Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta Brolin Siv Fransson Sören Eriksson Sven Leek Kenneth Hedin, tjänstgörande ersättare Ann-Britt Farmare, tjänstgörande ersättare Thomas Hedrén, kultur- och fritidschef Iréne Bergman, sekreterare Lena Åhrén, ersättare Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare Thomas Johansson, museiintendent Ing-Mari Frisk, fritidssamordnare Utses att justera Sören Eriksson Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, den 22 juni 2010 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Iréne Bergman Ordförande Justerare Björn Rydén Sören Eriksson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift de

2 Sammanträdesdatum 2 67 Tillägg dagordning Tillägg till dagordningen anmäls enligt följande: Nationaldagsfirande Information kring nya scenkonsthuset Kulturhuset Spira i Jönköping Tillägg av dagordning enligt ovan godkänns.

3 Sammanträdesdatum 3 68 Dnr 2010/KU0036 Ansökan om bidrag till gymnastikskola Hvetlanda Gymnastikförening Hvetlanda Gymnastikförening ansöker om bidrag till gymnastikskolan som arrangeras under v 24 i Norrgårdshallen. Gymnastikskolan vänder sig till alla barn och ungdomar i Vetlanda kommun. Deltagarna erbjuds allt från lek till avancerad gymnastik. Föreningen ansöker om kostnadsfri hyra av lokaler i Norrgårdshallen och ett ekonomiskt bidrag på 5000 kr. sutskottet, 40, Hvetlanda Gymnastikförening beviljas stöd till gymnastikskola enligt följande: Kostnadsfri hyra av lokaler i Norrgårdshallen under tiden föreningens gymnastikskola pågår. Bidrag på maximalt 5000 kr efter redovisning. Redovisning ska ske senast 30 november Utdrag Hvetlanda Gymnastikförening

4 Sammanträdesdatum 4 69 Dnr 2010/KU0034 Ansökan om bidrag till skolgårdskartor OK Njudung Föreningen OK Njudung ansöker om bidrag för revidering och eventuell framställning av nya skolgårdskartor. Föreningen vill genom kartorna kunna rekrytera fler ungdomar till sin sport samtidigt som skolan har nytta av dem. I första hand kommer beståndet av de ca 10 befintliga kartorna att revideras. Kostnaden för revidering är ca 1000 kr per karta. sutskottet, 41, Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen OK Njudung bidrag med 5000 kr för uppdatering av skolgårdskartor under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden bidrar med motsvarande belopp. Nyttan med skolgårdskartorna delas mellan OK Njudung och skolan och de är därmed en angelägenhet för båda. Kultur- och fritidsnämnden vill därför bidra med halva beloppet av kostnaden för revidering av befintliga kartor. Utdrag Barn- och utbildningsnämnden OK Njudung

5 Sammanträdesdatum 5 70 Revidering av styrkort Ökad efterfrågan av mätbara mål och framgångsfaktorer i kommunens årsredovisningar har tydliggjort behovet av en revidering av kultur- och fritidsnämndens styrkort. Under perspektiven ekonomi, brukare/kund, process/medarbetare och tillväxt/utveckling anges de mål som är relevanta för verksamheten. Vissa förändringar och konkretiseringar har gjorts avseende mål och framgångsfaktorer under de olika perspektiven. Den stora skillnaden i förhållande till tidigare styrkort ligger i att konkretare mätetal har införts, vilket tydliggör om målen i styrkortet nås och det blir lättare att följa upp förändringar över tid. Genomgång och information om nytt förslag till styrkort har getts vid tidigare nämndsammanträde, 41, Till tidigare framlagt styrkortsförslag föreslår förvaltningschef Thomas Hedrén vissa tillägg och förtydligande. sutskottet, 42, Framlagt förslag till styrkort godkänns.

6 Sammanträdesdatum 6 71 Byggnadsvårdsrapport Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2010:31 angående restaurering av Alseda kyrka, Alseda socken i Vetlanda kommun har inkommit. Restaureringen omfattar långskeppets fasader och fönster. Byggnadsvårdsrapport 2010:31 angående restaurering av Alseda kyrka, Alseda socken i Vetlanda kommun noteras och läggs till handlingarna.

7 Sammanträdesdatum 7 72 Protokollsutdrag Protokollsutdrag från kommunstyrelsen arbetsutskott har inkommit enligt följande: a) Val av ledamöter i den politiska styrgruppen för avtal om sporthall, 109, , Dnr 2010/KA0129. b) Beviljande av ansvarsfrihet, kommunfullmäktige, 38, , Dnr 2010/KA0105. sutskottet, 46, alternativ a) enligt ovan Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna: a) Val av ledamöter i den politiska styrgruppen för avtal om sporthall, 109, , Dnr 2010/KA0129. b) Beviljande av ansvarsfrihet, kommunfullmäktige, 38, , Dnr 2010/KA0105.

8 Sammanträdesdatum 8 73 Delgivning Skrivelser för delgivning har inkommit enligt följande: a) Dom har inkommit från Förvaltningsrätten i Jönköping. Domslutet gäller överklagande av beslut i kommunfullmäktige i Vetlanda kommun, 12, , angående lån och avtal med Vetlanda Arena AB gällande hyra av anläggning samt skötsel av område och anläggning. Dnr 2008/KA0346. b) Skrivelsen Satsning på föreningsdrivna samlingslokaler har inkommit från Våra Gårdar. Dnr 2010/KU0038. sutskottet, 45, alternativ a) enligt ovan. Delgivningar enligt nedan noteras och läggs till handlingarna. a) Dom har inkommit från Förvaltningsrätten i Jönköping. Domslutet gäller överklagande av beslut i kommunfullmäktige i Vetlanda kommun, 12, , angående lån och avtal med Vetlanda Arena AB gällande hyra av anläggning samt skötsel av område och anläggning. Dnr 2008/KA0346. b) Skrivelsen Satsning på föreningsdrivna samlingslokaler har inkommit från Våra Gårdar. Dnr 2010/KU0038

9 Sammanträdesdatum 9 74 Kvillsfors bibliotek Förvaltningschef Thomas Hedrén har vid tidigare sammanträde informerat om förestående förändringar vid Kvillsfors bibliotek. Biblioteksföreståndare Asta Eklöf avgår med pension den 30 juni Biblioteket har varit öppet två kvällar per vecka och omfattningen av tjänsten har varit 25 %. Biblioteket har inte varit integrerat med skolan utan skolklasser har besökt biblioteket en gång per månad. Eftersom ny bemanning med 25 % tjänstgöringsgrad i nuläge är svårt att realisera föreslås att biblioteksservicen i Kvillsfors i fortsättningen sker med hjälp av bokbussbetjäning ett antal timmar per vecka. Fördelen för boende och för skolan i Kvillsfors är att bokbussen kan tillhandahålla bättre utbud och service. Kvillsforsborna har fått möjlighet att besöka bokbussen vid något tillfälle och har då också fått information om denna service. sutskottet, 43, Kvillsfors inkluderas i bokbussens biblioteksservice fr.o.m. den 16 augusti Bokbussen finns fortsättningsvis i Kvillsfors alla måndagar kl inklusive en gång per månad med service till skolan precis som tidigare. Tills vidare har Kvillsfors bibliotek även öppet en dag per vecka fr.o.m. augusti, under torsdagar mellan kl Utdrag Bibliotekschef

10 Sammanträdesdatum Nationaldagsfirande Anna-Greta Brolin (KD) framför synpunkter kring nationaldagsfirande. Nya stolar för att få fler och bekvämare sittplatser skulle behöva köpas in. Likaså saknades utdelning av flaggor i årets nationaldagsfirande. Behovet av inköp av stolar måste relateras till tilldelad budgetram. När det gäller utdelning av fanor meddelar fritidssamordnare Ing-Mari Frisk att ingen förening eller privatperson har i år ansökt om flagga. Information och ansökan finns på hemsidan för Rikskommittén Sveriges Nationaldag. Ansökan måste göras före den 1 januari varje år. Synpunkter kring nationaldagsfirande noteras och läggs till handlingarna.

11 Sammanträdesdatum Information kring nya scenkonsthuset Kulturhuset Spira i Jönköping På inbjudan av Småland Musik och Teater har kultursekreterare Ann-Mari Forsberg tillsammans med ordförande Björn Rydén (M) och kommunalråd Gunilla Hjelm (C) besökt det nya scenkonsthusets utställningspaviljong. Träffen för kulturchefer, kultursekreterare, kommunchefer och politiker i Jönköpings län upplevdes som väldigt positiv med stor samstämmighet kring uppförandet av det nya huset. Namnet på scenkonsthuset är fastställt till Kulturhuset Spira och det kommer att omfatta kvm med tre stora scener för bl.a. konserter och teaterframträdanden. Ordförande Björn Rydén (M) framhåller vikten av att vara positiv till uppförandet av det nya scenkonsthuset. Det genererar inte bara positiva kulturella effekter för Jönköpings stad utan bidrar till att hålla även det kulturella intresset vid liv på andra mindre orter i länet bl.a. genom besök utlokaliserade till länets olika kommuner. Under hösten 2010 och våren 2011 kommer föreningsträffar i alla 13 kommunerna att anordnas med underhållning och då kommunens föreningar inbjuds att bli kulturambassadörer. Vid föreningsträffarna kommer scenkonsthuset att presenteras och information kommer att ges om deckarföreställningen Du är bjuden som har premiär den 15 november 2011 med fortsatt spelning under stor del av året Bussresor från alla 13 kommunerna till föreställningen kommer att arrangeras och samtidigt ges möjlighet till att uppleva huset. Informationen kring det nya scenhuset Kulturhuset Spira noteras och läggs till handlingarna.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer