Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, , kl. 18:00-19:05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05"

Transkript

1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, , kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M) Anders Källström (C) Petra Oddson (KD) Malin Jönsson (MP) Karin Bergström (S) tjg. ersättare för Bodil Nilsson (S) Eric Sahlvall (S) Peter Andersson (EP) Siri Johansson (M) Lars G Fällman (M) Susanne Törnkvist (M) Christian Rydell (C) Martin Märgelbrink (FP) Emmely Persson (KD) Kitty Olofsson (S) Bengt Bengtson (S) Övriga närvarande: Susann Pettersson, förvaltningschef Susann Toft, avd. chef allmänkultur Jonas Bolding, bibliotekschef Lars Persson, avd. chef/ungdomssamordnare Peter Björkqvist, fritidsintendent Jennifer Friberg, ekonom Malin Andersson, sekreterare Utses att justera: Eva-Lena Lindell, Charlotte Engblom Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Malin Andersson _ Tomas Fjellner _ Eva-Lena Lindell, Charlotte Engblom 1

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Malin Andersson 2

3 Innehållsförteckning 69 Godkännande av föredragningslistan 4 70 Delårsbokslut augusti / Uppdrag från kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämnden att utvärdera hur funktionen med ungdomsombud fungerat 72 Uppdrag från kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämnden att utvärdera satsningen på meröppna bibliotek 73 Yttrande över motion från Liss Böcker Sellgren (C) om nolltolerans mot våld och otillbörligt språkbruk i samband med idrottsmatcher 74 Yttrande över remiss av bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun Yttrande över förslag till bildande av kommunalt naturreservat Magnarps strandmarker i Ängelholms kommun 2013/ / / / / Informationsärenden Anmälningsärenden 2014/ Redovisning av delegeringsbeslut 2014/ Redovisning av konstinköp till Galleri Moment 2014/4 14 3

4 KFN 69 Godkännande av föredragningslistan Ärende nr 7-Fastställande av åktider för kickboard på Skateparken i Ängelholm utgår. beslutar att med ovanstående ändring godkänna föredragningslistan. 4

5 KFN 70 Dnr KFN 2014/20 Delårsbokslut augusti 2014 Per den siste augusti 2014 uppvisar kultur-och fritidsnämnden ett positivt utfall. Helårsprognosen för nämnden är 100 tkr i positiv avvikelse i relation till budget för driftbudgeten och tkr i relation till investeringsbudgeten. sunderlag Tjänsteutlåtande för kultur- och fritidsförvaltningen den 23 september 2014 Delårsbokslut kultur- och fritid beslutar att godkänna delårsbokslutet per et expedieras till: kommunstyrelsen 5

6 KFN 71 Dnr KFN 2013/6 Uppdrag från kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämnden att utvärdera hur funktionen med ungdomsombud fungerat fick i uppdrag av kommunfullmäktige den 12 november 2012, 222 (KS 2012/643) att utvärdera funktionen med ungdomsombud, samt att återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast den 31 oktober sunderlag Protokollsutdrag KF den 12 november 2012, 222 Protokollsutdrag KFN den 4 februari 2014, 11 Protokollsutdrag KSAU den 19 mars 2014, 71 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningens den 9 september 2014 Protokollsutdrag kultur- och ungdomsutskottet den 18 september 2014, 14 beslutar att godkänna förvaltningens utvärdering av funktionen med ungdomsombud, samt att översända densamma till kommunstyrelsen som kultur- och fritidsnämnden återrapport av uppdraget. et expedieras till: kommunstyrelsen 6

7 KFN 72 Dnr KFN 2013/5 Uppdrag från kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämnden att utvärdera satsningen på meröppna bibliotek fick i uppdrag av kommunfullmäktige den 12 november 2012, 222 (KS 2012/643) att utvärdera satsningen på meröppna bibliotek, samt att återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast den 31 mars beslutade den 4 februari att anhålla om förlängd återrapporteringstid och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 mars att bevilja ytterligare återrapporteringstid, tom den 31 oktober sunderlag Protokollsutdrag KF den 12 november 2012, 222 Protokollsutdrag KFN den 4 februari 2014, 10 Protokollsutdrag KSAU den 19 mars 2014, 72 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande den 10 september Protokollsutdrag kultur- och ungdomsutskottet den 18 september 2014, 13 beslutar att godkänna förvaltningens utvärdering av satsningen på meröppna bibliotek samt, att översända densamma till kommunstyrelsen som kultur- och fritidsnämnden återrapport av uppdraget. et expedieras till: kommunstyrelsen 7

8 KFN 73 Dnr KFN 2014/60 Yttrande över motion från Liss Böcker Sellgren (C) om nolltolerans mot våld och otillbörligt språkbruk i samband med idrottsmatcher Liss Böcker Sellgren (C) och Ann Hörnebrant Sturesson (C) har inkommit med en motion som avser nolltolerans i Ängelholms kommun gällande våld och otillbörligt språkbruk i samband med matcher. I motionen föreslår centerpartiet att bidragsberättigade föreningar och kommunen tillsammans tar fram gemensamma riktlinjer i samband med match mot våld och ovårdat språk. De framtagna riktlinjerna ska utgöra ett av kriterierna för att få kommunala bidrag. Vidare föreslås det i motionen att föreningarna ska ha utbildade matchvärdar med befogenhet att utvisa publik som inte följer de framtagna riktlinjerna. I motionen föreslås även att incidentrapportering ska ske till kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 2 oktober sunderlag Motion om nolltolerans mot våld och otillbörligt språkbruk i samband med idrottsmatcher daterad den 7 april 2014 Remiss från kommunstyrelsen den 19 maj 2014 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen den 11 september 2014 Protokollsutdrag anläggnings- och bidragsutskottet den 18 september 2014, 11 beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning kring otillbörligt språkbruk vid matcher. et expedieras till: kommunstyrelsen 8

9 KFN 74 Dnr KFN 2014/55 Yttrande över remiss av bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun Kommunledningskontoret i Ängelholms kommun har tagit fram en bostadsförsörjningsplan för perioden Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att tydliggöra Ängelholms kommuns bostadspolitik, samt att redogöra för hur prioriteringar och åtgärder ska bidra till en förbättrad bostadsförsörjning i kommunen. Kommunledningskontoret har remitterat bostadsförsörjningsplanen till berörda myndigheter och kommuner. Remisstiden har förlängts och yttrandet ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 30 september sunderlag Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun Samrådsremiss daterad den 15 maj Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 augusti beslutar att godkänna förvaltningens yttrande samt, att översända detsamma till kommunstyrelsen. et expedieras till: kommunstyrelsen 9

10 KFN 75 Dnr KFN 2014/78 Yttrande över förslag till bildande av kommunalt naturreservat Magnarps strandmarker i Ängelholms kommun Miljökontoret i Ängelholms kommun har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Magnarps strandmarker på del av fastigheterna Magnarp 55:1 och 2:5 samt del av Magnarp - Björkhagens samfällda mark i Ängelholms kommun. Syftet med naturreservatet är att förstärka skyddet för det tätortsnära området, att återskapa en hävdad strandhed efter en skötselplan och att bidra till att bevara en rik flora och fauna. Syftet är även att utveckla området så att allmänheten får bättre möjligheter att utnyttja området för friluftsliv och att ändra Skåneledens sträckning så att den går genom reservatet. Eventuella synpunkter på förslaget till beslut och skötselplan ska lämnas till miljökontoret senast den 5 oktober sunderlag Förslag till beslut till bildande av naturreservatet Magnarps strandmarker i Ängelholms kommun daterad den 28 augusti 2014 Samrådsversion av Skötselplan för naturreservatet Magnarps strandmarker i Ängelholms kommun daterad den 28 augusti 2014 Information-samråd daterad den 29 augusti 2014 Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen den 8 september beslutar att godkänna förvaltningens yttrande, samt att översända detsamma till miljökontoret et expedieras till: Miljökontoret 10

11 KFN 76 Informationsärenden Information ges i följande ärenden 1) Mötesplats Kulturhuset/Tinghuset 2) Inköp av konst till 500-årsjubileet 3) Konstpolicyns tillämpning i ny organisation och pågående projekt 4) Placering av utegym sunderlag Muntlig information beslutar att notera informationen. 11

12 KFN 77 Dnr KFN 2014/6 Anmälningsärenden Minnesanteckningar från förvaltningssamverkan den 25 september 2014 beslutar att notera informationen. 12

13 KFN 78 Dnr KFN 2014/5 Redovisning av delegeringsbeslut har överlåtit sin beslutaderätt till utskott, presidium och tjänstemän i enlighet med kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning. en redovisas till kultur- och fritidsnämnden. sunderlag 2014/86 Yttrande över samråd om ändring av detaljplan för Konvaljen 1,2,3 och 4, Villan 2014/85 Yttrande över samråd om detaljplan för Vitsippan 5, Villan 2014/76 Yttrande över samråd om detaljplan för del av Ängelholm 6:6, Villan 2014/77 Yttrande över samråd om detaljplan för del av Magnarp 58:56 mfl beslutar att godkänna redovisningen. 13

14 KFN 79 Dnr KFN 2014/4 Redovisning av konstinköp till Galleri Moment Konstköp av konstkommittén avseende augusti och september månad 2014 sunderlag Rapport över konstinköp av Björn Bernström daterad den 9 augusti 2014 Rapport över konstinköp av Gunnar Stenström/Nina Norre daterad den 6 september 2014 beslutar att godkänna redovisningen. 14

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.00-20.45 Blad Beslutande Övriga deltagande Gjert Magnusson (s) ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Bo Sören Sörensson (ka) George Strömbom

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20 Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst )ej närvaro Claes

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

2015-01-20. Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2

2015-01-20. Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2 LEDNINGSUTSKOITET l (17) Plats och tid Närvarande Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-13 Ordförande Carola Gunnarsson

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Närvarande Helen Johansson Kokkonen (S) 44-47, ersättare 50 Bertil Eklund (NB) Anna Nilsson (M) 48,49

Läs mer