BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsen [30] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Anders Wernesten (FP) Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson (M) Louise Marklund (KA) Bo Bertelsen (KA) Gösta Andersson (SB) Benny Andersson (S) vice ordförande Nils Lackfors (S) Bo Isaksson (S) Leif Göbel (S) Georg Ströbom (C) tjänstgörande ersättare Torsten Gustafsson (S) tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Kenth Kristensson (FP) ej tjg ers Bo Svensson, kommunchef Lars Öfverström (M) ej tjg ers Annika Funkqvist, kommunsekreterare Berndt Wångstedt (KA) ej tjg ers Mats Mikulic, kommunjurist Karl-Erik Persson (KA) ej tjg ers Eva-Karin Ohlsson, tf informationschef Robert Johansson (MP) ej tjg ers Katarina Hillberg, ekonomichef Göran Engblom, IT-chef 129 Utses att justera Nils Lackfors (S) Justeringens plats och tid Kommunkontoret kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Annika Funkqvist Ordförande Justerare Martin Johansen (FP) Nils Lackfors (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsen [30] KS 107 Fastställande av dagordning Kommunstyrelsens beslut Dagordningen fastställs med följande tillägg: 23. Yttrande över remiss rörande Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21)

3 Kommunstyrelsen [30] KS 108 Dnr. 2009/ Svar på motion om anläggande av kommunal konstgräsplan Hans Strandberg (S) har lämnat in en motion med följande lydelse: Svenska Fotbollsförbundet har som målsättning att varje kommun i Sverige skall ha minst en fotbollsplan med underlaget konstgräs. Svenska fotbollsförbundet erbjuder också att vara med och medfinansiera sådan anläggning. Tjörns kommun har fått erbjudandet och översänt det till fotbollsföreningarna i kommunen i syfte att komma överens om var den skall placeras. Tyvärr har inte föreningarna kommat enas om placeringen. Jag frågade Kommunalrådet Lars Thorsson på kommunfullmäktige den 12 november var majoriteten i Tjörns kommun anser att denna konstgräsplan skall placeras. Det svar jag fick gjorde mig mer förvirrad, majoriteten hade inte diskuterat denna fråga över huvud taget! Thorsson hänvisade till kultur och fritidsnämnden. Tiden för ansökan går ut enligt Svenska fotbollsförbundet , så frågan måste skyndas på. Denna anläggning bör placeras intill en miljö där den kan utnyttjas maximalt, både dag och kvällstid. Jag anser att den skall placeras vid Häggvalls skolans närhet. Detta på grund av att det finns stora samordningsvinster med de lokaler som redan finns, duschar, omklädningsrum och belysning mm. Grunden för en fotbollsplan finns klart. Det är angeläget att Tjörns kommun verkar för denna anläggnings tillkomst utifrån ett folkhälsoperspektiv och då inte minst för den ungdomssatsning som kultur och fritidsnämnden gör för utvecklandet av föreningslivet för barn och ungdom, inte minst fotboll. Utifrån ovanstående yrkar jag Att Tjörns kommun skyndsamt ansöker hos Svenska Fotbollsförbundet om bidrag för anläggandet av ovan beskriven konstgräsplan Att denna anläggning skall placeras i anslutning till Häggvallsskolan för samordningsvinster. Kultur- och fritidsnämndens remissvar , 10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 51. Kommunstyrelsens beslut , 62. Kommunfullmäktiges beslut , 61 minoritetsåterremiss. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 93.

4 Kommunstyrelsen [30] Forts. KS 108 Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorssons yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns: Den som röstar enligt Lars Thorssons yrkande säger ja. Den som röstar enligt Benny Anderssons yrkande säger nej. Omröstningen genomförs. Omröstningsresultat 8 ja-röster 5 nej-röster Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Lars Thorssons yrkande. Hur var och en röstat framgår av bilagt omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens remissvar, att arbetet med att få till en föreningsdriven konstgräsplan på Tjörn fortsätter, anses motionen besvarad

5 Kommunstyrelsen [30] KS 109 Dnr. 2010/ Månadsuppföljning per den samt helårsprognos 2010 Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapport per den Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 94. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Månadsrapport per den godkänns. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 1. Helårsprognos för 2010 noteras. 2. Styrelser och nämnder uppmanas att aktivt inom sina ansvarsområden ansvara för anpassningen till kommunens ekonomiska förutsättningar. 3. Fullmäktiges beslut om verksamheternas mål och inriktning beaktas.

6 Kommunstyrelsen [30] KS 110 Dnr. 2010/ Månadsuppföljning per den samt helårsprognos 2010 Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapport per den Yrkanden Bo Bertelsen (KA) med instämmande av Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens beslut Månadsrapport per den godkänns. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 1. Helårsprognos för 2010 noteras. 2. Styrelser och nämnder uppmanas att aktivt inom sina ansvarsområden ansvara för anpassningen till kommunens ekonomiska förutsättningar. 3. Fullmäktiges beslut om verksamheternas mål och inriktning beaktas.

7 Kommunstyrelsen [30] KS 111 Dnr. 2010/ Antagande av taxa för strandskyddsdispens Från 1 juli 2009 tog kommunerna över strandskyddsdispenserna från länsstyrelserna utanför naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskyddat område. För handläggning av strandskyddsdispenserna tar länsstyrelsen ut en avgift på kronor. I dagsläget tar inte Tjörns kommun ut någon avgift för handläggningen av strandskyddsdispenser. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 84. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 95. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Taxa för strandskyddsdispenser antas enligt följande: 1. En avgift på 760,-/timma tas ut vid prövning av ansökan om tillstånd eller dispens från föreskrifter om strandskyddsområde, motsvarande minst 3 timmar. 2. En avgift på760,-/timma tas ut vid handläggning av anmälan avseende föreskrifter för strandskyddsområden. 3. En avgift på 760,-/timma tas ut vid prövning och tillsyn av land- och vattenområde enligt 7 kap miljöbalken. 4. Interndebitering görs vid strandskyddsdispenser gällande byggärende, motsvarande 1 timma. 5. Indexreglering ska ske årligen. 6. Taxan gäller från och med 1 oktober 2010.

8 Kommunstyrelsen [30] KS 112 Dnr. 2009/ Antagande av policy vid försäljning av mark och fastigheter i Tjörns kommun och dess bolag Då det i dagsläget saknas skriftlig policy med riktlinjer vid försäljning av mark och fastigheter i Tjörns kommun och dess bolag har samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning fått i uppdrag att med hjälp av ett förslag ta fram en policy. Förslaget har varit på remiss till de politiska partierna samt i vissa delar till kommunens båtföreningar. Svar har inkommit från Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Samhällets Bästa, Kommunalt Alternativ, Moderaterna och Socialdemokraterna. Vidare har SBF Skärhamns båtförening, Höviksnäs båtförening, Dyröns Båtklubb, Åstols Båtförening samt Viks Ödegärde-Stenen samfällighetsförening. Tjänsteutlåtande Förvaltningschef samhällsbyggnad Kristina Christianssons och exploateringsingenjör Mari Giers gemensamma tjänsteutlåtande Förvaltningschef samhällsbyggnad Kristina Christianssons och exploateringsingenjör Mari Giers gemensamma tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 37 återremiss. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 55. Kommunstyrelsens beslut , 67. Kommunfullmäktiges beslut , 68 minoritetsåterremiss med motiveringen att då detta är en fråga av principiell betydelse och av stor vikt för medborgarna i Tjörns kommun ges kommunstyrelsen tillfälle att ompröva sitt beslut , 67. Kommunstyrelsens beslut , bordläggning. Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare översyn av vilken instans som har ansvaret för markförsäljningar i Tjörns kommun. Under tiden för återremissen ska ingen hamnmark försäljas. Benny Andersson (S) yrkar i enlighet med socialdemokraternas remissvar. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorssons yrkande.

9

10 Kommunstyrelsen [30] KS 113 Dnr. 2010/ Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen första kvartalet 2010 En rapporteringsskyldighet finns i 16 kapitlet Socialtjänstlagen (SoL). Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL. Rapportering skall ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige en gång per kvartal. Inom äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg har Tjörns kommun inget fall att rapportera inom den anvisade tidsperioden till och med 31 mars Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 96. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Rapport rörande ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen avseende första kvartalet 2010 noteras.

11 Kommunstyrelsen [30] KS 114 Dnr. 2010/ Rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 LSS första kvartalet 2010 Genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har kommuner/landsting från 1 juli 2008 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. När ett gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt senare har verkställts, ska detta rapporteras till Länsstyrelsen. Om kommunen respektive landstinget inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 LSS kan Länsstyrelsen ansöka hos Länsrätten att den dömer ut särskild avgift. Rapportering till Socialstyrelsen sker på individnivå, en gång per kvartal års första rapport besvarades Länsstyrelsen Inom LSS har Tjörns kommun ett fall att rapportera inom den anvisade tidsperioden till och med 31 mars Samma rapport lämnas till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Denna återrapportering sker varje kvartal. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 97. Yrkanden Lars Thorsson (M) med instämmande av Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Rapport rörande ej verkställda beslut enligt 9 LSS avseende första kvartalet 2010 noteras.

12 Kommunstyrelsen [30] KS 115 Dnr. 2010/ Beslut om verksamhetsområde för VA inom del av Rönnäng Ärendet avser ett område inom Tjörns kommuns verksamhetsområde för VA. Aktuellt område är beläget på Skalåseberga, Rönnäng. Verksamhetsområdet innebär att kommunen åtar sig att ansvaret för vattenleverans och omhändertagande av avloppsvatten inom dessa området. Det är också en förutsättning för att kommunen ska kunna debitera anläggnings- och brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 112. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 98. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Allmänt verksamhetsområde för VA inom del av Rönnäng antas enligt bifogad ritning.

13 Kommunstyrelsen [30] Bilaga till kommunstyrelsens beslut , 115

14 Kommunstyrelsen [30] KS 116 Dnr. 2010/ Beslut om verksamhetsområde för VA inom del av Bleket Ärendet avser ett område inom Tjörns kommuns verksamhetsområde för VA. Aktuellt område är beläget i Bleket, i anslutning till väg 169. Verksamhetsområdet innebär att kommunen åtar sig att ansvaret för vattenleverans och omhändertagande av avloppsvatten inom dessa området. Det är också en förutsättning för att kommunen ska kunna debitera anläggnings- och brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 113. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 99. Yrkanden Lars Thorsson (M) med instämmande av Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Allmänt verksamhetsområde för VA inom del av Bleket antas enligt bifogad ritning.

15 Kommunstyrelsen [30] Bilaga till kommunstyrelsens beslut , 116

16 Kommunstyrelsen [30] KS 117 Dnr. 2010/ Beslut om verksamhetsområde för VA inom del av Klädesholmen Ärendet avser ett område inom Tjörns kommuns verksamhetsområde för VA. Aktuellt område är beläget på Klädesholmen. Verksamhetsområdet innebär att kommunen åtar sig att ansvaret för vattenleverans och omhändertagande av avloppsvatten inom dessa området. Det är också en förutsättning för att kommunen ska kunna debitera anläggnings- och brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 114. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 100. Yrkanden Lars Thorsson (M) med instämmande av Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Allmänt verksamhetsområde för VA inom del av Klädesholmen antas enligt bifogad ritning.

17 Kommunstyrelsen [30] Bilaga till kommunstyrelsens beslut , 117

18 Kommunstyrelsen [30] KS 118 Dnr. 2007/ Yttrande över remiss från Näringsdepartementet rörande naturgasledning mellan Norge och Danmark som berör svenskt territorium Gassco AS och Swedegas Intercon AB har gemensamt hos Energimarknadsinspektionen ansökt om koncession enligt naturgaslagen för den del av naturgasledning mellan Norge och Danmark som berör svenskt territorium samt grenar till Lysekil, Kungälv och Varbergs kommuner (Skanled). Energimarknadsinspektionen har, med eget yttrande, överlämnat ärendet till regeringens prövning. Näringsdepartementet har berett Tjörns kommun möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunens yttrande ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast Tjörns kommun har tidigare yttrat sig till Swedegas AB över den föreslagna gasledningen genom ett yttrande från kommunstyrelsens arbetsutskott , 225 samt till Naturvårdsverket genom kommunstyrelsens ordförandebeslut Samhällsbyggnadsnämndens remissvar , 202. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 225. Kommunstyrelsens beslut , 85 tilläggsyttrande. Samhällsbyggnadsnämndens remissvar , 228. Kommunstyrelsens ordförandebeslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts remissvar , 272. Yrkanden Lars Thorsson (M) med instämmande av Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Som yttrande över rubricerade remiss hänvisas till tidigare beslut i detta ärende: Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 228, Kommunstyrelsens beslut , 85, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 225, Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 202, Kommunstyrelsens ordförandebeslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts remissvar , I övrigt har Tjörns kommun inget att erinra mot förslaget.

19 Kommunstyrelsen [30] KS 119 Dnr. 2010/ Uppsägning av nyttjanderättsavtal på fastigheten Klädesholmen 1:136 - Sandahl Tjörns kommun ska sälja fastigheten Klädesholmen 1:136. Detta förutsätter att nyttjanderätter till markområdet sägs upp. På fastighet Klädesholmen 1:136 har uppförts byggnader/bodar som tillhör Greta och Olle Sandahl. Nyttjanderättsinnehavarna har inget bygglov eller skriftligt arrende/ nyttjanderättsavtal med kommunen avseende marken där dessa byggnader är belägna. För att möjliggöra försäljning av fastigheten bör de benifika nyttjanderättsavtalen, som det här är fråga om, sägas upp med en skälig uppsägningstid. Tjänsteutlåtande Kommunjurist Mats Mikulić och exploateringsingenjör Susanne Rosqvists gemensamma tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 101. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Nyttjanderätterna sägs upp med en skälig uppsägningstid om nio månader. 2. Uppsägningshandlingen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Bo Svensson.

20 Kommunstyrelsen [30] KS 120 Dnr. 2010/ Uppsägning av nyttjanderättsavtal på fastigheten Klädesholmen 1:136 - Larsson Tjörns kommun ska sälja fastigheten Klädesholmen 1:136. Detta förutsätter att nyttjanderätter till markområdet sägs upp. På fastighet Klädesholmen 1:136 har uppförts byggnader/bodar som tillhör Lars Anders Joel Larsson. Nyttjanderättsinnehavarna har inget bygglov eller skriftligt arrende/ nyttjanderättsavtal med kommunen avseende marken där dessa byggnader är belägna. För att möjliggöra försäljning av fastigheten bör de benifika nyttjanderättsavtalen, som det här är fråga om, sägas upp med en skälig uppsägningstid. Tjänsteutlåtande Kommunjurist Mats Mikulić och exploateringsingenjör Susanne Rosqvists gemensamma tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 102. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Nyttjanderätterna sägs upp med en skälig uppsägningstid om nio månader. 2. Uppsägningshandlingen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Bo Svensson.

21 Kommunstyrelsen [30] KS 121 Dnr. 2010/ Ansökan om köp av sjöbod i Skärhamn Konradsson I en länga på fastigheten Nötsäter 1:311 är uppfört sju sjöbodar. Yrkesfiskare Mats Konradsson hyr en av bodarna av Tjörns kommun. Då några av bodarna bredvid ägs av företagare som arrenderar marken av Tjörns kommun, har även Mats Konradsson ansökt om att få äga sin bod och arrendera marken av Tjörns kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 105. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Förvaltningen får i uppdrag att försälja sjöboden till Mats Konradsson enligt kommunens sjöbodsregler. 2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta sedvanligt avtal om anläggningsarrende. 3. Ovanstående skall gälla endast under förutsättning att Mats Konradsson bedriver yrkesfiske som är lokaliserad till Skärhamn och som kräver en sjöbod. 4. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Bo Svensson.

22 Kommunstyrelsen [30] KS 122 Dnr. 2010/ Ansökan om köp av sjöbod i Skärhamn - Gustavsson I en länga på fastigheten Nötsäter 1:311 är uppfört sju sjöbodar. Georg Gustavsson hyr en av bodarna av Tjörns kommun men har ansökt om att få köpa loss den och arrendera marken av kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 106. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Ansökan avslås då Georg Gustavsson ej har licens för yrkesfiske.

23 Kommunstyrelsen [30] KS 123 Dnr. 2010/ Ansökan om köp av mark under sjöbod i Skärhamn - Johannisson I en länga på fastigheten Nötsäter 1:311 är uppfört sju sjöbodar. Yrkesfiskare Christian Johannisson äger en av bodarna men arrenderar marken av Tjörns kommun. Han har nu ansökt om att få köpa marken under denna bod. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 107. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Ansökan avslås i nuläget på grund av pågående och kommande detaljplanearbete i området.

24 Kommunstyrelsen [30] KS 124 Dnr. 2010/ Ansökan om köp av mark under sjöbod i Skärhamn Peter och Christians Fiske HB I en länga på fastigheten Nötsäter 1:311 är uppfört sju sjöbodar. Peter och Christians Fiske HB äger två av bodarna men arrenderar marken av Tjörns kommun. Företaget har nu ansökt om att få köpa marken under dessa bodar. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 108. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Ansökan avslås i nuläget på grund av pågående och kommande detaljplanearbete i området.

25 Kommunstyrelsen [30] KS 125 Dnr. 2010/ Information om SOLTAK Kommunchef Bo Svensson informerar om det pågående arbetet inom det så kallade SOLTAK-samarbetet. SOLTAK står för kommunerna Stenungsund, Orust, Lerum, Tjörn, Ale och Kungälv. Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras.

26 Kommunstyrelsen [30] KS 126 Dnr. 2010/3-002 Anmälan av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: Kommunstyrelsens ordförande Starttillstånd för genomförande av parkeringsplats på fastigheten Skår 1:6. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan - fyrverkeri. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan - biltävlingar och träningar. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan - Sillens Dag. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan tältmöte Åstol. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan firande av Tjörnbroleden. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan - cirkusföreställning. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan uppsättning av banderoll. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan uppsättning av byggställning. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan affischering Sverigedemokraterna. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan affischering Miljöpartiet. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan uppsättning av permanent banderoll, Skaer HB. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan uteservering utanför restaurang, Kalvesunds KB. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan affischering Piratpartiet. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan affischering och uppsättning av plakat, Miljöpartiet. Yttrande till polismyndigheten rörande tillståndsansökan affischering och valmöten, Kristdemokraterna. Kommunchef Grannemedgivande friggebod Nötsäter 1:311. Avslagsbeslut på ansökan om markförvärv, del av Nordvik 1:54. Markförsäljning, del av fastigheten Rönnäng 1:539, Fredrik Björk Transport. Avslagsbeslut på ansökan om markförvärv, del av Nötsäter 1:311. Tillförordnade kommunchefer vid semester och annan kortare frånvaro. Tillförordnad kommunchef vecka

27 Kommunstyrelsen [30] Forts. KS 126 Markförsäljning, del av fastigheten Rönnäng 1:539, Strömboms Transport KB. Försäljning av tomt Hövik 5:200. Försäljning av tomt Hövik 5:202. Avslagsbeslut på ansökan om markförvärv, del av Stockevik 1:16. Avtal om lägenhetsarrende parkeringsyta på fastigheten Skår 1:6. Överenskommelse om fastighetsreglering rörande Tubberöd 1:488, 1:201, 1:216, Nötsäter 1:299 och 1:311. Personalchef Tillförordnade personalchefer veckorna Övrigt Anställningsinformation 2/2010 KSAU-protokoll Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan godkänns.

28 Kommunstyrelsen [30] KS 127 Dnr. 2010/ Anmälan av protokoll från Tjörns kommuns bolag Enligt Tjörns kommuns bolags ägardirektiv åligger det bolagen att bland annat till kommunen och moderbolaget snarast översända protokoll från bolagsstämma samt protokoll från styrelsesammanträde. Vid sammanträde föreligger följande protokoll: Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Årsstämmoprotokoll Wallhamnbolagen AB Styrelseprotokoll Styrelseprotokoll Årsstämmoprotokoll Tjörns Bostads AB Styrelseprotokoll Styrelseprotokoll Årsstämmoprotokoll Tjörns Måltids AB Styrelseprotokoll Styrelseprotokoll Bolagsstämmoprotokoll Tjörns Miljö AB Styrelseprotokoll Styrelseprotokoll Årsstämmoprotokoll Kommunstyrelsens beslut Redovisningen av de protokoll som redovisats ovan godkänns.

29 Kommunstyrelsen [30] KS 128 Dnr. 2010/ Yttrande över remiss rörande Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21) Regeringens så kallade Vistelseutredning utgav 2009 betänkandet Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38). Socialnämnden beslutade att lämna följande yttrande över betänkandet: Tjörns kommun bör kompenseras för hemtjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning under en tillfällig vistelse i kommunen samt i övrigt ställa sig bakom betänkandet. Socialdepartementet vill ha synpunkter på förslagen i promemorian Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (ds 2010:21). Promemorians förslag uppfyller de önskemål som socialnämnden uttryckte i beslut , det vill säga att bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för de kostnader som uppstår. TIdigare beslut Socialnämndens remissvar , 192. Yrkande Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens beslut Som yttrande över Socialdepartementets remiss Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21) ställer sig Tjörns kommun bakom promemorians förslag.

30 Kommunstyrelsen [30] KS 129 Dnr. 2010/ Information om genomförd telefoni- och mejlundersökning i Tjörns kommun IT-chef Göran Engblom informerar om den telefoni- och mejlundersökning som genomförts bland kommunens personal under perioden 8-30 april Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras.

31 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens sammanträde Namn parti närv närv Omröstningar ej tjg Konstgräsplan Markpolicy Ja nej avst ja nej avst ja nej avst Martin Johansen Fp Anders Wernesten Fp Daniel Hjerpe Fp Kenth Kristensson Fp 1 Lars Thorsson M Yvonne Andersson M Mikael Andersson M Lars Öfverström M 1 Louise Marklund Ka Bo Bertelsen Ka Berndt Wångstedt Ka 1 Karl-Erik Persson Ka 1 Gösta Andersson Sb Reidun Lorentzon Kd - Roland Flyckt Kd Georg Strömbom C Benny Andersson S Nils Lackfors S Margareta Larsson S - Bo Isaksson S Leif Göbel S Torsten Gustafsson S Claes Jansson S Eva Lind S Robert Johansson Mp 1 V Summa:

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-29 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl.13.00 15.00 Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Nils Lackfors (s) Martin Johansen (fp) Anders

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset 18.30 19.00 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.15.22 15.36. Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10.

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.15.22 15.36. Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10. Bolagsstämma 2013-05-16 1 [17] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.15.22 15.36 Närvarande aktieägare Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10.000 röster Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plats och tid Regina Charter & Konferens, Klädesholmen, kl. 08.30 10.50

Plats och tid Regina Charter & Konferens, Klädesholmen, kl. 08.30 10.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-14 1 Plats och tid Regina Charter & Konferens, Klädesholmen, kl. 08.30 10.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) Ordf Lars Thorsson (m) Louise

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 42-56 Birgith Åhs. Ewa-Lena Svensson. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 42-56 Birgith Åhs. Ewa-Lena Svensson. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kultur- och fritidsnämnden 2000-06-19 1 Plats och tid Akvarellmuseet kl 18.00-20.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Allan Axelsson (m) ordf Solveig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-19.30 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-17 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund

Läs mer

Ann Häggblad. Marianne Kierkemann (M) Johan Tolinsson (S) KUNGSBACKA KOMMUN Arbetsutskottet för Äldreomsorg. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2015-04-15

Ann Häggblad. Marianne Kierkemann (M) Johan Tolinsson (S) KUNGSBACKA KOMMUN Arbetsutskottet för Äldreomsorg. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2015-04-15 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sammanträdesrummet Mini Borg/ Klockan 14-16.40 Beslutande Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian Haneson (FP), första

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande, 76-77, 79-88 Karl-Arne Larsson (C) Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 16.10 Ajournering kl 14.30-14.45 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Olof Röstin (M) Övriga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Protokoll 2010-10-12

Protokoll 2010-10-12 2010-10-12 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-10-12, klockan 13:30 Beslutande Annica Eriksson (S) Anette Friman (C) Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-17 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2012-01-17 kl. 13:00-16.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2012-01-17 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2012-01-17 kl. 13:00-16.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2012-01-17 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2012-01-17 kl. 13:00-16.30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christer Olsson Jomark Polintan

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63 Besöksmål Vätterbäckar och industrihistoriskt museum -en förstudie information... 103 64 Parkeringsplatser vid Kärrsgårdens äldreboende och Habo Vårdcentrum... 104 65 Alléskolan

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kristina Christiansson, förvaltningschef samhällsbyggnad Annika Funkqvist, sekreterare Kristina Ronquist, ekonom.

Kristina Christiansson, förvaltningschef samhällsbyggnad Annika Funkqvist, sekreterare Kristina Ronquist, ekonom. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-28 1. Plats och tid Kommunkontoret, kl. 13.00 13.50 Blad Beslutande Reidun Lorentzon (kd) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen (fp) Bo Bertelsen

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Justeringens Nordiska Akvarellmuseet omedelbar justering. Underskrifter Sekreterare Paragraf 70 Annika Funkqvist.

Justeringens Nordiska Akvarellmuseet omedelbar justering. Underskrifter Sekreterare Paragraf 70 Annika Funkqvist. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-22 1 Plats och tid Nordiska Akvarellmuseet kl 18.30 18.50 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika Funkqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och fritidsnämnden 2012-11-12 1 [10] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-20:15 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2009-10-13 2 [8] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 10.00-11.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande Övriga närvarande Utses att justera Martin Johansen, ordförande Benny Andersson, vice

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Ajournering 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-19

Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-19 Datum: Onsdagen den 19 juni 2013 Tid: 18:00 21:45 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 juni, klockan 16.00 Paragrafer: 25-34 Utses att justera: Peter Spjuth (V)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3 Miljöskyddsnämnden 1-3 2 Val av ledamöter och ersättare till miljöskyddsnämndens arbetsutskott 2015-2018... 7 Delegation av arbetsmiljöansvar... 8 Uppförande av vindkraftspark på fastigheterna Vekaryd

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Plats och tid Hotell Nordevik, Skärhamn, kl 17:00-19:00

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Plats och tid Hotell Nordevik, Skärhamn, kl 17:00-19:00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och fritidsnämnden 2013-12-16 1 [17] Plats och tid Hotell Nordevik, Skärhamn, kl 17:00-19:00 Utses att justera Leif Göbel (Socialdemokraterna) Justeringens

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Bäckaskogs slott, Kristianstad, klockan 13.00-15.45. ande Bo Silverbern, Ordförande (M) Elsa Christersson (Mp) Bo Larsson (Sd) Sylvia Olander (M) Marianne Eriksson,

Läs mer

Datum. Anna-Lena Zandbergs. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden. Vård&Omsorg,, Nibblesbackevägen 17, Köping

Datum. Anna-Lena Zandbergs. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden. Vård&Omsorg,, Nibblesbackevägen 17, Köping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.55. ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Irene Smedberg (S) Tanja Linderborg (V) Inga-Britt Lövelius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2015-02-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Blagoveska Poulsen

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Anna Heijel (M) Ingemar Svensson (C),

Läs mer