J-kM-r-- Yf/hW--- ~ r-11 / Ordförande Gun Friberg"(s; ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J-kM-r-- Yf/hW--- ~ r-11 / Ordförande Gun Friberg"(s; ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 1(12) ÅS TORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Bjömekullasalen, kl Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Tore Håkansson (S) Birgitta Wilhelmsson (S) Britt Inger Lanner (KD) Glenn Edman (SD) Eva Nilsson (M) Bengt Tollstadius (C) Peter Fredriksson (M) Ersättare och Stig Rune Thell (S) övriga deltagare Ioana Cimpoeru (S) Utses att justera Eva Nilsson (M) Plats och datum Bildningskontoret , 12:00 J-kM-r-- Sekreterare Johan Peterson, paragrafer ~ r-11 / Ordförande Gun Friberg"(s; ~ Annika Hoppe, chef för bildnings förvaltningen Eva Zäther Löfgren, kultur- och fri tidschef Per-Ola Hiller, chef fritidsenheten Josefine Ahlin, ekonom Justerande Eva Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bildningskontoret Yf/hW--- v nderskrift Johan Peterson

2 Kultur- och fritidsnämnden 2(12) 0 ASTORP Innehållsförteckning Paragraf Ärende Sida Bin 11 Fastställande av föredragningslista 3 Bin 12 Förvaltningens information 4 Bin 13 Parkeringsplatsen Tingvalla 5 Bin 14 K vidinge camping 6 Bin 15 Utdelning av flagga och fana på nationaldagen 7 Bin 16 Ansökningar om flagga 8 Bin 17 Ansökningar om fana 9 Bin 18 Åstorps kommuns kulturstipendium Bin 19 Åstorps kommuns kulturpris Bin 20 Rapport från konstgruppen 12 ~ Utdragsbestyrkande

3 Kultur- och fritidsnämnden 3(12) Kfn 11 Fastställande av föredragningslista Ordförande yrkar: Då det inte finns några delegationsbeslut eller delgivningar att redovisa utgår punkterna. Beslutsärendena "Tingvalla parkering" och "K vidinge camping" läggs till på föredragningslistan. I övrigt fastställa föredragningslistan. Då det inte finns några delegationsbeslut eller delgivningar att redovisa utgår punkterna. Beslutsärende "Tingvalla parkering" läggs till på föredragningslistan som punkt 5. Beslutsärende "K vidinge camping" läggs till på föredragningslistan som punkt 6. I övrigt fastställs föredragningslistan. Utdragsbestyrkande

4 Kultur- och fritidsnämnden 4(12) Kfn 12 Förvaltningens information Al J osefine Ahlin informerar om kvartalsuppföljningen Prognosen för kultur- och fritidsnämnden är att det inte finns någon avvikelse. I3/ Annika Hoppe informerar om följande: Flytt från kommunhuset. Bildningsförvaltningen flyttar från kommunhuset till Sparbanken Gripens gamla lokaler på Torggatan. Kultur och fritidsenheten och pedagogiskt mediacentrum kommer flytta med. Utbyggnad av Tingdalsskolan. Eleverna tvingas i dag att bussas 38 gånger i veckan p.g.a. lokalbrist. Bildningsnämnden kommer vid nästa sammanträde den 31 maj fatta beslut ombyggnation av idrottshall i Ting dal. Nyordning för tjänstemännens närvaro på sammanträden. Tjänstemän kommer endast närvara på sammanträdena där de föredrar ett ärende. Cl Per-Ola Hiller informerar om kommunens sommarlovsaktiviteter. Informationen finns på kommunens hemsida på uppleva/ sommarlovsaktiviteter. Informationen noteras till protokollet. Utdrag sbestyrka nde

5 Kultur- och fritidsnämnden 5(12) ÅS TORP Kfn 13 Parkeringsplatsen Tingvalla Dnr KFN 2017/6 Per-Ola Hiller föredrar ärendet. Per-Ola Hiller svarar på de frågor som uppkom vid senaste sammanträdet den 14 mars angående Tingvallas parkering. Han informerar om att det är fullt möjligt att arrendera parkeringen på ett tjugofemårigt avtal. Per-Ola informerar om parkeringens- och slingornas förslag. Det kommer bli en jämnare fördelning av avsatta medel mellan parkeringen och motionsslingor, där det även finns möjlighet att omfördela beroende på kostnadsbilder. Ordförande yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att se över alternativen över parkeringen och slingorna i Tingvalla och göra en kostnadsberäkning. Beslutsgång Förvaltningen får i uppdrag att se över alternativen över parkeringen och slingorna i Tingvalla och göra en kostnadsberäkning. Kultur- och fritidsenheten Utdrag sbestyrka n de

6 Kultur- och fritidsnämnden 6(12) Kfn 14 Kvidinge camping Dnr KFN 2017/18 Ordförande ställer sig frågande om de kronor i underhållskostnader för K vidinge camping är väl placerade pei1gar. Ordförande yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att se över alternativ på vad nämnden kan satsa dessa kronor på istället och att förvaltningen presenterar dessa alternativ. Beslutsgång Förvaltningen får i uppdrag att se över alternativ på vad nämnden kan satsa dessa kronor på istället och att förvaltningen presenterar dessa alternativ. Kultur- och fritidsenheten Utdrag sbestyrka n de

7 Kultur- och fritidsnämnden 7(12) Sammanträdes protokoll Kfn 15 Utdelning av flagga och fana på nationaldagen Dnr KFN 2017/9 Eva Zäther Löf gren föredrar ärendet. Kultur och fritidsnämnden delar årligen ut en flagga och en fana under förutsättning att ansökan inkommit. Flagga eller fana kan sökas av förening medans privatperson endast kan söka flagga. Sista ansökningsdag är i dag den 30 april vilket blir lite sent för att hinna hantera ansökningarna innan nationaldagen, förslaget är att ändra sista ansökningsdag till den 15 mars. Besluts underlag Tjänsteskrivelse av Helena Sjölander, Ordförande yrkar på att: 1. Varje år dela ut en flagga och en fana under förutsättning att ansökan inkommit till kultur- och fritidsenheten senast den 15 mars. 2. Flagga eller fana kan sökas av förening, medans privatperson endast kan söka flagga. 3. Tilldelad flagga skall användas i Åstorps kommun. Beslutsgång Kultur och fritidsnämnden beslutar: 1. Varje år dela ut en flagga och en fana under förutsättning att ansökan inkommit till kultur- och fritidsenheten senast den 15 mars. 2. Flagga eller fana kan sökas av förening, medans privatperson endast kan söka flagga. 3. Tilldelad flagga skall användas i Åstorps kommun. Kultur- och fritidsenheten Utd ragsbestyrkande

8 Kultur- och fritidsnämnden 8(12) Kfn 16 Ansökningar om flagga Dnr KFN 2017/9 Eva Zäther Löf gren föredrar ärendet. Två ansökningar har inkommit till bildningsförvaltningen. En från Kvidinge scoutkår och en från Keld Christensen. Besluts underlag Ansökan om flagga från K vidinge scoutkår. Ansökan om flagga från Keld Christensen Ordförande yrkar på att K vidinge scoutkår tilldelas flaggan. Beslutsgång K vidinge scoutkår tilldelas flaggan. Göran Fransson på K vidinge scoutkår Utdragsbestyrkande

9 Kultur- och fritidsnämnden 9(12) Kfn 17 Ansökningar om fana Dnr KFN 2017/9 Eva Zäther Löf gren föredrar ärendet. Thore Olsson, ÅKIBS har inkommit med en ansökan om fana till bildningsförvaltningen. Besluts underlag Ansökan om fana från Thore Olsson, ÅKIBS. Ordförande yrkar på att Thore Olsson, ÅKIBS tilldelas fanan. Beslutsgång Thore Olsson, ÅKIBS tilldelas fanan. Thore Olsson, ÅKIBS Utdragsbestyrkande

10 Kultur- och fritidsnämnden 10(12) ÅS TORP Kfn 18 Åstorps kommuns kulturstipendium 2017 Dnr KFN 2017/13 Eva Zäther Löf gren föredrar ärendet. Kulturstipendiet riktas till unga personer som står i början av sin konstnärliga bana och är avsett att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området. Beslutsunderlag Ansökning från Aron Skoog. Ansökning från Linnea Dahlgren. Ansökning från Ernst Skoog. Ansökning från Tess Andersson. Ordförande yrkar på att Linnea Dahlgren ska tilldelas Åstorps kommuns kulturstipendium 2017 på en summa av kronor. Beslutsgång Linnea Dahl gren tilldelas Åstorps kommuns kulturstipendium till en summa av kronor. Stipendiat ~ Utdragsbestyrkande

11 Kultur- och fritidsnämnden 11(12) Kfn 19 Åstorps kommuns kulturpris 2017 Dnr KFN 2017/12 Kulturpriset riktas till personer/föreningar/företag som under längre tid gjort en värdeföll insats för kulturlivet i Åstmps kommun. Besluts underlag Nominering av Magnus Andersson inskickad av Troed och ---- Bodil Hansson. Bodel Ordförande yrkar på att Magnus Andersson ska tilldelas Åstorps kommuns kulturpris 2017 på en summa av kronor. Besluts gång Magnus Andersson ska tilldelas Åstorps kommuns kulturpris 2017 till en summa av kronor. Pristagare Utd ragsbestyrka nde

12 Kultur- och fritidsnämnden 12(12) ÅS TORP Kfn 20 Rapport från Konstgruppen Eva Nilsson (M) lyfter frågan om kommunens ska sälja konst och om Ulf Melvin i så fall ska göra en värdering innan avyttring av konsten. Eva Nilsson (M) informerar om att den offentliga konsten i kommunen behöver renoveras. Eva Nilsson (M) undrar om landstingskonsten är hittat. Eva Zäther svarar att stora delar av konsten är hittad och iväg skickad till Lund. Ordförande yrkar på att Chantal Kronberg Pusnik bjuds in på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 september för att visa vad som händer i skapandeskola. Besluts gång Chantal Kronberg Pusnik bjuds in på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 september för att visa vad som händer i skapandeskola. Kultur- och fritidsenheten Utdragsbestyrkande /~,,... ~

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(5) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.00-18:40 Beslutande Ann-Louise Ekberg (C), ordförande Tore Håkansson (S) Birgitta Wilhelmsson (S) Britt

Läs mer

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Birgitta Wilhelmsson (S) 2 l Ioana Cimpoeru (S) och 25-26

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Birgitta Wilhelmsson (S) 2 l Ioana Cimpoeru (S) och 25-26 1(8) ÅSTORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 7-06-13 Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset l 7.00-19: 15 Ajournering 18.30-18.45 Beslutande Gun Friberg (S),

Läs mer

/~~ ~Q/ Ordförande ~. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

/~~ ~Q/ Ordförande ~. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(9) ÅSTORP KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.00-18:20 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Maria Gottschalk (SD) Tore

Läs mer

~G;y. ~~(!{_~/~ Justerande Eva Nilsson (M) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~G;y. ~~(!{_~/~ Justerande Eva Nilsson (M) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) 0 ASTORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.00-19:50 Mötet ajourneras 19:00-19:20 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg

Läs mer

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Eva Nilsson (M) Tore Håkansson (S)

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Eva Nilsson (M) Tore Håkansson (S) 1(10) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.05-18:50 Ajournering 18:20-18:40 Beslutande Gun Friberg (S) Britt Inger Lanner (KD) Ann-Louise Ekberg

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-05-08 Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-19.30 Ajournering 18.20-18.45 Beslutande Gun Friberg (SJ, ordförande

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid, Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid, Bjömekullasalen, Kommunhuset 17. 1(10) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 7-11-07 Plats och tid, Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-19: 15 Beslutande : Guu Friberg (S), ordfilrande Ann-Louise Ekberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(7) ÅSTORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 17.00-18: 10 Ajournering Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Britt Inger Lanner (KD) Ann-Louise

Läs mer

~~«Ordförande Gun Friberg (S) Ö. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~~«Ordförande Gun Friberg (S) Ö. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) 0 ASTORP KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 15.00-16:20 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Marika Lindberg (SD)

Läs mer

Ordförande~<]-;) ~ /7

Ordförande~<]-;) ~ /7 1(10) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 17.30-20:30 Ajournering 19:45-20:15 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Glenn Edman (SD) Ann-Louise

Läs mer

-:J?htq py:-- Sekreteråte Johan Peterson, paragrafer 36-31

-:J?htq py:-- Sekreteråte Johan Peterson, paragrafer 36-31 1(9) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid! Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-18.30 Beslutande i Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Maria Gottschalk (SO) Tore Håkansson

Läs mer

Ordförande.~~ {lw4-1((,/?t~ Sekreterare Annika Hoppe, ~agrafe~ ( 7-10 ~. I. -

Ordförande.~~ {lw4-1((,/?t~ Sekreterare Annika Hoppe, ~agrafe~ ( 7-10 ~. I. - 1(7) 0 AS TORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 17.00-18:15 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) 7, 9-10 Maria Gottschalk

Läs mer

~)'-- r. ~~~ <Il, ~ KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~)'-- r. ~~~ <Il, ~ KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(9) ÅSTORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 17.00-19:20 Ajournering 18:40-19:10 Beslutande Gun Friberg (S) Britt Inger Lanner (KD) Ann-Louise

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(10) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL EJåkotJ:ltid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-18.15 ;,' i' ',.. ~estutånde Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Marika Liudberg (SD)

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Tomarps kungsgård, Kvidinge 17.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Tomarps kungsgård, Kvidinge 17. 1(10) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Tomarps kungsgård, Kvidinge 17.30-18:45 Beslutande Gun Friberg (SJ, ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Marika Lindberg (SO) Tore Håkansson

Läs mer

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ann-Louise Ekberg (C) Glenn Edman (SD) Birgitta Wilhelmsson (S)

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ann-Louise Ekberg (C) Glenn Edman (SD) Birgitta Wilhelmsson (S) 1(11) AS TORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.-19.1 Ajournering 18:3-18:5 Beslutande Gun Friberg (S) Britt Inger Lanner (KD) Ann-Louise Ekberg

Läs mer

(Jj/p.p~ /b I Jb /um/f =c

(Jj/p.p~ /b I Jb /um/f =c 1(9) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 17.00-18.50 Ajournering 18.10-18.30 Beslutande Gun Friberg (S) Britt [nger Lanner (KD) Ann-Louise Ekberg

Läs mer

~?~ Ordförande Reino Persson (S) S'&C\-J.---- Sofia H ultber9~ J{Jl Justerande Marcus Möller (SO)

~?~ Ordförande Reino Persson (S) S'&C\-J.---- Sofia H ultber9~ J{Jl Justerande Marcus Möller (SO) 1(12) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21: 15 Ajournering 20:40-20:55 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Paul

Läs mer

(2-o. Sekreterare~~ra~ \8-26. ~~~~ - Justerande Eva Nilsson (M) . ~ -

(2-o. Sekreterare~~ra~ \8-26. ~~~~ - Justerande Eva Nilsson (M) . ~ - 1(11) 0 AS TORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.00-19.30 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Tore Håkansson (S)

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Johan 1(17) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-03-13 Plats och tid, Björnekullasalen, Kommunhuset 17.30-19.00 Ajournering 18.25-18.40 Beslutande, Guu Friberg (S), ordllirande

Läs mer

3~~7'~-- Underskrift Johan Peterson

3~~7'~-- Underskrift Johan Peterson 1(9) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Pia.Is och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 18.00-19:15 ' Beslutande! Stig Rådström (C), ordförande ; Linda Marie Carnper (S) Eva Nilsson (M) Stig

Läs mer

~~- ~kp~ ~11;/J,;,,k_- Sekreterare Johan Peterson, paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~~- ~kp~ ~11;/J,;,,k_- Sekreterare Johan Peterson, paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(13) 0 ASTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Björnekullasalen, kl. 18:00-20:30 Ajournering kl. 19:50-20: 10 Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-01-30 Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-19.45 I Ajournering 18.40-19.00 - ' '.1 Beslutande' Gun Friberg (SJ,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(1) ÅSTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18. - 21.1 Ajournering 2.25-2.55 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Paul Ericsson

Läs mer

Bildningsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen 1830-.2000 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg (S) Josef Toth (M) Rolf Ottosson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen :30 Ajournering 19:30-20:00 Beslutande Reino Persson (S), ordförande

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen :30 Ajournering 19:30-20:00 Beslutande Reino Persson (S), ordförande 1(10) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20181212 Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen 18.00 20:30 Ajournering 19:30 20:00 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Ersättare

Läs mer

~Jidl. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

~Jidl. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(10) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-20:00 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Paul Ericsson (M) Ivan Cirkanovic

Läs mer

JL J/ft. ~7#/u:t-~- Sekreterare Johan Peterson, paragrafer 9-18 r--- CL-.

JL J/ft. ~7#/u:t-~- Sekreterare Johan Peterson, paragrafer 9-18 r--- CL-. 1(14) ASTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Kulturhuset Björnen 18. - 2.3 Ajournering 2. - 2.15 Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Paul Ericsson

Läs mer

_JA?~ BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

_JA?~ BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(15) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 18.30-20.30 Beslutande Reino Persson (S) Josef T oth (M) Gun Friberg (S) Tore Håkansson (S) Ann-Charlotte Kallerup

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen Ajournering 19:10-19:50 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Kerstin Andersson (S)

Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen Ajournering 19:10-19:50 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Kerstin Andersson (S) 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen 18.00 20.30 Ajournering 19:10 19:50 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Kerstin Andersson (S) Gun Friberg (S)

Läs mer

... l"?-z. { ~C?- BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

... l?-z. { ~C?- BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) ÅSTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.30-20.00 Beslutande Reino Persson (S) Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg (S) Gunnel Hertzman Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(11) 0 ASTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen 18.00 20.25 Ajournering 19.55 20.15 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Sten Hugosson (SD) Gun Friberg

Läs mer

t<t :l/0'7&6:- C:Ur:z,, <;, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

t<t :l/0'7&6:- C:Ur:z,, <;, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(9) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20180613 Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen 18.00 19:40 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD)

Läs mer

Övriga deltagare Anita Sjöberg, utvecklingsstrateg Lars Nilsson, bitr. rektor Ingrid Sturen, rektor. Sekreterare Mathias Johansson, paragrafer 38-43

Övriga deltagare Anita Sjöberg, utvecklingsstrateg Lars Nilsson, bitr. rektor Ingrid Sturen, rektor. Sekreterare Mathias Johansson, paragrafer 38-43 1(8) AS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullaskolan, l 7.3-19. Beslutande Reino Persson (S), ordförande Marcus Möller (SD) Linda Camper (S) Kerstm Andersson (S) Nils Persson

Läs mer

~ <Y-- Ordförande Reino Persson (S) JA. il. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

~ <Y-- Ordförande Reino Persson (S) JA. il. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.30-20:00 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SO) Pontus Pålsson (M) Ivan Cirkanovic

Läs mer

~\?- u~ J/;}[ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

~\?- u~ J/;}[ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(10) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Kulturhuset Björnen, 17.30-20:45 Ajournering: 19:40-20: 15 Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SO) Ivan Cirkanovic

Läs mer

1 J6~na Gi,mpoeru (S)

1 J6~na Gi,mpoeru (S) 1(12) ÅSTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Ljungbyhed Park & Hotell, Ljungbyhed 17.00-19:00 Beslutande Reino Persson (S) Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg (S) Tore Håkansson (S)

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(15) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-19:45 Ajournering 19:15-19:30 Beslutande Stig Rådström (C), ordförande Bodil Axelsson (L) ' Linda

Läs mer

,...,.m ' "~' ~ "-'' J,,. /L-J;v. ~~//?k:/4/ "J/Jm plfii_, ~v'1 {?c/:l-- underskrift Johan Peterson / ;J/

,...,.m ' ~' ~ -'' J,,. /L-J;v. ~~//?k:/4/ J/Jm plfii_, ~v'1 {?c/:l-- underskrift Johan Peterson / ;J/ 1(10) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20180919 Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen 18.00 20.30 Ajournering 20.00 20.20 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Marcus Möller

Läs mer

)4r/1/pk- U~tk---- -?. iro. 4 ~-- i:r-- JLVv /JJl ~~- ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

)4r/1/pk- U~tk---- -?. iro. 4 ~-- i:r-- JLVv /JJl ~~- ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(11) ÅSTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-19:30 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Ivan Cirkanovic (S) Linda Camper

Läs mer

~ r- ~ Jl;L ~~ /~ BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~ r- ~ Jl;L ~~ /~ BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullaskolan, 17.3-19.15 Ajournering 18.4-19. Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Linda Camper (S)

Läs mer

Bildningsnämnden 2(16)

Bildningsnämnden 2(16) 1 (16) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samrnanträdesdatum 214-2-19 Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.3-21: 15 Beslutande Reino Persson (S) Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg

Läs mer

TtJ../(Jl Wc::/i D.~P" ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

TtJ../(Jl Wc::/i D.~P ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 ( 12) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 18.3-2:55 Beslutande Reino Persson (S) Josef Toth (M) Gun Friberg (S) Tore Håkansson (S) Anne-Charlotte Kallerup

Läs mer

Maria Gottschalk (SD) Marcus Möller (SD) Kerstin Andersson (S) Sofia Hultberg (C) Linda Camper (S)

Maria Gottschalk (SD) Marcus Möller (SD) Kerstin Andersson (S) Sofia Hultberg (C) Linda Camper (S) 1(12) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen 18.00 19.45 Ajournering 19.00 19.15 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Nils Persson (KD) Gun Friberg (S) Maria

Läs mer

Plats och tid Björnås förskola/tingdalsskolan Björnås klockan

Plats och tid Björnås förskola/tingdalsskolan Björnås klockan 1 (9) Plats och tid Björnås förskola/tingdalsskolan Björnås klockan 1830-2100 Beslutande och närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Plats och tid Ann-Louise Ekberg (C), ordförande Josef

Läs mer

Kommunhuset, Björnekullasalen , mötet ajourneras Anna Bladh, ekonom Eva Zäther Löfgren, kulturchef 51-53

Kommunhuset, Björnekullasalen , mötet ajourneras Anna Bladh, ekonom Eva Zäther Löfgren, kulturchef 51-53 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen 1830-2110, mötet ajourneras 1950-2015 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg

Läs mer

= tl~ Ji Jfll. ~C?~ Ordförande Reino Persson (S) ~<ll 1. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

= tl~ Ji Jfll. ~C?~ Ordförande Reino Persson (S) ~<ll 1. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen, 18.35-2:3 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Ivan Cirkanovic (S) Linda Camper (S)

Läs mer

~? -- Mathias Johansson

~? -- Mathias Johansson 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen 1830-2030 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg (S) Josef T oth (M) Tore Håkansson

Läs mer

Plats och tid. K vidinge Bibliotek och Kommunkontoret kl I I 00

Plats och tid. K vidinge Bibliotek och Kommunkontoret kl I I 00 I (I 3) Plats och tid K vidinge Bibliotek och Kommunkontoret kl I 900-2 I 00 Beslutande och närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C)

Läs mer

('.,:>=,~-; ~, ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

('.,:>=,~-; ~, ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(11) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21 :45 Ajournering: 20: 10-20:25 och 21: 10-21 :20 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Bodil Hellberg (L) Gun Friberg

Läs mer

:1-kli'/ ~ Sekreterare' Johan Peterson, paragrafer

:1-kli'/ ~ Sekreterare' Johan Peterson, paragrafer 1(14) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-20:45 Ajournering 20: 10-20:30 Beslutande Reino Persson (S), ordforande Gun Friberg (S) ; Marcus Möller (SD)

Läs mer

Anders Westin [C) vice ordförande Hans Berg (S) oppositionsledare Per Larsson [SBA] ordförande. Michael PB Johansson [M)

Anders Westin [C) vice ordförande Hans Berg (S) oppositionsledare Per Larsson [SBA] ordförande. Michael PB Johansson [M) sammans? fr r r-n SA LA ' um i", koll Kl N 3313 '_l.) '. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sa mmanträdesd atum Plats och tid Folkets Hus, k109.00-10.50 Beslutande Ledamöter Anders Westin [C) vice ordförande

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(15) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-20.00 Ajournering 19.20-19.40 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Stig

Läs mer

Magnus Jonsson, kulturchef Sara Wingren, ekonom Gert Rydqvist, ekonom, 29 Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare

Magnus Jonsson, kulturchef Sara Wingren, ekonom Gert Rydqvist, ekonom, 29 Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2018-11-05 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 5 november 2018, kl 13.00-14.20 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S),

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 214-9-17 Plats och tid Beslutande Ersättare och övriga deltagare Björnekullasalen, Kommunhuset 18.3-21.2 Reino Persson (S) Eva Mosen Bokvist

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(8) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset l 8.45-l 9:35 Beslutande Josef Toth (M) Gun Friberg (S) Tore Håkansson (S) Rolf Ottosson (SO) Marika Lindberg

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande 2016-09-14 1(5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 kl. 08.30 12.00 Paragrafer 100-101 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

~r- (k1/ nk~ ~-..,-~~ ~ - '-' Kristoffer Glinkå'' Bildningsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~r- (k1/ nk~ ~-..,-~~ ~ - '-' Kristoffer Glinkå'' Bildningsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen 1900-2125 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg (S) Josef Toth (M) Tore Håkansson

Läs mer

Beslutande Reino Persson (S), ordförande Sten Hugosson (SD) Bodil Hellberg (L) Marcus Möller (SD) Maria Gottschalk (SD) Kerstin Andersson (S)

Beslutande Reino Persson (S), ordförande Sten Hugosson (SD) Bodil Hellberg (L) Marcus Möller (SD) Maria Gottschalk (SD) Kerstin Andersson (S) 1 (12) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21 :00 Ajournering 1900-1915 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Sten Hugosson (SD) Gun Friberg (S) Bodil

Läs mer

KULTURNÄMNDEN (54) ( ) BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag Ekonomisk rapport januari - mars 2010

KULTURNÄMNDEN (54) ( ) BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag Ekonomisk rapport januari - mars 2010 2010-05-26 41(54) KULTURNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2010-05-26 37 Ekonomisk rapport januari - mars 2010 38 Ekonomisk rapport januari - april 2010 39 Månadsuppföljning mars 2010 40 Månadsuppföljning

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) 0 AS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Ersättare och -övriga deltagare Utses att justera Plats och datum Björnekullasalen 18.00-21 :40 Ajournering 20:46-21 :08

Läs mer

~J#t. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

~J#t. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(12) ÅSTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Kulturhuset Björnen 18.00-20:40 Ajournering 19:45-20: 15 Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Pontus

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(23) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 7-06-12 Plats och tid Bjömekullasalen, Konnnunhuset 17.30-20:30 Ajournering 19:35-20:00 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 52 Plats och tid Kvidinge skola kl 1830-2100 Beslutande Per-Arne Håkansson (s), ordförande Ann-Louise Ekberg (c) Ingemar Öberg (m) Gull-Britt Svensson (s) Tore Håkansson (s) Ioana Cimpoeru

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 12 april 2017 Tid: 17.00 18.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 12 april Paragrafer: 27-28 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.30-21: 15 Beslutande Reino Persson (S) Bodil Hellberg (FP) Ann-Louise Ekberg (C) Eva Nilsson (M) Josef

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Kommunstyrelsens utskott för utbildning, kultur och Plats och tid Dalaskolan Södra kl. 09:00-11:50 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg Michalski (S), ordförande 61-71 (ej 60) Mathias Gerdin (Alt),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Örestensrummet kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-15.20 Del av ordinarie sammanträde vid samma tid Beslutande S Lisa Dahlberg C Leif Sternfeldt (C) tjänstgör

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret kl

ÅSTORPS KOMMUN Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret kl ÅSTORPS KOMMUN Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 1830-1930 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Mats Kongstad (M)

Läs mer

Protokoll 1 (9) Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef. Hans Inge Persson (C) Roland Hansson (S) Anslag/bevis. Valnämnden. Kommunhuset Skurup

Protokoll 1 (9) Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef. Hans Inge Persson (C) Roland Hansson (S) Anslag/bevis. Valnämnden. Kommunhuset Skurup Protokoll 1 (9) Plats och tid Holger, kommunhuset, 2018-06-27, kl. 15.00 15.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef Justerade paragrafer 13-17 Justeringens plats

Läs mer

qzp?_~ Sekreterare Mathias Johansson, paragrafer 1-6 (LG?- Ordförande Reinb Persson (S)

qzp?_~ Sekreterare Mathias Johansson, paragrafer 1-6 (LG?- Ordförande Reinb Persson (S) 1(8) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.30-20:25 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Pontus Pålsson (M) Ivan Cirkanovic

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista....

Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00-19.20 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Elisabeth Stenberg-Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Annika Molldén (S) Andreas Jörgensen (SD)

Elisabeth Stenberg-Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Annika Molldén (S) Andreas Jörgensen (SD) 1(7) Kommunstyrelsens utskott för Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 10.30 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg-Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) 12-13 Annika Molldén

Läs mer

Elisabeth Stenberg Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf Mårtensson (M) Annika Molldén (S) Linda Pilthammar (SD)

Elisabeth Stenberg Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf Mårtensson (M) Annika Molldén (S) Linda Pilthammar (SD) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 9.00, 9.10 11.00 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf Mårtensson (M) Annika Molldén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum \~ t~--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum \~ t~-- 1(14) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid! Björnekullasalen 18.00 20.15 Ajournering 19.30 19.45 Beslutande Reino Persson (S), ordfilrande Guu Friberg (S) ; Marcus Möller (SD) : Paul Ericsson

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Kansli-och utvecklingsenheten

Kansli-och utvecklingsenheten 1(15) Kommunstyrelsens utskott för Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 14.00 16.20 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg-Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Annika Molldén

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden. Carina Öberg (S) Sune Cederpil (M) Werner Unger. Ingrid Hansson. s^. ^<L^ T^.

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden. Carina Öberg (S) Sune Cederpil (M) Werner Unger. Ingrid Hansson. s^. ^<L^ T^. *» SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(12) 2011-12-06 m l r/ STAFFAN STOR PS Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdeslokal Uppåkra/ kl 19.00-20.00 Beslutande Eric Tabich (M)/ ordf Werner Unger (S) Margareta

Läs mer

Förvaltningskontoret ,lc;-n I _. Paragrafer Sekreterare \.l'\~~'-a..l""""''''-'~ illa Wall ANSLAG/BEVIS

Förvaltningskontoret ,lc;-n I _. Paragrafer Sekreterare \.l'\~~'-a..l''''-'~ illa Wall ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret 16.00-18.20 Beslutande Anette Lantz (M) ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande Anders Westeriund (S), ledamot Rose-Marie Jönsson (C),

Läs mer

~~ Underskrift Mathias Johansson

~~ Underskrift Mathias Johansson 1(13) ÅSTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-20:00 Ajournering 18.55-19.30 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Marcus Möller (SD) Ivan Cirkanovic (S)

Läs mer

~~ - ~P- B;~ rrlt. BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~(].. C#~~~~

~~ - ~P- B;~ rrlt. BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~(].. C#~~~~ 1(15) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 214-4-23 Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 19.15-2.4 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00-17:10 måndagen den 12 juni 2017, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Annika Höök, nämndsekreterare Evelina Håkansson, nämndsekreterare Cilla Lund, lönechef

Annika Höök, nämndsekreterare Evelina Håkansson, nämndsekreterare Cilla Lund, lönechef Tid och plats 9 april 2019, kl. 14:30-14:45, IT-centrum Cassiopeia, Tierp Paragrafer 6-9 Utses att justera Peter Evansson Beslutande Ledamöter Sara Sjödal (C) ordförande Peter Evansson (S) Beslutande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-17:35 Paus 14.55-15.05, 15.35-15.45 Beslutande S Lisa Dahlberg L Niklas Herneryd C Leif Sternfeldt M Tomas

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Haganässkolan kl 1830-2015 Beslutande Per-Arne Håkansson (s), ordförande Ann-Louise Ekberg (c) Gull-Britt Svensson (s) Tore Håkansson (s) Ioana Cimpoeru (s) Tony Berglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-09-14 1 (13) Plats och tid Sr Ormön, Kommunhuset, Östhammar, kl. 13:00-16:45 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Lisa Landberg

Läs mer

~<2. ~/~ BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~<2. ~/~ BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.3-2.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagare Ann-Louise Ekberg (C) Josef T oth (M) Gun

Läs mer

~~ - Underskrift Mathias Johansson ~

~~ - Underskrift Mathias Johansson ~ 1 (16) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Kulturhuset Björnen 18.00-21.25 Ajournering 20:20-21 :00 Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Pontus Pålsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Bildningsnämnden (12)

Bildningsnämnden (12) Bildningsnämnden 2016-05-09 1(12) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 15.20 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Birgitta Persson (S) ersätter Jan-Olof

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:00. Beslutande ledamöter

Sammansträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:00. Beslutande ledamöter 1 / 14 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:00 ande ledamöter Gunnar Mossberg (M) (vice ordförande) Hans Cronmark (M) Monica Wallenius (M) 1-5 Mia Heurlin Norinder (C) Sivert Åkerljung

Läs mer

J esper Wendel (MP) Anton Nyroos (S)

J esper Wendel (MP) Anton Nyroos (S) Plats och tid: Beslutande: Sammanträdesrum Grå, 2019-01-21, kl. 14:00-15.55 Charlotte Engblom-Carlsson (L) Christina Hanstål (M) Susanne Jönsson (S) Dorthe Sjöholm (SD) Johnny Hagman (M) Birgitta Rahl,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl PERSTORPS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-10-22 Sida 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 18.20 Beslutande Leif Andersson, ordförande Catharina

Läs mer

Mathilda Ahlin, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice

Mathilda Ahlin, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice 1 (7) Plats och tid Håns Byalags lokal, 15.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Robin Olsson (M) Mårten Karlsson (S) Anette Eriksson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sävsjö stadsbibliotek, onsdagen den 8 november klockan 14.00 16.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S) ordförande, Fredrik Håkansson (KD) förste vice ordförande, Maini Karlsson

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 114 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-20.20 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga närvarande Ulf Carlsson (m) Ewa Rawlings-Olsson Ulf Cronbring (s) Ulf Strömstedt,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) Cimpoeru, Ioana (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Andersson, Annika (S) Persson, Leif (S)

Läs mer