Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, , kl. 18:00-19:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15"

Transkript

1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, , kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M) Christian Rydell (C) tjg. ersättare för Anders Källström (C) Martin Märgelbrink (FP) tjg. ersättare för Petra Oddson (KD) Malin Jönsson (MP) Karin Bergström (S) tjg. ersättare för Bodil Nilsson (S) Eric Sahlvall (S) Kitty Olofsson (S) tjg. ersättare för Peter Andersson (EP) Ersättare: Siri Johansson (M) Lars G Fällman (M) Susanne Törnkvist (M) Bengt Bengtson (S) Övriga närvarande: Susann Pettersson, förvaltningschef Susann Toft, avd. chef allmänkultur Lars Persson, avd. chef/ungdomssamordnare Jennifer Friberg, ekonom Lena Tebring, kanslichef Henrik Sandén, förvaltningssekreterare Malin Andersson, sekreterare Utses att justera: Charlotte Engblom, Karin Bergström Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Malin Andersson _ Tomas Fjellner _ Charlotte Engblom, Karin Bergström 1

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Malin Andersson 2

3 Innehållsförteckning 31 Godkännande av föredragningslistan 4 32 Information om den nya politiska organisationen Budgetuppföljning mars / Fastställande av allmänna regler för uthyrning av lokaler 2014/ Återställande av belysning vid motionsslingan i Nybroskogen 2014/ Bidragsansökan från Tåstarps skytteförening 2014/ Riktlinjer för fritidsgårdsverksamhet 2014/ Kulturpris / Kulturstipendium / Informationsärende - Konstpolicy Redovisning av delegeringsärenden 2014/ Redovisning av anmälningsärenden 2014/ Redovisning av konstinköp till Galleri Moment 2014/4 16 3

4 KFN 31 Godkännande av föredragningslistan beslutar att godkänna fördragningslistan. 4

5 KFN 32 Information om den nya politiska organisationen 2015 Lena Tebring, kanslichef, och Henrik Sandén, förvaltningssekreterare, informerar om den nya politiska organsationen som träder i kraft sunderlag Muntlig information beslutar att notera informationen. 5

6 KFN 33 Dnr KFN 2014/20 Budgetuppföljning mars 2014 Per den siste mars 2014 uppvisar kultur- och fritidsnämnden en positiv budgetavvikelse. Helårsprognosen för nämnden är för driftbudgeten positiv. Projekt Temporärt bad har däremot på investeringsbudgeten gjort ett budgetöverskridande. sunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april beslutar att godkänna budgetuppföljningen per

7 KFN 34 Dnr KFN 2014/39 Fastställande av allmänna regler för uthyrning av lokaler Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut idrottsanläggningar, sporthallar och gymnastikhallar till föreningar, privatpersoner och företag. För att förtydliga regelverket kring uthyrningar har kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med kommunens kundtjänst arbetat fram bokningsregler som ska tillämpas vid uthyrning av dessa lokaler. sunderlag Riktlinjer för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar, Dnr 2009/133 Allmänna regler för uthyrning av lokaler daterat den 8 april 2014 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande den 8 april 2014 beslutar att fastställa Allmänna regler för uthyrning av lokaler daterat den 8 april att uppdra åt förvaltningen att skapa en katalog för att förbättra och förenkla för föreningar, privatpersoner och företag att hyra lokal i Ängelholms kommun 7

8 KFN 35 Dnr KFN 2014/38 Återställande av belysning vid motionsslingan i Nybroskogen Belysningen vid motionsslingan i Nybroskogen förstördes under stormarna Simone och Sven hösten Röjning och nedmontering av belysningsstolpar, armaturer och elledningar är gjord. Idag är motionsspåret fullt framkomligt under dagsljus men den behöver återställas med belysning för säker motion under mörker. sunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande den 25 mars Protokollsutdrag anläggnings- och bidragsutskottet den 3 april föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja investeringsmedel med kr till återställning av belysning till motionsslingan i Nybroskogen et expedieras till: kommunstyrelsen 8

9 KFN 36 Dnr KFN 2014/31 Bidragsansökan från Tåstarps skytteförening Tåstarps skytteförening ansöker om bidrag för tillfällig toalett under säsong vid deras skyttebana. sunderlag Ansökan om bidrag inkommen den 19 februari 2014 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande den 25 mars 2014 Protokollsutdrag anläggnings- och bidragsutskottet den 3 april 2014 Kultur-och fritidsnämnden beslutar att avslå Tåstarps Skytteförenings ansökan med motiveringen att kultur- och fritidsnämnden i sin budget inte avsatt medel för bidragsansökningar till föreningar med i huvudsak vuxenverksamhet. et expedieras till: Tåstarps Skytteförening 9

10 KFN 37 Dnr KFN 2014/11 Riktlinjer för fritidsgårdsverksamhet Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten i Ängelholms kommun. Dessa riktlinjer ska gälla samtliga fritidsgårdar, både de som bedrivs i egen regi och de som drivs av föreningar. sunderlag Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen den 10 februari 2014 Förslag till riktlinjer för fritidsgårdsverksamhet i Ängelholms kommun den 10 februari 2014 Protokollsutdrag kultur- och ungdomsutskottet den 27 februari 2014 Protokollsutdrag KFN den 11 mars 2014 Protokollsutdrag kultur- och ungdomsutskottet den 3 april 2014 beslutar att på sid nr 1 ändra första raden till; Fritidsgårdarnas uppdrag är att bedriva fritidsgårdsverksamhet under eftermiddagar och kvällar på vardagar och/eller helger, samt att med ovanstående ändring anta förvaltnings förslag på riktlinjer daterat den 10 februari

11 KFN 38 Dnr KFN 2013/135 Kulturpris 2014 Ängelholms kultur- och fritidsnämnd delar varje år ut kommunens kulturpris på kr. Utdelningen sker på Sveriges nationaldag den 6 juni. Kulturpriset delas ut som erkänsla för värdefulla insatser inom kulturområdet. Den prisbelönta verksamheten ska ha särskild anknytning till kommunen. Antalet nominering till årets kulturpris 2014 är 16 stycken. sunderlag Inkomna nomineringar, 16 stycken Protokollsutdrag kultur- och ungdomsutskottet den 3 april 2014 beslutar att tilldela Ängelholms kommuns kulturpris 2014 till Ängelholms flygmuseum med följande motivering; Ängelholms flygmuseum mottager kronor för den enastående insatsen att under tio år på frivillig basis rädda och bevara unik materiel och historia, målmedvetet bygga upp, organisera, driva och utveckla Ängelholms flygmuseum. Ett museum som idag är erkänt och prisat, där besökare i alla åldrar får möjlighet att ta del av den verklighet som var de anställdas och värnpliktigas vardag när flottiljen, som svarade för luftförsvaret av södra Sverige, var en betydande och naturlig del av kommunen. Idag är Ängelholms flygmuseum ett av kommunens självklara besöksmål och ett fantastiskt exempel på vad frivilligt och samlat engagemang kan resultera i. et expedieras till: kulturpristagare ekonomienheten 11

12 KFN 39 Dnr KFN 2014/35 Kulturstipendium 2014 Ängelholms kultur- och fritidsnämnd delar varje år ut kulturstipendier. Utdelningen sker på Sveriges nationaldag den 6 juni. Kulturstipendierna utdelas som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell verksamhet och stipendiaten ska ha särskild anknytning till kommunen. För 2014 har det inkommit 6 ansökningar. sunderlag Inkomna ansökningar, 6 stycken Protokollsutdrag kultur- och ungdomsutskottet den 3 april 2014 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande den 15 april 2014 beslutar att utdela två kulturstipendium år 2014 Ett stipendium tilldelas Axel Bengtsson med följande motivering; Ett stipendium på kr ges som uppmuntran och stöd till fortsätt musicerandet genom stöd till inköp av en egen kontrabas som möjliggör framtida deltagande i olika orkesterar. Det andra stipendiet tilldelas barn- och musikteatern Askungarna med följande motivering; Ett stipendium på kr ges som uppmuntran till föreningen för dess förtjänstfulla insats att engagera och inspirera barn och unga till att skapa och medverka i musikteaterföreställningar som lockar både ung och gammal. et expedieras till: Kulturstipendiater Ekonomienheten 12

13 KFN 40 Informationsärenden delges information i följande ärende; Konstpolicy sunderlag Muntlig information beslutar att notera informationen. 13

14 KFN 41 Dnr KFN 2014/5 Redovisning av delegeringsärenden har överlåtit sin beslutaderätt till utskott, presidium och tjänstemän i enlighet med kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning. en redovisas till kultur- och fritidsnämnden. sunderlag 2014/44 Yttrande över förslag till vägnamn inom detaljplan för Vejby 135:3 och Vejby 15:20 m fl, "Kohagen", Vejbystrand, Dnr /41 Yttrande över samråd om ändring av detaljplan för del av Järnhandlaren 5, Midgården, Ängelholm, Ängelholms kommun, Dnr beslutar att godkänna redovisningen. 14

15 KFN 42 Dnr KFN 2014/6 Redovisning av anmälningsärenden 2014 Följande ärenden anmäls till kultur- och fritidsnämnden; Minnesanteckningar från förvaltningssamverkan den 11 april beslutar att notera informationen. 15

16 KFN 43 Dnr KFN 2014/4 Redovisning av konstinköp till Galleri Moment Konstköp av konstkommittén avseende mars månad 2014 sunderlag Rapport -Konstinköp av Soren Ankarfeldt daterad beslutar att godkänna redovisningen. 16

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30 Plats och tid 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer