ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) Bengt Nilsson (S) Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Brita Sohlin (M) Martina Elfström (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Utses att justera Martina Elfström Justeringens plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Martina Elfström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 87 Årsrapport Fjärrvärme Revidering av Region Dalarnas förbundsordning Avfallsplan för Malung-Sälens kommun Ägardirektiv för Malungshem AB Ägardirektiv för Malungs Elverk AB Ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB Ägardirektiv för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Bolagsordning för Malungshem AB Bolagsordning för Malungs Elverk AB Bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB Bolagsordning för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB... 14

3 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Årsrapport Fjärrvärme 2013 Årsrapport Fjärrvärme 2013 godkänns. Kommunstyrelsen har den 8 april 2014, 63, föreslagit kommunfullmäktige att godkänna Årsredovisning Med Årsredovisning 2013 har Årsrapport Fjärrvärme 2013 överlämnats till revisorerna för granskning. Kommunfullmäktige har att godkänna Årsrapport Fjärrvärme Tjänsteutlåtande Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2014 att Årsrapport Fjärrvärme 2013 godkänns. Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2014, 121, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 8 maj 2014 Årsrapport Fjärrvärme 2013

4 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Revidering av Region Dalarnas förbundsordning Malung-Sälens kommun godkänner revidering av 7 och 16 i Region Dalarnas förbundsordning enligt direktionens förslag. Region Dalarnas direktion har vid sitt sammanträde den 7 maj 2014 beslutat att föreslå kommunalförbundets medlemmar att godkänna förändringar i förbundsordningens 7 respektive 16. Förändringarna måste godkännas i respektive medlems fullmäktige, så att förändringarna i förbundsordningen kan träda ikraft inför den nya mandatperiodens början vid årsskiftet 2014/2015. Tjänsteutlåtande Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 maj 2014 att Malung-Sälens kommun godkänner revidering av 7 och 16 i Region Dalarnas förbundsordning enligt direktionens förslag. Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2014, 122, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 14 maj 2014 Region Dalarnas missiv med underlag, daterat 9 maj 2014

5 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:79 89 Avfallsplan för Malung-Sälens kommun 1. Avfallsplan med strategier och mål för Malung-Sälens kommun fastställs enligt upprättat förslag. 2. Åtgärdsprogram för avfallsplanen fastställs enligt upprättat förslag. 3. En årlig uppföljning av avfallsplanen och revidering av åtgärdsprogrammet ska initieras av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB. Revideringsarbetet ska genomföras i enlighet med avfallsplanens bestämmelser. 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om revideringar av åtgärdsprogrammet årligen. För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. Det ska även finnas en avfallsplan. Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen ska harmoniera med kommunens översiktsplan och ge en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, invånare och verksamheter så att utvecklingen strävar åt samma håll. Avfallsplanen är framtagen i en process där alla kommuner i Dalarna medverkat tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna. Avfallsplanen för Malung-Sälens kommun gäller för perioden Planen omfattar ett måldokument, ett åtgärdsdokument samt ett underlagsdokument. Varje år ska uppföljning av strategier och mål genomföras, som tillsammans med en analys av förändrade förutsättningar ligger till grund för en årlig revidering av åtgärdsprogrammet. Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) föreslår i en skrivelse daterad 12 februari 2014 att avfallsplan respektive åtgärdsprogram fastställs enligt upprättade förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 18 februari återremitterat ärendet för vidare beredning. Avfallsplanen har därefter reviderats, i enlighet med arbetsutskottets anvisningar. Tjänsteutlåtande Kommunsekreteraren Erik Hansson har den 13 februari 2014 upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag.

6 Kommunstyrelsen fortsättning Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 13 februari 2014 Skrivelse av miljö- och hållbarhetsstrateg Josefine Lissbol, daterad 12 februari 2014 Förslag till avfallsplan och åtgärdsprogram

7 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:94 90 Ägardirektiv för Malungshem AB 1. Ägardirektiv för Malungshem AB godkänns enligt reviderat förslag. 2. Kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Malungshem AB rösta för att det av kommunfullmäktige godkända ägardirektivet fastställs. bestämmande inflytande. Ägarpolicyn utarbetades med beaktande av ändringar i kommunallagen, fr.o.m. den 1 januari Kommunfullmäktige beslutade i samband med detta, att kommunstyrelsen upprättar förslag till bolagsspecifika ägardirektiv, i dialog och samråd med respektive bolag, för beslut om antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 20 mars 69 har beslutat att återremittera upprättat förslag till ägardirektiv för Malungshem AB för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 april 2014, 85, om formerna för den fortsatta beredningen, genom att ge kommunstyrelsens vice ordförande i uppdrag att i dialog med VD och styrelse för Malungshem AB bereda förslag till ägardirektiv för bolaget. Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2014, 127, att ägardirektiv för Malungshem AB godkänns enligt upprättat förslag samt att kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Malungshem AB rösta för att det av kommunfullmäktige godkända ägardirektivet fastställs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar genomföra viss revidering av upprättat förslag och med gjord revidering föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Förslag till Ägardirektiv för Malungshem AB

8 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:95 91 Ägardirektiv för Malungs Elverk AB 1. Ägardirektiv för Malungs Elverk AB godkänns enligt upprättat förslag. 2. Kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Malungs Elverk AB rösta för att det av kommunfullmäktige godkända ägardirektivet fastställs. bestämmande inflytande. Ägarpolicyn utarbetades med beaktande av ändringar i kommunallagen, fr.o.m. den 1 januari Kommunfullmäktige beslutade i samband med detta, att kommunstyrelsen upprättar förslag till bolagsspecifika ägardirektiv, i dialog och samråd med respektive bolag, för beslut om antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har den 24 mars 2014, 54, beslutat att återremittera upprättat förslag till ägardirektiv för Malungs Elverk AB för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 april 2014, 85, om formerna för den fortsatta beredningen, genom att ge kommunens aktieägarombud för Malungs Elverk AB i uppdrag att stämma av föreliggande förslag till ägardirektiv för bolaget med övriga aktieägarombud för Malungs Elverk AB samt skicka förslaget till ägardirektiv till bolagsstyrelsen för yttrande. Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2014, 128, att ägardirektiv för Malungs Elverk AB godkänns enligt upprättat förslag samt att kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Malungs Elverk AB rösta för att det av kommunfullmäktige godkända ägardirektivet fastställs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Förslag till Ägardirektiv för Malungs Elverk AB

9 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:96 92 Ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB 1. Ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB godkänns enligt reviderat förslag. 2. Kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Malung-Sälen Turism AB rösta för att det av kommunfullmäktige godkända ägardirektivet fastställs. bestämmande inflytande. Ägarpolicyn utarbetades med beaktande av ändringar i kommunallagen, fr.o.m. den 1 januari Kommunfullmäktige beslutade i samband med detta, att kommunstyrelsen upprättar förslag till bolagsspecifika ägardirektiv, i dialog och samråd med respektive bolag, för beslut om antagande i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har den 24 mars 2014, 28, beslutat att återremittera upprättat förslag till ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 april 2014, 85, att skicka föreliggande förslag till ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB till bolagsstyrelsen för yttrande. Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2014, 129, att ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB godkänns enligt upprättat förslag samt att kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Malung-Sälen Turism AB rösta för att det av kommunfullmäktige godkända ägardirektivet fastställs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar genomföra viss revidering av upprättat förslag och med gjord revidering föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Förslag till Ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB

10 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:97 93 Ägardirektiv för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 1. Ägardirektiv för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB godkänns enligt upprättat förslag. 2. Kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB rösta för att det av kommunfullmäktige godkända ägardirektivet fastställs. bestämmande inflytande. Ägarpolicyn utarbetades med beaktande av ändringar i kommunallagen, fr.o.m. den 1 januari Kommunfullmäktige beslutade i samband med detta, att kommunstyrelsen upprättar förslag till bolagsspecifika ägardirektiv, i dialog och samråd med respektive bolag, för beslut om antagande i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har den 24 mars 2014, 29, beslutat att återremittera upprättat förslag till ägardirektiv för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 april 2014, 85, att skicka föreliggande förslag till ägardirektiv för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB till bolagsstyrelsen för yttrande. Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2014, 130, att ägardirektiv för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB godkänns enligt upprättat förslag samt att kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Vatten & Avfall i Malung- Sälen AB rösta för att det av kommunfullmäktige godkända ägardirektivet fastställs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Förslag till Ägardirektiv för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB

11 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:98 94 Bolagsordning för Malungshem AB 1. Bolagsordning för Malungshem AB godkänns enligt upprättat förslag. 2. Kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Malungshem AB rösta för att den av kommunfullmäktige godkända bolagsordningen fastställs. bestämmande inflytande. Med anledning av ägarpolicyn och ändringar i kommunallagen, fr.o.m. den 1 januari 2013, har en översyn av respektive bolags bolagsordning genomförts. Kommunstyrelsen har den 24 mars 57 har beslutat att återremittera upprättat förslag till bolagsordning för Malungshem AB för vidare beredning. Kommunstyrelsens vice ordförande har haft i uppdrag att, i dialog med VD och styrelse för Malungshem AB, bereda förslag till bolagsordning, parallellt med förslag till ägardirektiv. Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2014, 131, att bolagsordning för Malungshem AB godkänns enligt upprättat förslag samt att kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Malungshem AB rösta för att den av kommunfullmäktige godkända bolagsordningen fastställs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Förslag till Bolagsordning för Malungshem AB

12 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:99 95 Bolagsordning för Malungs Elverk AB 1. Bolagsordning för Malungs Elverk AB godkänns enligt upprättat förslag. 2. Kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Malungs Elverk AB rösta för att den av kommunfullmäktige godkända bolagsordningen fastställs. bestämmande inflytande. Med anledning av ägarpolicyn och ändringar i kommunallagen, fr.o.m. den 1 januari 2013, har en översyn av respektive bolags bolagsordning genomförts. Kommunstyrelsen har den 24 mars 2014, 58, beslutat att återremittera upprättat förslag till bolagsordning för Malungs Elverk AB för vidare beredning. Kommunens aktieägarombud för Malungs Elverk AB har haft i uppdrag att stämma av föreliggande förslag till bolagsordning, parallellt med förslag till ägardirektiv för bolaget, med övriga aktieägarombud för Malungs Elverk AB. Förslagen har även skickats till bolagsstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar den 20 maj 2014, 132, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen samt att ge kommunsekreteraren i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet inhämta kompletteringar från Malungs Elverk AB, i enlighet med arbetsutskottets anvisningar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att bolagsordning för Malungs Elverk AB godkänns enligt upprättat förslag samt att kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Malungs Elverk AB rösta för att den av kommunfullmäktige godkända bolagsordningen fastställs. Förslag till Bolagsordning för Malungs Elverk AB

13 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB 1. Bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB godkänns enligt reviderat förslag. 2. Kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Malung-Sälen Turism AB rösta för att den av kommunfullmäktige godkända bolagsordningen fastställs. bestämmande inflytande. Med anledning av ägarpolicyn och ändringar i kommunallagen, fr.o.m. den 1 januari 2013, har en översyn av respektive bolags bolagsordning genomförts. Kommunfullmäktige har den 24 mars 2014, 30, beslutat att återremittera upprättat förslag till bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 april 2014, 85, att skicka föreliggande förslag till bolagsordning, parallellt med förslag till ägardirektiv för Malung- Sälen Turism AB, till bolagsstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar den 20 maj 2014, 133, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen samt att ge kommunsekreteraren i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet inhämta kompletteringar från Malung-Sälen Turism AB, i enlighet med arbetsutskottets anvisningar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar genomföra viss revidering av upprättat förslag och med gjord revidering föreslår att bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB godkänns samt att kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Malung-Sälen Turism AB rösta för att den av kommunfullmäktige godkända bolagsordningen fastställs. Förslag till Bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB

14 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Bolagsordning för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 1. Bolagsordning för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB godkänns enligt upprättat förslag. 2. Kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB rösta för att den av kommunfullmäktige godkända bolagsordningen fastställs. bestämmande inflytande. Med anledning av ägarpolicyn och ändringar i kommunallagen, fr.o.m. den 1 januari 2013, har en översyn av respektive bolags bolagsordning genomförts. Kommunfullmäktige har den 24 mars 2014, 31, beslutat att återremittera upprättat förslag till bolagsordning för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 april 2014, 85, att skicka föreliggande förslag till bolagsordning, parallellt med förslag till ägardirektiv för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, till bolagsstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar den 20 maj 2014, 134, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen samt att ge kommunsekreteraren i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet inhämta kompletteringar från Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, i enlighet med arbetsutskottets anvisningar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att bolagsordning för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB godkänns enligt upprättat förslag samt att kommunens aktieägarombud uppdras att vid kommande bolagsstämma för Vatten & Avfall i Malung- Sälen AB rösta för att den av kommunfullmäktige godkända bolagsordningen fastställs. Förslag till Bolagsordning för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Martina Elfström (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:15-09:30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 A Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 95-97, 99 Lilian Olsson (S) 95-100 Bitte Lindberg Ås (S) 95-99 Lars-Erik Bech (V) 95,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 Plats och tid Orrskogen, Folkets Park, Malung, kl. 17.30-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-03-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl 09.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Johnny Skottheim (S) Bitte Lindberg Ås (S) Carina Albertsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-03-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-08.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

IP Malung-Sälens kommun

IP Malung-Sälens kommun IP Malung-Sälens kommun ID 1 Plats och tid Beslutande Orrskogen, Malung, kl. 16:00-16:30 Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Lars-Erik Bech (V) Pär Kindlund (C) Bitte Lindberg-Ås (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-04-29 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 29-33 Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl Kommunfullmäktige 2014-10-20 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 18.30-20.15. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Sida Plats och tid Ungärde skola, Lima, kl. 19:30-19:45 Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-12-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.00-11.40. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Ola Olin (V) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-09:30 Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl.

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. .o Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 17:50-18:20 Kurt Podgorski (S), ordförande Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 187-191 Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-08-28 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-11.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) Christin Löfstrand (V) Ola Olin (V) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl 18.30-20.00. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-05-14 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.45. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg-Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lillian

Läs mer

Therese Eriksson, sekreterare Olle Emanuelsson, kommunchef Jörgen Norén (S) Hans.Unandec,(S) 167,1.68, Lars-Erik u Bech (V) 169,6- -

Therese Eriksson, sekreterare Olle Emanuelsson, kommunchef Jörgen Norén (S) Hans.Unandec,(S) 167,1.68, Lars-Erik u Bech (V) 169,6- - Malung-Salens kommun Kommunstyrelsen 2018-12-17 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet kommunkontoret Malung, kl.15:00-15:10, 15:15-16:00 Hans Unander (S), ordförande Thomas Ericsson (L) Lars-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

o Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (s^> o Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll 2017-05-29 1 Plats och tid Folkets park Orrskogen, Malung, kl. 19:40-19:50 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Elenor Svensk, sekreterare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-12.15. Beslutande Kurt Podgorski (S) Ola Olin (V) Tom Martinsson (M) Martina Henriksson (FP) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid Brandstation i Malung 16.30-19.00 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-Åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S) Ledamot

Läs mer

Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00. Hans Unander (S) ordförande Pär Kindlund (C) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Tom Martinsson (M)

Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00. Hans Unander (S) ordförande Pär Kindlund (C) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Tom Martinsson (M) G^> O Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Hans Unander (S) ordförande Pär Kindlund (C) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Tom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-10-29 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén

Läs mer

Folketspark Orrskogen Malung, kl. 17:00-17:20

Folketspark Orrskogen Malung, kl. 17:00-17:20 Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Folketspark Orrskogen Malung, kl. 17:00-17:20 Hans Unander (S), ordförande Bitte Lindberg-Ås (S) Lilian Olsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-11-07 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-14.30 Gun Byttner (M), ordförande Martina Henriksson (FP) AnneMarie Helmersson (V) Bente Mellquist-Danielsson (V) Lilian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-03-12 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Robert Hagström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-09-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets Hus måndag 18 februari 2019 klockan 16:45-16:50 Beslutande Lars Isacsson (S) Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M)

Läs mer

Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, torsdagen den 24 januari 2019, kl. 08:00 08:30. Lillemor Tännström, tf. kommunchef

Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, torsdagen den 24 januari 2019, kl. 08:00 08:30. Lillemor Tännström, tf. kommunchef Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, torsdagen den 24 januari 2019, kl. 08:00 08:30 Beslutande Stina Munters (C), ordf. Lars-Olov Liss (C) Leif Nilsson (C), ers. N. Larsson Berglund Lovisa Berglund

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.30-20.30. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Ulrika Stafås, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, biblioteket i Malung, kl. 13:00-17.

Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, biblioteket i Malung, kl. 13:00-17. ö Malung-Sälens kommun O Kultur-och fritidsnämnden 2015-10-28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, biblioteket i Malung, kl. 13:00-17.00 Beslutande Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-10 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 10 april 2013, kl. 08:00-11.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-10-17, kl. 08:00-12:00 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Jerry Ahlström (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66 Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.00-12.00. Beslutande Sofia Söderström (S) ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Anna Maria Busk (V) Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl A 2019-02-07 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung, kl. 12.00-13.30 Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Jessica Hellström (L) Brita Sohlin (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg-Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden

Sammanträdesdatum Socialnämnden fe? Malung Salens kommun A 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.15-16.00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Birgit Wikström-Gotthardsdotter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2014-03-24 1 Plats och tid Ungärde skola, Lima, kl. 18.30-21.00. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Daniel Bodin 16 Kerstin Söderlund, planeringschef

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Anders Ottosson, ekonomichef ( 52-54) Håkan Engström, ordförande kommunrevisionen ( 52-54)

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Anders Ottosson, ekonomichef ( 52-54) Håkan Engström, ordförande kommunrevisionen ( 52-54) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.55 1 (12) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Anders Ottosson, ekonomichef

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2017-11-28, 17.00 17.30 Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande Roland Swedestam, S Susanne Rosén, S Roger Isberg,

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats 2010-05-12 1 (9) Plats Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 maj, kl. 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Borlänge Kommun FÖRORD För varje kommun ska

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen Medborgarhuset Alafors, kl 16:00-16:07

PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen Medborgarhuset Alafors, kl 16:00-16:07 PROTOKOLL 1(6) Plats och tid C-salen Medborgarhuset Alafors, kl 16:00-16:07 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Närvarorätt enligt särskilt beslut Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2013-09-23 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.30-20.00. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Nirs Peter Nordin, kulturarvsutvecklare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2013-11-25 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.30-20.00. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Oj Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11:15 Beslutande Hans Unander (S) ordförande Lars-Erik Bech (V) Pär Kindlund (C) Kristina

Läs mer

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S)

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S) Protokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen kl. 15.30 15.50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Torbjörn Karlsson (S), Ordförande Jan Isaksson (M) Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Malung Kl Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V)

Kommunkontoret, Malung Kl Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V) irzy* 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 08.00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V) Övriga deltagande Ulrika Stafås, sekreterare Torbjörn Martinsson,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.50 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c)

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni 2017 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 10.40-11.45 Ajournering Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders Nilsson (V) Christer

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 11.20 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Lars-Göran

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Malung-Sälens Kommun Gemensam avfallsplan 2014

Läs mer

Sammanträdesdatum Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund

Sammanträdesdatum Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund o Malung-Sälens kommun 2015-12-17 1 Plats och tid Medborgarhuset, Vansbro kl. 13:00-14:45 Beslutande Per-Anders Westhed (C), ordförande Kurt Podgorski (S) Stina Munters (C) Sofia Söderström (S) Kristina

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kl , ajournering kl

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kl , ajournering kl t1hjo SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Stadshuset, kl 16.00-17.20, ajournering kl 16.40-17.00 Beslulande Ledamöter Catrin HuImarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Ewa F Thorstenson (M) Britt-Marie

Läs mer

o Sammanträdesdatum Räddningsnämnden

o Sammanträdesdatum Räddningsnämnden o 1 Plats och tid Räddningstjänsten i Malung, kl. 13:00-15:30 Beslutande Jan Jespersen (S), ordförande Kjell Jansson (S) Göran Tenn (C) Brita Sohlin (M) Erik Gustafsson (M) Övriga deltagande Titti Hedin

Läs mer

Avesta VA och Avfall Extra bolagsstämma 2013-11-21. Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00 09:10. Beslutande.

Avesta VA och Avfall Extra bolagsstämma 2013-11-21. Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00 09:10. Beslutande. Avesta VA och Avfall Extra bolagsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00 09:10 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Erik Nordén, VD Avesta VA och Avfall AB

Läs mer

Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Sten-Inge Eriksson, personalchef 330 Tobias Birgersson, ekonomistrateg

Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Sten-Inge Eriksson, personalchef 330 Tobias Birgersson, ekonomistrateg 2016-12-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11:15 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Lars-Erik Bech (V) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M) Tom Martinsson (M) Övriga deltagande

Läs mer

o Sammanträdesdatum Räddningsnämnden

o Sammanträdesdatum Räddningsnämnden o Malung-Sälens kornmun 2016-10-24 1 Plats och tid Räddningstjänsten i Malung, kl. 13:00-15.00 Beslutande Jan Jespersen (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Håkan Oskarsson (S) Sören Bjurström

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M)

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M) o 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret IFO, Malung, kl. 08.00-12.00 Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M) Övriga deltagande Kerstin Perjos, sekreterare Anna-Karin

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 14:

Kommunkontoret Djurås , kl. 14: Kommunstyrelsen 2018-11-08 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-13:30 Beslutande Ledamöter Fredrik Jarl (C), ordförande Kerstin Stenquist (C) Erik Warg (C) Irene Homman (S) Tomas Fredén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden o Kultur-och fritidsnämnden 2015-11-26 1 Plats och tid Beslutande stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anton Frid (S) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-04-15 130 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.30 11.40. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Lena Karlsson (s) Britt-Inger

Läs mer