Anders Westin [C) vice ordförande Hans Berg (S) oppositionsledare Per Larsson [SBA] ordförande. Michael PB Johansson [M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Westin [C) vice ordförande Hans Berg (S) oppositionsledare Per Larsson [SBA] ordförande. Michael PB Johansson [M)"

Transkript

1 sammans? fr r r-n SA LA ' um i", koll Kl N 3313 '_l.) '. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sa mmanträdesd atum Plats och tid Folkets Hus, k Beslutande Ledamöter Anders Westin [C) vice ordförande Hans Berg (S) oppositionsledare Per Larsson [SBA] ordförande Michael PB Johansson [M) Tjänstgörande ersättare Per-Olov Rapp [S] för Kristina Nyberg (S) Närvarande ersättare Magnus Edman [SD) Tomas Bergling (M) Övriga deltagare Niklas Hellstrand och Jan Berndtsson, Folkets Hus kl Roger Nilsson, kultur- och fritidschef Daniel Watkinson, fritidsutvecklare Nina Nilsson, sekreterare Utses att justera Hans Berg [S] Justeringens plats och tid Rådhusgatan 4 B , kl Paragrafer- Underskrifter Sekreterare "M,,,,,, Nina Nilsson _ /7 kr* Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat, justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Samma nträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Komiminstyrelsens förvaltning, Rådhusgatan 4 C Underskrift

2 ? SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 207) & SALA Samma nträdesdaturn Innehållsförteckning l592 Niklas Hellstrand och Jan Berndtsson, Folkets Hus, informerar om verksamheten..., Ordningsfråga... 4 & 94 Remissvar Revisionsrapport * Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst Revidering avlubileumsersättning Kulturstipendium - ansökningar Föreningsledarstipendiurn - ansökningar Sala Sparbanks Kulturfondstipendium 2018 En skönare stad ansökningar Kulturarvsstipendium - ansökningar Ekonomisk redovisning år 101 Månadsrapport Ärenden avgjorda med stöd av delegation Rapporter från kurser och konferenser information från kultur- och fritidschefen Information från ordföranden Övriga frågor Justerandes sign Utdrag-sbestyrkande

3 % =? & SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3117) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMN DEN Samma nträdesdatum 92 Niklas Hellstrand och Jan Berndtsson, Folkets Hus, informerar om verksamheten INLEDNING Niklas Hellstrand och jan Berndtsson började med att förevisa lokalerna som Folkets Hus förfogar över, i samband med detta så presenterades lite tankar och idéer som styrelsen har för verksamheten. Det handlar bland annat om möjlighet till replokal för lokala band och en vilja att utveckla tanken om föreningarnas hus. Ansökan till Boverket är inlämnad och beviljad, föreningen kommer att få ett bidrag för tillgänglighet på kronor, och kultur- och fritidsnämnden kommer då att skjuta till kronor. Det akuta behovet ligger dock på att renovera taket på några ställen, och till det finns i dagsläget inga medel. Stora delar av styrelsen för Folket Hus är ny för i år, och ett stående diskussionsämne är just vem Folkets Hus ska vara till för, vad är syftet? Niklas Hellstrand och jan Berndtsson, Folkets Hus föredrar ärendet. Yrkande Per Larsson [SBA] yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar a_tt lägga informationen till handlingarna. a_tt lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign ft tx : ) Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITI DSNÄMN DEN Sammanträdesdatu m 4(17) 93 Ordningsfråga a_tt följande ärende utgår från dagens föredragningslista: Punkt 11 Anmälningsärenden Justera ndes sign %% &, Utdragsbestvrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5U?) SALA Sammanträdesdatum Dnr2018/ Remissvar Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst [NLEDNING PWC har på uppdrag av Sala kommuns revisorer granskat kultur och fritidsnämndens samt kommunstyrelsens konsthantering med avseende på intern kontroll. Kultur- och fritidsnämnden kommer att inkludera den fasta konsten i den pågående inventeringen, och föra in ett webbaserat verktyg. Arbetet med att hitta en permanent förrådslokal för magasinering av konst har påbörjats. Bilaga KFN 2018/86, Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst. Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet. Yrkande Per Larsson (SBA) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar a_tt avge yttrande i enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag att avge yttrande i enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag Utdrag PWC Komrntmstyrelsen Lokalförvaltarna iusterandes sign ll,,,, fh i Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRADESPROTOKOLL 6117) Sammanträdesdatum Dn1 2018/ Revidering av ]ubileumsersättning INLEDNlNG Kultur- och fritidsnämnden har sedan 1997 uppvaktat jubilerande föreningar. Det är över 20 år sedan reglerna reviderades, så nu Föreslår kultur- och fritidskontoret en förändring av summorna. Bilaga KFN 2018/1376, Revidering av Iubileumsersättning Fritidsutvecklare Daniel Watkinson föredrar ärendet. Yrkande Per Larsson (SBA) yrkar att kultur och fritidsnämnden beslutar att ändra formen för uppvaktning av jubilerande förening enligt skrivelsen, samt a_tt bidraget gäller från och med verksamhetsåret 2019 a_tt ändra formen för uppvaktning av jubilerande förening enligt skrivelsen, samt a_tt. bidraget gäller från och med verksamhetsåret 2019 Utdrag Fritidsutvecklare Daniel Watkinson Justerandes : fl sign % Utdragsbestvrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL U? Sammanträdesdatum Dnr2018/ Kulturstipendium - ansökningar INLEDNING Kulturstipendiet delas ut för värdefull kulturgärning. Stipendiet är på kronor. Bilaga KFN 2018/88, Kulturstipendium - ansökningar Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet. Yrkanden Per Larsson[SBA] yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar a_tt beslut tas på nästa kultur- och fritidssammanträde i november a_tt beslut tas på nästa kultur- och fritidssammanträde i november Utdrag Justerandes & sign r f\,, WW,/i Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 811 Sammanträdesdatum Dnr 2018/ Föreningsledarstipendium - ansökningar INLEDNING Föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänt ideell ledarinsats inom Föreningslivet i Sala. Stipendiet är på kronor, vilka delas lika mellan ledaren och föreningen. Bilaga KFN 2018/89, Föreningsledarstipendium - ansökningar Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet. Yrkanden Per Larsson (SBA) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar & beslut tas på nästa kultur- och fritidssammanträde i november a_tt beslut tas på nästa kuitur- och fritidssammanträde i november Utdrag Justerandes Pi, sign Utdragsbostvrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9m) Sammanträdesdatum Dnr2018/ Sala Sparbanks Kulturfondstipendium 2018 En skönare stad - ansökningar [NLEDNING En skönare stad, medel ur Sala Sparbanks kulturfond delas årligen ut. Stipendiet delas ut för "utsmyckning av offentliga platser och byggnader, bevarande av konstverk eller minnesmärken av historiskt intresse. Bilaga KFN 2018/91, Sala Sparbanks kulturfondstipendium 2018 En skönare stad ansökningar Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet. Yrkanden Per Larsson [SBA] yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar att beslut tas på nästa kultur- och fritidssammanträde i november a_tt beslut tas på nästa kultur- och fritidssammanträde i november Justerandes sign fl (_, "( Utdragsbestvrka nde

10 SAM MANTRÄDESPROTOKOLL mun Samma nträdesdatum 99 Kulturarvsstipendium - ansökningar [NLEDNING Kulturarvsstipendinm vill främja ett levande kulturarv som bevaras. Bilaga KFN 2018/89, Kulturarvsstipendium - ansökningar Kultur och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet. Yrkanden Per Larsson [SBÄ] yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar att beslut tas på nästa kultur- och fritidssammanträde i november a_tt beslut tas på nästa kultur- och fritidssammanträde i november iusterandes sign [ÅT/Lf Utdragsbeslvrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum um) Dnr 2018/ Ekonomisk redovisning INLEDNING Ekonomisk redovisning per Bilaga KFN 2018/84, Ekonomisk redovisning Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet. Yrkanden Per Larsson (SBA) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar a_tt lägga informationen till handlingarna a_tt lägga informationen till handlingarna Utdrag Kultur- och fritidschef Roger Nilsson Ekonomikontoret Alan Nouri m Justerandes sign Utdragsbestvrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samtnanträdesdatum 12 H?) 101 Månadsrapport INLEDNING Månadsrapport per den Bilaga KFN 2018/84, Månadsrapport Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet. Yrkanden Per Larsson [SBÄ] yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar a_tt godkänna månadsrapporten att godkänna månadsrapporten Justerandes sign fl "L, Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13m) % Sammanlrädesdatum 102 Ärenden avgjorda med stödav delegation Ärenden som beslutats på kultur- och fritidsnämndens vägnar enligt delegationsbeslut i enlighet med bilaga KFN 2018/47 Justerandes sign Uldragsbestyrkande F L.

14 6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14m: KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 103 Rapporter från kurser och konferenser Daniel Watkinson informerar om möte med Västmanlands Idrottsförbund och SlSU ldrottsutbildarna, "En timme med idrotten, där han och Hans Berg [S] deltog. Västmanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna presenterade verksamheten som bedrivas i fö reningsliveti Sala kommun. a_tt lägga informationen till handlingarna. r\ ". _...._. Justerandes sign Utdragsbestwkande ft

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum 15 (17) 104 Information från kultur- och fritidschefen Roger Nilsson har redan informerat om det viktiga via andra punkter. a_tt lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign /"L. Utd ragsbeslyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 i ) SALA Sammanlrädesdatum 105 Information från ordföranden Sammanträdena för resten av året kommer inte att ändras vad gäller dag, utan det blir som planerat. a_tt lägga informationen till handlingarna. w r X Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 så i? SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMN DEN Sammanträdesdatum 106 Övriga frågor Hans Berg [S] berättar om Lilla Istanbuls vänner, som är en förening med 30 medlemmar. Den 25 maj 2019 kommer en internationell endagskonferens att anordnas och öppnas i Sala av organisationen European Outsiders Art Association. Ett 50 tal personer från olika länder i Europa väntas besöka Sala och Lilla Istanbul den dagen. Med anledning av detta vill Lilla lstanbuls vänner bjuda in sig till ett nämndsammanträde. Per Larsson (8 B) svarar att det bör ske i början av nästa år då det troligen kommer att bli förändringar i nämnden efter valet som var i september i år. att lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign f L. C Utdragsbestyrkande

Pw-fllvkii l KFF-l 23:3 LL33 SANMWANTRÄDESPROTOKOLL *DN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum Michael PB ]ohansson [M]

Pw-fllvkii l KFF-l 23:3 LL33 SANMWANTRÄDESPROTOKOLL *DN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum Michael PB ]ohansson [M] (smumz-lszg : -._, SA LA Pw-fllvkii l KFF-l 23:3 LL33 SANMWANTRÄDESPROTOKOLL *DN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2018 11-08 Plats och tid Beslutande Ledamöter Nya Rådmannen, k109.00-10.10 Anders Westin [C) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum Tomas Bergling [M] Per Larsson (SBA) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum Tomas Bergling [M] Per Larsson (SBA) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[17) Plats och tid Beslutande Ledamöter Burspråket, Rådhusgatan 4 C, kl 09.00-11.27 Tomas Bergling [M] Per Larsson (SBA) ordförande Eva Stenberg (S) oppositionsledare - 34-42 Bo

Läs mer

Sammanträdesdatum Nya Rådmannen, Stadshuset, kl Michael P B Johansson (M) Per Larsson [SBA] ordförande

Sammanträdesdatum Nya Rådmannen, Stadshuset, kl Michael P B Johansson (M) Per Larsson [SBA] ordförande " SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1 ll) Plats och tid Beslutande Leda möter Nya Rådmannen, Stadshuset, kl 09.00-10.40 Michael P B Johansson (M) Per Larsson [SBA] ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMN DEN. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens förvaltning, Rådhusgatan 4 C

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMN DEN. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens förvaltning, Rådhusgatan 4 C M & SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMN DEN 1(21] Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvara nde ersättare Nya Rådmannen, Stadshuset, kl 09.00-11.05 Anders Westin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Sa mmanträdesdatum Nya Rådmannen, Stadshuset, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Sa mmanträdesdatum Nya Rådmannen, Stadshuset, kl SALASGDO, v 1332023404417 Protokoll KFN samsara adlad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Sa mmanträdesdatum 1 (20) Plats och tid Beslutande Leda möter Nya Rådmannen, Stadshuset, kl 09.00-11.55

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista....

Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00-19.20 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

' SALA. MålinISelldén ahln an L. a_n. I,". KOMMUN [[LZÄQÄ/ä/ZLCl/k Paragrafer / '." WMP-'".. Carola-Gunnarsson [C]

' SALA. MålinISelldén ahln an L. a_n. I,. KOMMUN [[LZÄQÄ/ä/ZLCl/k Paragrafer / '. WMP-'.. Carola-Gunnarsson [C] ' SALA SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET man Plats och tid Beslutande Ledamöter GustafAdolfsalen, kl.13.30-15.55 Se sidan 2 Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Närvarande representanter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-04-21. Gustaf Adolfssalen, kl13.30-16.00 Sesidan 2. ---c'i~-;t; ~~-~~~~~~-~-;--c cf\

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-04-21. Gustaf Adolfssalen, kl13.30-16.00 Sesidan 2. ---c'i~-;t; ~~-~~~~~~-~-;--c cf\ l. SALA l (lo) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl13.30-16.00 Sesidan 2 Underskrifter sekreterare Ordförande ' ~'.n f-----r~-------------,------------1"-- --------------------------------------------------------------

Läs mer

Sammanträdesdatum Nya Rådmannen, Stadshuset, kl

Sammanträdesdatum Nya Rådmannen, Stadshuset, kl H SALA SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 1126) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid Beslutande Ledamöter Nya Rådmannen, Stadshuset, kl 09.00-11.45 Anders Westin (C) Per Larsson (SBÄ) ordförande Kristina Nyberg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMN DEN. Sammanträdesdatum Michael PB Johansson [M] Rådhusgatan 4 B , kl 07.30

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMN DEN. Sammanträdesdatum Michael PB Johansson [M] Rådhusgatan 4 B , kl 07.30 wav w 5)8 SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1W) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMN DEN Plats och tid Besluta nde Leda möter Sala Golfklubb, klubbhuset, kl 09.00-11.35 Anders Westin (C) vice ordförande Hans Berg (S) oppositionsledare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens förvaltning, måndag 14 januari kl.15.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens förvaltning, måndag 14 januari kl.15.00 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) SALA Plats och tid GustafAdolfsalen, kl.13.30-14.30 Närvarande Se sidan 2 Utses att justera Sture Johansson (C) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

fl, fl 2 , fl/x XML if)? & KOMMUN Per Larsson (SBA) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Burspråket, kl

fl, fl 2 , fl/x XML if)? & KOMMUN Per Larsson (SBA) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Burspråket, kl if)? l minuts, x" 1}, JUL roar H P.0mm Kl lll EON OWA?.0004 & SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Burspråket,

Läs mer

J-kM-r-- Yf/hW--- ~ r-11 / Ordförande Gun Friberg"(s; ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

J-kM-r-- Yf/hW--- ~ r-11 / Ordförande Gun Friberg(s; ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(12) ÅS TORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 7-05-09 Plats och tid Bjömekullasalen, kl.18.00-20.00 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C)

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 o SAM MANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 1 (13) sammanträdesdatum Plats och tid Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 Beslutande Ledamöter Per-Olov Rapp (S) Daniel Ahlin (SBÄ) Lotta

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

~G;y. ~~(!{_~/~ Justerande Eva Nilsson (M) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~G;y. ~~(!{_~/~ Justerande Eva Nilsson (M) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) 0 ASTORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.00-19:50 Mötet ajourneras 19:00-19:20 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1113) LEDNINGSUTSKO'ITET. Samma nträdesdatum : ' ( (, / i". x.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1113) LEDNINGSUTSKO'ITET. Samma nträdesdatum : ' ( (, / i. x. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1113) LEDNINGSUTSKO'ITET Samma nträdesdatum Plats och tid Beslutande Ledamöter GustafAdolfsalen, Se sidan 2 kl.13.30-16.15 Uönstgörona'e ersättare Närvarande ersättare Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Gustav Adolfsalen, kl Sesidan 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Gustav Adolfsalen, kl Sesidan 2 1 (14) Plats och tid Närvarande Gustav Adolfsalen, kl13.30-14.10 Sesidan 2 Underskrifter sekreterare ('-~ ----~~-" :tl_~?..... \ ji Roas. '-.: / D/1 Ordföra n de... :... :.. ~--~-{/_1]_~-----'- L'&.t:?:4,?:....

Läs mer

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Birgitta Wilhelmsson (S) 2 l Ioana Cimpoeru (S) och 25-26

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Birgitta Wilhelmsson (S) 2 l Ioana Cimpoeru (S) och 25-26 1(8) ÅSTORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 7-06-13 Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset l 7.00-19: 15 Ajournering 18.30-18.45 Beslutande Gun Friberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-10 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Östhammar 8:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Anna Frisk (S) Angelica Örneholm (S) Ann Söderberg Jansson (C) Anne-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-04. Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall

Sammanträdesdatum 2015-06-04. Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04 18 (27) ~-:F:s /,,\ LLI\:8 52 2015 120 Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall Dnr 2015/270-7 INLEDNING Förslag till ändrade badavgifter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-11

Sammanträdesdatum 2011-05-11 Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Blå salen, Sala stadsbibliotek. 14.00-17.20 Eric Fylkeson (S)

Läs mer

/~~ ~Q/ Ordförande ~. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

/~~ ~Q/ Ordförande ~. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(9) ÅSTORP KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.00-18:20 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Maria Gottschalk (SD) Tore

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 08:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden. Carina Öberg (S) Sune Cederpil (M) Werner Unger. Ingrid Hansson. s^. ^<L^ T^.

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden. Carina Öberg (S) Sune Cederpil (M) Werner Unger. Ingrid Hansson. s^. ^<L^ T^. *» SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(12) 2011-12-06 m l r/ STAFFAN STOR PS Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdeslokal Uppåkra/ kl 19.00-20.00 Beslutande Eric Tabich (M)/ ordf Werner Unger (S) Margareta

Läs mer

TARNA BYGDEGARDSFORENING

TARNA BYGDEGARDSFORENING :2"w " i :* fi....;g's:»i?. -'.: ' *. W..= n o.. TARNA BYGDEGARDSFORENING. _ ALA KOMMW' Kultur & Fritid. Kommunstyrelsens förvaltning Sala Kommun ink. 2013 ung. 1 2 Box 304., 73325 SALA Tål s/is ro i ANSÖKAN

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning 1 (14) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-16.05 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Närvarande representanter Övriga deltagare Utses att justera Justeringens

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2017-11-28, 17.00 17.30 Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande Roland Swedestam, S Susanne Rosén, S Roger Isberg,

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V)

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 9.00 12.15 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Gustaf Adolfssalen, kl Se sidan 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Gustaf Adolfssalen, kl Se sidan 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-15.15 Se sidan 2 Underskrifter Sekreterare ~ ~ ~r, /uj0 ----------- ------------------------------------------- Cri(i

Läs mer

Täljstenen, ställverket. kl. 19-22.15 Eric Fylkeson (S) Gunnar Forsgren (SBÄ) Johnny Eriksson (MP) Tage Johansson (C) Michael PB Johansson (M)

Täljstenen, ställverket. kl. 19-22.15 Eric Fylkeson (S) Gunnar Forsgren (SBÄ) Johnny Eriksson (MP) Tage Johansson (C) Michael PB Johansson (M) --------------- ------------- ---- SAM MANTRÄDESP ROTOKOJ..L. 1(22) 2919 99 9&-~1 03 0\ Plats och tid Beslutande Ledamöter Täljstenen, ställverket. kl. 19-22.15 Eric Fylkeson (S) Gunnar Forsgren (SBÄ)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

Plats och tid GustafAdolfsalen, onsdagen den 19 juni 2019 kl Ordförande. Justerande

Plats och tid GustafAdolfsalen, onsdagen den 19 juni 2019 kl Ordförande. Justerande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) LEDNINGSUTSKOTTET Plats och tid GustafAdolfsalen, onsdagen den 19 juni 2019 kl.13.30-15.50 Närvarande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens Underskrifter plats och tid Sekreterare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (8) Kommunhuset sammanträdesrummet Broka Gyl, Älmhult onsdagen den 5 december 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (8) Kommunhuset sammanträdesrummet Broka Gyl, Älmhult onsdagen den 5 december 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-05 1(8) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrummet Broka Gyl, Älmhult onsdagen den 5 december 2012 kl 13.00-17.00 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande 2013-08-22 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.45 med ajournering till den 29 augusti kl.17.30-18.30, Örkelljunga kulturhus. Björn Zorec (FP) - ordförande, 55-61

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatu m PI, tso,h " Sigghusberg, kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg (M) Sture Anderson (Fp) Annelie Nilsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Eva Nilsson (M) Tore Håkansson (S)

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Eva Nilsson (M) Tore Håkansson (S) 1(10) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.05-18:50 Ajournering 18:20-18:40 Beslutande Gun Friberg (S) Britt Inger Lanner (KD) Ann-Louise Ekberg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (8)

Kultur- och fritidsnämnden (8) Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-17 1(8) och tid Beslutande Sammanträdesrummet Femlingen, Kommunhuset Älmhult. Onsdagen den 17 december 2014 kl 14.30-16.45 Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Thomas Calissendorff.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Thomas Calissendorff.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-16.15 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Magnus Jonsson, kulturchef Sara Wingren, ekonom Gert Rydqvist, ekonom, 29 Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare

Magnus Jonsson, kulturchef Sara Wingren, ekonom Gert Rydqvist, ekonom, 29 Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2018-11-05 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 5 november 2018, kl 13.00-14.20 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-02-17. Gustaf Adolfssal en, kl13.30-15:30 Sesidan 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-02-17. Gustaf Adolfssal en, kl13.30-15:30 Sesidan 2 iii' sala ~KOMMUN 1 (12) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssal en, kl13.30-15:30 Sesidan 2 Underskrifter sekreterare Paragrafer 25-33 Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringen

Läs mer

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per 1 Behandlade ärenden Behandlade ärenden 75 Ersättning till ersättare. 76 Budgetuppföljning 2009-11-30 77 Sammanträdesdagar 2010. Bilaga 1 78 Utbildningar 2010. Bilaga 2. 79 Skötselbidrag 2010 80 Ansökan

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(7) ÅSTORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 17.00-18: 10 Ajournering Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Britt Inger Lanner (KD) Ann-Louise

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2003-10-27 1 (19) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00

Kultur- och Fritidsnämnden 2003-10-27 1 (19) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Kultur- och Fritidsnämnden 2003-10-27 1 (19) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg (s) Aimo Konttinen (v) Peter Bökman (m) Klas-Gunnar Appel (s) Birgitta Ringshagen (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-19 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 15.00 15.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf Owe Nilsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sävsjö stadsbibliotek, onsdagen den 8 november klockan 14.00 16.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S) ordförande, Fredrik Håkansson (KD) förste vice ordförande, Maini Karlsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Kommunstyrelsens utskott för utbildning, kultur och Plats och tid Dalaskolan Södra kl. 09:00-11:50 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg Michalski (S), ordförande 61-71 (ej 60) Mathias Gerdin (Alt),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Kisa Bibliotek 25 maj 2010 kl.13.00 Lena Käcker Johansson (kd), ordförande Bengt Nordin (m) Pia Tingvall (c) Conny Forsberg (s) Karin

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-14.50 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande Övriga deltagande Lennart Persson,

Läs mer

Sammanträdesrum Fjelie, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum Fjelie, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (11) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2016-08-15 Plats Sammanträdesrum Fjelie, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 15 augusti 2016, kl. 15.00 16.50 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-05-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.15 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Rådhuset, sa mmanträdesrum Kabbarp kl.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Rådhuset, sa mmanträdesrum Kabbarp kl. Stoffans torpc. Sammanträdesprotokoll 2017-05-04 Plats och tid Rådhuset, sa mmanträdesrum Kabbarp kl. 15:00-15:35 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Nino Vidovic (M) (ordförande)

Läs mer

(Jj/p.p~ /b I Jb /um/f =c

(Jj/p.p~ /b I Jb /um/f =c 1(9) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 17.00-18.50 Ajournering 18.10-18.30 Beslutande Gun Friberg (S) Britt [nger Lanner (KD) Ann-Louise Ekberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-23 1 () Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 15.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-02 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 8:30-13:00 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg Jansson (C) Mats Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Plats och tid Amsterdam, Förvaltningshuset, kl. 13:00-15:00 Paragraf 8-12 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: 2016-09-14... Sekreterare Lena Arnberg... Ordförande Pia

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Förvaltningskontoret ,lc;-n I _. Paragrafer Sekreterare \.l'\~~'-a..l""""''''-'~ illa Wall ANSLAG/BEVIS

Förvaltningskontoret ,lc;-n I _. Paragrafer Sekreterare \.l'\~~'-a..l''''-'~ illa Wall ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret 16.00-18.20 Beslutande Anette Lantz (M) ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande Anders Westeriund (S), ledamot Rose-Marie Jönsson (C),

Läs mer

Sammanträdesdatum klockanl Nino Vidovic (M)/ ordf Max Jörgensen (M) Pierre Sjöström (S) Inga-Britt Henriksson Jens Jording

Sammanträdesdatum klockanl Nino Vidovic (M)/ ordf Max Jörgensen (M) Pierre Sjöström (S) Inga-Britt Henriksson Jens Jording .» SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(10) Saanträdesdatu 2012-01-26 Barn- och utbildningsnändens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset torsdagen den 26 januari 2012, klockanl4.30-15.55. Beslutande Nino Vidovic (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-12-01, kl 0900-1210 ande Laila Mäki, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Uppsala KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT

Uppsala KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT KOMMUN ALDRENAMNDENS 1(5) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Vattenhästen, 15:00-17:10 Ledamöter: Ebba Busch (KD), ordförande Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande Erica Närlinge (FP) Cecilia Bernsten

Läs mer

Bibliotekets sammanträdesrum, 2013-03-25, kl13.00-15.45. Susanne Kurtsson, tf kultur- och fritidschef Marianne Andersson, sekreterare

Bibliotekets sammanträdesrum, 2013-03-25, kl13.00-15.45. Susanne Kurtsson, tf kultur- och fritidschef Marianne Andersson, sekreterare 14 Plats och tid Beslutande Bibliotekets sammanträdesrum, 2013-03-25, kl13.00-15.45 Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Lennart Johansson. Kommunkontoret kl Paragrafer Ronny Nilsson. Justerare Lennart Johansson. Sekreterare Cecilia Håkansson

Lennart Johansson. Kommunkontoret kl Paragrafer Ronny Nilsson. Justerare Lennart Johansson. Sekreterare Cecilia Håkansson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl. 16.30-17.10 1 (9) Beslutande Ronny Nilsson (S), ordförande Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Thim

Läs mer

Karim Najar (M) Olle Nykvist, Nämndsekreterare, Mathias Forsberg, Tillförordnad Kultur- och fritidschef Lars Björketun, Projektledare

Karim Najar (M) Olle Nykvist, Nämndsekreterare, Mathias Forsberg, Tillförordnad Kultur- och fritidschef Lars Björketun, Projektledare PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Dävensö,, 15:00 15:30 Ajournering Beslutande Övriga deltagare Ledamöter Andrée Wright, ordförande (MP) Naser Vukovic, 1:a vice ordförande (S) Paul Gustavsson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesrum Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma. Anna-Greta Wandegren-Heinegård (S) Christina Unell (M)

Sammanträdesrum Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma. Anna-Greta Wandegren-Heinegård (S) Christina Unell (M) Sammanträdesdatum s. 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2016-05-23 Plats Sammanträdesrum Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma Tid Måndagen den 23 maj, kl. 19.00 20.20 Beslutande Carin Hansson (M) Emma Köster

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Fjelie Tid 2018-03-19, kl. 15:00-17:04 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Carin Hansson (M) Emma Köster (M) Janina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 1(15) Tid och plats 2018-12-06 - Kommunhuset klockan 08.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Kristina Söderlund (SPI) - ordförande Arne Silfvergren (S) - ledamot Gunilla Edman (S) - ledamot Kenneth Jacobsson

Läs mer

Personalutskottet 2013-03-04

Personalutskottet 2013-03-04 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-04, kl 0900-1100 ande Jan Larsson, S Laila Mäki, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Lena Jatko, kommunchef Gösta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-09-14 1 (13) Plats och tid Sr Ormön, Kommunhuset, Östhammar, kl. 13:00-16:45 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Lisa Landberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Övriga deltagare Anita Sjöberg, utvecklingsstrateg Lars Nilsson, bitr. rektor Ingrid Sturen, rektor. Sekreterare Mathias Johansson, paragrafer 38-43

Övriga deltagare Anita Sjöberg, utvecklingsstrateg Lars Nilsson, bitr. rektor Ingrid Sturen, rektor. Sekreterare Mathias Johansson, paragrafer 38-43 1(8) AS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullaskolan, l 7.3-19. Beslutande Reino Persson (S), ordförande Marcus Möller (SD) Linda Camper (S) Kerstm Andersson (S) Nils Persson

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer