Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29"

Transkript

1 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Runa Jansson (m) Maine Karlsson (c) Gunilla Katmark (kd) Sven Krafft (s) Övriga deltagare Sune Johansson, ordförande TK Orwak 2 (del av) Esbjörn Jonsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Runa Jansson Kultur- och fritidsförvaltningen, Sävsjö, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Esbjörn Jonsson Ordförande... Sten-Åke Claesson Justerande... Runa Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur- och fritidsförvaltningen... Ingrid Sundkvist

2 2 1 Dnr Föredragna handlingar Förvaltningsinformation a) Inbjudan till utvecklingsdagar av den praktiska fritids- och ungdomspolitiken i Jönköpings län den april b) Kommunrevisionen med granskning av IT-verksamheten. c) Information om renovering av kylkompressor i Sävsjö Ishall. d) Information om föreläsning den 17 februari 2009 för föreningslivet. e) Arbetsmiljöverket med inspektionsmeddelande gällande verksamheten vid bland annat Sävsjö Ishall. f) Arbetsmiljöverket med inspektionsmeddelande gällande verksamheten vid Sävsjö Stadsbibliotek. g) Mindre justering av rapporterad folkbildningsverksamhet 2008 avseende TBV. h) Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag om inriktning på arbete med ekonomi, lokaler och organisation. i) Redovisning av verksamheten 2008 vid Familjebadet. att lägga informationen till handlingarna.

3 3 2 Dnr Föredragen handling Redogörelse TK Orwak med ansökan om stöd till tennisverksamheten. a) Skrivelse från TK Orwak med ansökan om stöd. I en skrivelse ansöker TK Orwak om stöd för hyrande av Orwakhallen för fortsatt bedrivande av tennisverksamhet, i och med nuvarande hyresavtal upphörande. Föreningen beräknar preliminärt att hyreskostnaden inkl. visst underhåll och övriga kostnader kommer av vara kronor. Föreningen ansöker om kronor i bidrag från kultur- och fritidsnämnden. Vid dagens sammanträde informerar TK Orwak:s ordförande Sune Johansson om föreningens tennisverksamhet. Vid sammanträdet informeras om det hyresavtal som kultur- och fritidsnämnden tecknat med LIFAB avseende Orwakhallen för perioden 1 maj oktober Nämnden har i sin tur vidareuthyrt till TK Orwak under samma tidsperiod. Dessutom finns överenskommelse med båda parter om att efter avtalsperioden kommer Sävsjö kommun inte att teckna hyresavtal med fastighetsägaren. Istället är det TK Orwak som själv kan teckna hyresavtal med fastighetsägaren. Under innevarande hyresperiod är den årliga nettohyreskostnaden för kommunen kronor. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2009 beslutat att från och med 1 november 2009 ska kultur- och fritidsnämndens hyreskontrakt avseende Orwakhall inte förlängas. Dessutom kommer inga medel att finnas avsatta i kultur- och fritidsnämndens budget för förhyrning av Orwakhallen. Innan ovannämnda hyresavtal tecknades av kultur- och fritidsnämnden beviljades föreningen årligen hyresbidrag med kronor. att meddela TK Orwak att under förutsättning att föreningen redovisar bidragsberättigad ungdomsverksamhet kan nämnden tänka sig att lämna hyresbidrag till föreningen motsvarande cirka kronor per år. Delges: TK Orwak

4 4 3 Dnr Föredragen handling Redogörelse Idrottsskolan Sävsjö med ansökan om startbidrag. a) Ansökan om startbidrag. Den 15 november 2008 bildades Idrottsskolan Sävsjö. Avsikten är att tillsammans med lokala föreningar i Sävsjö ska prova på aktiviteter anordnas för barn i främst Sävsjö tätort. För närvarande inbjuds barn i årskurs 2 till aktiviteterna. Verksamheten startade i början av januari månad innevarande år och pågår till slutet av maj månad samt fortsätter sedan under hösten. I idrottsskoleverksamheten medverkar för närvarande 13 olika lokala föreningar. Vid sammanträdet informeras om att idrottsskoleverksamhet bedrivits i Sävsjö sedan mitten av 1980-talet, men i annan föreningsregi. att godkänna Idrottsskolan Sävsjö som en bidragsberättigad förening, samt att bevilja föreningen startbidrag med 500 kronor. Delges: Idrottsskolan Sävsjö

5 5 4 Dnr Föredragna handlingar Redogörelse Hultagårds Bygdegårdsförening med ansökan om bidrag till installation av luftvärmepump. a. Hultagårds Bygdegårdsförening med ansökan om investeringsbidrag. b. Kultur- och fritidsnämndens beslut 23/ c. Kommunstyrelsen med beslut 13/1 2009, om tilläggsanslag. Hultagårds Bygdegårdsförening ansöker om kronor i bidrag för installation av luftvärmepump samt kronor i bidrag för byte av laminatgolv i bygdegården. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 oktober 2008 att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för detta projekt. Kommunstyrelsen har tillstyrkt tilläggsanslag. att bevilja Hultagårds Bygdegårdsförening bidrag med 50% av faktiska kostnaden, dock högst kronor, för installation av luftvärmepump till bygdegården, att bevilja Hultagårds Bygdegårdsförening bidrag med 50% av faktiska kostnaden, dock högst kronor, för laminatgolv till bygdegården. Delges: Hultagårds Bygdegårdsförening

6 6 5 Dnr Föredragna handlingar Redogörelse Hultsjö Bygdegårdsförening med ansökan om bidrag till byte av värmepump. a) Hultsjö Bygdegårdsförening med ansökan om investeringsbidrag. b) Kultur- och fritidsnämndens beslut 23/ c) Kommunstyrelsen med beslut 13/1 2009, om tilläggsanslag. Hultsjö Bygdegårdsförening ansöker om kronor i bidrag för byte av värmepump samt ny varmvattenberedare till bygdegården. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 oktober 2008 att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för detta projekt. Kommunstyrelsen har tillstyrkt tilläggsanslag. att bevilja Hultsjö Bygdegårdsförening bidrag med 50% av faktiska kostnaden, dock högst kronor, för byte av värmepump samt ny varmvattenberedare till bygdegården. Delges: Hultsjö Bygdegårdsförening

7 7 6 Dnr Föredragen handling Redogörelse Hultsjö Bygdegårdsförening med ansökan om arrangemangsbidrag. a) Hultsjö Bygdegårdsförening ansökan om arrangemangsbidrag. I en skrivelse ansöker Hultsjö Bygdegårdsförening om kronor i bidrag för genomförande av lokalrevy vid fem tillfällen i Kännestubba Bygdegård. att bevilja Hultsjö Bygdegårdsförening kronor i bidrag för genomförande av lokalrevy. Delges: Hultsjö Bygdegårdsförening Vid behandlingen av ärendet deltog ej ledamoten Maini Karlsson.

8 8 7 Dnr Föredragen handling Redogörelse Ökat budgetanslag till föreningsägda anläggningar och lokalt aktivitetsstöd. a) Skrivelse från kultur- och fritidschefen med förslag till fördelning av bidrag. Budgetramen för föreningsbidrag under 2009 har ökats med kronor avseende föreningsägda anläggningar och lokalt aktivitetsstöd. I en skrivelse föreslår kultur- och fritidschefen att kronor avsätts till att höja det lokala aktivitetsstödet till 7,10 kronor per deltagaraktivitet, samt att resterande anslag på kronor föreslås reserveras för en höjning av stödet till föreningsägda anläggningar och förhyrda föreningslokaler. Den exakta fördelningen sker vid vårens bidragsfördelning. att tillstyrka kultur- och fritidschefens förslag till fördelning av det ökade föreningsbidraget på kronor under 2009.

9 9 8 Dnr Föredragna handlingar Redogörelse Samråd detaljplan Vrigstad tätort a) Förslag till detaljplan Vrigstad tätort. b) Kultur- och fritidschefens skrivelse till föreningar i Vrigstad. Förslaget innebär exempelvis att nuvarande parkering för Vrigstad Sporthall kommer att tillföras Statoilmacken i Vrigstad. För att säkerställa parkering för bland annat sporthallsbesökarna iordningställs en ny parkering med utfart till Jönköpingsvägen. Kultur- och fritidschefen har översänt detaljplansförslaget till de föreningar som regelbundet bedriver idrottsverksamhet i Vrigstad sporthall, med möjlighet att själva lämna synpunkter över förslaget. att meddela samhällsbyggnadskontoret att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget med ny parkering för bland annat Vrigstad Sporthall. Delges: Samhällsbyggnadskontoret

10 10 9 Dnr Föredragen handling Redogörelse Ekonomisk rapport a) Ekonomisk rapport bokslutet Vid sammanträdet lämnar kultur- och fritidschefen en ekonomisk rapport gällande bokslutet att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

11 11 10 Dnr Föredragen handling Redogörelse Delgivningar a) Sammanställning delgivningar. Redogörs för delgivningar. att lägga delgivningarna till handlingarna.

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-27 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 27 januari, kl 15.30-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sören Eriksson, 1:e vice ordförande Mari Anne

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M)

Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.30-20.10 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18 00-21 15 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, tjänstgörande ersättare Ritva

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 14 februari 2013, kl. 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Margonia Påhlsson Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda Museum, den 20 december 2012, kl. 15.30 17.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer