Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson (FP), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Anette Lantz (M), ej tjänstgörande ersättare Åke Svensson, förvaltningschef Magnus Almström, fritidsintendent Conny Lagerkvist, badmästare Annica Sankilampi, kultur- och bibliotekschef Agneta Henriksson, sekreterare Utses justera Anders Westerlund Jenny Delén Justeringens plats och tid Underskrifter Biblioteket Sekreterare Agneta Henriksson Paragrafer Ordförande Thomas Lindqvist Justerare Anders Westerlund Jenny Delén Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Förvaltningskontoret Agneta Henriksson

2 2 (13) 56 Hjärtstartare Plastens hus Dnr Föreningen Plastens hus har inkommit med en förfrågan till Perstorps kommun om det finns möjlighet få bidrag till köpa in en hjärtstartare till Plastens hus. Kravet för få ha en hjärtstartare är det även skall finnas personer på plats som är utbildade för hantera hjärtstartaren korrekt. Kostnaden för hjärtstartare och utbildning uppskas till ca kronor. beslutar skicka ärendet till kommunstyrelsen med önskemål om en översyn över på vilka ställen i kommunen det redan finns hjärtstartare och till vilka fler ställen det kan behövas köpas in hjärtstartare. Delgivning Föreningen Plastens hus Kommunstyrelsen

3 3 (13) 57 Reklammonter på Ugglebadet Dnr Perstorps kommun har erbjudits kostnadsfritt erhålla en TVmonitor för digitala budskap på Ugglebadet. Syftet är stärka lokala aktörer genom låta dem synas på diverse platser på orten. Avtalet gäller för 12 månader och inga avgifter tillkommer under perioden. Perstorps kommun ansvarar själv för montering av utrustningen. beslutar uppdra till förvaltningen tillse reklammontern kommer på plats samt ärendet skall utvärderas inom uppsägningstiden för avtalet.

4 4 (13) 58 Avtal gällande drift av musikskola Dnr Nuvarande avtal med ABF Skåne Nordost gällande musikskolan löper ut , med möjlighet för kommunen förlänga avtalet med upp till 24 månader. Önskar kommunen ej förlänga avtalet skall kommunen meddela anbudstagaren det senast beslutar uppdra åt förvaltningschefen förlänga avtalet med ABF Skåne Nordost med 12 månader. Delgivning ABF Skåne Nordost

5 5 (13) 59 Bidrag Företagarna i Perstorp Dnr Företagarna i Perstorp har inkommit med en skrivelse till Perstorps kommun innehållande önskemål om bidrag för offentliga arrangemang för Företagarna har för 2014 erhållit kommunala bidrag på kronor för arrangerandet av Vårfesten. beslutar inte bevilja Företagarna i Perstorp ytterligare bidrag för Delgivning Företagarna i Perstorp

6 6 (13) 60 Bidrag till Brottsofferjouren Dnr Från Brottsofferjouren i Hässleholm Osby Perstorp har inkommit en begäran om ökat anslag till sin verksamhet. Nuvarande bidrag från Perstorps kommun är 1 krona per kommuninvånare. Ansökningar om en höjning till 5 kronor per kommuninvånare har skickats till samtliga tre samverkande kommuner. Hässleholms kommun har beslutat höja ersättningen till 3 kronor per kommuninvånare under förutsättning Osby och Perstorps kommuner gör likadant. Osby kommun har därefter beslutat höja bidraget till 5 kronor per invånare. beslutar höja ersättningen till 3 kronor per kommuninvånare. Delgivning Brottsofferjouren

7 7 (13) 61 Förtydligande av taxor för Ugglebadet Dnr beslutade uppdra åt verksamheten på Ugglebadet ta fram ett förslag på priser och avgifter till kultur- och fritidsnämndens augustisammanträde. beslutade fa beslut i ärendet på sammanträdet beslutade anta förslaget som sitt eget, samt föreslå fullmäktige besluta enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra till kultur- och fritidsnämnden förtydliga förslaget till taxor för Ugglebadet med avseende på samtliga taxor och förslag på nya skall finnas med i förslaget. Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till taxor för Ugglebadet där samtliga taxor finns med. beslutar anta förslaget som sitt eget föreslå fullmäktige besluta enligt kultur- och fritidsnämndens förslag samt de nya taxorna skall börja gälla från och med 1 mars 2015 Delgivning Kommunstyrelsen

8 8 (13) 62 Kvinnodag på Ugglebadet Dnr Till kultur- och fritidsnämnden har inkommit namnlistor med begäran om en särskild dag för kvinnor på Ugglebadet. Det efterfrågas några timmar varje vecka eller en dag i månaden som Ugglebadet enbart är öppet för kvinnor och då även personalen enbart skall bestå av kvinnor. beslutar inte bifalla begäran bland annat för det av schematekniska skäl inte går lösa inom befintliga resurser. Delgivning Raghd Daair

9 9 (13) 63 Konstinformation Dnr och Till kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare inkommit en fråga från Gösta Lindberg om Perstorps kommun är intresserad av ta emot en tavla målad av perstorpskonstnären Kaj Siesjö. Konstverket är ett arvegods från Gösta Nilsson som nyligen avlidit. Under förutsättning Perstorps kommun tar emot tavlan önskar givaren den förses med en skylt eller plakett där det framgår tavlan är skänkt av Gösta Nilsson. beslutade ta emot tavlan, placeringen av tavlan skall beslutas av kultur- och fritidsnämnden, uppdra åt förvaltningen undersöka om tavlan kan placeras i aulan samt nämnden förbehåller sig rätten flytta eller ta ner tavlan om nämnden så önskar. Från Gösta Lindberg har inkommit en skrivelse det ej längre är möjligt överlämna den av Gösta Nilsson efterlämnade tavlan. (Dnr ) har köpt in tavlan Vallmoflicka av konstnären Christina Jiglund. Tavlan är placerad på Österbo äldreboende. Därutöver har fyra tavlor av konstnären John Mills köpts in för placeras på var och en av de fyra skolorna. (Dnr ) beslutar tacka för informationen.

10 10 (13) 64 Kulturgaranti / Barnkulturgrupp Dnr Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med skolan initierat ett arbete med införa en s.k. kulturgaranti som innebär en säkerställan alla barn inskrivna i Perstorps kommun förskolor och skolor skall få ta del av så många olika kulturyttringar som möjligt under sin för- och grundskoletid. Kostnaden för införa en kulturgaranti för barn i åldrarna 1-16 år beräknas till kronor per år. beslutade till budgetberedningen äska om kronor för 2015 till införande av kulturgaranti samt uppdra åt förvaltningschefen ta upp frågan med barn- och utbildningsnämnden i förhoppning om barn- och utbildningsnämnden kan bidra med samma summa. Barn- och utbildningsnämnden beslutade bidra med kronor till barn- kulturgruppen. Till 2015 kommer kultur- och fritidsnämnden inte tilldelas ytterligare medel för genomföra kulturgarantin utan verksamheten måste finansieras inom befintliga ramar. Kulturgarantin kommer ändå kunna genomföras men i mindre omfning än planerat. Verksamheten kommer organiseras via kommunens barnkulturgrupp som består av representanter från förskola, skola och bibliotek. beslutar tacka för informationen.

11 11 (13) 65 Rapporter Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med budgetprognos per Dnr Badmästaren rapporterar från Ugglebadets verksamhet. Dnr Fritidsintendenten informerar från turist- och fritidsverksamheten. Dnr Kultur- och bibliotekschefen rapporterar från allmänkulturen och biblioteksverksamheten. Dnr Från förvaltningschefen har inkommit beslut enligt delegation för september Dnr beslutar tacka för rapporterna och lägga dem till handlingarna.

12 12 (13) 66 Nästa sammanträde beslutar föreslå tillträdande kultur- och fritidsnämnd hålla nästa nämndssammanträde den 19 januari 2015 kl 16.15

13 13 (13) Julhälsning och tack Ordföranden önskar ledamöter och tjänstemän god jul och gott nytt år samt tackar för deras insatser under den gångna mandatperioden.

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.30 1 (23) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.35-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (24) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-12.30 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret kl. 13.00 15.30. Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl. 13.00 15.30. Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret kl. 13.00 15.30 Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande 1 (20) Övriga deltagande Rolf Lundberg, kommundirektör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer