Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, , kl. 17:00-18:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15"

Transkript

1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, , kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) 1-5 Mona Sturesson (M) Hans-Åke Jönsson (C) Carl Einarsson (KD) Arne Jönsson (S) Eva Bergström (S) Carl-Axel Andersson (EP) Sven Aidemark (FP), ersättare för Christer Örning (M) Karin Collén (S), 6-8 ersättare för Bertil Påhlsson 6-8 Övriga närvarande: Ersättare Karin Collén (S) 1-5 Pernilla Carlsson (S) Tjänstemän Mikael Fritzon, teknisk chef Annike Åkesson, nämndsekreterare Annika Enberg, avdelningschef TK Stab Utses justera: Arne Jönsson, Hans-Åke Jönsson, Paragrafer: 1-8 Sekreterare Ordförande Justerare _ Annike Åkesson _ Jan Magnusson _ Arne Jönsson, Hans-Åke Jönsson 1

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret Underskrift Annike Åkesson 2

3 TN 1 Föredragningslistan Beslsutsärenden 1 Val av justerare 2 Föredragningslistan 3 Medborgarförslag om upphandling av ägg från inredda burar 4 Bokslut och årsredovisning Planerade strandåtgärder 6 Effektiviseringar för en budget i balans 7 Remiss, folkhälsan 8 Delegationsärenden 9 Informationsärenden 10 Information av projektchefen Jonas Henriksson angående Havsbadsvallen samt pågående projekt 11 Lägesrapport från tekniska chefen Mikael Fritzon beslutar utse Arne Jönsson och Hans-Åke Jönsson som justerare, samt godkänna föredragningslistan med den ändringen information angående Havsbadssvallen utgår, medan information om pågående projekt tillkommer. 3

4 TN 2 Dnr TK 2013/469 Medborgarförslag om upphandling av ägg från inredda burar Lars Ivansson har kommit in med ett medborgarförslag om kommunen vid kommande upphandlingar ställer krav på ägg skall ha producerats i system med inredda burar. Kommunfullmäktige har beslutat 122/2013 överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden. s arbetsutskotts beslut den 13 januari 2014, TNAU 2 Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 26 november 2013 Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2013, 122 (Dnr 2013/166) Medborgarförslag, inkommet till kommunen den 25 mars 2013 Yrkande Bertil Påhlsson yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. beslutar medborgarförslaget skall anses vara besvarat genom tjänsteutlåtandet. Beslutet expedieras till: Lars Ivarsson Kommunstyrelsen 4

5 TN 3 Dnr TK 2013/2 Bokslut och årsredovisning 2013 Tekniska kontoret håller på göra en budgetuppföljning per den 31 december Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden uppdrar åt tekniska nämndens arbetsutskott besluta om verksamhetsberättelse och ombudgetering. Muntlig information beslutar uppdra åt tekniska nämndens arbetsutskott besluta om verksamhetsberättelse och ombudgetering. 5

6 TN 4 Dnr TK 2013/192 Planerade strandåtgärder Stormen Sven, som drabbade södra Sverige den 5-7 december 2013, orsakade stora skador på stränderna i Ängelholms kommun. Tekniska kontoret har beställt en inventering av stranden för få en total bild av skadorna på stranden efter stormen. s arbetsutskotts beslut den 13 januari 2014, TNAU 4 Tekniska kontoret tjänsteutlåtande den 20 december 2013 Rapport Strandinventering den 20 december 2013 Samråd för sandåterfyllnad av klitterna inom strandskyddat område den 19 december 2013 Meddelande om skador från Vejbystrandshamnförening, daterad den 9 december 2013 Bildbilaga den 6-7 december 2013 Beslut föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra åt tekniska kontoret vidta de prioriterade åtgärderna enligt den genomförda strandinventeringen, föreslå komunfullmäktige anslå 2,5 mnkr för genomförandet av åtgärderna i tekniska nämndens budget 2014, samt göra en sammanställning över de totala skadorna och kostnaderna som stormarna under hösten/vintern 2013 orsakat Ängelholms kommun. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen 6

7 TN 5 Dnr TK 2013/1 Effektiviseringar för en budget i balans Kommunfullmäktige ( 210 den 18 november) och tekniska nämnden ( 64 den 5 september 2013) har beslutat om ett budgetförslag som innebär tekniska nämnden måste effektivisera sin verksamhet med 2,1 mnkr för budgeten ska vara i balans inför s arbetsutskotts beslut den 13 januari 2014, TNAU 7 Tekniska kontoret tjänsteutlåtande den 19 december 2013 Yrkande Carl-Axel Andersson (EP) yrkar avslag på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag, och yrkar tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige. Bertil Påhlsson (M) och Christer Hansson (S) yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutkotts förslag. Hans-Åke Jönsson (C) och Arne Jönsson (S) biträder Bertil Påhlssons och Christer Hanssons yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition dels på Bertil Påhlssons (M) och Christer Hanssons (S) yrkande, dels på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande. Ordföranden finner tekniska nämnden bifaller Bertil Påhlssons och Christer Hanssons yrkande. beslutar ge tekniska kontoret i uppdrag genomföra de föreslagna effektiviseringarna. Reservation Carl-Axel Andersson reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. 7

8 TN 6 Dnr TK 2013/484 Remiss, folkhälsan Folkhälsoberedningen i Ängelholms kommun har sänt förslag på folkhälsoplan på remiss till samtliga förvaltningar och nämnder. Folkhälsoplanen skall enligt förslaget baseras på folkhälsopolitikens nationella samt regionala mål och behandlar huvudsakligen det sociala hållbarhetsperspektivet. Syftet med kommunens folkhälsoplan skall vara gynna och förstärka utvecklingen av ett hållbart samhälle och en god folkhälsa i kommunen. De tre lokala inriktningarna för folkhälsoarbetet i Ängelholm är enligt förslaget gynnsamma livsvillkor, levnadsvanor samt arbete och samhälle. Remissen har varit uppe som ett informationsärende på tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 januari Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 14 januari 2014 Remiss daterad den 16 december 2013 jämte förslag på folkhälsoplan Yrkande Christer Hansson (S) och Mona Sturesson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. Hans- Åke Jönsson biträder yrkandet. beslutar överlämna tjänsteutlåtandet som tekniska nämndens remissvar. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen 8

9 TN 7 Delegationsärenden Tekniska kontoret anmäler följande delegationsbeslut: Ekonomi/Administration 2014/10: Lista om beslutsestanter och ersättare, /10: Delegationer av arbetsmiljöansvar, Inköps- och upphandlingsärenden m.m. 2011/702: Förlängningsavtal rörande vägmärken med tillbehör, /201: Beställning av TK Intraprenad rörande barntrafikskolan, /330: Anmälan av lokalavträdelser från Växthuset, /338: Förlängning/uppdatering av avtal rörande teknisk sprit, /338: Förlängningsavtal rörande järnklorid, /338: Förlängningsavtal rörande polymer, /451: Avtal rörande kombiskurmaskiner, , jämte beslut från förvaltningsrätten i Malmö i mål nr /465: Ändring av grundavtal för debiteringssystem vad avser renhållning, /483: Hyresavtal avseende basstation och antenn, Övrigt 2013/477: Samrådssvar gällande detaljplan för Vårlöken 10 samt del av Munka Ljungby 27:20, Toftagården 2013/486: Samrådssvar gällande detaljplan för Liljekonvaljen 4 och /487: Samrådssvar gällande detaljplan för Lergöken /491: Samrådssvar gällande detaljplan för Tusenskönan 1, Villan Beslut, avtal, yttranden beslutar notera anmälningarna. 9

10 TN 8 Informationsärenden Muntlig Projektchefen Jonas Henriksson informerar om pågående projekt. Tekniska chefen Mikael Fritzon ger en lägesrapport och informerar därvid bl.a. om följande: - Fyrfackskärl och revidering av avfallsplan - VA-planen - Skydd och säkerhet, VA - Åtgärder på stranden, med anledning av stormarna - Samverkansavtal med Trafikverket - Ledarskapsutbildningar - Pensionsavgångar Skriftlig 2012/871: Länsstyrelsens begäran om uppgifter angående kommunens planer på utökat verksamhetsområde för kommunalt ven och avlopp jämte bilagor 2013/3: Sammanställningar över åsikter november och december /448: Skrivelse och svar angående krav på skadestånd (Danska Stigen) 2013/472: Yttrande över remiss av strategisk plan för serviceresor, 2013/480: Svar angående interpellation om stormarna Simone och Sven 2014/3: Skrivelse angående snöröjning och bluffskottning 2014/3: Skrivelse och svar angående gc-väg från Errarps skola till Kungsgårdsleden 2014/13: Svar med anledning av synpunkter på parkering och städning vid Nypongatan och Rosenholmsvägen 2014/28: Kommunstyrelsens beslut 14 om forts arbete för en raktiv och levande stadskärna Nyhetsbrev 1/2014 Avfall Sverige, rörande fyra prioriterade områden i Naturvårdsverkets avfallsförebyggande program beslutar notera informationen. 10

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-11-21. Tekniska nämndens arbetsutskott. Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-11-21. Tekniska nämndens arbetsutskott. Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S) 1 (23) Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Knästorp A, fredagen den 21 november 2014, klockan 09.00-11.30 Beslutande Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S) övriga deltagande

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20. 1(19) Plats och tid Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.20 Paragrafer 1 18 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M) Christian

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer