SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Ajournering klockan Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal Övriga närvarande C C FP MP KD MBP S S S S S S V MOD S Leif Sternfeldt, , Eva-Karin Torhem Arnell, tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), 174 Rolf Hallberg Lo Göthberg Larsson Per-Olof Hermansson Henry Sandahl Pelle Pellby Barbro Petersson, , AnnSofi Turesson, tjänstgör för Barbro Petersson (S), 174 Ulf Svenson Lisa Dahlberg Margrethe Möller Berggren, tjänstgör för Jens Kristian Holm Petersén (S) Emil Persson Jan-Ola Gustafsson Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Nilsson S AnnSofi Turesson, , S Sonia Danella Smith M Pär-Erik Johansson C Eva-Karin Torhem Arnell, , V Eivor Hellman Max, kl , , föredragningsdel FP Sofia Sjöstrand, kl , , föredragningsdel, inklusive beslutsdel MP Kristina Hasselblad KD Lars-Inge Andersson Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Anna Engström, kommunsekreterare Karin Hydén, ekonomichef, Olof Larsson, ekonom, Martin Svenhed, redovisningschef, Birgit Carlsson, ekonom, Christer Nilsson, tf personalchef, 172 Lill Tinnerholm, näringslivs- och medborgarservicechef, Margareta Björsell, exploateringsingenjör, Karl Lundgren, förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen, 174 Patrik Skog, administrativ chef, 177 Lena Ehrnlund, kvalitetsutvecklare, 177

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(22) Utses att justera Pelle Pellby Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna, Underskrifter Sekreterare Anna Engström Ordförande Margareta Lövgren Justerande Pelle Pellby ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Marianne Carlsson

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(22) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 168 Oktoberrapport 2011 för kommunstyrelsen 169 Oktoberrapport 2011 för Marks kommun 170 Svar på motion om förbättrad sex- och samlevnadsundervisning i Marks kommuns grundskolor 171 Svar på motion om Storåns dalgång 172 Detaljplan för Skogshöjd, Sätila 2:90 m fl. i Sätila antagande 173 Plan för kommunövergripande upphandlingar Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 175 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Nämndplan 2012 för kommunstyrelsen - diskussionsärende 177 Rekrytering av förvaltningschef på socialförvaltningen 178 Ny förvaltningschef för bygg- och miljökontoret 179 Julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd 180 Redovisning av delegationsbeslut 181 Meddelanden 182

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(22) 168/2011 Förändring av ärendelistan s beslut Informationsärenden om rekrytering av förvaltningschef på socialförvaltningen samt om ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret samt extraärende om julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd får tillföras ärendelistan. Margareta Lövgren (M) anmäler två informationsärenden: 1. Information om rekrytering av förvaltningschef på socialförvaltningen. 2. Information om ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret. Pelle Pellby (S) anmäler extra ärende om julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd. Informationsärenden och extraärende får tillföras.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(22) 169/2011 Dnr Oktoberrapport 2011 för kommunstyrelsen s beslut Oktoberrapport 2011 för kommunstyrelsen godkänns. Ärendet Oktoberrapporten är en avstämning av de verksamhetsförändringar och den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten för har år 2011 en nettoram på 109,8 miljoner kronor. s verksamhet präglas av återhållsamhet, exempelvis vad gäller tillsättning av vikarier och återbesättning av vakanta tjänster. Anlitande av konsulter samt inköp av varor, material och tjänster har från årets början legat på en sparsam nivå. Det anställnings- och inköpsstopp som beslutades 15 september 2011, 136, har därtill följts strikt av förvaltningen. I delårsrapporten redovisades en prognos för årets verksamhet på +3,7 miljoner kronor jämfört med budget. Detta överskott har efter oktober 2011 ökat med 6,9 miljoner kronor och beräknas nu uppgå till +10,6 miljoner kronor. Störst förändring redovisas under kommunchef med + 3 miljoner kronor samt IT-chef med +4 miljoner kronor. Ärendets behandling s arbetsutskott har den 7 november 2011, 189, fått information om oktoberrapport 2011 för kommunstyrelsen. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 november 2011, 205, och föreslår att oktoberrapport 2011 för kommunstyrelsen godkänns. Ekonom Olof Larsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(22) 170/2011 Dnr Oktoberrapport 2011 för Marks kommun s beslut Oktoberrapport 2011 för Marks kommun godkänns. noterar med tillfredsställelse att den ekonomiska återhållsamheten har gett effekt, men dock inte fullt ut för att nå ett nollresultat. Ärendet Oktoberrapporten är en avstämning av de verksamhetsförändringar och den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten för I oktoberrapport 2011 för Marks kommun är årets resultat -8,4 miljoner kronor, en förbättring med 1,9 miljoner kronor från prognosen i delårsrapport 2011 som visade ett resultat på -10,3 miljoner kronor. Resultatförbättringen beror på något mindre negativa budgetavvikelser hos nämnderna, vilket uppväger sämre skatteintäkter och ökade kostnader för pensioner. Nämndernas underskott har minskat med 5,6 miljoner kronor i oktoberprognosen och beräknas nu uppgå till -43,5 mnkr vid årets slut. Minskningen är bland annat en följd av det anställnings- och inköpsstopp som beslutades den 15 september 2011, 136. Ärendets behandling s arbetsutskott har den 7 november 2011, 190, fått information om oktoberrapport 2011 för Marks kommun. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 november 2011, 206, och föreslår att oktoberrapport 2011 för Marks kommun godkänns. Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Birgit Carlsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (S) föreslår i tilläggsförslag att kommunstyrelsen noterar med tillfredsställelse att den ekonomiska återhållsamheten har gett effekt, men dock inte fullt ut för att nå ett nollresultat. Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att två förslag finns, dels arbetsutskottets förslag och dels Pelle Pellbys (S) tilläggsförslag. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta Pelle Pellbys (S) tilläggsförslag och finner att så sker.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(22) Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen i övrigt kan godkänna arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(22) 171/2011 Dnr Svar på motion om förbättrad sex- och samlevnadsundervisning i Marks kommuns grundskolor s förslag till kommunfullmäktige instämmer i motionens budskap om vikten av god kvalité inom området sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan. Hur detta skall lösas faller dock inom barn- och utbildningsnämndens ansvar utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige gett nämnden. Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att i nämndens arbete med nämndplan för 2012 ta upp frågan. Motionen anses därmed vara besvarad. Ärendet Emil Persson (V) föreslår i en motion den 26 januari 2011, om förbättrad sex- och samlevnadsundervisning i Marks kommuns grundskolor, att kommunfullmäktige ska ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att göra en utredning om hur väl undervisningen i kommunens grundskolor sammanfaller med läroplanen, skollagen och andra rekommendationer. I motionen föreslås även att fortbildningsinsatser görs för lärarpersonalen. Ärendets behandling Kommunfullmäktige har den 27 januari 2011, 2, remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämndens beslut den 7 april 2011, 58. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj s arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 maj 2011, 121. har behandlat ärendet den 1 juni 2011, 101, och föreslagit att motionen återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november 2011, 191, och föreslår att kommunstyrelsen instämmer i motionens budskap om vikten av god kvalité inom området sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan. Hur detta skall lösas faller dock inom barn- och utbildningsnämndens ansvar utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige gett nämnden. Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att i nämndens arbete med nämndplan för 2012 ta upp frågan. Motionen anses därmed vara besvarad.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(22) Tf personalchef Christer Nilsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(22) 172/2011 Dnr Svar på motion om Storåns dalgång s förslag till kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att bedöma möjligheten att i samverkan med andra aktörer utveckla en vandrings- och ridled i Storåns dalgång. Motionen anses därmed besvarad. Ärendet Lennart Brunander (C) och Erika Agnarsson (C) föreslår att Marks kommun ökar tillgängligheten till Storåns dalgång genom att utveckla en vandringsled och ridled i Storåns dalgång, gärna med samfinansiering mellan kommunen och andra intressenter såsom Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och privata aktörer. Ärendets behandling Miljönämnden har behandlat ärendet den 13 oktober 2011, 64. Plan- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 12 oktober 2011, 153. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november 2011, 192, och föreslår att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att bedöma möjligheten att i samverkan med andra aktörer utveckla en vandrings- och ridled i Storåns dalgång. Motionen anses därmed besvarad. Näringslivs- och medborgarservicechef Lill Tinnerholm redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(22) 173/2011 Dnr Detaljplan för Skogshöjd, Sätila 2:90 m fl. i Sätila antagande s förslag till kommunfullmäktige Detaljplan för antagande godkänns. Ärendet Detaljplan har upprättats av plan- och byggnadsnämnden för Skogshöjd, Sätila 2:90 m fl i Sätila. Exploatör är Prosperia AB. Detaljplanen har ändrats från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. Förslag till detaljplan för området antogs av kommunfullmäktige den 22 september 2009, 133. Kommunfullmäktiges beslut överklagades och regeringen upphävde fullmäktiges beslut i mars Nytt förslag har upprättats och har varit på utställning. Genomförandebeskrivning har godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 maj 2011, 117. Detaljplanen har den 12 oktober 2011 godkänts i plan- och byggnadsnämnden. Tillägg har gjorts i genomförandebeskrivningen enligt teknikoch serviceförvaltningens önskemål om att förvaltningen får utökade kostnader för drift och underhåll i och med kommunalt huvudmannaskap. Den nya detaljplanen innefattar en ny väganslutning mellan bostadsområdet och länsväg 1613 och en gång- och cykelväg kommer att anläggas från området till Sätila tätort. Nytt exploateringsavtal har tecknats mellan Marks kommun och Prosperia AB. Detaljplanen möjliggör för 28 villatomter i Skogshöjdsområdet. Ärendets behandling Plan- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 12 oktober 2011, 135. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november 2011, 194, och föreslår att detaljplan för antagande godkänns. Exploateringsingenjör Margareta Björsell redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(22) 174/2011 Dnr Plan för kommunövergripande upphandlingar 2012 s beslut uppdrar till kommunledningskontoret att, med stöd av upphandlingsfunktionen, ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av kontors- och skolmaterial, tekniska konsulttjänster, konferensanläggningar och tryckeritjänster. Förfrågningsunderlag ska utformas så att det ges möjlighet för såväl stora som små företag att lämna anbud. uppdrar till kommunchefen att förlänga avtal för fordon, terminalglasögon, kompetensförsörjning samt livsmedel med ett år. uppdrar till kommunchefen att undersöka möjligheten för Marks kommun att delta i samordnad fordonsupphandling i regi av Västra Götalandsregionen under Jäv På grund av jäv deltar inte Leif Sternfeldt (C) och Barbro Petersson (S) i handläggningen av ärendet. Ärendet Enligt Marks kommuns policy för upphandlings- och inköpsverksamhet, antagen av kommunfullmäktige den 23 februari 2010, 9, är kommunstyrelsen huvudansvarig för upphandlingsverksamheten och ska bland annat: fastställa en plan för nästföljande års kommunövergripande upphandlingar, besluta om upphandlingar inom sitt verksamhetsområde och om förvaltningsövergripande upphandlingar, besluta om strategiska val inför upphandling och kan utse vilka av nästföljande års upphandlingar som ska prioriteras utifrån hållbar utveckling och/eller andra viktiga ansvarsområden och sätta mål för vilken nivå man ska nå upp till. Upphandlingsfunktionen vid teknik- och serviceförvaltningen har analyserat behovet av kommunövergripande upphandlingar och totalt berörs åtta avtalsområden under Fyra avtal är inte möjliga att förlänga och måste upphandlas: Kontors- och skolmaterial Tekniska konsulttjänster Konferensanläggningar Tryckeritjänster

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(22) Av dessa är kontors- och skolmateriel särskilt viktig då den omfattar omkring 1000 inköp med ett totalt värde om 2 miljoner kronor per år. Fyra avtal löper ut under 2012 men är möjliga att förlänga ytterligare ett år: Fordon Terminalglasögon Kompetensförsörjning med kompetens- och organisationsutveckling, rekrytering och outsourcing Livsmedel Det har inte framkommit några negativa synpunkter från verksamheter på avtalen. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november 2011, 197, och föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att, med stöd av upphandlingsfunktionen, ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av kontors- och skolmaterial, tekniska konsulttjänster, konferensanläggningar och tryckeritjänster. Förfrågningsunderlag ska utformas så att det ges möjlighet för såväl stora som små företag att lämna anbud. uppdrar till kommunchefen att förlänga avtal för fordon, terminalglasögon, kompetensförsörjning samt livsmedel med ett år. uppdrar till kommunchefen att undersöka möjligheten för Marks kommun att delta i samordnad fordonsupphandling i regi av Västra Götalandsregionen under Förvaltningschef Karl Lundgren redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker. Jäv På grund av jäv deltar inte Leif Sternfeldt (C) och Barbro Petersson (S) i handläggningen av ärendet.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(22) 175/2011 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag s förslag till kommunfullmäktige Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Ärendet Enligt 28 och 29 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. Ärendets behandling Kommunledningskontoret har den 3 november 2011 upprättat en förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november 2011, 200, och föreslår att redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Kommunsekreterare Anna Engström redogör för ärendet. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(22) 176/2011 Dnr Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2012 s förslag till kommunfullmäktige Under 2012 ska uppgift om tid och plats för sammanträdena samt ärendelista i sammandrag annonseras i kommunens annonssida i Markbladet. Ärendet Enligt 5 kap. 10 kommunallagen ska uppgift om tid och plats för ett sammanträde med kommunfullmäktige minst en vecka före sammanträdesdagen föras in i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Marks kommun, 10, bestämmer fullmäktige i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska föras in i ortstidningen. Under 2011 har uppgift och plats för sammanträdena samt ärendelista i sammandrag annonserats i kommunens annonssida i Markbladet. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 november 2011, 207, och föreslår att uppgift om tid och plats för sammanträdena samt ärendelista i sammandrag under 2012 ska annonseras i kommunens annonssida i Markbladet. Kommunsekreterare Anna Engström redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(22) 177/2011 Dnr Nämndplan 2012 för kommunstyrelsen s beslut Informationen noteras. Administrativ chef Patrik Skog och kvalitetsutvecklare Lena Ehrnlund redogör för nämndplan 2012 för kommunstyrelsen. s nämndplan utgår från inriktning, mål och uppdrag i mål- och resultatplan samt kommunstyrelsens värdering av vad planen innebär för den egna verksamheten. Tillsammans med en analys av verksamhetens unika läge och förutsättningar utgör denna värdering grunden för kommunstyrelsens prioriterade aktiviteter för Nämndplanen omfattar även de beslut som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattat om särskilda åtaganden för kommunstyrelsens åtaganden. Nämndplanen beskriver inte aktiviteter som ingår i kommunstyrelsens ordinarie och löpande utgifter. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ges möjlighet att diskutera ärendet. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(22) 178/2011 Dnr Rekrytering av förvaltningschef på socialförvaltningen s beslut Informationen noteras. Margareta Lövgren (M) anmäler informationsärende om rekrytering av förvaltningschef på socialförvaltningen. Förvaltningschef Magnus Andersson har på egen begäran sagt upp sig och slutar på sin tjänst i Marks kommun. Rekryteringsprocess för ny förvaltningschef på socialförvaltningen har inletts. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(22) 179/2011 Dnr Ny förvaltningschef för bygg- och miljökontoret s beslut Informationen noteras. Margareta Lövgren (M) anmäler informationsärende om ny förvaltningschef för bygg- och miljökontoret. informeras om att kommunstyrelsens arbetsutskott har utsett Tord Lundborg till ny förvaltningschef för bygg- och miljökontoret. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(22) 180/2011 Dnr Julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd s beslut Ärende om julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd avslås. Reservation Pelle Pellby (S), Barbro Petersson (S), Ulf Svenson (S), Lisa Dahlberg (S) Margrethe Möller Berggren (S) och Emil Persson (V) reserverar sig till förmån för Pelle Pellbys (S) förslag. Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig till förmån för Pelle Pellbys (S) förslag med följande motivering: Marks Oberoende Demokrater (MOD) anser att förslaget inte hade inneburit någon extra kostnad vid jämförelse mellan alliansens och socialdemokraternas respektive förslag. I slutänden hade respektive förslag varit kostnadseffektivt. Pelle Pellby (S) anmäler extra ärende om julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd. Pelle Pellby (S) yrkar i samband med ovanstående att kommunstyrelsen ger socialnämnden kronor som utan särskild prövning ger barnfamiljer som har försörjningsstöd i december 600 kronor extra per barn. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv. Leif Sternfeldt (C) yrkar avslag på förslaget med hänvisning till att frågan om julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd har beretts av kommunfullmäktige den 22 september 2011, 120. Ordföranden frågar först om frågan ska avgöras på dagens sammanträde och finner att så sker. Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag, dels Pelle Pellbys (S) förslag och dels Leif Sternfeldts (C) förslag. Ordföranden ställer därefter Pelle Pellbys (S) förslag mot Leif Sternfeldts (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Sternfeldts (C) förslag. Reservation Pelle Pellby (S), Barbro Petersson (S), Ulf Svenson (S), Lisa Dahlberg (S) Margrethe Möller Berggren (S) och Emil Persson (V) reserverar sig till förmån för Pelle Pellbys (S) förslag. Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig till förmån för Pelle Pellbys (S) förslag med följande motivering: Marks Oberoende Demokrater (MOD) anser att förslaget inte hade inneburit någon extra kostnad vid jämförelse mellan alliansens och socialdemokraternas respektive förslag.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(22) I slutänden hade respektive förslag varit kostnadseffektivt.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(22) 181/2011 Redovisning av delegationsbeslut a) Dnr Delegationsbeslut , medgivande om att använda kommunens heraldiska vapen. b) Dnr Delegationsbeslut , avtal med Max Matthiessen AB om försäkringsrådgivning, upphandling med mera. c) Dnr Delegationsbeslut , yttrande till förvaltningsrätten i mål d) s arbetsutskotts protokoll ,

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(22) 182/2011 Meddelanden a) Dnr Sjuhärads kommunalförbunds direktionsprotokoll, b) Dnr Sjuhärads samordningsförbunds protokoll, c) Dnr Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds protokoll, d) Dnr Ungdomsutbyte, Youthpass Certificates Youth Summer Camp 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 Lena Wallentheim (S) ordförande Niats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14 Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.00-18.35 (paus 15.55-16.25, 17.40-17.50) Beslutande s Kurt Andreasson, tjänstgör för Thord Harrysson (s) s Eva

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer