BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)"

Transkript

1 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp) Bertil Bengtsson(s) Patrik Selimson(m) Kristoffer Daag (fp) Alexandru Contis(m) Övriga närvarande Marianne Pettersson(s) Bengt Jönsson(s) Göran Kihlstrand(c) Anders Öhlin, förvaltningschef Per-Lennart Sjöström, sekreterare Jane Andersson, fritidschef Agneta Jakobsson, kulturchef Bertil Raalas, ordf. KFUM Burlöv, p1 Utses att justera Bertil Bengtsson Justeringens plats och tid Medborgarhuset Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Per-Lennart Sjöström Ordförande Justerande Hans-Åke Mårtensson Bertil Bengtsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Underskrift Per-Lennart Sjöström

2 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2 (10) 12 Visning av Kronetorps Mölla. KFUM Burlöv Ledsagar Som första punkt får deltagarna en rundvandring med förvisning av nyheterna innan det egentliga sammanträdet startar. Fritidschefen berättar om planerna för verksamheten framöver på Möllan. Därefter informerar ordföranden i KFUM Burlöv om deras verksamhet och den tänkta utvecklingen varefter lokalerna förvisas. Nämnden tackar för informationen.

3 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 3 (10) 13 Förslag till definitivt beslut om ny ledningsorganisation KFN/2012:41 Sammanfattning Enligt tidigare uppdrag från nämnden har förvaltningen samrått och förhandlat ett förslag om ny ledningsorganisation från 1 maj 2013 med berörda fackliga organisationer. De fackliga organisationerna har inget att invända mot förslaget Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta: - att det tidigare behandlade förslaget till ny ledningsorganisation inom nämndens verksamhetsområde, med en övergripande kultur- och fritidschef samt under dennes ledning en ledningsgrupp bestående av bibliotekschef, arbetsledare för allmänkulturen, badchef och chef för fältgruppen, ska genomföras och börja gälla från den 1 maj Kultur- och fritidsnämnden beslutar - att anta det behandlade förslaget om ny ledningsorganisation inom nämndens verksamhetsområde - att denna skall ha en övergripande kultur- och fritidschef - att under dennes ledning skall finnas en ledningsgrupp bestående av bibliotekschef, arbetsledare för allmänkulturen, badchef och chef för fältgruppen - att den nya organisationen skall träda i kraft den 1 maj 2013

4 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 4 (10) 14 Resultatmål 2013 KFN/2012:43 Sammanfattning Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges beslut om nya övergripande mål för perioden så behöver nämndens verksamhetsplan med resultatmål och processmål revideras antog Kommunfullmäktige en ny vision Vision 2013 för Burlövs kommun och reviderade kommunövergripande mål för perioden Se nedan. I beslutstexten från fullmäktige klargörs att målen och tillhörande modell för planering/uppföljning gäller fullt ut från och med I samma dokument klargörs också att de nya målen ska anges i samband med att vi rapporterar in internbudgeten för Att vi ska rapportera interbudgeten till fullmäktige är en ny anvisning. Med detta som bakgrund är det angeläget för Kultur- och Fritidsnämnden att göra en översyn av nämndens resultatmål. De övergripande målen består av fem målområden: 1. Trygghet 2. Medborgarinflytande 3. Boende och miljö 4. Arbete och näringsliv 5. Service och kvalitet Förvaltningens bedömning är att nämndens verksamhet definitivt berörs av målområde 1. Trygghet 2. Medborgarinflytande och 5. Service och kvalitet. En viktig aspekt på resultat mål är att de ska vara möjliga att utvärdera (mäta) och att de ska rikta in sig på de viktigaste delarna av nämndens verksamhet Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta resultatmålen enligt bilagt förslag. Kultur- och fritidsnämnden beslutar - att efter smärre korrigeringar av texten anta förvaltningens förslag till resultatmål för 2013.

5 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 5 (10) KFN/ 2012:96 15 Extrapunkt, Intern kontroll 2013, nämndspecifiks områden Sammanfattning I nämndens uppdrag ingår utöver att följa upp kommunens övergripande internkontrollmål att fastställa förslag till nämndspecifika kontrollmål för Kultur- och fritidsnämnden beslutar - att följa upp utvecklingen av fältgruppens verksamhet genom samarbete med 4 föreningar och deltagande i fyra kulturaktiviteter samt utveckla den öppna verksamheten på aktivitetsgårdarna och på Kronetorps mölla - att den interna kontrollen skall genomföras av en extern aktör och att man i första hand kontaktar Malmö högskola för uppgiften

6 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 (10) 16 Meddelanden/delgivningar Meddelanden har lämnats för särskild kännedom till nämnden och redovisas på lista nedan med underliggande handlingar bifogade. Ny detaljplan för Arlöv 22:147 (Rusthållaregården), Burlövs kommun 214, Kfn 2006:52 Föreligger beslut om antagande för detaljplan för Arlöv 22:147, Rusthållaregården Ny detaljplan för Arlöv 22:147 (Rusthållaregården), Burlövs kommun 214, Kfn 2006:52 Föreligger information om antagande för detaljplan för Arlöv 22:147, Rusthållaregården Intern kontroll 2012, uppföljning av de nämndspecifika momenten samt uppföljning av trygghetsskapande åtgärder 007, Kfn/2011:82 Föreligger beslut av KFN gällande Intern kontroll 2012, uppföljning av de nämndspecifika momenten samt uppföljning av trygghetsskapande åtgärder Arkivreglemente 003, Kfn 2013:8 Föreligger Arkivreglemente för Burlövs Kommun antaget Ungdomsverksamhet Kronotorps Mölla 813, Kfn 2012:81 Föreligger KS beslut 6 att medge att Kfn tecknar avtal med Tn gällande Nya villan efter beslutade premisser Statistikrapport - Tyck om Burlöv , hösten Kfn/ 2012:57 Föreligger statistikrapport i form av tjänsteskrivelse från Kommunledningskontoret. Rapporterna i sin helhet för kommunen såväl som för de olika förvaltningarna finns publicerade på hemsidan. Månadsuppföljning januari-november 042, Kfn 2012:20 Föreligger ekonomens preliminära bokslut för 2012.

7 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 7 (10) Nämndsarbete , Kfn 2011:1 Föreligger beslut KF 11 att godkänna Anders Brännströms avsägelse av uppdraget i Kultur- och fritidsnämnden Nämndsarbete , Kfn 2011:1 Föreligger beslut KF 12 att utse Kristoffer Dag att ersätta Anders Brännström i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan , Kfn 2011:84 Föreligger beslut KF 7 att anta Biblioteksplan Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena/delgivningarna till handlingarna

8 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 8 (10) 17 Kurser och konferenser Inga inbjudningar förelåg vid tiden för tryckning Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga kurser och konferenser till handlingarna till handlingarna

9 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 9 (10) 18 Allmän information Förvaltningschefen informerar om att bokslutet för Kfn 2012 pekar på ett underskott i storleksordningen 180 tkr om att Bun i budget avsatt 1.5 mnkr som tillsammans med ytterligare 1 mnkr i budget för Sbf kommer att användas till den blivande kulturskolan i Musikens hus att namnbyte till Kulturskolan kommer att ske att man på sikt skall erbjuda verksamheter i musik, dans teater och bild att verksamheten med dans skall starta till hösten att kommunen lägger upp en sida på facebook redan i mars Kulturchefen informerar om att det under projektet Kultur för alla delas ut särtryck i höghusen i Arlöv om vad som sker på Arlövs bibliotek att Möllegården äntligen blivit skyltad Fritidschefen informerar om att byggandet av sporthall på Svenshögskolan bevakas i syfte att ta till vara på idrottsföreningarnas intressen att det börjar bli tid att söka bygglov för skateparken. Tankar finns att placera den i området mellan Arlöv och Åkarp, vid Mossvägen. Nämnden uttryckte att det är en bra placering. Inget beslut är taget ännu. att anställning av ny chef för fältgruppen är inne i slutskedet

10 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 10 (10) 19 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum måndagen den 11 mars Plats Lilla Sess alternativt Arlövs bibliotek

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 Plats och tid Beslutande Lokal: Smedby kursgård Tisdag den 25 maj 2010, kl. 18.00-19.55 Anitha Hector (M), ordf. Kjell Söderqvist (S) Charlotte Rantanen (KD), tjg.ers.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Patrik Jönsson (SD) Helena Götesdotter. Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22)

Patrik Jönsson (SD) Helena Götesdotter. Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet Kulturförvaltningen, kl. 16.00-18.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Margreth Segerstein (M) Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer