ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Brita Sohlin (M) Martina Elfström (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Karin Ek-Lissbol, rektor Lärcentrum 98 Jessica Lifström, projekt Fjälljobb 98 Tobias Birgersson, ekonomistrateg 99 Utses att justera Martina Elfström Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski , Christin Löfstrand 101 Justerande... Martina Elfström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 98 Presentation av projekt Fjälljobb Avtal om fördelning av kostnader för kollektivtrafiken i Dalarnas län Inrättande av tjänst som byggnadsinspektör Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning Reglemente för partistöd Ansökan om förlustgaranti år 2014, Malungs kristna råd Boendeutredning som underlag för långsiktig planering och verksamhetsutveckling Förstärkt månadsprognos april Trafikbeställning Fördelning av investeringsbidrag Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Vasaloppsleden Avtal för perioden om ägandet m.m. av ALMI Företagspartner Gävle Dala AB Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Överlåtelse av fastighet i Hånäset Avsägelse av uppdrag som representant i företagshälsovården Redovisning av beslut Meddelanden... 20

3 Kommunstyrelsen Dnr 98 Presentation av projekt Fjälljobb Rektor för Lärcentrum Karin Ek-Lissbol och projektledare Jessica Lifström besöker kommunstyrelsen för att berätta om projekt Fjälljobb.

4 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Avtal om fördelning av kostnader för kollektivtrafiken i Dalarnas län Ärendet bereds vidare. Sedan 2004 har ett avtal, mellan landstinget och länets kommuner om ägarbidrag till kollektivtrafiken i Dalarnas län, löpt. När Region Dalarna, i enlighet med Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och efter beslut i landstinget och kommunerna, blev regional kollektivtrafikmyndighet, ersattes avtalet om ägarbidrag med ett i övrigt oförändrat avtal om driftbidrag från den 1 januari 2012, som har sagts upp av landstinget och därför ska ersättas med ett nytt avtal. Region Dalarnas direktion har i beslut den 27 mars 2014, 68, rekommenderat landstinget Dalarna och länets kommuner att godkänna föreslaget avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län att gälla från den 1 juli Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 23 april 2014 att avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län godkänns enligt upprättat förslag samt att avtalet gäller från och med den 1 juli Arbetsutskottet föreslår den 6 maj 2014, 109, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen föreslår den 13 maj 2014, 81, bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutar den 26 maj 2014, 48, att delegera ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. Arbetsutskottet beslutar den 3 juni 2014, 143, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet bereds vidare. PM, preliminär budget Dalatrafik 2015 Preliminär budget för driftbidrag 2015 Nettokostnad för kollektivtrafik 2013, 2014 och 2015 Skickas till För kännedom: För åtgärd: Ekonomistrategen

5 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Inrättande av tjänst som byggnadsinspektör Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige 1. Tjänsten som byggnadsinspektör inrättas. 2. Tjänsten ska finansieras inom befintlig budgetram. Stadsbyggnadskontoret har genom miljö- och byggchefen inkommit med personalbehovsanmälan för en tjänst som byggnadsinspektör och föreslår att tjänsten inrättas. Tjänsten gäller enligt förslaget tillsvidare och har en sysselsättningsgrad om 100 %, samt stadsbyggnadskontoret som organisatorisk hemvist. Verksamheten har under en period haft en extra förstärkning i samband med den nya plan- och bygglagen, som antogs under Behovet av personal har under perioden undersökts och det är konstaterat att det föreligger ett behov av en permanent lösning. Plan- och byggtaxan har även reviderats med hänsyn till denna tjänst. Tillträde till tjänsten föreslås ske från den 1 januari Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 9 april 2014 att tjänsten inrättas. Arbetsutskottet föreslår den 15 april 2014, 92, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Arbetsutskottet förutsätter att tjänsten utlyses i vanlig ordning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 9 april 2014

6 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning 2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet Finsam Västerdalarna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. Kurt Podgorski (S), Hans Unander (S), Pär Kindlund (C) och Brita Sohlin (M) deltar inte i beslutet. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har funnits sedan 2008 med utgångspunkt i Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210). Samordningsförbundet är en egen juridisk person som har bildats av parterna Vansbro och Malung-Sälens kommuner, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Finsams uppdrag är att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan aktörerna, vilket ska leda till att återställa den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning för år 2013 har översänts för behandling och beslut om ansvarsfrihet i respektive fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande regelverk. Revisorerna tillstryker därför att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 samt att årsredovisningen godkänns. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 maj 2014 att förbundsstyrelsen för samordningsförbundet Finsam Västerdalarna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 samt att årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2014, 123, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Kurt Podgorski (S), Hans Unander (S), Pär Kindlund (C) och Brita Sohlin (M) deltar inte i beslutet. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 14 maj 2014 Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för samordningsförbundet Finsam Västerdalarna år 2013.

7 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Reglemente för partistöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reglemente för partistöd i Malung-Sälens kommun antas enligt reviderat förslag, daterat 20 maj Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden De nya reglerna innebär bland annat att några av de bestämmelser som Malung- Sälens kommun tillämpat lokalt under de senaste åren, bland annat att partistöd endast ska ges till de partier som har lokala partiföreningar, nu skrivs in i kommunallagen. De nya reglerna innebär även att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att betala ut partistöd, minst en gång per år. Med anledning av de nya reglerna bör kommunfullmäktige anta ett nytt reglemente för partistöd i Malung-Sälens kommun. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 april 2014 att reglemente för partistöd i Malung-Sälens kommun antas enligt upprättat förslag, daterat 20 maj Arvodes- och organisationskommittén föreslår den 5 maj 2014, 13, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Arbetsutskottet beslutar den 20 maj 2014, 124, genomföra justering av upprättat förslag och föreslår att reglemente för partistöd antas enligt reviderat förslag, daterat 20 maj Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 7 april 2014 Reviderat förslag till Reglemente för partistöd, daterat 20 maj 2014 Cirkulär 14:12, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd

8 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Ansökan om förlustgaranti år 2014, Malungs kristna råd 1. Malungs kristna råd beviljas en förlustgaranti på högst kr för genomförandet av Körveckan Garantibeloppet finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. 3. Malungs kristna råd uppmanas redovisa antalet besökare av arrangemanget. Malungs kristna råd har ansökt om garantibelopp på högst kr för eventuella förluster i samband med genomförandet av den återkommande Körveckan år Rådet har under ett antal år erhållit garantibelopp. År 2013 utbetalades drygt kr. Körveckan arrangeras i år för tjugoförsta gången och innehåller en blandning av musikupplevelser och lockar årligen en stor publik. Beviljande av garantibelopp för Körveckan har beviljats under ett antal år. Malungs kristna råd bör erhålla en förlustgaranti på högst kr för 2014 års arrangemang. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 maj 2014 att Malungs kristna råd beviljas en förlustgaranti på högst kr för genomförande av Körveckan 2014, samt att garantibeloppet finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Budgetutskottet föreslår den 27 maj 2014, 39, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag, med tillägget att Malungs kristna råd uppmanas redovisa antalet besökare av arrangemanget. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 14 maj 2014 Ansökan från Malungs kristna råd, daterad 22 april 2014 Skickas till För kännedom: Malungs kristna råd För åtgärd: KFV

9 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Boendeutredning som underlag för långsiktig planering och verksamhetsutveckling 1. Kommunstyrelsen finansierar socialnämndens merkostnad för resurs för genomförande av en boendeutredning. 2. Finansiering 2014 sker genom kommunstyrelsens budget för konsulttjänster. Budgetutskottet har i samband med beslut om åtgärdslistan för ekonomisk balans senast år 2016 lämnat ett uppdrag till socialnämnden att lägga fram en boendeutredning som underlag för långsiktig planering och verksamhetsutveckling. Arbetet är omfattande och kräver en genomlysning av hela äldreomsorgen. Vid budgetutskottets sammanträde den 29 april, 31, följdes uppdraget upp. Socialnämnden hänskjuter frågan tillbaka till budgetutskottet med hänvisning till att resurser att genomföra uppdraget saknas i socialförvaltningen. Socialnämnden uppskattar att det krävs en resurs i sex månader för att fullgöra uppgiften. Kontoret för verksamhetsstöd fick i uppdrag att till budgetutskottets sammanträde den 27 maj bereda ärendet. Som socialnämnden betonar är utredningen viktig att få till stånd. Kommunstyrelsen bör därför medverka till finansiering av arbetet. Kostnad för en intern konsult uppskattas till cirka 300 tkr. Finansiering kan ske via kommunstyrelsens medel för konsulttjänster efter redovisning av faktiska merkostnader. Budgeten för konsulttjänster år 2014 är 280 tkr. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 22 maj 2014 att kommunstyrelsen finansierar socialnämndens merkostnad för resurs för genomförande av en boendeutredning samt att finansiering 2014 sker genom kommunstyrelsens budget för konsulttjänster. Budgetutskottet föreslår den 27 maj 2014, 37, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 22 maj 2014.

10 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Förstärkt månadsprognos april Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. 3. Kommunstyrelsen begär att service- och teknikförvaltningen upprättar redovisning över pågående och planerade insatser och åtgärder, för återrapportering till budgetutskottet den 2 september Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska samtliga förvaltningar och koncernbolag senast den 16 maj lämna in förstärkt månadsprognos per april månad till ekonomikontoret. Förstärkt månadsprognos innehåller aktuellt ekonomiskt utfall, en prognos för året och kommentarer gällande viktiga händelser, personal och framtid. Ytterligare rapporteringstillfällen avseende månadsprognos under året blir per, juli (delårsrapport) september och november. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 20 maj 2014 att rapporten är mottagen samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Budgetutskottet föreslår den 27 maj 2014, 36, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att kommunstyrelsen begär att service- och teknikförvaltningen upprättar redovisning över pågående och planerade insatser och åtgärder, för återrapportering till budgetutskottet den 2 september Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 20 maj 2014 Förstärkt månadsprognos april 2014

11 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Trafikbeställning 2015 Malung-Sälens kommun avlämnar Trafikbeställning 2015 enligt upprättat förslag. En omreglering av lagstiftningen för kollektivtrafik innebär att det i varje län fr.o.m. den 1 januari 2012 finns en kollektivtrafikmyndighet med ansvar och befogenheter avseende den allmänna trafiken. I Dalarna har kommunerna och landstinget beslutat att Region Dalarna ska utgöra länets kollektivtrafikmyndighet. Samtidigt beslutades att förförandet med årliga trafikbeställningar fortsatt skulle utgöra en del av länets trafikplanering, med skillnaden att beställningarna nu ska lämnas till Region Dalarna. Trafikförsörjningsplanen för 2015 med tillhörande budget ska antas av Region Dalarnas direktion den 17 december För att trafikbeställningarna ska kunna processas till en trafikplan för 2015 så har Region Dalarna begärt att respektive kommun lämnar in dessa i början av juni månad. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 28 maj 2014 att Malung-Sälens kommun avlämnar Trafikbeställning 2015 enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet föreslår den 3 juni 2014, 141, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 28 maj 2014 Förslag till Trafikbeställning 2015, daterat 28 maj 2014

12 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Fördelning av investeringsbidrag 2014 Kommunstyrelsen beviljar bidrag till ungdomsorganisationer enligt reviderat förslag, daterat 10 juni Christer Ahlén (M) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Tom Martinsson (M) deltar inte i beslutet. Malung-Sälens kommun har att fördela investeringsbidrag till ungdomsorganisationer. Totalt 10 föreningar har ansökt om totalt kr. Att fördela finns kr. Förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen, Lars Nyberg, föreslår i tjänsteutlåtande, daterar 18 mars 2014, att kommunstyrelsen beviljar bidrag till ungdomsorganisationer enligt upprättat förslag. Budgetutskottet föreslår den 29 april 2014, 34, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen beslutar den 13 maj 2014, 80, att återremittera ärendet för vidare beredning. Arbetsutskottet föreslår den 3 juni 2014, 142, att kommunstyrelsen beviljar bidrag till ungdomsorganisationer enligt upprättat förslag. Carina Albertsson (S) föreslår ändringar i den av arbetsutskottet föreslagna fördelningen av investeringsbidrag för Ändringarna innebär att Malungs innebandyklubb får kr, att Malungs WH får kr, att Malung-Sälens Scoutkår får kr, samt att Sälenfjällens Golfklubb får kr i investeringsbidrag. Johnny Skottheim (S) yrkar bifall till Carina Albertssons (S) förslag. Christer Ahlén (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, mot Carina Albertssons (S) förslag om ändringar, och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Carina Albertssons (S) förslag. Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag till ungdomsorganisationer enligt reviderat förslag, daterat 10 juni 2014.

13 Kommunstyrelsen fortsättning Christer Ahlén (M) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Tom Martinsson (M) deltar inte i beslutet. av förvaltningschef vid service- och teknikförvaltningen, Lars Nyberg, daterat 18 mars 2014 Sammanställning av ansökningar till investeringsbidrag för ungdomsorganisationer, daterad 7 mars 2014 Skickas till För kännedom: Service- och teknikförvaltningen För åtgärd: KFV

14 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Vasaloppsleden Årsredovisningen för Stiftelsen Vasaloppsleden för år 2013 läggs till handlingarna. Johnny Skottheim (S) deltar inte i beslutet. Stiftelsen Vasaloppsleden ansvarar för driften av den vandringsled som går längs Vasaloppssträckningen. Inför år 2013 tecknades ett nytt samverkansavtal med stiftelsen Vasaloppsleden i syfte att utveckla aktiviteterna längs leden. Stiftelsen ansökte också om fortsatt driftbidrag på kr per Vasaloppskommun och år för perioden , vilket beviljades av kommunstyrelsen vid sammanträde den 30 oktober 2012, 149. Stiftelsen Vasaloppsleden har nu inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret I förvaltningsberättelsen pekas på ett antal aktiviteter som genomförts under det gångna året och som har bäring på utvecklad attraktivitet för leden. Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande regelverk och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning och resultat för året. Revisorn uttalar att styrelseledamöterna inte handlat i strid med gällande lagstiftning som stiftelsen omfattas av. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 27 maj 2014 att årsredovisningen för Stiftelsen Vasaloppsleden för år 2013 läggs till handlingarna. Arbetsutskottet föreslår den 3 juni 2014, 144, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Johnny Skottheim (S) deltar inte i beslutet. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 27 maj 2014 Årsredovisning för Stiftelsen Vasaloppsleden Styrelseprotokoll för Stiftelsen Vasaloppsleden, daterat 26 mars 2014 Skickas till För kännedom: Stiftelsen Vasaloppsleden För åtgärd:

15 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Avtal för perioden om ägandet m.m. av ALMI Företagspartner Gävle Dala AB 1. Malung-Sälens kommun medfinansierar ALMIs verksamhet för perioden i enlighet med avtalet. 2. Finansieringen sker genom kommunstyrelsens anslagna medel. ALMI Företagspartner Gävle Dala AB ägs av staten via ALMI Företagspartner AB (51 %) och Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner via Region Dalarna (24,5 %) och Landstinget Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län via Region Gävleborg (24,5 %). Bolagets uppgift är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt att stimulera nyföretagande i länet. ALMIs huvudsakliga insats består i dagsläget av finansiering och rådgivning kopplad till finansiering. ALMIs drift finansieras i huvudsak av årliga ägartillskott. Ägartillskotten regleras i ett samverkansavtal mellan ägarna. Region Dalarnas direktion rekommenderar länets kommuner och Landstinget Dalarna att anta bilagt förslag till avtal för perioden 2014 till och med I avtalet finns förutom grunduppdraget även preciseringar avseende tilläggsuppdrag och särskilda satsningar för perioden. Fördelningen av det årliga aktieägartillskottet är för Malung- Sälens kommun kr för år Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 28 maj 2014 att Malung-Sälens kommun medfinansierar ALMIs verksamhet i enlighet med avtalet samt att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslagna medel. Arbetsutskottet föreslår den 3 juni 2014, 145, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 28 maj 2014 Missiv från Region Dalarna, daterat 17 oktober 2013 PM från Region Dalarna, daterat 17 oktober 2013 Bilaga till PM Fördelning av aktieägartillskott Avtal för perioden Skickas till För kännedom: ALMI Företagspartner Gävle Dala AB För åtgärd: KFV

16 Kommunstyrelsen Dnr KS/2013: Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Ärendet bereds vidare med hänsyn till landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen Dalarna har uppmanat samtliga länets kommuner att arbeta fram bredbandsstrategier samt bygga in bredbandsfrågorna i arbetet med detaljplaner, verksamhetsplan och andra styrdokument samt budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 mars 2013, 49, att en bredbandsstrategi utarbetas för Malung-Sälens kommun. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 28 maj 2014 att bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun antas. Arbetsutskottet föreslår den 3 juni 2014, 146, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet bereds vidare med hänsyn till landsbygdsutveckling. av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 28 maj 2014 Förslag till Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunkansliet

17 Kommunstyrelsen Dnr KS/2012: Överlåtelse av fastighet i Hånäset Överlåtelse av fastighet i Hånäset fullföljs i enlighet med upprättat gåvobrev. Bitte Lindberg Ås (S) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Carina Albertsson (S) deltar inte i beslutet. Öjesjöns Båt- och Fritidsklubb har genom skrivelse väckt ett ärende rörande eventuell överlåtelse av fastighet i Hånäset. Fastigheten ägs av kommunen och utgörs av f.d. Hånäsets koloni inklusive avstyckad tomt från fastigheten Grimsåker 27:18. Ärendet har kompletterats med ytterligare en skrivelse, inkommen den 8 april Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till markenheten att bereda och sammanställa ärendet. Arbetsutskottet har, i samband med behandling av ärendet den 15 april respektive 6 maj 2014, uttryckt att en eventuell överlåtelse är förenad med vissa villkor. Markenheten har, med beaktande av arbetsutskottets instruktioner, upprättat gåvobrev för överlåtelse av berörd fastighet. Arbetsutskottet föreslår den 3 juni 2014, 148, att överlåtelse av fastighet i Hånäset fullföljs i enlighet med upprättat gåvobrev. Bitte Lindberg Ås (S) yrkar att fastigheten ska säljas på öppna marknaden. Pär Kindlund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, mot Bitte Lindberg Ås (S) yrkande att fastigheten ska säljas på öppna marknaden, och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Bitte Lindberg Ås (S) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Carina Albertsson (S) deltar inte i beslutet. Gåvobrev för överlåtelse av fastighet i Hånäset Skickas till För kännedom: Öjesjöns Båt- och Fritidsklubb För åtgärd: Markenheten

18 Kommunstyrelsen Dnr KS/2014: Avsägelse av uppdrag som representant i företagshälsovården Pär Kindlunds (C) avsägelse godkänns. Pär Kindlund (C) har den 20 maj 2014 inkommit med avsägelse av uppdrag som ledamot i bolagsstyrelsen och föreningsstyrelsen för Malung-Sälens Företagshälsovård. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsägelsen. Avsägelse av Pär Kindlund (C), daterad 20 maj 2014 Skickas till För kännedom: Pär Kindlund (C) Malung-Sälens Företagshälsovård Lönekontoret För åtgärd:

19 Kommunstyrelsen Redovisning av beslut Delegationsbeslut Dnr KS/2014:207 Förvaltningschefen för service- och teknikförvaltningen har genom delegation fattat beslut angående beslutsattestant för måltidsenheten från till Dnr KS/2014:200 Planeringschefen för kontoret för verksamhetsstöd har genom delegation fattat beslut angående upphandling av IT-tjänst för internkontroll Dnr KS/2014:186 Trafiknämndens handläggare har genom delegation fattat beslut angående tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Norra Vagnvägen i Malung Dnr KS/2014:159 Trafiknämndens handläggare har genom delegation fattat beslut angående yttrande till Länsstyrelsen Dalarna om Sälen race the Mountain 2014 Dnr KS/2014:127 Kommunchefen har genom delegation fattat beslut angående uppdrag avseende intern IT-drift/service och digitaliserat verksamhetsstöd Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott , 126, Kommunstyrelsens budgetutskott , 38 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 147, 149

20 Kommunstyrelsen Meddelanden Meddelandena läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden Dnr KS/2013:269 Förvaltningsrätten i Faluns dom angående överklagande av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommuns beslut , 45, rörande justering av ramar för borgen Dnr KS/2014:213 Malungs Elverk AB:s årsredovisning 2013

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-13 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-03-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:15 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 266-284 Christin Löfstrand (V) Sven-Olov Halvarsson Lill (C) Tom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-05-14 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.45. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg-Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lillian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl.

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. .o Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 17:50-18:20 Kurt Podgorski (S), ordförande Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 A Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 95-97, 99 Lilian Olsson (S) 95-100 Bitte Lindberg Ås (S) 95-99 Lars-Erik Bech (V) 95,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-13 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-12.00, 13.00-14.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1 o iviaiung-salens kommun Sammanträdesprotokoll Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung KL 09.00-16,00 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-09:30 Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M)

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-08-22 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 22 augusti 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 15.00 16.50 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-15.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-08.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (22) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-12.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.20 Beslutande Gunilla Hjelm, ordförande Klas Håkanson Tommy Bohman Agneta Lindberg Ejlon Johansson Rolf Forsén, ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-19 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Martina Henriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-11-27 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-11.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S)

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-17 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.45 16.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman Sören Carlsson

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 2010-04-13 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 12.35 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Jenny Steen Christina Johansson Inga-Britt Ritzman Siv Lunander Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl 18.30-20.00. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Socialnämnden ' 2015-02-11 1

Socialnämnden ' 2015-02-11 1 ' 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl, 09,00-12.00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Lars-Erik Bech (V) Birgit Gotthardsdotter-Wikström

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Anna Heijel (M) Ingemar Svensson (C),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer