SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy Karlsryd Övriga närvarande MP KD Ej tjänstgörande ersättare Lo Göthberg Larsson Ola Andreasson M S MP S M S Övriga Tomas Johansson, ordförande Marks Bostads AB Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB kl , Rolf Wallerdal, vice ordförande Mark Kraftvärme AB Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB Tjänstemän Haleh Lindqvist, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Barbro Petersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Tomas Persson Ordförande Margareta Lövgren Justerande Barbro Petersson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(12) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(12) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Upptagande av externt lån Budget Intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktiekapital Upphandling av revisor Övriga frågor Nästa sammanträde

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(12) 29/2015 Fastställande av dagordning :s beslut Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med ändringen att frågan om upptagande av externt lån diskuteras före ärendet budget Ordningsföljden för dagordningen som har skickats med kallelsen behöver ändras så att frågan om upptagande av externt lån diskuteras före ärendet budget Ordföranden föreslår att den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med ändringen att frågan om upptagande av externt lån diskuteras före ärendet budget Styrelsen beslutar enligt förslaget.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(12) 30/2015 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 13 maj 2015 läggs till handlingarna. Sammanträdesprotokollet från den 13 maj 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Ordföranden föreslår att protokollet från den 13 maj 2015 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(12) 31/2015 Upptagande av externt lån :s beslut inleder extern upplåning med ett 3-månaders lån med rörlig ränta hos Kommuninvest. Ärendet Kommunfullmäktige har fastställt en konsolideringsplan för Spinnerskan-koncernen. Planen överensstämmer i allt väsentligt med det förslag som styrelsen i beslutade om Enligt planen skall det interna lån som för närvarande har i kommunen ersättas med ett externt lån. Vid :s styrelsemöte fick verkställande direktören i uppdrag att till styrelsemötet den 17 juni ta fram beslutsunderlag för upptagande av detta lån. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 11 juni Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Tommy Karlsryd (S) föreslår att inleder extern upplåning med ett 3-månaders lån med rörlig ränta hos Kommuninvest. Ordföranden frågar om Tommy Karlsryds förslag kan antas eller avslås. Styrelsen beslutar att anta förslaget.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(12) 32/2015 Budget :s beslut Budget för Spinnerskan-koncernen, med förändring av angiven text i Marks Bostads AB:s budget, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Verkställande direktör Haleh Lindqvist får i uppdrag att ta fram underlag till kommunfullmäktige i november gällande eventuella förändringar av soliditetskraven för bolagen i Spinnerskan-koncernen, där också frågan om nedskrivning av fastigheter behöver utredas. Ärendet Ett förslag på budget för Spinnerskan-koncernen har skickats till styrelsen inför dagens sammanträde. Marks Bostads AB ändrar sitt budgetförslag under beskrivning av omvärldsförändringar, vilket skickas som tillägg till budgetförslaget. Kommunfullmäktige har beslutat om uppdrag för bolagen inom Spinnerskankoncernen. Ekonomiska mål i form av avkastningskrav, soliditetskrav och upplåningsramar har också fastställts. Styrelserna i bolagen har i budget utgått från dessa beslut. Ändringar och tillägg har gjorts utifrån omvärldsanalys och analys av förändring av den egna verksamheten. Verkställande direktör Marks Bostads AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks Fastighets AB Magnus Hjelmgren samt redovisningschef Martin Svenhed presenterar budget för Spinnerskan-koncernen. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att budget för Spinnerskan-koncernen, med förändring av angiven text i Marks Bostads AB:s budget, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår att verkställande direktör Haleh Lindqvist får i uppdrag att ta fram underlag till kommunfullmäktige i november gällande eventuella förändringar av soliditetskraven för bolagen i Spinnerskan-koncernen, där också frågan om nedskrivning av fastigheter behöver utredas. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(12) 33/2015 Intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktiekapital :s beslut Information avseende intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktiekapital noteras. Ärendet Den av kommunfullmäktige fastställda konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen omfattar nedsättning av aktiekapitalet i med kronor. Beslut om nedsättning har också tagits vid bolagets bolagsstämma Nedsättning av aktiekapital ska anmälas till Bolagsverket. Till anmälan ska bifogas ett intyg från företagets styrelse eller verkställande direktör att bolagets kända borgenärer har underrättats om minskningsbeloppet. Bolagets kända borgenärer är dess revisor, PwC, samt Marks kommun. Dessa har underrättats och har också bekräftat att de mottagit underrättelsen. Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att information avseende intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktiekapital noteras. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(12) 34/2015 Upphandling av revisor :s beslut Information avseende upphandling av revisor noteras. Ärendet Kommunens valda revisorer ska under året genomföra upphandling avseende konsulttjänster inom revisionsområdet. Nuvarande avtal med PwC går ut i samband med årsbokslutet. Tidigare upphandling har omfattat stöd till de förtroendevalda revisorerna i deras uppdrag, lagstadgad revision samt möjlighet att avropa andra konsulttjänster inom ekonomi-/revisionsområdet. Valda revisorer har givit Spinnerskankoncernen möjligheter att lämna förslag på innehåll i upphandlingens förfrågningsunderlag. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 9 juni 2015 Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att information avseende upphandling av revisor noteras. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(12) 35/2015 Övriga frågor :s beslut Verkställande direktör Haleh Lindqvist får i uppdrag att presentera ett underlag för hur Marks kommun kan utveckla Marks Fastighets AB, utgångspunkten är att se Marks kommun som en helhet. I uppdraget ska särskilt beaktas ursprungstanken om ett utvecklingsbolag. Verkställande direktör Haleh Lindqvists förslag beträffande utbildningsdag den 14 september för samtliga ledamöter och suppleanter i samtliga bolag godkänns. Tomas Persson får i uppdrag att se till att informationen når alla berörda. Samtliga ledamöter och suppleanter i bolagen ska erbjudas utbildning i Netpublicator. Vice ordförande Barbro Petersson (S) lyfter frågan om framtiden för Marks Fastighets AB, med hänsyn till beslutet att inte bygga kontorsplatser i Rydalsfastigheten. Från början var bolaget tänkt att vara ett utvecklingsbolag. Ärendet diskuteras. Verkställande direktör Haleh Lindqvist lyfter frågan om utbildningsdag för styrelsen. Datum är bestämt till måndag den 14 september, klockan Utbildning har bokats med Roland Adrell vid Gärde Wesslau Advokatbyrå. Till utbildningsdagen ska samtliga ledamöter och suppleanter i samtliga bolag i Spinnerskan-koncernen inbjudas. Tomas Persson får i uppdrag att se till att informationen når alla berörda. _ Vid förra styrelsemötet beslutades att till de ledamöter som saknar läsplatta ska göras en beställning hos IT. En beställning har därefter blivit gjord men läsplattorna har ännu inte levererats. Så snart läsplattorna är klara kontaktar Tomas Persson respektive ledamot som kan hämta sin läsplatta i kommunhuset. Till nästa styrelsemöte är målsättningen att kallelsen ska skickas i Netpublicator. Ordförande Marks Bostads AB Tomas Johansson (M) ställer fråga om möjlighet till utbildning i Netpublicator för bolagens ledamöter. Verkställande di-

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(12) rektör Haleh Lindqvist anser att ambitionen måste vara att samtliga ledamöter i bolagen ska erbjudas utbildning i Netpublicator. Ordföranden föreslår att verkställande direktör Haleh Lindqvist får i uppdrag att presentera ett underlag för hur Marks kommun kan utveckla Marks Fastighets AB, utgångspunkten är att se Marks kommun som en helhet. I uppdraget ska särskilt beaktas ursprungstanken om ett utvecklingsbolag. Ordföranden föreslår att verkställande direktör Haleh Lindqvists förslag beträffande utbildningsdag den 14 september för samtliga ledamöter och suppleanter i samtliga bolag godkänns. Tomas Persson får i uppdrag att se till att informationen når alla berörda. Ordföranden föreslår att samtliga ledamöter och suppleanter i bolagen ska erbjudas utbildning i Netpublicator. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(12) 36/2015 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är måndag den 21 september 2015, klockan ca. Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer