kl Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö"

Transkript

1 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö Cathrine Eriksson, förv.chef Anki Andersson, nämndsekreterare Margaret Barner, kostchef 15 Titti Gohed, MAS, 16 Torbjörn Ekman, 21 Gun Törnkvist (M) Bea Lundh (M) Britt Nilsson (C) Heidi Kronvall (SD) Roger Strömpers (SD) Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Gull-Britt Hansson , Almliden Underskrifter Sekreterare.. Anki Andersson Ordförande.. Arvo Hellman Justerare.. Gull-Britt Hansson

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet, Almgatan 2, Bjuv Underskrift

3 3 VON 14 Fastställande av dagordning Ordföranden föreslår ett tillägg med punkt 14 övriga ärenden. s beslut beslutar i enlighet med ordförandens förslag samt att för övrigt fastställa dagordningen. VON 15

4 4 Information om kosttillsyn Rutiner för kosttillsyn delas ut. Margaret Barner informerar om kosttillsynen. s beslut tackar för informationen och lägger densamma till handlingarna. VON 16

5 5 Sammanställning av avvikelser inom Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr Sammanfattning Enligt Patientsäkerhetslagen kap 6 4 är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Detta sker i avvikelsesystemet som finns i Procapita. Årligen gör Medicinskt ansvarig sjuksköterska en sammanställning över antalet avvikelser samt inom vilka områden och på vilket sätt det brustit samt anmälningar som gjorts till socialstyrelsen enligt Lex Maria. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Sammanställning av avvikelser inom Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningens förslag till beslut föreslås besluta godkänna och lägga ärendet till handlingarna. Titti Gohed, MAS, informerar i ärendet. s beslut tackar för informationen och beslutar godkänna och lägga ärendet till handlingarna. VON 17

6 6 Förvaltningschefen informerar Förvaltningschefen informerar om: Medarbetarenkäten Öppna jämförelser s beslut beslutar lägga informationen till handlingarna. VON 18

7 7 Internkontrollplan 2013 för Vård- och omsorgsnämnden Dnr Sammanfattning Den interna kontrollplanen omfattar dels kommunfullmäktiges beslut om gemensamma kontrollmoment och dels i enlighet med reglementet för internkontroll nämndens egna fastställda kontrollmoment. Förvaltningen har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys tagit fram tre kontrollmål för 2013 i syfte att säkerställa en ändamålsenlig styrning, säkra rutiner och att undvika att allvarliga fel uppkommer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2013 Internkontrollplan för Vård- och omsorgsnämnden 2013 Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att fastställa plan för internkontroll 2013 i enlighet med bilagt förslag och att överlämna planen till Kommunrevisionen. Förvaltningschefen informerar i ärendet. Arbetsutskottets beslut, 12/13 Arbetsutskottet beslutar föreslå besluta i enlighet med förslaget. Förvaltningschefen informerar i ärendet. s beslut beslutar fastställa plan för internkontroll 2013 i enlighet med bilagt förslag och att överlämna planen till Kommunrevisionen. VON 19

8 8 Remissyttrande med anledning av motion Trygga medborgare i rörelse från Sverigedemokraterna Dnr Kan vara en marknadsföringsåtgärd. Kommunen kombinerar marknadsföring och en personlig nytta genom att dela ut halkskydd på t ex kommunhuset. Bör dock i så fall vara för kommunens samtliga invånare, oavsett ålder med hänsyn till likställighetsprincipen. Samhällskostnaden finns i hög grad även när yrkesverksamma blir sjukskrivna. Vård- och Omsorgsförvaltningen har i övrigt inga invändningar mot motionen. Beslutsunderlag Remissyttrande med anledning av motion Trygga medborgare i rörelse. Motion Trygga medborgare i rörelse Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta godkänna förvaltningens remissyttrande och översända yttrandet till kommunfullmäktige. Arbetsutskottet diskuterar ärendet. Arbetsutskottets beslut, 13/13 Arbetsutskottet beslutar föreslå besluta avslå motionen. Nämnden diskuterar ärendet. Bert Roos yrkar bifall till arbetsutskottets beslut. Heidi Kronvall yrkar bifall till motionen. Ordföranden ställer proposition dels på Bert Roos (S) yrkande dels på Heidi Kronvalls (SD) yrkande, varefter ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets beslut. s beslut beslutar avslå motionen samt översända förvaltningens yttrande till kommunfullmäktige.

9 9 Heidi Kronvall och Roger Strömpers reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. VON 20 Redovisning av 2012 års stimulansmedel

10 10 Dnr Sammanfattning Redovisning till SCB avseende stimulansmedel Beslutsunderlag Ekonomisk redovisning för år 2012 Projektrapport Förslag till beslut föreslås besluta att godkänna och lägga redovisningen till handlingarna. s beslut beslutar i enlighet med förslaget. VON 21

11 11 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelser 2012 avseende vård och omsorg och kostenheten Dnr Sammanfattning s verksamhetsberättelser 2012 avseende vård och omsorg och kostenheten har upprättats. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Verksamhetsberättelse vård och omsorg Verksamhetsberättelse - kostenheten Förslag till beslut föreslås besluta godkänna verksamhetsberättelserna avseende vård och omsorg och kostenheten för 2012 samt överlämna dessa till kommunstyrelsen. Torbjörn Ekman, ekonom och Cathrine Eriksson, förv.chef informerar i ärendet. s beslut beslutar godkänna verksamhetsberättelserna avseende vård och omsorg och kostenheten för 2012 samt överlämna dessa till kommunstyrelsen. VON 22

12 12 Anmälningar 1. Uppsägning av uppdrag i Bjuvs kommun, Lis Sjöholm Uppsägning av uppdrag för Sverigedemokrater i Bjuv, som ledamot i VON, BUN samt i Tingsrätten i Helsingborg Beslut från Socialstyrelsen angående återrapportering efter verksamhetstillsyn, LSS, Västergatans gruppbostad i Billesholm. Socialstyrelsen beslutar att ärendet avslutas. Socialstyrelsen bedömer att relevanta åtgärder har vidtagits Socialstyrelsen. Nya regler om bemanning träder i kraft som planerat den 1 januari 2014 gällande ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Föreskrifterna förtydligar hur de särskilda boendena ska bemannas för att nå upp till de lagkrav som finns.(sosfs 2012:12) Förslag till beslut föreslås besluta lägga anmälningarna till handlingarna. s beslut beslutar i enlighet med förslaget. VON 23

13 13 Redovisning av delegeringsbeslut har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Beslutsunderlag Biståndsbeslut enligt LSS och Sol fattade under perioden Arbetsutskottets beslutsprotokoll Förslag till beslut föreslås besluta godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. s beslut beslutar i enlighet med förslaget. VON 24

14 14 Inbjudan till föreläsning om RGRM inom äldreomsorgen Föreligger inbjudan till föreläsning om RGRM inom äldreomsorgen i Bjuvs kommun, den 14 mars kl , Varagårdens matsal, Bjuv. s beslut beslutar lägga inbjudan till handlingarna. VON 25

15 15 Övriga frågor 1. Verksamhetsberättelse för Anhörigförening 300 för Heidi Kronvall lämnar in rapportering från besök av kontaktpersonerna Heidi Kronvall och Rolf Malmberg på Träffpunkt 24:an den 13 december s beslut beslutar att rapporteringar från kontaktpersonernas besök ska finnas med i kallelsen till nämndssammanträdet, samt att lägga övriga ärenden till handlingarna.

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande Kerstin Marits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer