SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Ajournering klockan Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal Övriga närvarande C C FP MP KD MBP S S S S S S V MOD S Leif Sternfeldt, , Eva-Karin Torhem Arnell, tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), 174 Rolf Hallberg Lo Göthberg Larsson Per-Olof Hermansson Henry Sandahl Pelle Pellby Barbro Petersson, , AnnSofi Turesson, tjänstgör för Barbro Petersson (S), 174 Ulf Svenson Lisa Dahlberg Margrethe Möller Berggren, tjänstgör för Jens Kristian Holm Petersén (S) Emil Persson Jan-Ola Gustafsson Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Nilsson S AnnSofi Turesson, , S Sonia Danella Smith M Pär-Erik Johansson C Eva-Karin Torhem Arnell, , V Eivor Hellman Max, kl , , föredragningsdel FP Sofia Sjöstrand, kl , , föredragningsdel, inklusive beslutsdel MP Kristina Hasselblad KD Lars-Inge Andersson Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Anna Engström, kommunsekreterare Karin Hydén, ekonomichef, Olof Larsson, ekonom, Martin Svenhed, redovisningschef, Birgit Carlsson, ekonom, Christer Nilsson, tf personalchef, 172 Lill Tinnerholm, näringslivs- och medborgarservicechef, Margareta Björsell, exploateringsingenjör, Karl Lundgren, förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen, 174 Patrik Skog, administrativ chef, 177 Lena Ehrnlund, kvalitetsutvecklare, 177

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(22) Utses att justera Pelle Pellby Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna, Underskrifter Sekreterare Anna Engström Ordförande Margareta Lövgren Justerande Pelle Pellby ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Marianne Carlsson

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(22) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 168 Oktoberrapport 2011 för kommunstyrelsen 169 Oktoberrapport 2011 för Marks kommun 170 Svar på motion om förbättrad sex- och samlevnadsundervisning i Marks kommuns grundskolor 171 Svar på motion om Storåns dalgång 172 Detaljplan för Skogshöjd, Sätila 2:90 m fl. i Sätila antagande 173 Plan för kommunövergripande upphandlingar Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 175 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Nämndplan 2012 för kommunstyrelsen - diskussionsärende 177 Rekrytering av förvaltningschef på socialförvaltningen 178 Ny förvaltningschef för bygg- och miljökontoret 179 Julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd 180 Redovisning av delegationsbeslut 181 Meddelanden 182

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(22) 168/2011 Förändring av ärendelistan s beslut Informationsärenden om rekrytering av förvaltningschef på socialförvaltningen samt om ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret samt extraärende om julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd får tillföras ärendelistan. Margareta Lövgren (M) anmäler två informationsärenden: 1. Information om rekrytering av förvaltningschef på socialförvaltningen. 2. Information om ny förvaltningschef på bygg- och miljökontoret. Pelle Pellby (S) anmäler extra ärende om julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd. Informationsärenden och extraärende får tillföras.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(22) 169/2011 Dnr Oktoberrapport 2011 för kommunstyrelsen s beslut Oktoberrapport 2011 för kommunstyrelsen godkänns. Ärendet Oktoberrapporten är en avstämning av de verksamhetsförändringar och den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten för har år 2011 en nettoram på 109,8 miljoner kronor. s verksamhet präglas av återhållsamhet, exempelvis vad gäller tillsättning av vikarier och återbesättning av vakanta tjänster. Anlitande av konsulter samt inköp av varor, material och tjänster har från årets början legat på en sparsam nivå. Det anställnings- och inköpsstopp som beslutades 15 september 2011, 136, har därtill följts strikt av förvaltningen. I delårsrapporten redovisades en prognos för årets verksamhet på +3,7 miljoner kronor jämfört med budget. Detta överskott har efter oktober 2011 ökat med 6,9 miljoner kronor och beräknas nu uppgå till +10,6 miljoner kronor. Störst förändring redovisas under kommunchef med + 3 miljoner kronor samt IT-chef med +4 miljoner kronor. Ärendets behandling s arbetsutskott har den 7 november 2011, 189, fått information om oktoberrapport 2011 för kommunstyrelsen. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 november 2011, 205, och föreslår att oktoberrapport 2011 för kommunstyrelsen godkänns. Ekonom Olof Larsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(22) 170/2011 Dnr Oktoberrapport 2011 för Marks kommun s beslut Oktoberrapport 2011 för Marks kommun godkänns. noterar med tillfredsställelse att den ekonomiska återhållsamheten har gett effekt, men dock inte fullt ut för att nå ett nollresultat. Ärendet Oktoberrapporten är en avstämning av de verksamhetsförändringar och den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten för I oktoberrapport 2011 för Marks kommun är årets resultat -8,4 miljoner kronor, en förbättring med 1,9 miljoner kronor från prognosen i delårsrapport 2011 som visade ett resultat på -10,3 miljoner kronor. Resultatförbättringen beror på något mindre negativa budgetavvikelser hos nämnderna, vilket uppväger sämre skatteintäkter och ökade kostnader för pensioner. Nämndernas underskott har minskat med 5,6 miljoner kronor i oktoberprognosen och beräknas nu uppgå till -43,5 mnkr vid årets slut. Minskningen är bland annat en följd av det anställnings- och inköpsstopp som beslutades den 15 september 2011, 136. Ärendets behandling s arbetsutskott har den 7 november 2011, 190, fått information om oktoberrapport 2011 för Marks kommun. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 november 2011, 206, och föreslår att oktoberrapport 2011 för Marks kommun godkänns. Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Birgit Carlsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (S) föreslår i tilläggsförslag att kommunstyrelsen noterar med tillfredsställelse att den ekonomiska återhållsamheten har gett effekt, men dock inte fullt ut för att nå ett nollresultat. Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att två förslag finns, dels arbetsutskottets förslag och dels Pelle Pellbys (S) tilläggsförslag. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta Pelle Pellbys (S) tilläggsförslag och finner att så sker.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(22) Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen i övrigt kan godkänna arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(22) 171/2011 Dnr Svar på motion om förbättrad sex- och samlevnadsundervisning i Marks kommuns grundskolor s förslag till kommunfullmäktige instämmer i motionens budskap om vikten av god kvalité inom området sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan. Hur detta skall lösas faller dock inom barn- och utbildningsnämndens ansvar utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige gett nämnden. Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att i nämndens arbete med nämndplan för 2012 ta upp frågan. Motionen anses därmed vara besvarad. Ärendet Emil Persson (V) föreslår i en motion den 26 januari 2011, om förbättrad sex- och samlevnadsundervisning i Marks kommuns grundskolor, att kommunfullmäktige ska ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att göra en utredning om hur väl undervisningen i kommunens grundskolor sammanfaller med läroplanen, skollagen och andra rekommendationer. I motionen föreslås även att fortbildningsinsatser görs för lärarpersonalen. Ärendets behandling Kommunfullmäktige har den 27 januari 2011, 2, remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämndens beslut den 7 april 2011, 58. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj s arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 maj 2011, 121. har behandlat ärendet den 1 juni 2011, 101, och föreslagit att motionen återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november 2011, 191, och föreslår att kommunstyrelsen instämmer i motionens budskap om vikten av god kvalité inom området sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan. Hur detta skall lösas faller dock inom barn- och utbildningsnämndens ansvar utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige gett nämnden. Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att i nämndens arbete med nämndplan för 2012 ta upp frågan. Motionen anses därmed vara besvarad.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(22) Tf personalchef Christer Nilsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(22) 172/2011 Dnr Svar på motion om Storåns dalgång s förslag till kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att bedöma möjligheten att i samverkan med andra aktörer utveckla en vandrings- och ridled i Storåns dalgång. Motionen anses därmed besvarad. Ärendet Lennart Brunander (C) och Erika Agnarsson (C) föreslår att Marks kommun ökar tillgängligheten till Storåns dalgång genom att utveckla en vandringsled och ridled i Storåns dalgång, gärna med samfinansiering mellan kommunen och andra intressenter såsom Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och privata aktörer. Ärendets behandling Miljönämnden har behandlat ärendet den 13 oktober 2011, 64. Plan- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 12 oktober 2011, 153. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november 2011, 192, och föreslår att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att bedöma möjligheten att i samverkan med andra aktörer utveckla en vandrings- och ridled i Storåns dalgång. Motionen anses därmed besvarad. Näringslivs- och medborgarservicechef Lill Tinnerholm redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(22) 173/2011 Dnr Detaljplan för Skogshöjd, Sätila 2:90 m fl. i Sätila antagande s förslag till kommunfullmäktige Detaljplan för antagande godkänns. Ärendet Detaljplan har upprättats av plan- och byggnadsnämnden för Skogshöjd, Sätila 2:90 m fl i Sätila. Exploatör är Prosperia AB. Detaljplanen har ändrats från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. Förslag till detaljplan för området antogs av kommunfullmäktige den 22 september 2009, 133. Kommunfullmäktiges beslut överklagades och regeringen upphävde fullmäktiges beslut i mars Nytt förslag har upprättats och har varit på utställning. Genomförandebeskrivning har godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 maj 2011, 117. Detaljplanen har den 12 oktober 2011 godkänts i plan- och byggnadsnämnden. Tillägg har gjorts i genomförandebeskrivningen enligt teknikoch serviceförvaltningens önskemål om att förvaltningen får utökade kostnader för drift och underhåll i och med kommunalt huvudmannaskap. Den nya detaljplanen innefattar en ny väganslutning mellan bostadsområdet och länsväg 1613 och en gång- och cykelväg kommer att anläggas från området till Sätila tätort. Nytt exploateringsavtal har tecknats mellan Marks kommun och Prosperia AB. Detaljplanen möjliggör för 28 villatomter i Skogshöjdsområdet. Ärendets behandling Plan- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 12 oktober 2011, 135. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november 2011, 194, och föreslår att detaljplan för antagande godkänns. Exploateringsingenjör Margareta Björsell redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(22) 174/2011 Dnr Plan för kommunövergripande upphandlingar 2012 s beslut uppdrar till kommunledningskontoret att, med stöd av upphandlingsfunktionen, ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av kontors- och skolmaterial, tekniska konsulttjänster, konferensanläggningar och tryckeritjänster. Förfrågningsunderlag ska utformas så att det ges möjlighet för såväl stora som små företag att lämna anbud. uppdrar till kommunchefen att förlänga avtal för fordon, terminalglasögon, kompetensförsörjning samt livsmedel med ett år. uppdrar till kommunchefen att undersöka möjligheten för Marks kommun att delta i samordnad fordonsupphandling i regi av Västra Götalandsregionen under Jäv På grund av jäv deltar inte Leif Sternfeldt (C) och Barbro Petersson (S) i handläggningen av ärendet. Ärendet Enligt Marks kommuns policy för upphandlings- och inköpsverksamhet, antagen av kommunfullmäktige den 23 februari 2010, 9, är kommunstyrelsen huvudansvarig för upphandlingsverksamheten och ska bland annat: fastställa en plan för nästföljande års kommunövergripande upphandlingar, besluta om upphandlingar inom sitt verksamhetsområde och om förvaltningsövergripande upphandlingar, besluta om strategiska val inför upphandling och kan utse vilka av nästföljande års upphandlingar som ska prioriteras utifrån hållbar utveckling och/eller andra viktiga ansvarsområden och sätta mål för vilken nivå man ska nå upp till. Upphandlingsfunktionen vid teknik- och serviceförvaltningen har analyserat behovet av kommunövergripande upphandlingar och totalt berörs åtta avtalsområden under Fyra avtal är inte möjliga att förlänga och måste upphandlas: Kontors- och skolmaterial Tekniska konsulttjänster Konferensanläggningar Tryckeritjänster

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(22) Av dessa är kontors- och skolmateriel särskilt viktig då den omfattar omkring 1000 inköp med ett totalt värde om 2 miljoner kronor per år. Fyra avtal löper ut under 2012 men är möjliga att förlänga ytterligare ett år: Fordon Terminalglasögon Kompetensförsörjning med kompetens- och organisationsutveckling, rekrytering och outsourcing Livsmedel Det har inte framkommit några negativa synpunkter från verksamheter på avtalen. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november 2011, 197, och föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att, med stöd av upphandlingsfunktionen, ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av kontors- och skolmaterial, tekniska konsulttjänster, konferensanläggningar och tryckeritjänster. Förfrågningsunderlag ska utformas så att det ges möjlighet för såväl stora som små företag att lämna anbud. uppdrar till kommunchefen att förlänga avtal för fordon, terminalglasögon, kompetensförsörjning samt livsmedel med ett år. uppdrar till kommunchefen att undersöka möjligheten för Marks kommun att delta i samordnad fordonsupphandling i regi av Västra Götalandsregionen under Förvaltningschef Karl Lundgren redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker. Jäv På grund av jäv deltar inte Leif Sternfeldt (C) och Barbro Petersson (S) i handläggningen av ärendet.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(22) 175/2011 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag s förslag till kommunfullmäktige Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Ärendet Enligt 28 och 29 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. Ärendets behandling Kommunledningskontoret har den 3 november 2011 upprättat en förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november 2011, 200, och föreslår att redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns. Kommunsekreterare Anna Engström redogör för ärendet. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(22) 176/2011 Dnr Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2012 s förslag till kommunfullmäktige Under 2012 ska uppgift om tid och plats för sammanträdena samt ärendelista i sammandrag annonseras i kommunens annonssida i Markbladet. Ärendet Enligt 5 kap. 10 kommunallagen ska uppgift om tid och plats för ett sammanträde med kommunfullmäktige minst en vecka före sammanträdesdagen föras in i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Marks kommun, 10, bestämmer fullmäktige i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska föras in i ortstidningen. Under 2011 har uppgift och plats för sammanträdena samt ärendelista i sammandrag annonserats i kommunens annonssida i Markbladet. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 november 2011, 207, och föreslår att uppgift om tid och plats för sammanträdena samt ärendelista i sammandrag under 2012 ska annonseras i kommunens annonssida i Markbladet. Kommunsekreterare Anna Engström redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(22) 177/2011 Dnr Nämndplan 2012 för kommunstyrelsen s beslut Informationen noteras. Administrativ chef Patrik Skog och kvalitetsutvecklare Lena Ehrnlund redogör för nämndplan 2012 för kommunstyrelsen. s nämndplan utgår från inriktning, mål och uppdrag i mål- och resultatplan samt kommunstyrelsens värdering av vad planen innebär för den egna verksamheten. Tillsammans med en analys av verksamhetens unika läge och förutsättningar utgör denna värdering grunden för kommunstyrelsens prioriterade aktiviteter för Nämndplanen omfattar även de beslut som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattat om särskilda åtaganden för kommunstyrelsens åtaganden. Nämndplanen beskriver inte aktiviteter som ingår i kommunstyrelsens ordinarie och löpande utgifter. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ges möjlighet att diskutera ärendet. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(22) 178/2011 Dnr Rekrytering av förvaltningschef på socialförvaltningen s beslut Informationen noteras. Margareta Lövgren (M) anmäler informationsärende om rekrytering av förvaltningschef på socialförvaltningen. Förvaltningschef Magnus Andersson har på egen begäran sagt upp sig och slutar på sin tjänst i Marks kommun. Rekryteringsprocess för ny förvaltningschef på socialförvaltningen har inletts. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(22) 179/2011 Dnr Ny förvaltningschef för bygg- och miljökontoret s beslut Informationen noteras. Margareta Lövgren (M) anmäler informationsärende om ny förvaltningschef för bygg- och miljökontoret. informeras om att kommunstyrelsens arbetsutskott har utsett Tord Lundborg till ny förvaltningschef för bygg- och miljökontoret. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(22) 180/2011 Dnr Julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd s beslut Ärende om julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd avslås. Reservation Pelle Pellby (S), Barbro Petersson (S), Ulf Svenson (S), Lisa Dahlberg (S) Margrethe Möller Berggren (S) och Emil Persson (V) reserverar sig till förmån för Pelle Pellbys (S) förslag. Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig till förmån för Pelle Pellbys (S) förslag med följande motivering: Marks Oberoende Demokrater (MOD) anser att förslaget inte hade inneburit någon extra kostnad vid jämförelse mellan alliansens och socialdemokraternas respektive förslag. I slutänden hade respektive förslag varit kostnadseffektivt. Pelle Pellby (S) anmäler extra ärende om julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd. Pelle Pellby (S) yrkar i samband med ovanstående att kommunstyrelsen ger socialnämnden kronor som utan särskild prövning ger barnfamiljer som har försörjningsstöd i december 600 kronor extra per barn. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv. Leif Sternfeldt (C) yrkar avslag på förslaget med hänvisning till att frågan om julklappspeng till barnfamiljer som har försörjningsstöd har beretts av kommunfullmäktige den 22 september 2011, 120. Ordföranden frågar först om frågan ska avgöras på dagens sammanträde och finner att så sker. Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag, dels Pelle Pellbys (S) förslag och dels Leif Sternfeldts (C) förslag. Ordföranden ställer därefter Pelle Pellbys (S) förslag mot Leif Sternfeldts (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Sternfeldts (C) förslag. Reservation Pelle Pellby (S), Barbro Petersson (S), Ulf Svenson (S), Lisa Dahlberg (S) Margrethe Möller Berggren (S) och Emil Persson (V) reserverar sig till förmån för Pelle Pellbys (S) förslag. Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig till förmån för Pelle Pellbys (S) förslag med följande motivering: Marks Oberoende Demokrater (MOD) anser att förslaget inte hade inneburit någon extra kostnad vid jämförelse mellan alliansens och socialdemokraternas respektive förslag.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(22) I slutänden hade respektive förslag varit kostnadseffektivt.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(22) 181/2011 Redovisning av delegationsbeslut a) Dnr Delegationsbeslut , medgivande om att använda kommunens heraldiska vapen. b) Dnr Delegationsbeslut , avtal med Max Matthiessen AB om försäkringsrådgivning, upphandling med mera. c) Dnr Delegationsbeslut , yttrande till förvaltningsrätten i mål d) s arbetsutskotts protokoll ,

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(22) 182/2011 Meddelanden a) Dnr Sjuhärads kommunalförbunds direktionsprotokoll, b) Dnr Sjuhärads samordningsförbunds protokoll, c) Dnr Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds protokoll, d) Dnr Ungdomsutbyte, Youthpass Certificates Youth Summer Camp 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Pelle Pellby S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13.30 15.30. Paus och ajournering klockan 14.35-15.05. Beslutande s Pelle Pellby m Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.35 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.30 17.30, 1-14 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 14.20 16.30. Paus klockan 15.00 15.15. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Stellan Hammarberg tjänstgör för Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2012-12-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2012-12-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.30. Ajournering klockan 17.10-17.25. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M FP C FP MP KD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-10-12 Sida 1 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-10-12 Sida 1 (25) 2011-10-12 Sida 1 (25) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.40 Ajournering klockan 17.10 17.25 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson Övriga närvarande M C C FP

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.00. Paus klockan 15.15-15.30. Ajounering klockan 16.25-16.35. Beslutande M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 15.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Leif Sternfeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-14.20 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson 94-97, 99-103 M Anders Lindal tjänstför för Tomas

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.25. Beslutande M Margareta Lövgren M MP Tomas Johansson, tjänstgör för Leif Sternfeldt (C) kl 13.30-14.20,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige 2015-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige 2015-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00 20.45 paus klockan 18.40 19.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 272-273, 275-285 KD Per-Olof Hermansson tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 13.30 15.05 Beslutande Övriga närvarande M M C C MBP L MP S S S S S V MOD SD M M C KD MBP KD S S V Tomas Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55, paus klockan 15.05-15.20. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 169-177, 179-185 FP Rolf Hallberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.15 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg, 222-232, kl. 08.30-10.00 MP Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.45. Beslutande M Margareta Lövgren C M Leif Sternfeldt, 177-180 samt 182-186 Tomas Johansson, tjänstgör

Läs mer

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.30. Paus klockan 14.45-15.05. Beslutande (S) Pelle Pellby (S) Barbro Petersson (S) Ulf Svenson (M) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Kommunstyrelsen 2015-11-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Kommunstyrelsen 2015-11-25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Eva Andersson Åberg tjänstgör för Leif Sternfeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Margareta Lövgren FP Per-Elof Isaksson MBP S S Henry Sandahl Lisa Dahlberg Pauli Kuitunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 september 2016 kl. 13.30 14.25 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsen 2013-06-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsen 2013-06-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.40. Ajournering klockan 14.50-15.20. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(30) Kommunstyrelsen 2014-12-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(30) Kommunstyrelsen 2014-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(30) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.50 Ajournering 16.25 16.35 Beslutande M Margareta Lövgren M Anders Lindal tjänstgör för Tomas Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Samrehabnämnden 2013-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Samrehabnämnden 2013-11-07 Tid Kl 08:30-12:00 Plats Skene lasarett, sjukvårdskansliet plan 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Beslutande M MP C S C S FP Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30 16.05 Beslutande MBP C FP KD MP MBP S V MOD SD Lennart Svensson, tjänstgör för Kerstin Weimman- Lindén(M)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30-16.40 Beslutande M - MBP Lennart Svensson tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén (M), klockan 16.00-16.40, 13-15

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Kommunstyrelsen 2013-02-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Kommunstyrelsen 2013-02-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-19.10. Ajournering klockan 18.15-18.35. Beslutande M Margareta Lövgren M Pär-Erik Johansson, tjänstgör för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.50 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, 2-9, 11-14 FP S S Rolf Hallberg Pelle Pellby Helen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 258-267, 269-271 FP Rolf Hallberg tjänstgör för Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 09:30-10:45 M MP S C S ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen Göran Larsson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna 08:30-12:15 Beslutande KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör för Margareta Lövgren (M) C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00-19.15 paus klockan 18.20-18.50 Beslutande M Margareta Lövgren 81-86, 88-96 M Jannicke Wichne tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Barbro Petersson C KD S Anders Andersson Ola Andreasson Christopher

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) 2010-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) 2010-09-15 Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Plats och tid Sal B207, Kunskapens hus, Skene, klockan 13.00-18.50. Paus klockan 15.20-15.50. Ajournering klockan 17.55-18.15. Beslutande S Peter Landgren S Jonny Karlsson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30-17.00. Beslutande M M C KD FP S S Margareta Lövgren, 131-141 samt 143-149 Tomas Johansson (M),

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer