SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG (12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15."

Transkript

1 LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl Beslutande Enligt närvarolista Övriga närvarande Enligt närvarolista Justerare Inger Johansson (S) Tid och plats för justering Fritidsförvaltningen , kl Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Carina Anehagen Inger B Larsson Inger Johansson BEVIS/ANSLAG Fritidsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Fritidsförvaltningen Underskrift Carina Anehagen

2 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Paragrafer Ärenden Sid 39 Information Styrkort Meddelanden 5 41 Anmälan av delegationsbeslut Kurser/konferenser 8 43 Fritidsnämndens Delårsrapport 1, Luleå Kajakklubbs ansökan om bidrag till kanotskola Antagande av driftentreprenör till Måttsunds skidanläggning

3 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(12) NÄRVAROLISTA Beslutande Tjänstgörande ledamöter Inger B Larsson (S) ordf Ina Sandberg (S) Jörgen Sundbom (S) Peter Lindbäck (S) Inger Johansson (S) Åsa Koski (V) Roger Malmberg (MP) Mikael Boman (C) Tjänstgörande ersättare Kristina Lindqvist (S) Inger Holmqvist Sundgren (S) Madelene Hansson (S) Rikard Aspholm (S) Katerina Ekström (KD) Övriga närvarande Ersättare Sivert Mässing (MP) Övriga Helén Wiklund Wårell Carina Anehagen Förvaltningschef Sekreterare

4 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 39 Information Styrkort Dnr 2014/12-80 Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Under fritidsnämndens planeringsdagar maj arbetade fritidsnämnden tillsammans med fritidsförvaltningens ledningsgrupp med underlag till mål för fritidsnämnden Utifrån underlaget och efter analys av Vision 2050, prioriterade strategiområden från programmen mm, arbetar fritidsförvaltningen med förslag på styrkort för kommande planeringsperiod. Fritidsförvaltningen informerade fritidsnämnden om arbetet inför beslut den 17 september. Beslutsunderlag Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Utkast styrkort 2015

5 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 40 Meddelanden Fritidsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna. Beskrivning av ärendet Följande meddelanden redovisas. Avsändare Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, , 109 Kommunstyrelsen , 97 Ämne Dnr 2014/ Tilldelning av kontrakt utförandeentreprenör för fastighetsskötsel i Luleå kommun, område Öster. Dnr 2014/ Överenskommelse mellan Polisen och Luleå kommun. Kommunstyrelsen , 98 Kommunstyrelsen , 99 Dnr 2014/ Ansökan om samarbete Silva League i Luleå. Dnr 2014/42-83 Begäran till Regionala kollektivtrafikmyndigheten om upphandling av skärgårdstrafik och beslut om trafikplikt. Luleå Lions Club Tack till fritidsnämnden för stöd och gott samarbete under 2013.

6 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 41 Redovisning av delegationsbeslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut. Beskrivning av ärendet Beslut fattade på delegation ska anmälas till fritidsnämnden på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning. Delegat Beslutsdatum Fritidsnämndens ordförande Inger B Larsson Helén Wiklund Wårell deltar i Fritids- och kulturchefsföreningens årskonferens augusti 2014 i Jönköping Lars Johansson och Åsa Koski deltar i Fritidsoch kulturchefsföreningens årskonferens augusti 2014 i Jönköping Fritidschef Helén Wiklund Wårell Lena Harila deltar i Visita-utbildning för turistbyråpersonal 14 maj 2014 i Luleå Enhetschef Jörgen Holmström Sam Engman deltar i Webbdagar 6 maj 2014 i Luleå Områdeschef Hans Pettersson Camilla Brun, Michaela Fahlesson och Ingela Hammarlund deltar i Siminstruktörsutbildning 0-2 år (Babysim) september 2014 i Uppsala

7 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 41 (forts) Delegat Beslutsdatum Ungdomssamordnare Anette Berglund Dnr 2014/17-81 Projektstöd med 7000 kronor från PeKA till anordnande av reballturnering i Gammelstad 24 maj Projektstöd upp till kronor från PeKA för anordnande av bal för årskurs 9, på Kulturens Hus, Lilla salen 7 juni

8 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 42 Kurs/konferens Fritidsnämnden beslutar utse Inger B Larsson (S) delta i Sveriges Fritids- och kulturchefsförenings årskonferens den augusti 2014 i Jönköping. Kurs/konferens Tidpunkt Arrangör/Plats Fritids- och kulturchefs augusti Jönköping Föreningens årskonferens 2014 Beslutsunderlag Konferensinbjudan

9 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 43 Fritidsnämndens Delårsrapport Dnr Fritidsnämnden beslutar godkänna bilagda delårsrapport 1 per Sammanfattning av ärendet Fritidsnämndens verksamhet 2014, januari t o m april, visar ett positivt resultat med kr. Förvaltningen har nått/kommer att nå de flesta av sina uppsatta mål för året men det finns alltid saker att förbättra. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden godkänna bilagda delårsrapport 1 per Sammanträdet Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Delårsrapport (bilaga)

10 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 44 Luleå Kajakklubbs ansökan om bidrag till kanotskola 2014 Dnr: Fritidsnämnden beslutar att 1. Bevilja Luleå Kajakklubb bidrag med 300 kronor per deltagare, dock högst kronor till kanotskola Efter genomförd kanotskola ska redovisning med deltagarstatistik innehållande ålder och kön inlämnas till fritidsförvaltningen senast den 26 september Medel anvisas ur verksamhetskonto Sammanfattning av ärendet Luleå Kajakklubb planerar att genomföra kanotskola för ungdomar i åldern 8-14 år. Föreningen ansöker liksom år 2013 om kronor. Kanotskolan har arrangerats under ett flertal år och är numera så populär att föreningen tvingats sätta ett tak på 100 ungdomar för att verksamheten ska kunna bedrivas som kanotskola. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta 1. Bevilja Luleå Kajakklubb bidrag med 300 kronor per deltagare, dock högst kronor till kanotskola Efter genomförd kanotskola ska redovisning med deltagarstatistik innehållande ålder och kön inlämnas till fritidsförvaltningen senast den 26 september Medel anvisas ur verksamhetskonto Sammanträdet Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Luleå Kajakklubbs ansökan (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

11 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 45 Antagande av driftentreprenör till Måttsunds skidanläggning Dnr Fritidsnämnden beslutar att tilldela driften av Måttsunds skidanläggning till Måttsunds Vintersportanläggning AB. 2. Uppdra till fritidsförvaltningen att teckna avtal med antagen entreprenör. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Sammanfattning av ärendet Till fritidsförvaltningens anläggning Måttsunds skidanläggning, söks en entreprenör för driften. Anbudsförfrågan gjordes via TendSign. Sista anbudsdag var Antal som hämtat ut förfrågningsunderlaget: 17 st. Antal inkomna anbud 2 st. Se nedan. Anbudsgivare Måttsunds Vintersportanläggning AB Julove Holding AB Gary Stewart & Mikael Lundkvist Lars Rönnbäck Utvärdering Måttsunds Vintersportanläggning AB har lämnat ett anbud, där anläggningens framtid och utveckling, avseende skidåkning, ges bra framtidsutsikter. Erfarenhet från snötillverkning och skötsel av skidbackar värderas högt. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta 1. Tilldela driften av Måttsunds skidanläggning till Måttsunds Vintersportanläggning AB. 2. Uppdra till fritidsförvaltningen att teckna avtal med antagen entreprenör.

12 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 45 (forts) Sammanträdet Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Anbudsutvärdering Måttsunds skidanläggning Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

2015-01-20. Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2

2015-01-20. Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2 LEDNINGSUTSKOITET l (17) Plats och tid Närvarande Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-13 Ordförande Carola Gunnarsson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14 Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.00-18.35 (paus 15.55-16.25, 17.40-17.50) Beslutande s Kurt Andreasson, tjänstgör för Thord Harrysson (s) s Eva

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer