Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80."

Transkript

1 Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, , kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson (S), 2:e vice ordf Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke Jönsson (C) Carl Einarsson (KD) Arne Jönsson (S), 69-77, Eva Bergström (S) Carl-Axel Andersson (EP) Maths Kjellin (M) tjg ersättare för Lars Lindström (M) Karin Collén (S) tjg ersättare för Arne Jönsson (S) 78 Sven Aidemark (FP) Karin Collén (S) 69-77, Tommy Jönsson (S) Övriga närvarande: Nermina Sukurica, tjm Annika Enberg, tjm 69-77, Utses justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare Nermina Sukurica Christer Örning Bertil Påhlsson, Christer Hansson 1

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Nermina Sukurica 2

3 Innehållsförteckning 69 Val av justerare: Bertil Påhlsson (M), Christer Hansson (S) 4 70 Föredragningslistan 5 71 Synpunktshantering 2014/ Rutiner för samförläggning 2014/ Geodataplan 2014/ Avfallsplan och renhållningsordning för Ängelholms kommun / Upphandling av lokalvård och måltidsservice 2014/ Delårsbokslut och budgetuppföljning per 31 augusti 2014/ Budgetuppföljning per 30 september 2014/ Övertagande av huvudmannaskap för vägförening Björkhagen- Skepparkroken 2010/ Delegeringsärenden Information, Julavslutning 17 3

4 TN 69 Val av justerare beslutar utse Bertil Påhlsson (M) och Christer Hansson (S) som justerare. 4

5 TN 70 Föredragningslistan beslutar godkänna föredragningslistan. 5

6 TN 71 Dnr TK 2014/3 Synpunktshantering Tekniska kontoret har uppmärksammat det finns brister i synpunktshanteringen. Förvaltningen har varit i kontakt med kundtjänst för kartlägga varför handläggning av synpunktshanteringen inte fungerar optimalt. sunderlag Protokollsutdrag TNau den 29 september Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 22 september 2014 Yrkanden Bertil Påhlsson (M) yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskott förslag till beslut. beslutar påtala för kommunledningskontoret nuvarande rutiner och IT-system måste ses över för uppnå en korrekt synpunktshantering. et expedieras till: Kommunledningskontoret 6

7 TN 72 Dnr TK 2014/104 Rutiner för samförläggning Tekniska kontoret ser ett behov av ta fram rutiner för samförläggning vid entreprenader. Samförläggning innebär flertal intressenter samtidigt lägger ner rör, kablar och dylikt. Det innebär även intressenterna måste komma överens om hur kostnaden skall fördelas dem emellan. sunderlag Protokollsutdrag TNau den 29 september Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2014 Protokollsutdrag TN den 12 juni Yrkanden Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut. beslutar anta rutiner för samförläggning. et expedieras till: Tekniska kontoret 7

8 TN 73 Dnr TK 2014/171 Geodataplan Ängelholms kommun behöver ta fram en geodataplan för tydligöra och rikta insatserna vad kommunen vill åstadkomma med all geografisk information. Syftet med en geodataplan är tydliggöra geodataverksamhetens roll och nytta för kommunen, stödja behovet av långsiktig planering vad gäller ekonomi, personal, upphandlingar och samverkan. sunderlag Protokollsutdrag TNau den 29 september Tekniska kontoret tjänsteutlåtande den 17 september 2014 beslutar uppdra åt tekniska kontoret ta fram ett förslag på en geodataplan. et expedieras till: Tekniska kontoret 8

9 TN 74 Dnr TK 2014/25 Avfallsplan och renhållningsordning för Ängelholms kommun Nordvästra Skånes Renhållnings AB och Ängelholms kommun har tillsammans tagit fram ett nytt förslag till renhållningsordning med avfallsplan enligt miljöbalkens 15 kap. 11. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 7 oktober 2014 Avfallsplan den 9 oktober 2014 Renhållningsordning den 9 oktober 2014 Yttranden på avfallsplan och renhållningsordning 2014 Yrkanden Hans-Åke Jönsson (C) yrkar på ytterligare en -sats: det vid upphandling skall tas hänsyn till framkomlighet på landsbygd och kommunens gatunät så inte stora bilar försvårar en god hämtningsservice. Arne Jönsson (S) samt Bertil Påhlsson (M) biträder hans-åkes (C) yrkande. föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta ändra mål för 100% fossilfria bränslen från år 2018 till år 2020, det vid upphandling skall tas hänsyn till framkomlighet på landsbygd och kommunens gatunät så inte stora bilar försvårar en god hämtningsservice, samt i övrigt godkänna avfallsplan och renhållningsordning gälla et expedieras till: Kommunstyrelsen NSR 9

10 TN 75 Dnr TK 2014/173 Upphandling av lokalvård och måltidsservice Ängelholms kommun upphandlade 2010 lokalvård och kostverksamhet. Av lokalvården är det ca 25% som drivs på entreprenad och inom kostverksamheten är det köket på Valhall College som drivs på entreprenad. Nuvarande avtal löper ut den 15 augusti De enheter som föreslås ingå i lokalvårdsupphandlingen är följande: Kungsgårdens rektorsområde Kungsgårdsskolan, årkurs 7 9 Kungsgårdshallen Rebbelberga rektorsområde F-6 skola Förskolor och fritidshem, Vita Villan, Skeppet Hjärnarps rektorsområde F-9 skola Hjärnarps och Tåstarps Bibliotek Rantzowhallen Magnarps rektorsområde F-9 skola Förskola Villervalla Järnvägsmuséet sunderlag Protokollsutdrag TNau den 29 september Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2014 Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen Yrkanden Christer Hansson (S) yrkar på ytterligare en -sats: kommunens egen lokalvård skall få möjlighet lämna anbud på kommande upphandling av lokalvården. 10

11 Tekniska kontoret föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden besluta uppdra åt tekniska kontoret genomföra en ny upphandling avseende lokalvård enligt ovan, kommunens egen lokalvård skall få möjlighet lämna anbud på kommande upphandling av lokalvården, bemyndiga teknisk chef underteckna tilldelningsbeslut och avtal, samt från och med 16 augusti 2015 driva köket på Valhall College i kommunal regi. et expedieras till: Tekniska kontoret 11

12 TN 76 Dnr TK 2014/2 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 31 augusti Tekniska kontoret har gjort ett delårsbokslut och budgetuppföljning per den 31 augusti Prognosen avser uppföljning av driftbudget inom tekniska nämnden, ven- och avloppsverksamhet samt investeringsbudget för både skefinansierad och taxefinansierad verksamhet inom tekniska nämnden. Uppföljningen har lämnats till ekonomikontoret för sammanställning den 15 september. sunderlag Protokollsutdrag den 29 september Tekniska kontoret tjänsteskrivelse den 14 september 2014 beslutar notera informationen. et expedieras till: Tekniska kontoret 12

13 TN 77 Dnr TK 2014/2 Budgetuppföljning per 30 september Tekniska kontoret har gjort en budgetuppföljning per den 30 september Prognosen avser uppföljning av driftbudget inom tekniska nämnden, ven- och avloppsverksamhet samt investeringsbudget för både skefinansierad och taxefinansierad verksamhet inom tekniska nämnden. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 7 oktober 2014 beslutar godkänna budgetuppföljningen per den 30 september et expedieras till: Tekniska kontoret 13

14 TN 78 Dnr TK 2010/282 Övertagande av huvudmannaskap för vägförening Björkhagen- Skepparkroken Björkhagen-Skepparkrokens vägförening har hemställt till kommunen om övertagande av huvudmannaskapet för vägföreningens ansvarsområde enligt ett förslag från föreningens årsstämma Björkhagen-Skepparkrokens vägförening är den största vägföreningen inom detaljplanlagt område i Ängelholms kommun med omkring 430 ingående fastigheter, varav största delen helårsboende. Ytterligare fastigheter kommer tillföras om pågående detaljplaner godkänns. Området gränsar också till planerad bebyggelse i pågående planarbeten. s arbetsutskott beslutade den 7 april 2014 uppdra åt förvaltningen upprätta ett avtalsförslag om övertagande av huvudmannaskapet. sunderlag Protokollsutdrag TNau den 29 september 2014 Björkhagen-Skepparkrokens styrelseprotokoll den 3 oktober 2014 Avtalsförslag den 29 september 2014 Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 29 september 2014 Protokollsutdrag, TNau den 7 april Skrivelse från Björkhagen-Skepparkrokens vägförening den 14 februari 2014 Protokollsutdrag TNau den 4 februari 2013, 9 Karta över Björkhagen-Skepparkrokens vägförenings ansvarsområde Styrelsens förslag till övertagande av vägföreningen den 3 mars 2012 Protokollsutdrag KF den 15 november Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskild väghållning Brev från Björkhagen-Skepparkrokens vägförening den 13 april 2010 Protokollsutdrag TN den 2 juni Kriterier för kommunens övertagande av väghållningen Yrkanden Bertil Påhlsson (M) och Christer Hansson (S) yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskott förslag till beslut. 14

15 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna framtaget avtalsförslag et expedieras till: Kommunstyrelsen Tekniska kontoret 15

16 TN 79 Delegeringsärenden Teknisk kontoret anmäler följande delegeringsärenden: Ekonomiärenden: 2014/10 Uppgift om beslutsestanter Inköps och upphandlingsärenden 2012/919 Avtalsskrivelse avseende Rönnebärsvägen och GC-vägar Vejbystrand 2013/109 Överenskommelse avseende ersättning för kärl 2013/253 avtasskrivelse avseende Utbyte av venledning och ombyggnad av TS Härninge 2014/11 Serviceavtal , venverk Administrationsärenden 2014/10 Tillförordnad VA-chef 2014/10 Vidaredelegering förvaltningschef till gruppchef 2014/10 Vidaredelegering förvaltningschef till gruppchef 2014/10 Vidaredelegering gruppchef till projektledare Övrigt 2014/167 Samrådssvar detaljplan Vitsippa /157 Samrådssvar detaljplan Ängelholm 6:6 2014/156 Samrådssvar detaljplan Magnarp 58: /161 Samrådssvar detaljplan Ärrarp 24:1 2014/160 Samrådssvar detaljplan Ängelholm 3: /3 Åsikter augusti /9 FSG Protokoll sunderlag Delegeringsbeslut beslutar notera anmälningarna. 16

17 TN 80 Information Tekniska kontoret informerar om tekniska nämnden och tekniska kontoret kommer ha en gemensam julavslutning. sunderlag Muntlig information beslutar notera informationen. 17

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer