skoldataket 2 Eva Andersson, 1 och 3

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(11) Utses att justera Urban Jernberg Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Kinna Underskrifter Sekreterare 1 6 Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Kinna Underskrift Malin Fahlgren

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(11) Innehållsförteckning Redovisning av revisorernas granskning av rektorers ledning och styrning i Marks kommun Årsrapport Lokalutredning skollokaler i Skene 3 Aktuella händelser 4 Meddelanden 5 Delegationsbeslut 6

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(11) 1/2014 Dnr Redovisning av revisorernas granskning av rektorers ledning och styrning i Marks kommun Ärendet De förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har gett PwC i uppdrag att granska om barn- och utbildningsnämnden genom uppdrag samt förutsättningar för varje enskild rektor säkerställer att grundskolans verksamhet optimeras och bedrivs i enlighet med gällande styrdokument. Granskningen har till största delen genomförts under oktober - november Dagens sammanträde De förtroende valda revisorerna Roger Fogelström, Kurt Frilén och Mai Andersson redovisar rapportens resultat. Ordföranden tackar för informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(11) 2/2014 Dnr Årsrapport 2013 s beslut Årsrapporten för 2013 godkänns och resultatet fastställs till 6,4 miljoner kronor. Ärendet Årsrapporten är en uppföljning av mål- och resultatplanen för det gångna året och syftar till att redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Ärendets behandling Alla chefer i förvaltningen har varit delaktiga i arbetet med årsrapporten. Kapitel 1.2 och 1.3 är en fördjupning till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 13 november s arbetsutskott har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till beslut: Årsrapporten för 2013 godkänns och resultatet fastställs till 6,4 miljoner kronor. Dagens sammanträde Under årsrapporten har nämnden inledningsvis verksamhetsbesök. Förskolechef Ann-Christine Granfors berättar om förskolans verksamhet, rektor Jonas Fransson berättar om elevinflytande i grundskolan, rektor Inka Horstmann redogör, tillsammans med elevkår och elevambassadörer, om marknadsföringen av Marks gymnasieskola samt aktiviteter för eleverna på skolan och Endre Kerekes, specialpedagog, redogör för Datatekets verksamhet och utvecklingsarbetet med alternativa verktyg för elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningschef Dennis Reinhold, verksamhetschefer Anneli Andersson, Kenny Fredholm, Cecilia Ragnarsson, förvaltningsekonom Allan Wiberg, kvalitetssamordnare Jenny Strand och personalspecialist Lillemor Blom redogör för ärendet. Beslutsgång Ordförande föreslår att nämnden godkänner arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(11) Expedieras till: Kommunstyrelsen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(11) 3/2014 Dnr Lokalutredningen skollokaler i Skene s beslut Tingvallaskolans akuta åtgärdspunkter skall åtgärdas genom att renovera skolans ytterväggar samt riva avstängd del på Tingvallaskolan till en kostnad på ca 5,4 mkr. Ärendet har gett förvaltningen i uppdrag att, 42/2012, utföra en organisationsöversyn avseende förskola, skolbarnomsorg och grundskola i Marks kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Teknik- och serviceförvaltningen genomfört en förstudie om skollokaler för att ge underlag till beslut om framtida skollokaler. I utredningen framkommer ett antal akuta åtgärdspunkter som avser Tingvallaskolan. De akuta behoven härleds från skollokalernas fysiska skick. Ärendets behandling Barn och utbildningsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse som inkluderar två möjliga åtgärder för de akuta åtgärdspunkterna för Tingvallaskolan och lämnat över ärendet till utan förslag till beslut. s arbetsutskott har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till beslut: Tingvallaskolans akuta åtgärdspunkter skall åtgärdas genom att renovera skolans ytterväggar samt riva avstängd del på Tingvallaskolan till en kostnad på ca 5,4 mkr. Dagens sammanträde Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordförande föreslår att nämnden godkänner arbetsutskottets förslag och finner att så sker. Expedieras till: Teknik- och serviceförvaltningen

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(11) 4/2014 Aktuella händelser Dagens sammanträde Förvaltningschef Dennis Reinhold redogör för aktuella händelser vid förvaltningen. Ordföranden tackar för informationen.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(11) 5/2014 Meddelanden 1) Dnr: Uppföljning av beslut om skyldigheten att motverka kränkande behandling samt elevens rätt till utbildning vid Tingvallaskolan i Marks kommun 2) Dnr: Skolinspektionens beslut: Ansökan från Baggium utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola årskurserna 7-9 i Marks kommun 3) Dnr: Beslut från Barn- och elevombudet i ärende om kränkande behandling vid Lyckeskolan 4) Dnr: Meddelande från Skolinspektionen om godkännande av Församlingen Staden på Berget som huvudman för grundsärskola årskurserna 1-9 Leteboskolan i Marks kommun 5) Dnr: Beslutsmeddelande från Skolverket om maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2014 om bidrag för studier och fritidsstudier för personal ) Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(11) 6/2014 Delegationsbeslut 1) Dnr: Beslut om tilläggsbelopp för elever vid Leteboskolan, dokument ) Dnr: Beslut om tilläggsresurs för barn i behov av särskilt stöd, Rönnbärets förskola 3) Dnr: Beslut om utdelning av stipendier ur samfond 1, höstterminen ) Dnr: Beslut om tjänsteförrättande chef 2014, del 1 5) Dnr: Beslut om bidrag för studier och fritidsstudier för personal ) Dnr: Beslut om attesträtt, del 1 7) Dnr: Avstängning av kund inom barnomsorgen, del 1 8) Beslut om tjänsteledigheter, dokument nr ) Anställningar, dokument nr. 1 75

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(11) 10) Beslut om avgång, dokument nr. 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer