Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén Alaa Al Baldawi Monica Toll Sören Eriksson Madeleine Hermansson Lars Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Viveka Hallberg Jarflod, tjänstgörande ersättare Thomas Hedrén, kultur- och fritidschef Iréne Bergman, sekreterare Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare, Sven Leek, ersättare Carl-Axel Bengtsson, ersättare Cajsa-Lena Håkansson, ersättare Utses att justera Alaa Al Baldawi Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen den 27 april 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Iréne Bergman Ordförande Justerare Börje Wilsborn Alaa Al Baldawi Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift de

2 Sammanträdesdatum 2 29 Ändring och tillägg i dagordning Ändring och tillägg i dagordning godkänns enligt följande: Utgår: Punkt 5, Represantant från kultur- och fritidsnämnden i styrgrupp för projektet Musik och teaterhus i Vetlanda Tillägg under övrigt: Barnkonventionsutbildning för kultur- och fritidsnämnden Förslag om ändring och tillägg i dagordning läggs fram enligt följande: Utgår: Punkt 5, Represantant från kultur- och fritidsnämnden i styrgrupp för projektet Musik och teaterhus i Vetlanda Tillägg under övrigt: Barnkonventionsutbildning för kultur- och fritidsnämnden

3 Sammanträdesdatum 3 30 Dnr 2011/KU0014 Ansökan om kommunalt bidrag för 2012 Näsby föreläsningsförening Näsby föreläsningsförening beviljas bidrag med kr för år 2012 till sin föreläsningsverksamhet. Ansökan om kommunalt bidrag har inkommit från Näsby föreläsningsförening. Föreningen som är kommunens enda föreläsningsförening anordnar som regel sex föreläsningar per år. I genomsnitt besöker personer varje föreläsning från olika delar av kommunen. Verksamheten har under de gångna åren till stor del finansierats genom ett statsbidrag som täckt 70 % av kostnaderna. Detta bidrag har dragits in och har försatt föreningen i en svår situation. Föreningen ansöker om ett årligt kommunalt bidrag på kr fr.o.m. år Beredningsutskottet, 19, Utdrag Näsby föreläsningförening

4 Sammanträdesdatum 4 31 Dnr 2011/KU0017 Ansökan om bidrag till allsångskvällar sommaren 2011 Lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO Lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO beviljas bidrag till allsångskvällar sommaren 2011 med maximalt 5000 kr efter ekonomisk redovisning. Lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO ansöker om bidrag till allsångskvällar sommaren Sju allsångskvällar planeras för sommaren 2011 på Sandlandet i Bäckseda med finalen förlagd till Kullgatan i Vetlanda. Arrangemanget sker i samarbete med NBV som bidrar med en del till artistkostnaderna. Beredningsutskottet, 21, Utdrag Lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO

5 Sammanträdesdatum 5 32 Intern kontrollplan 2010 redovisning Redovisad intern kontrollplan 2010 för kultur- och fritidsförvaltningen noteras med godkännande till handlingarna. Förvaltningschef Thomas Hedrén redogör för uppföljningsarbetet av kulturoch fritidsförvaltningens interna kontrollplan för Beredningsutskottet, 23, Utdrag Kommunstyrelsen Kommunrevisionen

6 Sammanträdesdatum 6 33 Intern kontrollplan 2011 Internkontrollplan 2011 utformas enligt plan för 2010 med tillägget att två föreningar per år kontrolleras ifråga om att ansökningshandlingar korresponderar med den faktiska verksamheten och att korrekt bidrag betalats ut. Kultur- och fritidsnämnden har att utforma kultur- och fritidsförvaltningens interna kontrollplan för Med utgångspunkt i intern kontrollplan 2010 framkommer förslag att göra tillägg med att två föreningar per år bidragskontrolleras. Beredningsutskottet, 24,

7 Sammanträdesdatum 7 34 Rapport delegationsärende 1:a kvartalet 2011 Rapport angående delegationsbeslut vid kultur- och fritidsförvaltningen för 1:a kvartalet 2011 gällande arrangemangsbidrag, kurser/konferenser, konstinköp, personal och tjänsteärende godkänns och läggs till handlingarna Delegationsärenden vid kultur- och fritidsförvaltningen för 1:a kvartalet 2011 gällande arrangemangsbidrag, kurser/konferenser, konstinköp, personal och tjänsteärende delges kultur- och fritidsnämnden.

8 Sammanträdesdatum 8 35 Rapport Synpunkt Vetlanda 1:a kvartalet 2011 Rapport angående inkomna synpunkter via Synpunkt Vetlanda under 1:a kvartalet 2011 noteras och läggs till handlingarna. En sammanställning har gjorts av de synpunkter som inkommit till kommunen under årets första kvartal. Totalt har fyra synpunkter inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen under denna period.

9 Sammanträdesdatum 9 36 Rapport från kulturchefsmöte Kultur- ochf fritidsnämndens beslut Rapport från kulturchefsmöte och presentation av sammanställning till Landstinget i Jönköpings län angående den kommunala kulturpolitiken och vad som kännetecknar de olika kulturområdena i kommunen noteras och läggs till handlingarna. Landstinget i Jönköpings län fungerar som vår motpart gentemot staten i samband med att den s.k. portföljmodellen för fördelning av statligt kulturstöd införs i Jönköpings län. För det ändamålet skall en regional kulturplan antas. Genom ett flertal Open Space-möten har dialog förts med kommunerna, så även i Vetlanda kommun. Kommunerna har också via enkät beskrivit vad som kännetecknar kulturen i de olika kommunerna. Förvaltningschef Thomas Hedrén presenterar den sammanställning av Vetlanda kommuns vision och verksamhetsidé som har sänts till Landstinget i Jönköpings län. Sammanställningen visar på inriktningsmål och vad som kännetecknar de olika kulturområdena inom kommunen och där finns också beskrivet Vetlanda kommuns vilja att ingå i flera nätverk inom den s.k. kultursektorn. Den tid då kultur producerades på en plats och distribuerades till andra platser är förbi. Både produktion, distribution och upplevelse skall ske i dialog mellan olika aktörer och ett närmande skall ske i alla led. Förslag på länsövergripande utvecklingssatsningar har lämnats, som att skapa förutsättningar för etablering av nätverk där erfarenheter och kompetenser i de olika kommunerna tas tillvara. Beredningsutskottet, 26,

10 Sammanträdesdatum Inbjudan till konferens Hur utvecklar vi kulturen i Jönköpings län Förutom förvaltningschef Thomas Hedrén och kultursekreterare Ann-Mari Forsberg utses Viveka Hallberg Jarflod (V) och Monica Toll (S) att delta i konferensen Hur utvecklar vi kulturen i Jönköpings län den 13 maj Landstinget i Jönköpings län har inbjudit till konferens angående Hur utvecklar vi kulturen i Jönköpings län. Plats: Elmia konsert- och kongresshus, Jönköping Tid: 13 maj 2011, kl Denna konferens är en del i remissarbetet med kulturplanen och ger möjlighet att samtala om utformning och innehåll. Beslutsunderlag Beredningsutskottet, 27,

11 Sammanträdesdatum Protokollsutdrag Protokollsutdrag angående Hyresregler i kommunala fastigheter, 7, , noteras och läggs till handlingarna. Protokollsutdrag har inkommit från tekniska nämnden angående Hyresregler i kommunala fastigheter, 7, Beredningsutskottet, 30,

12 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KU0021 Delgivningar Delgivning angående ny organisation vid Studieförbundet Vuxenskolan noteras och läggs till handlingarna. Studieförbundet Vuxenskolan har i skrivelse, Dnr 2011/KU0021, meddelat att ny organisation införts fr.o.m

13 Sammanträdesdatum Information angående nämndsammanträde i maj 2011 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 maj 2011 förläggs till Folkets Hus och samtidigt görs studiebesök på fritidsgården Zonen. För att kultur- och fritidsnämndens ledamöter ska få en djupare insikt om kultur- och fritidsnämndens olika verksamhetsområden och hur de fungerar finns förslag på att nämndens sammanträde vid olika tillfällen förläggs till de olika verksamheterna. Maj månads sammanträde föreslås bli förlagt till Folkets Hus med studiebesök på fritidsgården Zonen. Beredningsutskottet, 31,

14 Sammanträdesdatum Val av ersättare till beredningsutskottet Ersättare till beredningsutskottets ledamöter utses enligt följande. Pia Lundell (C) ersättare för Börje Wilsborn (C) Sören Eriksson (S) ersättare för Rolf Axelsson (S) Lars Inge Lundgren (VF) ersättare för Margonia Påhlsson (VF) Cajsa-Lena Håkansson (M) ersättare för Lena Åhrén (M) Enligt beslut i kommunfullmäktige om politisk organisation ska ersättare till ledamot i beredningsutskottet utses. Beredningsutskottet, 32,

15 Sammanträdesdatum Detaljplan för Karlstorps-Råsa 3:118 och del av 3:109, Pauliström, Vetlanda kommun samrådshandling Inget finns att erinra mot detaljplan för Karlstorps-Råsa 3:118 och del av 3:109, Pauliström, Vetlanda kommun. Planförslag angående Karlstorps-Råsa 3:118 och del av 3:109, Pauliström, Vetlanda kommun, har inkommit för samråd. Pauliströms idrottsförening har överlåtit fastigheten Karlstorps-Råsa 3:118 till Vetlanda kommun. Gällande plan från 1974 föreskriver området att nyttjas som idrottsområde. Avsikten är nu att använda fastigheten till maskinhall och garage. Utdrag Tekniska kontoret

16 Sammanträdesdatum Månadsprognos Kultur- och fritidsnämndens månadsprognos per den 28 februari 2011 noteras med godkännande till handlingarna. Förvaltningschef Thomas Hedrén redogör för kultur- och fritidsförvaltningens månadsprognos per 28 februari Beredningsutskottet, 28,

17 Sammanträdesdatum Barnkonventionsutbildning för kultur- och fritidsnämnden i Vetlanda kommun Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utifrån framlagd offert organisera halvdagsutbildning gällande Barnkonventionen för kultur- och fritidsnämndens ledamöter och relevant personal vid kultur- och fritidsförvaltningen. Utbildningen förläggs i anslutning till något av kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträden. Viveka Hallberg Jarflod (V) har på uppdrag, 28, , tagit fram förslag på barnkonventionsutbildning för kultur- och fritidsnämnden i Vetlanda kommun. Standardpriser för heldag är kr och för halvdag kr. Projektledare för extern utbildning inom Rädda Barnen, Mikaela Hagan, anser utbildningen för kultur- och fritidsnämnden som ett bra initiativ och är mån om att kunskap om Barnkonventionen sprids på alla nivåer i den kommunala verksamheten. En halvdagsutbildning för ca 20 personer erbjuds därför till ett pris av kr.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 februari 2012, kl. 15.30 17.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14 Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.00-18.35 (paus 15.55-16.25, 17.40-17.50) Beslutande s Kurt Andreasson, tjänstgör för Thord Harrysson (s) s Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-19.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38 Tekniska 29-38 2 Information och överläggningar... 6 Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen... 7 Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.... 9 Upphandling -

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer