Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef"

Transkript

1 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Kjell Olsson (S), ersättare för Lotta Saras (S) Ingebert Magnusson (S) Bertil Manfredsson (KD) Övriga deltagande Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef Utses justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ingebert Magnusson tisdagen den 20 december 2011 Sekreterare. Margareta Magnusson Paragrafer Organ Ordförande Staffan Sjöblom Justerande... Ingebert Magnusson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift. Margareta Magnusson Datum för anslags nedtagande

2 2 Tn 128 Dnr: TN Ekonomisk uppföljning per 30 november 2011 Tn 128 Drift Vid genomgång av ekonomin per sista november kvarstår prognosen efter augusti där tekniska nämnden på helår beräknas göra ett nollresultat på den skefinansierade delen. Vinterväghållningens prognos beräknades efter augusti hamna på ett underskott om kr vilket hämtas hem dels genom minskad asfaltering, lägre kapitalkostnader och ökade intäkter. Inom den taxefinansierade delen förväntas renhållningen vara i balans med budget på årsbasis, medan ven och avlopp (va) prognostiseras ett underskott om kr. Total prognos för tekniska nämnden blir således ett underskott om kr kopplat till va, vilket regleras mot va-kollektivets fond. Driftbudget Riktpunkt för perioden 30 november ligger på 91,7%. Totalt hamnar tekniska nämnden på 83% på intäktssidan vilket kan kopplas till skogsintäkterna, som förväntas i slutet av året, samt till va-intäkter och renhållningsintäkter som kommer i december. Intäkter för administrering av kalkningsverksamheten betalas i sin helhet i slutet av året. Kostnaderna ligger på 89% efter november. Inom program väghållning hamnar toppbeläggning, gaturenhållning och vägbidragen över riktpunkt. Vägbidragen har den största delen av kostnaden i början av året. Övriga verksamheter inom väghållning håller kostnadsbudget. Parkverksamheten hamnar på 98% vilket kan anses normalt eftersom säsongen är över. Kostnadsutfallet på den taxefinansierade verksamheten ligger inom riktpunkten. Under året har man haft större kostnader på renhållningen då man gjort ett större underhållsarbete på Mossarpstippen. Personalkostnaderna ligger totalt på 90,7% efter november, då hänsyn till KULprojektet (Kommunalt UngdomsLyft) tagits. Kapitalkostnaderna hamnar på 77,6% i perioden. Investeringar har främst haft kostnader för Östra industriområdet, va, och gång- och cykelväg Åbjörnsgatan i Gislaved, gata. Nettokostnaden hamnar totalt på kr i perioden. Ekonomirapport per 30 november Ekonom Gert Rydkvist, teknisk chef Arne Höglund och gatuchef Peter Edvinsson redogör för ekonomin.

3 Tn 128, forts. 3 beslutar om den skefinansierade delen genererar överskott ska sparbetinget avseende vägbidrag återställas och bidrag utbetalas inom vägbidragsramen, samt i övrigt notera informationen om ekonomin.

4 4 Tn 129 Dnr: TN Upphandling av maskiner. Förfrågningsunderlag. Tn 129 För tekniska kontoret ska kunna utvecklas och utföra de arbeten som man har i sitt uppdrag, har vi behov av inköp av utrustning. har för avsikt reinvestera en av traktorerna från Kostnad för en ny traktor, inkl inbyte, är cirka kr. s arbetsutskott ska informeras innan upphandling och inköp av utrustning. ska i samråd med upphandlingsenheten ta fram ett förfrågningsunderlag. Investeringsplan, daterad 23 november Behovsutvärdering av traktor, daterad 7 december Kravspecifikation, daterad 7 december Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 30 november 2011, 63. tillstyrka redovisad behovsutvärdering, samt ge tekniska kontoret i uppdrag, i samråd med upphandlingsenheten, ta fram ett förfrågningsunderlag avseende upphandling av traktor. Gatuchef Peter Edvinsson och teknisk chef Arne Höglund redogör för ärendet. beslutar återremittera ärendet till tekniska kontoret för ytterligare utreding.

5 5 Tn 130 Dnr: TN Information om elavtal för gatubelysningen i Gislaveds kommun Tn 130 har avtal med Gislaved EnergiRing AB om leverans av gatubelysning. Elavtal har tidigare tecknats med rörligt elpris. Det rörliga elpriset har under åren varierat kraftigt och kostnaderna för gatubelysningen har under flera år överskridit budget. s ordförande och tekniska chefen har under 2011 uppdraget teckna avtal med fast elpris för gatubelysningen med Gislaved EnergiRing AB. Den 22 november 2011 träffades en överenskommelse med Gislaved Energi- Ring AB om ett treårigt elavtal med fast pris för gatubelysningen, med start den 1 december s beslut den 23 mars 2011, 33. Beräkning offentlig belysning, daterad 4 oktober Aktuella elpriser 10 november Aktuella elpriser 22 november Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 30 november 2011, 64. Teknisk chef Arne Höglund redogör för ärendet. beslutar notera informationen.

6 6 Tn 131 Dnr: TN Skrivelse om belysning på gång- och cykelvägen mellan Kompassgatan och Hasselgatan i Gislaved Tn 131 En begäran om komplettering av belysning på gång- och cykelvägen (gc-vägen) mellan Kompassgatan och Hasselgatan har inkommet från en kommuninvånare till tekniska kontoret. Behovet av en ökad belysning på allmänna platser finns alltid. Till tekniska nämnden kommer ständigt önskemål om utökad belysning. Frågan om var kommunen ska satsa pengar på belysningen måste noga övervägas och prioriteras. anser komplettering av belysningen på gc-vägen med en (1) st armatur är motiverad. Kostnadskalkyl har inkommit den 22 november 2011 från Gislaved Energi AB. Skrivelse daterad 23 september s beslut den 16 november 2011, 125. Kostnadskalkyl gatubelysning från Gislaved Energi AB, daterad 22 november Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 30 november 2011, 65. s ordförande Staffan Sjöblom redogör för ärendet. beslutar komplettera belysningen på gång- och cykelvägen mellan Kompassgatan och Hasselgatan i Gislaved med en (1) st belysningsarmatur. Gislaved Energi AB Skrivelsens avsändare

7 7 Tn 132 Dnr: TN Anmälan om delegationsbeslut Tn Avfallshantering Grävtillstånd Lokala trafikföreskrifter Transporttillstånd Parkeringstillstånd beslutar lägga delegationsbesluten till handlingarna.