TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson (S) vice ordförande Margareta Larsson (S) tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika Funkqvist, kommunsekreterare Mats Mikulic, kommunjurist Kristina Christiansson, förvaltningschef samhällsbyggnad Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Annika Funkqvist Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 178 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: 14. Beslut om medfinansiering av idrotts- och motionshall på Dyrön 15. Fråga om införande av intraprenad

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 179 Dnr. 2009/ Fastställande av sjöbodspolicy med riktlinjer för Tjörns kommun Bakgrunden till en sjöbodspolicy är att förtydliga handläggningen samt användning av sjöbodar och marken runt dessa utan hinder för allmänhetens tillträde. Sjöbodspolicyn fastställer principer för kommunala beslut som gäller upplåtelse av sjöbodar och mark för sjöbodar. Tjänsteutlåtande Förvalningschef samhällsbyggnad Kristina Christianssons och exploateringsingenjör Susanne Rosqvists gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Louise Marklund (KA) yrkar på återremiss för att ärendet ska skickas på partiremiss. Benny Andersson (S) instämmer i Louise Marklunds yrkande med tillägget att remissen även ska skickas till berörda båtföreningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att genomföra en partiremiss samt remiss till berörda båtföreningar.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 180 Dnr. 2009/ Fastställande av sjöbodsregler för Tjörns kommun Ett förslag till sjöbodspolicy har tagits fram och ska godkännas av kommunfullmäktige. I anslutning till denna policy har även kommunens sjöbodsregler reviderats. Sjöbodsreglerna innehåller regler och avtal för kommunens sjöbodsköer. Tjänsteutlåtande Förvalningschef samhällsbyggnad Kristina Christianssons och exploateringsingenjör Susanne Rosqvists gemensamma tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att med anledning av återremissen av ärendet rörande Fastställande av sjöbodspolicy med riktlinjer för Tjörns kommun utgår detta ärendet.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 181 Dnr. 2009/ Fastställande av policy vid försäljning av mark och fastigheter i Tjörns kommun och dess bolag Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till policy vid försäljning av mark och fastigheter i Tjörns kommun och dess bolag. Tjänsteutlåtande Förvalningschef samhällsbyggnad Kristina Christianssons och exploateringsingenjör Mari Giers gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Louise Marklund (KA) yrkar på återremiss för att ärendet ska skickas på partiremiss. Benny Andersson (S) instämmer i Louise Marklunds yrkande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att genomföra en partiremiss.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 182 Dnr. 2009/ Revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll i kommunens ekonomisystem Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har på uppdrag av kommunens revisorer granskat den interna kontrollen i kommunens ekonomisystem. Granskningen omfattar kartläggning, bedömning och viss verifiering av kontroller/rutiner inom processerna huvudbok, leverantörsreskontra, kundreskontra och anläggningsregister. Kommunstyrelsen har fått en revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll i kommunens ekonomisystem. Rapporten har skickats på remiss till ekonomiavdelningen för kommentarer. Tjänsteutlåtande Ekonomichef Katarina Hillbergs tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera revisionsrapporten.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 183 Dnr. 2009/ Revisionsrapport avseende hantering av leverantörsfaktura Västra Götalandsregionen Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har på uppdrag av kommunens revisorer följt upp hanteringen av en leverantörsfaktura ställd till Tjörns kommun från Västra Götalandsregionen (Billströmska Folkhögskolan). Kommunstyrelsen har fått en revisionsrapport avseende Hantering av leverantörsfaktura Västra Götalandsregionen. Rapporten har skickats på remiss till kommunchefen för kommentarer. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svensson tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera revisionsrapporten.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 184 Dnr. 2009/ Revisionsrapport avseende kultur- och fritidsnämndens uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kultur- och fritidsnämndens utvärdering och återrapportering av sin verksamhet i samband med upprättandet av årsredovisning Kommunstyrelsen har fått en revisionsrapport avseende kultur- och fritidsnämndens uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Tjänsteutlåtande Förvaltningschef kultur- och fritid Evike Sandors remissvar Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera revisionsrapporten.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 185 Dnr. 2009/ Revisionsrapport avseende samhällsbyggnadsnämndens uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har på uppdrag av kommunens revisorer granskat samhällsbyggnadsnämndens utvärdering och återrapportering av sin verksamhet i samband med upprättandet av årsredovisning Kommunstyrelsen har fått en revisionsrapport avseende samhällsbyggnadsnämndens uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Tjänsteutlåtande Förvaltningschef samhällsbyggnad Kristina Christianssons remissvar Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera revisionsrapporten.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 186 Dnr. 2009/ Revisionsrapport avseende registeranalys avseende utbetalningar av försörjningsstöd Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har på uppdrag av kommunens revisorer utfört en registeranalys avseende utbetalningar av försörjningsstöd samt en översiktlig processkartläggning avseende processen för utbetalning av försörjningsstöd. Kommunstyrelsen har fått en revisionsrapport rörande registeranalys avseende utbetalningar av försörjningsstöd. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera revisionsrapporten.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 187 Dnr. 2009/ Revisionsrapport avseende ändrad budget i Tjörns kommun Med anledning av ett antal skrivelser från kommunledningen i Tjörns kommun till nämnder och styrelser, avseende den finansiella situationen 2009, har Öhrlings Pricewaterhouse Coopers på uppdrag att kommunens revisorer granskat dessa skrivelser samt uttalat sig om huruvida förfaringssättet är i enlighet med gällande regelverk. Kommunstyrelsen har fått en revisionsrapport rörande ändrad budget i Tjörns kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 188 Dnr. 2009/ Ansökan från fiskeområde Bohuslän om finansiellt stöd Fiskeriverket har gett tio geografiska områden i Sverige möjlighet att bli fiskeområden vilket innebär att området får ta del av EU:s struktur stöd. Fiskeriverket har beslutat att ungefär 1,1 miljoner kronor från EFF (Europeiska Fiskerifonden) ska fördelas i fem år till och med 2013 till ett område. Syftet med Fiskeområden är att öka det ekonomiska utbytet av fisket. Det kan ske både genom att utveckla det traditionella fisket, men också genom att utveckla nya verksamheter inom till exempel fisketurism och för att öka kustens attraktionskraft på besökare. Stödet ger en möjlighet att använda fiskresursen som bas för utveckling av kustens näringsliv. Fiskeområde Norra Bohuslän består av kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil. Fiskeområde Södra Bohuslän består av kommunerna Uddevalla, Tjörn, Orust, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborg. Fiskeområde Bohuslän ansöker nu om stöd på kr/år under programperioden (totalt kronor) att användas till offentlig medfinansiering för projekt inom Fiskeområde Bohuslän. Samtidigt önskar man att kommunerna ska besluta om att bli medlemmar i föreningen så att man kan vara med och påverka utformningen av verksamheten. Årsavgiften är kronor/år. Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (S) instämmer i Lars Thorssons yrkande. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Fiskeområde Bohuslän finansiellt stöd om kr/år under programperioden (totalt kronor) att användas till offentlig medfinansiering för projekt inom Fiskeområde Bohuslän.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 189 Dnr. 2009/ Starttillstånd för beställning och genomförande av investeringsprojekt ombyggnad kommunhuset Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 31 att bevilja starttillstånd för förprojektering avseende anpassning av kommunkontorets lokaler. Förprojekteringen är nu avslutat och förvaltningen ansöker nu om tillstånd att påbörja beställning samt genomförande av projektet. Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Louise Marklund (S) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (S) yrkar avslag då han inte anser att han fått tillräcklig information och underlag för att kunna ta ställning i ärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Lars Thorssons med fleras yrkande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna starttillstånd för beställning och genomförande av investeringsprojekt ombyggnad kommunhuset samt att medlen tas ur investeringskonto EA011.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 190 Dnr. 2009/ Beslut om medfinansiering av idrotts- och motionshall på Dyrön Kommunfullmäktige beslutade , 147 att sälja Dyröns skola. Skolan inrymde bland annat gymnastiksal som bland annat nyttjades av föreningen Dyröns IF. Den nya ägaren har, enligt uppgift, erbjudit föreningen att hyra gymnstiksalen fortsättningsvis. Dyröns IF har valt att som ett annat alternativ bygga en egen idrotts- och motionshall. Föreningen har för avsikt att ansöka om projektstöd till Jordbruksverket. För att erhålla ett sådant stöd krävs dock offentlig medfinansiering från Tjörns kommun. Dyröns IF ansöker nu därför om kommunal medfinansiering för byggnation av en idrotts- och motionshall på Dyrön. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 165. Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag samt att innan kommunstyrelsen behandlar ärendet ska kultur- och fritidsnämnden beredas tillfälle yttra sig i ärendet.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott [15] KS AU 191 Dnr. 2009/ Fråga om tidplan för införande av intraprenad Benny Andersson (S) frågar om tidplanen för införande av intraprenad på Tubberödshus fortfarande gäller. Kommunchefen svarar att den tidplan som gäller i dagsläget är ett införande den 1 mars. Dock börjar resultatenheten att fungera administrativt, enligt budget, det vill säga den 1 januari 2010.

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer