~~«Ordförande Gun Friberg (S) Ö. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~«Ordförande Gun Friberg (S) Ö. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 1(12) 0 ASTORP KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset :20 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Marika Lindberg (SD) Stig Rune Thell (S) Ioana Cimpoem (S) Ersättare och Eva Zäther Löfgren, kultur- och övriga deltagare fritidschef Per-Ola Hiller, chef fritidsenheten Britt Inger Lanner (KD) Glenn Edman (SD) Eva Nilsson (M) Bengt Tollstadius (C) Annika Hoppe, förvaltningschef Utses att justera Glenn Edman (SD) Plats och datum BU~~ l2-l :~~: Sekreterare Mathias Johansson, paragrafer ~~«Ordförande Gun Friberg (S) Ö Justerande Glenn Edman (SD) F~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bildningskontoret ~~ Underskrift Mathias Johansson

2 Kultur- och fritidsnämnden 2(12) ÅSTORP Innehållsförteckning Paragraf Ärende Sida Kfn 40 Fastställande av föredragningslista 3 Kfn 41 Förvaltningens information 4 Kfn 42 Intern kontroll, kultur- och fritidsnämnden - 6 uppföljning och resultat 2016 Kfn 43 Kultur- och fritidsnämndens plan för 2017 års 7 intern kontroll Kfn 44 Sammanträdesplan Kfn 45 Redovisning av delgivningar 9 Kfn 46 Redovisning av delegationsbeslut 10 Kfn 47 Rapport från konstgruppen 11 Kfn 48 Åstorps scoutkår - framställan om extra bidrag 12 Utd ragsbestyrka nde

3 Kultur- och fritidsnämnden 3(12) 0 ASTORP Sammanträdes protokoll Kfn 40 Fastställande av föredragningslista Ordförande yrkar att ärendet "Brev från Åstorps scoutkår avseende framställan om extra bidrag" läggs till och att utsänd föredragningslista i övrigt fastställs. Fastställer föredragningslistan tillsammans med föreslaget extra ärende från ordförande. Utdragsbestyrkande

4 Kultur- och fritidsnämnden 4(12) ÅSTORP Kfn 41 Förvaltningens information Per-Ola Hiller informerar om följande: Al Ny armatur håller på att installeras på sporthallen. Bl Toaletterna på Tingvalla och dess eventuella öppethållande året runt. Ett PM delas ut till närvarande och möte kommer att hållas med IS Skanne och efter det mötet återkommer ärendet till nämnden. Cl BF AB kommer att bjudas in till ett nämndsmöte nästa år för en genomgång kring statusen i projektet kring ny arrangemangshall. Eva Zäther Löfgren informerar om följande: Dl Arbetet kring föreningsbidraget fortgår, uppsägningar kommer snart att sändas ut. El Statusen kring arbetet med att restaurera den offentliga konsten i kommunen. FI Arbetet med att uppföra ett sopsorteringshus vid Kulturhuset Björnen fortskrider och K vidingebyggen kommer att söka bygglov och ansvara för uppförandet. GI Projektet kring "Kulturella fyrtorn" redovisades i november för kulturchefs gruppen och kommer att redovisas på nämndsmötet i januari. HI Då ny regional biblioteksplan är framtagen behöver Åstorps kommuns egna biblioteksplan revideras för att harmoniera med den regionala. I/ Den nya kulturskolechefen kommer att bjudas in till ett kommande sammanträde och presentera sig. JI Ordförande informerar om att presidiet har varit och besökt campingen i Kvidinge och tittat på faciliteterna som är i rätt dåligt skick. Ärendet kommer att återkomma. Annika Hoppe informerar om: Kl Ny ekonom, Josefine Ahlin, och ny nämndsekreterare, Johan Peterson, är rekryterade till förvaltningen. Yrkanden Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till ny biblioteksplan. Utd ragsbestyrka nde Ge

5 Kultur- och fritidsnämnden 5(12) ÅSTORP Kfn 41 (forts.) Beslutsgång Ordförande prövar lagt yrkande och finner att det bifalles. Informationen noteras till protokollet. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till ny biblioteksplan. Utd ragsbestyrka nde GE

6 Kultur- och fritidsnämnden 6(12) ÅSTORP Kfn 42 Intern kontroll, kultur- och fritidsnämnden - uppföljning och resultat 2016 Dnr KFN 2016/35 Reglementet för intern kontroll är bestämt av Kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden bestämmer varje år vilka granskningsområden man skall använda i arbetet med intern kontroll. Granskningsområdena för år 2016 framgår av upprättad rapport, och kontrollerna har genomförts av förvaltningens ekonom och utvecklingsstrateg. Kultur- och fritidsnämnden beslutade om plan för den interna kontrollen inom nämndens verksamheter under Man har nu att besluta om bifogad redovisning kan godkännas och sändas vidare till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, Uppföljning av intern kontroll 2016 för kultur- och fritidsnämnden. Yrkanden Ordförande att redovisningen godkänns och översänds till Kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordförande prövar lagt yrkande och finner att det bifalles. Redovisningen godkänns och översänds till Kommunstyrelsen. Utdrags bestyrkande Gb

7 Kultur- och fritidsnämnden 7(12) ÅSTORP Kfn 43 Kultur- och fritidsnämndens plan för 2017 års intern kontroll Dnr KFN 2016/3 6 Kommunfullmäktige har antagit regler och riktlinjer för den interna kontrollen inom nämnderna. Intern kontroll är ett viktigt ledningsverktyg som bidrar till att säkra att beslut vilar på korrekta underlag och som skyddar mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. Vid bedömning av rutiner som ska ingå i planen för intern kontroll används en matris som tar hänsyn till kostnader om fel uppstår. Graderingar görs utifrån om det är sannolikt att felet kan uppstå samt hur grava konsekvenser det skulle medföra. Granskningsområdena tas från en bruttorisklista. Förvaltningen har utifrån dessa förutsättningar upprättat ett förslag till granskningsplan för intern kontroll inom kulturoch fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om det upprättade förslaget till granskningsområden för 2017 års interna kontroll skall godkännas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, Förslag: Plan för intern kontroll 2017 för kultur- och fritidsnämnden. Yrkanden Ordförande yrkar bifall att förslaget till plan för intern kontroll 2017 godkänns. Beslutsgång Ordförande prövar lagt yrkande och finner att det bifalles. Förslaget till plan för intern kontroll 2017 godkänns. GG Utd ragsbestyrkande

8 Kultur- och fritidsnämnden 8(12) 0 ASTORP Sammanträdes protokoll Kfn 44 Sammanträdesplan 2017 Dnr KFN 2016/29 Förslag till sammanträdesplan för nämnd och utskott har upprättats. Efter beslut från arbetsutskottet har förslaget justerats så till vida att nämnden byter dag för sammanträden från onsdagar till tisdagar. Beslutsunderlag Förslag till sammanträdesplan 2017 Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Yrkanden Ordförande yrkar att förslag till sammanträdes plan 2017 godkänns. Beslutsgång Ordförande prövar lagt yrkande och finner att det bifalles. Förslag till sammanträdesplan 2017 godkänns. GG Utdrag sbestyrka nde

9 Kultur- och fritidsnämnden 9(12) 0 ASTORP Sammanträdes protokoll Kfn 45 Redovisning av delgivningar Datum Händelse Motion inkommen: "Idrottens dag" Kommunfullmäktiges beslut avseende budget 2017 Godkänner redovisningen av delgivningar. Utd ragsbestyrka nde

10 Kultur- och fritidsnämnden 10(12) ÅSTORP Kfn 46 Redovisning av delegationsbeslut Datum Ärende Beslut att bevilja Friluftsfrämjandet ett bidrag på 1500 kr för arrangemanget Lunken Beslut av bevilja Åstorps Riksteaterförening en förlustgaranti på max kr för arrangemanget Lucretzia Borgia 20 november efter ekonomisk redovisning Beslutsfattare Eva Zäther Löfgren Eva Zäther Löfgren Dnr 2016/ / Beslut att bevilja Rockfront ett bidrag på max 5000 kr för arrangemanget Musikfesten 2016 efter ekonomisk redovisning Beslut att avslå föreningen IASE ansökan om föreningsbidrag enligt gällande bi dragsnorm er Beslut att avslå Islamiska föreningen i Åstorps ansökan om startbidrag enligt gällande bidragsnormer. Eva Zäther Löfgren Eva Zäther Löfgren Eva Zäther Löfgren. 2016/33 Godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 6~ GG Utdragsbestyrkande

11 Kultur- och fritidsnämnden 11(12) 0 ASTORP Kfn 47 Rapport från konstgruppen Eva Nilsson (M) och Ioana Cimpoeru (S) ger en rapport från konstgruppens arbete med bland annat lyckade arrangemang den senaste tiden i kommunen. Noterar informationen till protokollet. GE Utd ragsbestyrka nde

12 Kultur- och fritidsnämnden 12(12) 0 ASTORP Samrnanträdesdatum Kfn 48 Åstorps scoutkår - framställan om extra bidrag Dnr KFN 2016/3 7 Åstorps scoutkår har i skrivelse inkommit till kultur- och fritidsnämnden med framställan om extra bidrag utifrån föreningens behov av att byta ut takbeläggningen på scoutgården vid sidan om Björnekulla kyrka. Scoutkåren har under årens lopp låtit underhålla fastigheten så att en bra standard har kunnat upprätthållas, bland annat genom att byta en del fönster. Takbeläggningen, som länge hjälpligt underhållits, planeras nu helt ersättas för att mer varaktigt hålla för väder och vind. Renoveringskostnadema uppgår till ca kr av vilka föreningen ansöker om ett bidrag på kronor. Under sammanträdet framkommer det att föreningen hyr stugan för en symbolisk summa men att övriga detalj er gällande ägarförhållandet av fastigheten samt föreningens hyreskontrakt är oklara. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av Eva Zäther Löfgren, Framställan från Åstorps scoutkår daterad Yrkanden Ordförande yrkar att nämnden beslutar avslå framställan om extra bidrag då ägarförhållandet av fastigheten är oklart. Föreningen är välkommen med en ny framställan tillsammans med redovisning av ägarförhållande och eventuellt hyreskontrakt. Besluts gång Ordförande prövar lagt yrkande och finner att detta bifalles. Nämnden avslår framställan om extra bidrag då ägarförhållandet av fastigheten är oklart. Föreningen är välkommen med en ny framställan tillsammans med redovisning av ägarförhållande och eventuellt hyreskontrakt. Expedieras till: Akt Åstorps scoutkår &;~ GG Utd ragsbestyrka nde

~)'-- r. ~~~ <Il, ~ KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~)'-- r. ~~~ <Il, ~ KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(9) ÅSTORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 17.00-19:20 Ajournering 18:40-19:10 Beslutande Gun Friberg (S) Britt Inger Lanner (KD) Ann-Louise

Läs mer

/~~ ~Q/ Ordförande ~. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

/~~ ~Q/ Ordförande ~. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(9) ÅSTORP KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.00-18:20 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Maria Gottschalk (SD) Tore

Läs mer

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Eva Nilsson (M) Tore Håkansson (S)

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Eva Nilsson (M) Tore Håkansson (S) 1(10) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.05-18:50 Ajournering 18:20-18:40 Beslutande Gun Friberg (S) Britt Inger Lanner (KD) Ann-Louise Ekberg

Läs mer

~G;y. ~~(!{_~/~ Justerande Eva Nilsson (M) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~G;y. ~~(!{_~/~ Justerande Eva Nilsson (M) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) 0 ASTORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.00-19:50 Mötet ajourneras 19:00-19:20 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg

Läs mer

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Birgitta Wilhelmsson (S) 2 l Ioana Cimpoeru (S) och 25-26

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Birgitta Wilhelmsson (S) 2 l Ioana Cimpoeru (S) och 25-26 1(8) ÅSTORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 7-06-13 Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset l 7.00-19: 15 Ajournering 18.30-18.45 Beslutande Gun Friberg (S),

Läs mer

(2-o. Sekreterare~~ra~ \8-26. ~~~~ - Justerande Eva Nilsson (M) . ~ -

(2-o. Sekreterare~~ra~ \8-26. ~~~~ - Justerande Eva Nilsson (M) . ~ - 1(11) 0 AS TORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.00-19.30 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Tore Håkansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(1) ÅSTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18. - 21.1 Ajournering 2.25-2.55 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Paul Ericsson

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid, Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid, Bjömekullasalen, Kommunhuset 17. 1(10) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 7-11-07 Plats och tid, Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-19: 15 Beslutande : Guu Friberg (S), ordfilrande Ann-Louise Ekberg

Läs mer

J-kM-r-- Yf/hW--- ~ r-11 / Ordförande Gun Friberg"(s; ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

J-kM-r-- Yf/hW--- ~ r-11 / Ordförande Gun Friberg(s; ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(12) ÅS TORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 7-05-09 Plats och tid Bjömekullasalen, kl.18.00-20.00 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(5) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.00-18:40 Beslutande Ann-Louise Ekberg (C), ordförande Tore Håkansson (S) Birgitta Wilhelmsson (S) Britt

Läs mer

Ordförande~<]-;) ~ /7

Ordförande~<]-;) ~ /7 1(10) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 17.30-20:30 Ajournering 19:45-20:15 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Glenn Edman (SD) Ann-Louise

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(10) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL EJåkotJ:ltid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-18.15 ;,' i' ',.. ~estutånde Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Marika Liudberg (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(7) ÅSTORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 17.00-18: 10 Ajournering Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Britt Inger Lanner (KD) Ann-Louise

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-05-08 Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-19.30 Ajournering 18.20-18.45 Beslutande Gun Friberg (SJ, ordförande

Läs mer

(Jj/p.p~ /b I Jb /um/f =c

(Jj/p.p~ /b I Jb /um/f =c 1(9) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 17.00-18.50 Ajournering 18.10-18.30 Beslutande Gun Friberg (S) Britt [nger Lanner (KD) Ann-Louise Ekberg

Läs mer

1 J6~na Gi,mpoeru (S)

1 J6~na Gi,mpoeru (S) 1(12) ÅSTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Ljungbyhed Park & Hotell, Ljungbyhed 17.00-19:00 Beslutande Reino Persson (S) Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg (S) Tore Håkansson (S)

Läs mer

3~~7'~-- Underskrift Johan Peterson

3~~7'~-- Underskrift Johan Peterson 1(9) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Pia.Is och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 18.00-19:15 ' Beslutande! Stig Rådström (C), ordförande ; Linda Marie Carnper (S) Eva Nilsson (M) Stig

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Tomarps kungsgård, Kvidinge 17.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Tomarps kungsgård, Kvidinge 17. 1(10) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Tomarps kungsgård, Kvidinge 17.30-18:45 Beslutande Gun Friberg (SJ, ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Marika Lindberg (SO) Tore Håkansson

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(15) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-19:45 Ajournering 19:15-19:30 Beslutande Stig Rådström (C), ordförande Bodil Axelsson (L) ' Linda

Läs mer

-:J?htq py:-- Sekreteråte Johan Peterson, paragrafer 36-31

-:J?htq py:-- Sekreteråte Johan Peterson, paragrafer 36-31 1(9) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid! Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-18.30 Beslutande i Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Maria Gottschalk (SO) Tore Håkansson

Läs mer

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ann-Louise Ekberg (C) Glenn Edman (SD) Birgitta Wilhelmsson (S)

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ann-Louise Ekberg (C) Glenn Edman (SD) Birgitta Wilhelmsson (S) 1(11) AS TORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.-19.1 Ajournering 18:3-18:5 Beslutande Gun Friberg (S) Britt Inger Lanner (KD) Ann-Louise Ekberg

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Johan 1(17) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-03-13 Plats och tid, Björnekullasalen, Kommunhuset 17.30-19.00 Ajournering 18.25-18.40 Beslutande, Guu Friberg (S), ordllirande

Läs mer

Ordförande.~~ {lw4-1((,/?t~ Sekreterare Annika Hoppe, ~agrafe~ ( 7-10 ~. I. -

Ordförande.~~ {lw4-1((,/?t~ Sekreterare Annika Hoppe, ~agrafe~ ( 7-10 ~. I. - 1(7) 0 AS TORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 17.00-18:15 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) 7, 9-10 Maria Gottschalk

Läs mer

~? -- Mathias Johansson

~? -- Mathias Johansson 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen 1830-2030 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg (S) Josef T oth (M) Tore Håkansson

Läs mer

= tl~ Ji Jfll. ~C?~ Ordförande Reino Persson (S) ~<ll 1. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

= tl~ Ji Jfll. ~C?~ Ordförande Reino Persson (S) ~<ll 1. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen, 18.35-2:3 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Ivan Cirkanovic (S) Linda Camper (S)

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-01-30 Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-19.45 I Ajournering 18.40-19.00 - ' '.1 Beslutande' Gun Friberg (SJ,

Läs mer

_JA?~ BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

_JA?~ BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(15) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 18.30-20.30 Beslutande Reino Persson (S) Josef T oth (M) Gun Friberg (S) Tore Håkansson (S) Ann-Charlotte Kallerup

Läs mer

:1-kli'/ ~ Sekreterare' Johan Peterson, paragrafer

:1-kli'/ ~ Sekreterare' Johan Peterson, paragrafer 1(14) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-20:45 Ajournering 20: 10-20:30 Beslutande Reino Persson (S), ordforande Gun Friberg (S) ; Marcus Möller (SD)

Läs mer

~?~ Ordförande Reino Persson (S) S'&C\-J.---- Sofia H ultber9~ J{Jl Justerande Marcus Möller (SO)

~?~ Ordförande Reino Persson (S) S'&C\-J.---- Sofia H ultber9~ J{Jl Justerande Marcus Möller (SO) 1(12) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21: 15 Ajournering 20:40-20:55 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Paul

Läs mer

Bildningsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen 1830-.2000 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg (S) Josef Toth (M) Rolf Ottosson

Läs mer

~\?- u~ J/;}[ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

~\?- u~ J/;}[ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(10) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Kulturhuset Björnen, 17.30-20:45 Ajournering: 19:40-20: 15 Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SO) Ivan Cirkanovic

Läs mer

~Jidl. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

~Jidl. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(10) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-20:00 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Paul Ericsson (M) Ivan Cirkanovic

Läs mer

... l"?-z. { ~C?- BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

... l?-z. { ~C?- BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) ÅSTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.30-20.00 Beslutande Reino Persson (S) Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg (S) Gunnel Hertzman Andersson

Läs mer

('.,:>=,~-; ~, ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

('.,:>=,~-; ~, ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(11) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21 :45 Ajournering: 20: 10-20:25 och 21: 10-21 :20 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Bodil Hellberg (L) Gun Friberg

Läs mer

~ <Y-- Ordförande Reino Persson (S) JA. il. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

~ <Y-- Ordförande Reino Persson (S) JA. il. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.30-20:00 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SO) Pontus Pålsson (M) Ivan Cirkanovic

Läs mer

JL J/ft. ~7#/u:t-~- Sekreterare Johan Peterson, paragrafer 9-18 r--- CL-.

JL J/ft. ~7#/u:t-~- Sekreterare Johan Peterson, paragrafer 9-18 r--- CL-. 1(14) ASTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Kulturhuset Björnen 18. - 2.3 Ajournering 2. - 2.15 Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Paul Ericsson

Läs mer

)4r/1/pk- U~tk---- -?. iro. 4 ~-- i:r-- JLVv /JJl ~~- ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

)4r/1/pk- U~tk---- -?. iro. 4 ~-- i:r-- JLVv /JJl ~~- ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(11) ÅSTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-19:30 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Ivan Cirkanovic (S) Linda Camper

Läs mer

Plats och tid. K vidinge Bibliotek och Kommunkontoret kl I I 00

Plats och tid. K vidinge Bibliotek och Kommunkontoret kl I I 00 I (I 3) Plats och tid K vidinge Bibliotek och Kommunkontoret kl I 900-2 I 00 Beslutande och närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(11) 0 ASTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen 18.00 20.25 Ajournering 19.55 20.15 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Sten Hugosson (SD) Gun Friberg

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen :30 Ajournering 19:30-20:00 Beslutande Reino Persson (S), ordförande

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen :30 Ajournering 19:30-20:00 Beslutande Reino Persson (S), ordförande 1(10) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20181212 Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen 18.00 20:30 Ajournering 19:30 20:00 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Ersättare

Läs mer

Plats och tid Björnås förskola/tingdalsskolan Björnås klockan

Plats och tid Björnås förskola/tingdalsskolan Björnås klockan 1 (9) Plats och tid Björnås förskola/tingdalsskolan Björnås klockan 1830-2100 Beslutande och närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Plats och tid Ann-Louise Ekberg (C), ordförande Josef

Läs mer

Bildningsnämnden 2(16)

Bildningsnämnden 2(16) 1 (16) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samrnanträdesdatum 214-2-19 Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.3-21: 15 Beslutande Reino Persson (S) Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg

Läs mer

Maria Gottschalk (SD) Marcus Möller (SD) Kerstin Andersson (S) Sofia Hultberg (C) Linda Camper (S)

Maria Gottschalk (SD) Marcus Möller (SD) Kerstin Andersson (S) Sofia Hultberg (C) Linda Camper (S) 1(12) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen 18.00 19.45 Ajournering 19.00 19.15 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Nils Persson (KD) Gun Friberg (S) Maria

Läs mer

TtJ../(Jl Wc::/i D.~P" ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

TtJ../(Jl Wc::/i D.~P ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 ( 12) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 18.3-2:55 Beslutande Reino Persson (S) Josef Toth (M) Gun Friberg (S) Tore Håkansson (S) Anne-Charlotte Kallerup

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen Ajournering 19:10-19:50 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Kerstin Andersson (S)

Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen Ajournering 19:10-19:50 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Kerstin Andersson (S) 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen 18.00 20.30 Ajournering 19:10 19:50 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Kerstin Andersson (S) Gun Friberg (S)

Läs mer

~~ - Underskrift Mathias Johansson ~

~~ - Underskrift Mathias Johansson ~ 1 (16) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Kulturhuset Björnen 18.00-21.25 Ajournering 20:20-21 :00 Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Pontus Pålsson

Läs mer

~~- ~kp~ ~11;/J,;,,k_- Sekreterare Johan Peterson, paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~~- ~kp~ ~11;/J,;,,k_- Sekreterare Johan Peterson, paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(13) 0 ASTORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Björnekullasalen, kl. 18:00-20:30 Ajournering kl. 19:50-20: 10 Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller

Läs mer

~ r- ~ Jl;L ~~ /~ BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~ r- ~ Jl;L ~~ /~ BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullaskolan, 17.3-19.15 Ajournering 18.4-19. Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Linda Camper (S)

Läs mer

' v-- ~--- BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

' v-- ~--- BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum I (11) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset l 8.3-19:5 Beslutande Reino Persson (S) Josef Toth (M) Gun Friberg (S) Tore Håkansson (S) Marika Lindberg (SO) Bodil

Läs mer

Övriga deltagare Anita Sjöberg, utvecklingsstrateg Lars Nilsson, bitr. rektor Ingrid Sturen, rektor. Sekreterare Mathias Johansson, paragrafer 38-43

Övriga deltagare Anita Sjöberg, utvecklingsstrateg Lars Nilsson, bitr. rektor Ingrid Sturen, rektor. Sekreterare Mathias Johansson, paragrafer 38-43 1(8) AS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullaskolan, l 7.3-19. Beslutande Reino Persson (S), ordförande Marcus Möller (SD) Linda Camper (S) Kerstm Andersson (S) Nils Persson

Läs mer

~r- (k1/ nk~ ~-..,-~~ ~ - '-' Kristoffer Glinkå'' Bildningsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~r- (k1/ nk~ ~-..,-~~ ~ - '-' Kristoffer Glinkå'' Bildningsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen 1900-2125 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg (S) Josef Toth (M) Tore Håkansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden. Carina Öberg (S) Sune Cederpil (M) Werner Unger. Ingrid Hansson. s^. ^<L^ T^.

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden. Carina Öberg (S) Sune Cederpil (M) Werner Unger. Ingrid Hansson. s^. ^<L^ T^. *» SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(12) 2011-12-06 m l r/ STAFFAN STOR PS Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdeslokal Uppåkra/ kl 19.00-20.00 Beslutande Eric Tabich (M)/ ordf Werner Unger (S) Margareta

Läs mer

Mathilda Ahlin, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice

Mathilda Ahlin, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice 1 (7) Plats och tid Håns Byalags lokal, 15.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Robin Olsson (M) Mårten Karlsson (S) Anette Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Björnekullasalen , mötet ajourneras Anna Bladh, ekonom Eva Zäther Löfgren, kulturchef 51-53

Kommunhuset, Björnekullasalen , mötet ajourneras Anna Bladh, ekonom Eva Zäther Löfgren, kulturchef 51-53 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen 1830-2110, mötet ajourneras 1950-2015 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Gun Friberg

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 214-9-17 Plats och tid Beslutande Ersättare och övriga deltagare Björnekullasalen, Kommunhuset 18.3-21.2 Reino Persson (S) Eva Mosen Bokvist

Läs mer

Beslutande Reino Persson (S), ordförande Sten Hugosson (SD) Bodil Hellberg (L) Marcus Möller (SD) Maria Gottschalk (SD) Kerstin Andersson (S)

Beslutande Reino Persson (S), ordförande Sten Hugosson (SD) Bodil Hellberg (L) Marcus Möller (SD) Maria Gottschalk (SD) Kerstin Andersson (S) 1 (12) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21 :00 Ajournering 1900-1915 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Sten Hugosson (SD) Gun Friberg (S) Bodil

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.30-21: 15 Beslutande Reino Persson (S) Bodil Hellberg (FP) Ann-Louise Ekberg (C) Eva Nilsson (M) Josef

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Datum: 2019-04-04 Tid: 08:45-09:00 Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Roland Gustbée (M) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande)

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(15) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-20.00 Ajournering 19.20-19.40 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Stig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

t<t :l/0'7&6:- C:Ur:z,, <;, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

t<t :l/0'7&6:- C:Ur:z,, <;, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(9) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20180613 Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen 18.00 19:40 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista....

Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00-19.20 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(8) ÅS TORP BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset l 8.45-l 9:35 Beslutande Josef Toth (M) Gun Friberg (S) Tore Håkansson (S) Rolf Ottosson (SO) Marika Lindberg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (10) Sammanträdesrummet Möckeln, Älmhults kommunhus. Onsdagen den 11 november 2015 kl

Kultur- och fritidsnämnden (10) Sammanträdesrummet Möckeln, Älmhults kommunhus. Onsdagen den 11 november 2015 kl Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-11 1(10) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Möckeln, Älmhults kommunhus. Onsdagen den 11 november 2015 kl 16.00-18.25 Anton V Härder (S), ordförande Eva Ballovarre

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande 2016-09-14 1(5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 kl. 08.30 12.00 Paragrafer 100-101 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

,...,.m ' "~' ~ "-'' J,,. /L-J;v. ~~//?k:/4/ "J/Jm plfii_, ~v'1 {?c/:l-- underskrift Johan Peterson / ;J/

,...,.m ' ~' ~ -'' J,,. /L-J;v. ~~//?k:/4/ J/Jm plfii_, ~v'1 {?c/:l-- underskrift Johan Peterson / ;J/ 1(10) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20180919 Plats och tid Kommunhuset, Bjömekullasalen 18.00 20.30 Ajournering 20.00 20.20 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Marcus Möller

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 114 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-20.20 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga närvarande Ulf Carlsson (m) Ewa Rawlings-Olsson Ulf Cronbring (s) Ulf Strömstedt,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Kisa Bibliotek 25 maj 2010 kl.13.00 Lena Käcker Johansson (kd), ordförande Bengt Nordin (m) Pia Tingvall (c) Conny Forsberg (s) Karin

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, fredag 3 oktober, omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 78 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, fredag 3 oktober, omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 78 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 9.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Paul Namerius (M) Bernt Ove Stenmark (KD) Per Sverkersson (S) Per-Eric

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Stadshuset, rum 214 kl. 17:30-20:30 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Pernilla Övermark (S) (ordförande) Ingvar Paulsson (M) (vice ordförande)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (8) Kommunhuset sammanträdesrummet Broka Gyl, Älmhult onsdagen den 5 december 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (8) Kommunhuset sammanträdesrummet Broka Gyl, Älmhult onsdagen den 5 december 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-05 1(8) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrummet Broka Gyl, Älmhult onsdagen den 5 december 2012 kl 13.00-17.00 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

Unders~~ ~j};j Justerande Marcus Möller (SD) B~= l:6:30. BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Unders~~ ~j};j Justerande Marcus Möller (SD) B~= l:6:30. BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Kulturhuset Björnen 18.30-21 :00 Ajournering 19:40-20:45 Reino Persson (S), ordförande Marcus Möller (SD) Pontus Pålsson (M) Ivan Cirkanovic

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret kl

ÅSTORPS KOMMUN Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret kl ÅSTORPS KOMMUN Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 1830-1930 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Ann-Louise Ekberg (C) Mats Kongstad (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD) 2012-04-10 1(15) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Gertrude Nilsson, S, tjänstgörande ersättare

Läs mer

qzp?_~ Sekreterare Mathias Johansson, paragrafer 1-6 (LG?- Ordförande Reinb Persson (S)

qzp?_~ Sekreterare Mathias Johansson, paragrafer 1-6 (LG?- Ordförande Reinb Persson (S) 1(8) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.30-20:25 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SD) Pontus Pålsson (M) Ivan Cirkanovic

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden o Kultur-och fritidsnämnden 2015-11-26 1 Plats och tid Beslutande stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anton Frid (S) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum \~ t~--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum \~ t~-- 1(14) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid! Björnekullasalen 18.00 20.15 Ajournering 19.30 19.45 Beslutande Reino Persson (S), ordfilrande Guu Friberg (S) ; Marcus Möller (SD) : Paul Ericsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp Tid 2019-01-29, kl. 18:35-20:49 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) Anders Olin (M) Pia Johnson (S) Charlott Enocson

Läs mer

Protokoll 1 (7) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Ann-Helen Nilsson (C) Arne Nilsson (SD) Anslag/bevis

Protokoll 1 (7) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Ann-Helen Nilsson (C) Arne Nilsson (SD) Anslag/bevis Protokoll 1 (7) Plats och tid Politikerrummet, kommunhuset, 2019-02-12, kl. 13.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V)

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 9.00 12.15 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) Cimpoeru, Ioana (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Andersson, Annika (S) Persson, Leif (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 49 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 50 Renovering av bro vid vandringsled, Mullsjö 2018/1253 5 kommun (Noabron) 51 Inköp av utrustning,

Läs mer

Bildningsnämnden (12)

Bildningsnämnden (12) Bildningsnämnden 2016-05-09 1(12) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 15.20 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Birgitta Persson (S) ersätter Jan-Olof

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Utbildningsnämnden (13)

Utbildningsnämnden (13) Utbildningsnämnden 2016-06-15 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 juni kl.8.30 11.10. Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Kent Ballovarre

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Andrarums IF:s klubbstuga, den, kl. 16.00-17.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, kanslichef Christian Björkqvist,

Läs mer