Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Annika Funkqvist BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka) Benny Andersson (s) Nils Lackfors (s) Övriga deltagande Bo Svensson, kommunchef Annika Funkqvist, kommunsekreterare Katarina Hillberg, ekonomichef 23 Utses justera Justeringens plats och tid Benny Andersson (s) Kommunkontoret 9 februari Underskrifter Sekreterare Paragrafer Annika Funkqvist Ordförande Martin Johansen (fp) Justerare Benny Andersson (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 22 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa dagordningen med följande tillägg: 15. Information med anledning av arbetsutskottets beslut om viljeinriktning rörande kommunens hantering av grönområdet vid Valåsens äldreboende, Lilldal 2:13 i samband med om- och tillbyggnationen 16. Yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan Kompetensutveckling för bolagsstyrelserna.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 23 Dnr. 2009/9-041 FASTSTÄLLANDE AV INVESTERINGSBUDGET OCH FINANSIERINGSBUDGET Majoritetsgruppen har arbetat fram förslag till investeringsbudget och finansieringsbudget Föredragning Ekonomichef Katarina Hillberg föredrar ärendet. Notering Benny Andersson (s) och Nils Lackfors (s) meddelar man inte deltar i beslutet då man inte anser sig ha fått tillräcklig med tid sätta in sig in i beslutsunderlaget. Yrkande Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna majoritetsgruppens förslag till investeringsbudget godkänna majoritetsgruppens förslag till finansieringsbudget kommunstyrelsen under 2009 har rätt nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 2009 med totalt 133,2 miljoner kronor samt kommunstyrelsen under 2009 har rätt omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förefaller till betalning under 2009.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 24 Dnr. 2009/5-045 ANSÖKAN OM FRÅN TJÖRNS BOSTADS AB OM KOMMUNAL BORGEN Tjörns Bostads AB beräknar med ytterligare upplåningsbehov under kommande år i samband med forts byggnation. Man ansöker därför om kommunal borgen för nyupplåning upp till 100 miljoner kronor, utöver aktuell låneskuld som uppgår till 403 miljoner kronor. Tidigare beslut Tjörns Bostads AB:s beslut , 56. Yrkanden Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (s) yrkar bifall med ändringen den årliga avgiften på aktuellt lånebelopp skall vara 0,5%. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkanden och finner arbetsutskottet beslutat enligt Lars Thorsson yrkande. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Tjörns Bostads AB beviljas borgen såsom för egen skuld upp till 100 miljoner kronor samt bolaget skall erlägga en årlig avgift på 0,1 procent på aktuellt lånebelopp.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 25 AJOURNERING Kommunstyrelsens arbetsutskott ajournerar sig kl

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 26 Dnr. 2009/ REVIDERING AV SAMTLIGA NÄMNDERS REGLEMENTEN AVSEENDE DELEGATION AV BESLUT OM TAXOR OCH AVGIFTER Kommunchefen har fått i uppdrag utreda kommunfullmäktiges möjligheter delegera beslutanderätten avseende taxor och avgifter till nämnder samt i vad mån dessa beslut får meddelas inom ramen för den löpande förvaltningen. Av kommunjurist Mats Mikulic promemoria framgår en nämnd under vissa förutsättningar får fa beslut om taxor och avgifter. Denna beslutsbefogenhet följer - med stöd av delegation från kommunfullmäktige - med stöd av lag eller särskild förvaltning - inom ramen för den löpande förvaltningen I syfte tydliggöra beslutsbefogenheterna och närmare reglera ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige och nämnderna avseende beslut om taxor och avgifter bör samtliga reglementen revideras så nämnderna får befogenhet fa vissa av dessa beslut. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande Yrkande Benny Andersson (s) yrkar ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag för fram till kommunstyrelsens sammanträde komplettera beslutsunderlaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 27 Dnr. 2009/ GODKÄNNANDE AV EXPLOATERINGSAVTAL TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM FASTIGHETEN HABBORSBY 2:2 OLOFS HAGE Detaljplanen berör del av den privatägda fastigheten Habborsby 2:2. Exploatören ansvarar för all utbyggnad inom såväl kvartersmark som allmän plats. Detaljplanen föreskriver enskilt huvudmannaskap viket innebär kommunen inte skall vara huvudman för allmän plats. Anläggningar inom allmän plats kommer förvaltas genom gemensamhetsanläggningar. Planområdet ligger i anslutning till väg 723 vilken Vägverket är väghållare för. I och med vägen kommer behöva byggas om något vid anslutningen till det nya planområdet ställer Vägverket krav på ett separat avtal upprättas mellan Tjörns kommun och Vägverket för reglera villkor och ansvar kring detta. Avtalet innebär kommunen ansvarar och bekostar projektering och ombyggnad av väg 723 (nytt vänstersvängfält) med anledning av detaljplanen. Även fortsättningsvis skall dock Vägverket förvalta vägen inklusive nya anläggningar. Kommunen kommer överföra ansvar och kostnader enligt föreliggande avtal på exploatören genom motsvarande skrivning tas med i exploateringsavtalet. I övrigt påverkas kommunen endast genom planområdet skall anslutas till kommunalt VA. Detta skall ske i samråd med kommunens VA-avdelning. Tjänsteutlåtande Konsult Stefan Ungers tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna exploateringsavtal för Habborsby 2:2 Olofs Hage samt kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Bo Svensson undertecknar avtalet.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 28 Dnr. 2009/6-761 UPPDRAG OM ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL FÖREBYGGANDE INSATSER INOM ALKOHOL-, NARKOTIKA-, DOPINGS- OCH TOBAKSOMRÅDET Länsstyrelsen fördelar utvecklingsmedel till förebyggande insatser. Bidraget syftar till kommunen bygger upp en förebyggande strategi. När kommunen har en fungerande samordning kan bidraget även utgå till arbete med förebyggande insatser inom exempelvis skolan, fritidssektorn, primärvården och socialtjänsten och gärna i samverkan med andra verksamheter och frivilligorganisationer. Medel beviljas inte till ordinarie pågående verksamhet. Länsstyrelsen beviljade i juni 2008 Tjörns kommun kronor för Tidiga insatser och drogförebyggande samordning. Den nya ansökan till Länsstyrelsen kommer ske i nära dialog med representanter från kultur- och fritid, skola och sociala. Ansökan kommer även presenteras vid rådet för folkhälsa och hållbar utvecklings möte den 17 februari. Ansökan ska vara politiskt förankrad hos kommunstyrelsen. Beslutsprotokoll från kommunstyrelsen skall bifogas ansökan, som skall ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 15 mars Tjänsteutlåtande Folkhälsosamordnare Johan Sjöholms tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag, i samråd med Uppväxtgruppen, sammanställa en ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 2009 samt kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen undertecknar ansökan.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 29 Dnr. 2008/ INRIKTNINGSBESLUT RÖRANDE OCEANUM Oceanum Sjöfartens Värld ideella förening har tidigare ansökt om få köpa del av fastigheten Nötsäter 1:311. Ärendet har därefter varit på remiss till samtliga politiska partier. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 148 återremittera ärendet med uppdraget erbjuda mark på den så kallade SAGA-tomten. I uppdraget ingår även undersöka hur verksamheten för barn och ungdomar kan säkras i samverkan med Oceanum Sjöfartens Värld. I uppdraget ingår se om det finns samordningsmöjligheter mellan behovet av kommunala lokaler och de lokaler Oceanum Sjöfartens värld behöver för sin verksamhet. Yrkande Louise Marklund (ka) yrkar ärendet bordläggs. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 30 Dnr. 2008/ STARTTILLSTÅND FÖR INVESTERINGSPROJEKT 24-TIMMARSKOMMUNEN Tjörns kommun är i behov av utveckla sitt intranät till en rollbaserad portalplform. Systemet skal uppfylla w3c och 24-timmarswebbens riktlinjer. Projektet består av tre delar: Intranät Inloggning Hemsidan Projekt 1- Kommer under 2009 genomföras i tre etapper. Projekt 2 - Hemsidan görs om till en roll- och målgruppsfokuserad webbplats med ny design och struktur enligt kommunregional modell, w3c samt 24-timmarswebbens riktlinjer. Projekt 3 Administrationen av behörigheter och rättigheter Tjänsteutlåtande IT-chef Göran Engbloms tjänsteutlåtande Yrkande Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja starttillstånd för investeringsprojekt 24-timmarkommunen.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 31 Dnr. 2008/ STARTTILLSTÅND FÖR FÖRPROJEKTERING AVSEENDE ANPASSNING AV KOMMUNKONTORETS LOKALER I kommunhuset finns idag arbetsmiljörelaterade problem till följd av antalet arbetsplatser har fördubblats under den tid som huset fungerat som kommunal arbetsplats. Detta medför bland annat det råder brist på arbetsplatser, sammanträdesrum mm. En annan följd av den höga personaltätheten i kommunhuset är ventilationen är bristfällig. Ett förslag till förprojektering av en anpassning av kommunkontorets lokaler föreligger. Förslaget syftar till lyfta fram service och sätta kommuninvånarna i centrum. Prioritering och steg ett är kommunhusets entré. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande Notering Benny Andersson (s) och Nils Lackfors (s) meddelar man inte deltar i beslutet då man inte anser sig ha fått tillräcklig med tid sätta in sig in i beslutsunderlaget. Yrkande Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja starttillstånd för förprojektering avseende anpassning av kommunkontorets lokaler.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 32 Dnr. 2008/ IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR ÅTGÄRDER VID HAMNHUSET, SKÄRHAMN I arbetet med förbättra miljön, trafiksäkerheten och minimera störande aktiviteter utanför Hamnhuset föreslås vissa åtgärder enligt upprättad skiss. Syftet är även tydliggöra gångstråk till kommunhus, mataffär och systembolag samt maximera antalet parkeringsplatser. Åtgärderna beräknas kosta totalt kronor varav: Planteringskärl ca kronor Målning av linjer ca kronor Grävning mm ca kronor Etablering av grön kant, träd mm kronor Målning av stråk kronor Tjänsteutlåtande Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Christianssons och trafikingenjör Maria Sandbergs tjänsteutlåtande Ajournering Kommunstyrelsens arbetsutskott ajournerar sig kl Yrkanden Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (s) yrkar ärendet bordläggs. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller senare och finner arbetsutskottet beslutat ärendet skall avgöras idag. Arbetsutskottet har således beslutat bifalla liggande förslag.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja kronor från konto FF999 Oförutsedda lokalombyggnader ianspråktas för ovan föreslagna åtgärder.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 33 Dnr. 2009/ FÖRKÖPSÄRENDE FASTIGHETEN SVANVIK 1:13 Kommunkansliet har fått in förköpsanmälan rörande försäljning av fastigheten Svanvik 1:13. Yrkande Lars Thorsson (m) yrkar ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för ytterligare beredning.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 34 Dnr. 2009/ VAL AV LEDAMOT I STORA LAG INOM LEADER - TERRA ET MARE Terra et Mare är ett LEADER-område i Västra Götaland. LEADER är en samarbetsmetod inom landsbygdsprogrammet med syfte utveckla landsbygden inom EU. Metoden bygger på partnerskap mellan ideella krafter, offentlig sektor och näringsliv som går samman för utveckla goda idéer. Föreningen LEADER Terra et Mare är till för stödja projekt som stämmer med områdets utvecklingsplan. Terra et Mare-området består av kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö samt Göteborgs Södra Skärgård (med undantag av tätorterna Uddevalla, Stenungsund och Kungälv). Besluten i LEADER Terra et Mare fas av en lokal LAG-grupp (Local Action Group) med representanter från offentlig sektor, näringsliv och ideella föreningar inom de delaktiga kommunerna. Tjörns förra ordförande i kommunstyrelsen, Eva Bertilsson-Styvén, var tidigare ledamot i denna lokala LAG-grupp. Då Eva Bertilsson-Styvén lämnat sina politiska uppdrag måste ny ledamot väljas för detta uppdrag. Nominering Louise Marklund nominerar Gösta Andersson (sb) som ledamot i Stora Lag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta välja Gösta Andersson (sb) som ledamot i Stora Lag inom Leader Terra Et Mare.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 35 Dnr. 2008/ INFORMATION MED ANLEDNING AV ARBETSUTSKOTTETS BESLUT OM VILJEINRIKTNING RÖRANDE KOMMUNENS HANTERING AV GRÖNOMRÅDET VID VALÅSENS ÄLDREBOENDE, LILLDAL 2:13 I SAMBAND MED OM- OCH TILLBYGGNATIONEN Louise Marklund (ka) ber om en information med anledning av arbetsutskottets beslut , 20 angående viljeinriktning rörande kommunens hantering av grönområdet vid Valåsens äldreboende, Lilldal 2:13 i samband med om- och tillbyggnationen. Kommunchef Bo Svensson informerar arbetsutskottet.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 36 Dnr. 2008/ YTTRANDE ÖVER VÄSTTRAFIKS VERKSAMHETSPLAN Västtrafik har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för åren Förslaget har lämnats till kommunen för yttrande för därefter slutligen antas av Västtrafiks styrelse vid årsstämman i maj Västtrafik har i denna verksamhetsplan använt ägarnas övergripande mål och lämnar förslag på hur dessa ska uppfyllas. De mål som finns är: 1. Västtrafiks marknadsandel och antalet kollektiva resor ska öka 2. Västtrafik ska bidra till skola, arbete, service och fritidsaktiviteter inom och utanför Västra Götaland blir mer tillgängliga för invånarna. 3. Västtrafik ska verka för utveckla de långväga resmöjligheterna så Västra Götaland blir rundare. 4. Västtrafik ska öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionshinder och arbeta för en samordning av allmän och särskild kollektivtrafik. 5. Västtrafik ska utforma kollektivtrafiken så jämställdheten mellan könen främjas, dvs. så både kvinnor och mäns resbehov tillgodoses. 6. Västtrafik ska erbjuda trafik med god miljöanpassning. 7. Invånarna ska vara mycket nöjda med Västtrafik. Kollektivtrafiken ska uppfas som det bästa sättet tillgodose resebehov och uppnå nollvisionen 8. Beställarna ska vara nöjda med Västtrafik. Tidigare beslut Samhällsbyggnadsnämndens remissvar , 6. Kommunstyrelsens beslut , 22 återemittera ärendet samt ärendet skall behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 5 februari. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 37 Dnr. 2009/ KOMPETENSUTVECKLING FÖR KOMMUNENS BOLAGSSTYRELSER Benny Andersson (s) har önskemål om de personer som ingår i kommunens bolagsstyrelser får utbildning rörande detta uppdrag. Kommunchef Bo Svensson svarar frågan kommer initieras vid Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s styrelsemöte den 6 februari.

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 Plats och tid Akvarellmuseet, kl 18.30 22.05 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer