Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine Hermansson Claes-Göran Nyrén Henrik Freij, tjänstgörande ersättare Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Pia Lindell, tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stewe Jonsson, förvaltningschef Lena Svensson, sekreterare Mari-Anne Hall, ersättare Leif Brandt, ersättare Viveka Hallberg Jarflod, ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Claes-Göran Nyrén Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lena Svensson Ordförande Rolf Axelsson Justerare Claes-Göran Nyrén

2 (14) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Lena Svensson

3 (14) 93 Tillägg dagordning s beslut Tillägg till dagordningen under Övrigt godkänns enligt följande: Barnkonventionen Tillägg till dagordningen under Övrigt anmäls enligt följande: Barnkonventionen

4 (14) 94 E-böcker s beslut avvaktar vidare utveckling i frågan och hoppas att ett färdigt förslag till lösning kan presenteras på november månads möte. Fortsatt arbete har skett när det gäller e-boksfrågan. Vid möte i Jönköping den 2 oktober kunde konstateras att ett flertal bibliotek saknar egen lösning vad det gäller e-böcker. Därför kommer troligen det gamla systemet finnas kvar åtminstone till årsskiftet. Biblioteket jobbar för att ha ett avtal skrivet med e-lib till årsskiftet. Det är den billigaste lösningen där vi dessutom själva kan bestämma hur många e-böcker varje låntagare får låna i veckan och hur mycket de böcker vi erbjuder får kosta. Trots detta är det ändå en licenskostnad på ca kr årligen.

5 (14) 95 Nominering till årets idrottskommun i Småland s beslut väntar med nominering till nästa år då flera byggprojekt t.ex. den nya sporthallen ska ske och investeringsbidragen fokuserar på spontanidrott. Det ska eventuellt även tas fram ett idrotts- och fritidspolitiskt program under det kommande året, enligt önskemål från förvaltningen. Utmärkelsen, som delades ut första gången 2011, tilldelas en idrottskommun i idrottsdistriktet Småland som tydligt prioriterat kommuninvånarnas möjligheter att idrotta och föreningslivets förutsättningar för verksamhet och utveckling i kommunen. Genom utmärkelsen vill man lyfta fram och inspirera till satsningar inom idrottsområdet. Utöver äran erhåller kommunen ett symboliskt pris. En kommun kan välja att själv kandidera men det förekommer att nominering sker av någon kommuninvånare. Sista dag för ansökan/nominering är En jury som Smålandsidrotten utsett beslutar om utmärkelsen.

6 (14) 96 Nya taxor för Sapa Arena och Boro-hallen s beslut s beslutar om en höjning av taxorna för Sapa Arena och Borohallen, enligt förslag från Vetlanda Arena AB. Höjningen sker 1/ Vetlanda Arena AB har föreslagit en höjning av taxorna för Sapa Arenas bandyhall och ishockeyhall från och med 1/ Taxorna i de anläggningar som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för har höjts i treårsintervall. Senaste höjningen av taxorna för sporthallar och isanläggningar gjordes vid halvårsskiftet Vetlanda Arenas förslag är en höjning vid årsskiftet på 9-11 procent på alla taxor utom dem som avser juniorverksamhet i bandyhallen. Där föreslås höjningen bli procent, med hänvisning till att det borde kosta lite mer att hyra bandyhallens betydligt större isyta än ishockeyhallens. Förvaltningen anser att den föreslagna höjningen är skälig och att den också ska gälla Borohallen. Dock bör inte höjningen genomföras under pågående säsong utan först vid halvårsskiftet 2015, så att föreningarna i god tid kan budgetera med den ökade kostnaden. Förvaltningen anser att också hyrorna för sporthallarna bör ses över inför halvårsskiftet En höjning av taxorna ger Vetlanda Arena AB en ökad intäkt på kronor per år. För Vetlanda kommuns del innebär en höjning med tio procent en ökad intäkt på cirka kronor (hyresintäkterna i Borohallen var kronor under 2013)

7 (14) 97 Dnr 2014/KU0029 IOGT-NTO angående bidragen till allmänna samlingslokaler s beslut hänvisar frågan till nästa års genomgång av föreningsbestämmelserna samt ger i uppdrag åt förvaltningen att ta fram ett förslag till decembermötet. I brev från IOGT-NTO tas frågan angående bidrag till allmänna samlingslokaler upp. Vetlanda kommun lämnar varje år bidrag till de allmänna samlingslokalerna. Bidragen är lika för alla oavsett hur mycket en lokal används. IOGT-NTO-lokalen i Vetlanda den på Kullgatan är kommunens mest nyttjade samlingslokal. Förra året var det aktiviteter vid 508 tillfällen. Ändå är inte kommittémöten, styrelsemöten och liknande medräknade. Det skulle vara mera rättvist om det fanns en bidragstrappa beroende på antalet nyttjandetillfällen. Ju mera en lokal används ju mera ökar kostnaderna för värme, el, vatten och avlopp. Samtidigt sker en ökad förslitning som kräver underhåll. Det kan noteras att vår förening skulle ha svårigheter att finansiera lokalen om vi inte hade en vaktmästarlösning med en stor ideell arbetsinsats. Dessutom tillskjuts medel till lokalen genom en aktiv lottförsäljning. Vår förening justerar årligen hyrorna men ändå ökar kostnaderna mera än intäkterna. För att fortfarande ha väl fungerande samlingslokaler krävs att kommunen anpassar sina bidrag till gällande realiteter. Förvaltningschef Stewe Jonsson redogjorde för de andra Höglandskommunernas regler.

8 (14) 98 Skatepark information efter möte på Powerhouse s beslut noterar informationen. Powerhouse har för avsikt att bygga en skatepark, utegym och parkourbana på tillsammans cirka 1200 m². Ett första möte med Powerhouse, Erikshjälpen, politiker och tjänstemän har hållits. Man kommer att söka bidrag från Arvsfonden, Erikshjälpen och kommunen. Anläggningen är tänkt att ligga vid den gamla skolidrottsplatsen. Eventuellt kan utegymet anläggas i samarbete med en pensionärsorganisation och brytas ur projektet. Förvaltningschef Stewe Jonsson kommer att samordna det hela. Torsdagen den 9 oktober var ett byggföretag på plats för att titta på det tilltänkta området. På möte den 15 oktober fortsatte man bl.a. att gå igenom den tänkta finansieringen. Till nästa möte ska Powerhouse gå igenom vad som behöver tas fram innan man kan göra en ansökan till Arvsfonden.

9 (14) 99 Statistik sjukfrånvaro s beslut noterar informationen och lägger den till handlingarna. Förvaltningschef Stewe Jonsson redogör statistiken för sjukfrånvaron 2013 och 2014.

10 (14) 100 Rapport Synpunkt Vetlanda kvartal 3, 2014 s beslut Synpunkter inkomna till kultur- och fritidsförvaltningen via Synpunkt Vetlanda under tredje kvartalet 2014 noteras med godkännande till handlingarna. Under tredje kvartalet 2014 har tolv synpunkter av varierande slag inkommit till kulturoch fritidsförvaltningen.

11 (14) 101 Rapport delegationsärende kvartal 3, 2014 s beslut Redovisning angående delegationsbeslut vid kultur- och fritidsförvaltningen för tredje kvartalet 2014 gällande bidrag, kurser/konferenser, konstinköp, personal och tjänsteärende noteras med godkännande till handlingarna. Delegationsärenden vid kultur- och fritidsförvaltningen för tredje kvartalet 2014 gällande arrangemangsbidrag, kurser/konferenser, konstinköp, personal och tjänsteärende delges kultur- och fritidsnämnden.

12 (14) 102 Protokollsutdrag s beslut Protokollsutdrag enlig nedan noteras och läggs till handlingarna: Svar på motion om liten badplats vid Kvarndammen, 115 Kommunfullmäktige, , Dnr 2014/KA0112 Svar på motion om plan för skötsel av kommunens tätortsnära skogar, 116 Kommunfullmäktige, , Dnr 2014/KA0004 Svar på motion om samordnade transporter till Kulturhuset Spira, 119 Kommunfullmäktige, , DNr 2013/KA0064 Protokollsutdrag har inkommit enligt följande: Svar på motion om liten badplats vid Kvarndammen, 115 Kommunfullmäktige, , Dnr 2014/KA0112 Svar på motion om plan för skötsel av kommunens tätortsnära skogar, 116 Kommunfullmäktige, , Dnr 2014/KA0004 Svar på motion om samordnade transporter till Kulturhuset Spira, 119 Kommunfullmäktige, , DNr 2013/KA0064

13 (14) 103 Sund, Smart, Stark! s beslut uppdrar åt förvaltningen att se över om/hur detta skulle kunna genomföras i Vetlanda. Eksjö kommun genomför under hösten en 65+-satsning som kallas Sund, Smart, Stark. Målet är att stimulera ett hälsosamt åldrande hos individen. Fokus är att uppmärksamma goda levnadsvanor och social gemenskap. Aktiviteterna genomförs under dagtid och är kostnadsfria. En av synpunkterna till förvaltningen i augusti månad gällde just detta projekt och varför inte Vetlanda gör något liknande.

14 (14) 104 Övrigt Barnkonventionen s beslut Förvaltningen ska, till nästa möte, ge förslag på hur man kan organisera en utredning angående förslaget att förankra alla kultur- och fritidsnämndens beslut enligt barnkonventionen. Barnkonventionen fyller 25 år i år och förslag kom fram på mötet att alla beslut som tas av kultur- och fritidsnämnden ska vara förankrade enligt barnkonventionen. Mötet konstaterade att detta förslag måste analyseras ordentligt för att man ska kunna se de konsekvenser det för med sig.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer