Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, kl 13:00 16:05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), ( , ) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg ers för Lennart Engström (KD), ( , 344) Övriga närvarande: Eva Kullenberg (FP), ers ( , ) Kommundirektör Jan-Inge Hansson Ekonomichef Stefan Marthinsson Sekreterare Lena tebring Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Lena Tebring _ Åsa Herbst _ Liss Böcker ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Lena Tebring

2 KSAU 334 Föredragningslistan Följande ärenden utgår: Handlingar för kännedom Kurser och konferenser Följande ärenden tillkommer: Information Försäljning av mark för handel i kv Lantbrukaren, Ängelholms kommun Seniorkort information Uppföljning Tekniska nämndens ekonomi och verksamhet inkl uppdrag samt uppföljning pågående/planerade investeringsprojekt Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens ekonomi och verksamhet Storgatan/Stortorgets utveckling - information

3 KSAU 335 Dnr 2010/53 Granskning av upphandlingar Tekniska nämnden PricewaterhouseCoopers (PWC) har på uppdrag av kommunrevisionen utfört granskning av upphandlingar genomförda av tekniska nämnden (TN). Kommunens revisorer önskar svar på de synpunkter och bedömningar som framförs i PWC:s revisionsrapport, daterad januari 2010, senast den 31 maj 2010 dock har den centrala upphandlingsenheten fått anstånd att inkomma med svar till augusti Syftet med granskningen har varit att bedöma hur upphandlingar genomförda av Tekniska kontoret förhåller sig till kommunens inköpspolicy, lagen om offentlig upphandling (LOU), och nämndens regler för delegation. Tjänsteutlåtande från upphandlingsenheten den 27 juli 2010 Bilaga AU 335 Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana tekniska nämnden att beakta och snarast justera delegationsordningen enligt den framförda kritiken i revisionsrapporten Granskningar av upphandlingar, tekniska nämnden, Ängelholms kommun, daterad januari 2010 (PWC). att i övrigt godkänna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande och överlämna detsamma till Ängelholms kommuns revisorer som svar på de synpunkter och bedömningar som framförs i revisionsrapporten. Kommunstyrelsen

4 KSAU 336 Dnr 2004/183 Ängelholms Terrängryttare ideell förening, anhållan om ett kortfristigt lån hos Ängelholms kommun Föreningen Ängelholms Terrängryttare, där Ängelholms kommun upptar en plats i styrelsen, bildades i mars 2010 för att etablera ridslingor i Ängelholms kommun. Bakgrunden är den Hästnäringsutredning som gjordes i juni 2007 utifrån en motion (m) Hästnäringsutredningen visade ett starkt önskemål från ryttare om att etablera ridslingor på olika platser i kommunen. I oktober 2007 gav KS i uppdrag åt utredaren att ta fram ett förslag till konkreta åtgärder. Under våren 2008 bildades därför ett Hästråd med representanter från ridföreningar, LRF, privata hästägare och kommunen som påtog sig uppgiften att inventera platser för ridslingor, söka medel hos Det svenska landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen för genomförande samt bilda en förening (Ängelholms Terrängryttareförening) som ska ansvara för genomförandet. I december 2009 beviljades så Hästrådet projektstöd och markägarersättning samt kr i ersättning för miljöinvestering. Denna summa avser kr i inköp av material och för hyra maskiner/entreprenad. I reglerna för utbetalning av ersättning för miljöinvestering ( kr) måste fakturor till entreprenad och dylikt först betalas innan utbetalning görs av Länsstyrelsen. Ängelholms Terrängryttareförening har inga egna medel och är därför helt beroende av de ekonomiska medel som utbetalas av Länsstyrelsen, vilket gör att det här uppstår ett likviditetsproblem. Ängelholms Terrängryttareförening ansöker om ekonomiskt stöd i form av ett kortfristigt och räntefritt lån på Tjänsteutlåtande från kanslienheten den 17 augusti 2010 Bilaga AU 336 A Intyg från Ängelholms Terrängryttare ideell förening Bilaga AU 336 B Svar från länsstyrelsen via mejl angående byte av slutdatum för projektet till 31 december 2011 m.m. Bilaga AU 336 C fortsättning

5 KSAU 336, forts Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla ett räntefritt lån till föreningen Ängelholms Terrängryttare på kronor med successiv återbetalning på 24 månader från det att den första utbetalningen till föreningen görs, samt att finansiering sker genom ökad belastning på rörelsekapitalet. Kommunstyrelsen

6 KSAU 337 Dnr 2010/24 Uppföljning av planen Ängelholm utan hinder för 2009 Planen Ängelholm utan hinder - åtgärdsplan för bemötande och ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder för verksamhetsåren , antogs i kommunfullmäktige januari Handikapperspektivet ska beaktas inom alla sakområden i kommunen och ingå som en naturlig del i all planering. Intentionerna med åtgärdsplanen Ängelholm utan hinder är att driva på arbetet, höja kompetensen och starta projekt för att uppnå de mål som är satta på lokal, nationell och internationell nivå inom handikappområdet. Planen förutsätter att arbetet med lagstadgade regler, som exempelvis att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i den fysiska miljön och tillgänglighetsanpassa kommunens information, planeras och genomförs av respektive ansvarig förvaltning i kommunen. Enligt beslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott ska redogörelse för hur arbetet med åtgärdsplanen fortskrider följas upp regelbundet. Uppföljningen innefattar tidsperioden januarijuli 2010 och utgår från FN:s standardregler om jämlikhet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar och kommunens 29 konkreta åtgärder i handikapplanen. Uppföljningen av planen för verksamhetsåret 2009 behandlades av kommunstyrelsen i februari 2010, 69. Tjänsteutlåtande från enheten för samhällsplanering och utveckling Bilaga AU 337 A Kompletterande statistik för solstrålen år Bilaga AU 337 B Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Kommunstyrelsen

7 KSAU 338 Dnr 2010/185 Granskning/uppföljning avseende delegering av beslutanderätten - socialnämndens remissvar Revisorerna i Ängelholms kommun har överlämnat uppföljande granskning avseende nämndernas delegering av beslutanderätt. Tidigare granskning gjordes Kommunstyrelsen behandlade revisorernas tidigare rapport från den 10 september 2008, se ärende dnr 2008/ Kommunstyrelsens regler om delegering reviderades vid detta tillfälle. Särskilt inledningen anpassades efter revisionsrapporten. Kommunstyrelsen rekommenderade samtidigt kommunens nämnder att revidera sina delegeringsregler. I den nya rapporten görs påpekanden när det gäller kommunstyrelsen. Kansliet har med anledning av rapporten granskat reglerna för kommunstyrelsens delegering av beslutanderätt. Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2010, 233 att godkänna förslag till reviderade delegeringsregler, att godkänna förslaget att skriva in kommundirektör som delegat under punkten inköp andra stycket på sidan 3 i delegeringsreglerna samt, att överlämna kanslienhetens tjänsteutlåtande som kommunstyrelsens yttrande till kommunrevisionen. Utdrag från socialnämndens protokoll den 8 juni 2010, 142 Bilaga AU 338 Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att notera informationen. Kommunstyrelsen

8 KSAU 339 Information Vid sammanträdet lämnas följande information som noteras till protokollet. BrittMarie Hansson (S) informerar om att hon kommer att delta i möte om Kattegattleden, en bilfri cykelled mellan Göteborg och Helsingborg. Kommundirektör Jan-Inge Hansson informerar om att han under år 2011 är Skåne Nordvästs representant i SKL:s nätverk för kommunchefer. Det innebär bl a att vara referensperson till SKL:s direktör samt deltagande i studieresa

9 KSAU 340 Dnr 2010/351 Försäljning av mark för handel i kv Lantbrukaren, Ängelholms kommun I detaljplanen för Trädgårdsmästaren 2 och 8 m fl ingick även kvarteret Lantbrukaren och detaljplanen vann laga kraft utan överklagande. Genom två överenskommelser avyttras nu marken. Kvarteret väster om Emblagatan har också vunnit laga kraft men där pågår fortfarande förhandlingar kring markförsäljningen. ABKEEN AB som äger Lantbrukaren 3 och driver Eltjänst i Ängelholm och Bjäre har i många år önskat köpa till mark för att bygga ut fastigheten bland annat med en butiksdel. Då detaljplanen nu medger detta har avtal upprättats. NPN Köpcentrum AB har förvärvat fastigheten Trädgårdsmästaren 3 (Dialekt) med planer på att komplettera handelsområdet i den sydvästra delen till en enda sammanhållen enhet. Ersättningen för överförd mark utgår med 400 kr/kvm enligt kommunfullmäktiges beslut. Därtill kommer anläggningsavgift för VA för utökad areal och byggyta i samband med bygglov. Planavgiften är betald för framtida bygglov. Tjänsteutlåtande från enheten för samhällsplanering och utveckling samt förslag till överenskommelse om fastighetsreglering dels med ABKEEN AB, dels med NPN Köpcentrum AB Bilaga AU 340 A - B Förslag till beslut förslår kommunstyrelsen besluta att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering med ABKEEN AB, varigenom 3024 kvm mark överförs från kommunens fastigheter Lantbrukaren 2 och 3 samt Ängelholm 2:38 till bolagets fastighet Lantbrukaren 3, samt att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering med NPN Köpcentrum AB, varigenom 6010 kvm mark överförs från kommunens fastighet Ängelholm 2:38 till bolagets fastighet Trädgårdsmästaren 3. Kommunstyrelsen

10 KSAU 341 Dnr 2010/281 Seniorkort - information I april 2008 föreslog pensionärsorganisationerna i Ängelholm att Ängelholms kommun som förmån skulle införa seniorkort för sina äldre medborgare, förslagsvis personer som fyllt 65 alternativt 70 år. avslog framställan den 4 juni 2008, 286. Den 19 november 2009 inkom en förnyad ansökan från PRO samverkansorganisation i Ängelholm med motiveringen att en konsekvens- och ekonomianalys borde göras. Organisationen menar att deras förslag innebär såväl miljövinster som minskade vårdkostnader eftersom fall- och trafikskador på detta sätt kan undvikas. Kommunfullmäktige har under våren 2010 anslagit medel för seniorers resor med kollektivtrafik. För 2010 har kr avsatts och fr.o.m. 2011, kr per år. Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2010, 249 att senast från och med den 3 oktober 2010 införa Seniorkort i kollektivtrafiken för kommuninvånare från 75 års ålder, att finansiering ska ske inom ramen för avsatta resurser för ändamålet, samt att delegera till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet med Skånetrafiken. Utkast till Senior-broschyr samt utkast till välkomstbrev från Skånetrafiken inkommet den 18 augusti 2010 Bilaga AU 341 AU beslutar att notera informationen Kommunstyrelsen

11 KSAU 342 Dnr 2010/28 Uppföljning av tekniska nämndens verksamhet Kommunernas nämnder ska till kommunstyrelsen regelbundet redovisa för måluppfyllelse samt överlämnade uppdrag. Tekniska nämndens representanter redovisar muntligt för läget vid halvårsskiftet Tidplan investeringsprojekt - Bilaga AU 342 A Tekniska nämndens uppföljning juli Bilaga AU 342 B Vid ärendets behandling är ledamoten i tekniska nämnden Bertil Påhlsson (M), teknisk chef Kenth Hasselgren och ekonom Kenneth Gustafsson närvarande. AU beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna Tekniska nämnden Ekonomi- och personalenheten

12 KSAU 343 Dnr 2010/28 Uppföljning kultur- och fritidsnämndens verksamhet Kommunernas nämnder ska till kommunstyrelsen regelbundet redovisa för måluppfyllelse samt överlämnade uppdrag. Kultur- och fritidsnämndens representanter redovisade vid tidigare möte med arbetsutskottet den 23 juni 2010 för läget. Av misstag kom redovisningen inte att protokollföras. Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens ekonomi Bilaga AU 343 Vid ärendets behandling den 23 juni 2010 är ordf Birgitta Olsson (M), 2:e vice ordf Susanne Jönsson (S), förvaltningschef Curt Wirström och ekonom Annika Enberg närvarande. AU beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Kultur- och fritidsnämnden Ekonomi- och personalnämnden

13 KSAU 344 Dnr 2010/86 Storgatan/Stortorgets utveckling - information Arbetet med att förbättra och förnya centrala delar av Ängelholms tätort pågår inom ramen för det så kallade Centrumprojektet. Styrgruppen för centrumprojektet är densamma som för det tidigare projektet Storgatan-Stortorget. BrittMarie Hansson (S) informerar från möte med styrgruppen tidigare under dagen. AU beslutar att ta upp frågan om den fortsatta utvecklingen av Stortorget Storgatan och ev. detaljplan på kommande stadsbyggnadsmöte, samt att via kommundirektören kalla till möte med intressenter och styrgruppen angående förutsättningar för utveckling av Stortorget. Kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer