Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika Toll Cajsa Håkansson Madeleine Hermansson Claes-Göran Nyrén Övriga deltagare Stewe Jonsson, förvaltningschef Lena Svensson, sekreterare Anette Lundgren, Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare, Thomas Johansson, museiintendent, Carl-Axel Bengtsson, ersättare Henrik Freij, ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Monica Toll Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lena Svensson Ordförande Börje Wilsborn Justerare Monica Toll

2 (18) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Lena Svensson

3 (18) 73 Informationsärende Scenutredning s beslut noterar informationen, lägger den till handlingarna och inväntar komplettering. Förvaltningschef Stewe Jonsson inventerar vilka scener som finns, både för inomhusoch utomhusbruk samt vilka platser som kan användas för olika arrangemang. Listar sedan resultatet och redovisar för nämnden längre fram i höst. Har pratat med Diggiloos manager angående vilka ytor som krävs för ett sådant arrangemang, kostnader m.m. Kontrollerar även kostnader för en mobilscen. En permanent scen, typ Speakers corner kommer att byggas i hörnet vid Väskan. Sex sponsorer betalar en del var och kommunen resten.

4 (18) 74 Informationsärende E-böcker på biblioteket s beslut Förvaltningen fortsätter att bereda ärendet, inväntar fortsatt information om e- boksportalen och redovisar aktuellt läge på nästa sammanträde. Vetlanda bibliotek började med e-boksutlåning 2007, då vi gick med i en portal där Jönköpings stadsbibliotek erbjöd länets kommunbibliotek att ingå. Varje e-bokslån kostar biblioteket 20 kr och låntagarna kan låna max 3 böcker i veckan. De första åren lånades det ut cirka 300 e-böcker men de senaste åren har antal lån ökat rejält lånades det ut e-böcker till en kostnad av kr. Medieanslaget har legat oförändrat under många år, vilket innebär att vi fått minska inköpet av fysiska böcker. I höst kommer e-boksportalen att läggas ner och varje kommunbibliotek får själva skriva avtal med e-boksleverantörer. Prisbilden kommer också att se helt annorlunda ut. Nu kan en ny populär e-bok komma att kosta upp mot 50 kr. Det finns tre stora aktörer på marknaden som erbjuder e-bokstjänster till bibliotek: Elib den leverantör vi haft hittills. Att starta upp en egen portal innebär både investeringskostnader samt kostnader för årligt underhåll. Prisbilden kommer att se annorlunda ut. Nya böcker kan bli så dyra att vi inte har någon möjlighet att erbjuda dem förrän ett år senare när de sjunkit i pris. Atingo representerar andra för ag än E-lib och även här kommer priserna på e- böckerna att variera. Nya populärböcker kommer att ha ett högre pris. Elib och Atingos tjänster nås via bibliotekets hemsida. Vill man kunna erbjuda båda dessa leverantörers tjänster måste man investera i en E-hub, som är en teknisk plattform som möjliggör för biblioteken att erbjuda tjänster från olika leverantörer. E- böckerna knyts också till låntagarnas lånekort på så sätt att när man loggar in på sitt kort på bibliotekets hemsida ser man både vilka fysiska och digitala medier man lånat. Mediejukeboxen kan finnas som en utlåningsdisk placerad på biblioteket där låntagarna kan ladda ner e-böcker, språkkurser och filmer eller så erbjuder biblioteket den enbart digitalt. Utbudet är dock begränsat och endast ett 60-tal kommuner i landet använder sig av denna tjänst.

5 (18) 74 fortsättning I september i år upphör e-boksportalen. Med tanke på skenande kostnader för e- boksutlåningen och att vi måste sätta oss in i vilka olika alternativ vill förvaltningen låta e-boksutlåningen ligga nere oktober december och återupptas i ny form vid årsskiftet 2014/2015. Möte sker den 2 oktober i Jönköping då bl.a. Östergötlands län informerar hur de har löst situationen. Även SKL (Sveriges kommuner och landsting) jobbar med att ta fram en lösning.

6 (18) 75 Biblioteket 30 år s beslut noterar informationen enligt nedan. I september fyller biblioteket 30 år. Detta firas med en lång rad arrangemang bl.a: Bokrelease med Sista boken av Maria Bielke von Sydow, torsdagen den 11 september. Föreläsningskväll om Gästgivaregårdar och skjutsstationer med Kaj Kjellström och Inga-Britt Larsson, onsdagen den 17 september. Barnteater Bröderna Pixon och Tv:ns hemtrevliga sken med Boulevardteatern, söndagen den 28 september. Författarbesök med Karin Wahlberg, tisdagen den 7 oktober. Bjuder på fika i biblioteket, fredag förmiddag den 12 september.

7 (18) 76 Svar till nämnden angående skadegörelse elljusspår Landsbro s beslut noterar informationen enligt nedan. Landsbro IF har svarat på kultur- och fritidsnämndens uppmaning i sitt beslut på beredningsutskottsmöte den 3 juni 2014, 71, i brev enligt nedan. Tack för att du lyfte upp frågan om bidrag till att åtgärda skadegörelse till KF nämnden/beredningsutskottet. Vi har nu beviljats ett bidrag på 2500 kronor, vilket vi välkomnar. Dock har det i beslutets gjorts en uppmaning: Att klubben vidtar tekniska åtgärder som eliminerar risken för fortsatt skadegörelse, t.ex. gallerskydd runt lamporna Vi förstår att ambitionen att förhindra framtida skadegörelse är behövlig, men anser att tekniska åtgärder enligt förslaget är helt orimligt då det säkerligen kostar mer än kr att åtgärda (minst kr/lampa för material och jobb, om det nu finns något sådant skydd på marknaden), dessutom hjälper detta inte mot skadegörelse mot elskåp etc som står på marken. Vi anser att vi vidtagit de förebyggande åtgärder som kan anses som rimliga, dvs att samla ansvarig rektor och gymnastiklärare och bett dem informera och förebygga att detta inte sker framdeles. Den enda ytterligare framtida rimliga åtgärden (som jag ser det), är att ombedja att skolan inte förlägger orienterings- och motionsaktiviteter omkring vår elljusbana, men det hoppas vi inte blir nödvändigt då vi alla vet hur viktigt detta område är för elevernas motion.

8 (18) 77 Remiss Regional kulturplan för Region Jönköpings län s beslut beslutar att planen, med kompletterande skrivning, i huvudsak tillstyrks. Landstinget i Jönköpings län har skickat Regional kulturplan för Region Jönköpings län på remiss till alla kommuner, kulturinstitutioner, utvecklingsverksamheter inom kulturområdet, organisationer, länsstyrelsen, regionförbundet, föreningar, det fria kulturlivet samt övriga inom civilsamhället. Synpunkter ska vara Landstinget i Jönköpings län tillhanda senast den 10 september Remisskonferens hålls sedan den 9 oktober 2014 där innehåll och slutsatser kommer att redovisas. Alla som lämnat yttrande inbjuds till konferensen. Efter diskussion på beredningsutskottsmöte beslutades att förvaltningschef Stewe Jonsson, tar fram en kompletterande skrivning där det bl.a. tas upp att fokus bör ligga på genomförande för att planen ska fullföljas. Om man tittar på den nuvarande kulturplanen kan man konstatera att de konkreta åtgärderna inte är genomförda.

9 (18) 77 fortsättning Bilaga till remissvar Vetlanda kommuns yttrande om regionala planer Allmänna kommentarer Vetlanda kommuns kultur- och fritidsnämnd anser att den föreslagna kulturplanen (inklusive biblioteksplan och plan för barn- och ungdomskultur) för Region Jönköpings är ett väl genomarbetat dokument som ger uttryck för ett ambitiöst förhållningssätt. Planen hade möjligen tjänat på att omfatta en beskrivning av hur kulturlivet i regionen ser ut i dag, vid sidan av de utvecklingsområden med särskilt uppdrag, som presenteras. Vi konstaterar med glädje att planen sätter fingret på kommunernas och det lokala engagemangets betydelse, i större utsträckning än planen för gör, och att den därmed mer känns som en kulturplan för hela den geografiska regionen än för regionen som institution. Vi riktade i vårt remissvar 2012 kritik mot den nuvarande planen eftersom vi ansåg att den hade ett alldeles för dominerande landstingsperspektiv, och här kan vi se en förbättring, även om vi gärna sett en än större tonvikt på det lokala perspektivet. Förtjänster och brister Några förtjänster och brister som vi identifierat i kulturplanen, den regionala kulturplanen och strategin för barn- och ungdomskultur: I biblioteksplanen finns för varje prioriterat verksamhetsområde ett antal hurpunkter som konkret talar om hur det arbete ska utföras som krävs om planen ska omvandlas till praktisk handling. Det är bra och det upplägget hade varit önskvärt även i övriga plandokument. Strategin för barn- och ungdomskultur är stadigt förankrad i barnkonventionen, med hänvisningar för varje fokusområde. Strategin för barn- och ungdomskultur tydliggör de olika perspektiven på kultur för, med och av barn och unga. Den poängterar också att barn och unga besitter kraft och kunskap som inte vuxenvärlden har. Kulturplanen pekar tydligt ut institutioner och verksamheter som utvecklingsområden med särskilt uppdrag, det är bra. Vi ser fram mot att få ta del också av de övriga utvecklingsområden vars beskrivning saknas i den utskickade planen. Språket i kulturplanen är onödigt svårt och intrycket är att budskapet snarast blir luddigt än konkret. Vi anser att det hade varit bättre om den haft ett enklare språk och om tankegångar hade förtydligats med goda exempel från regionen eller omvärlden.

10 (18) 77 fortsättning Vi poängterar vikten av att planen följs upp med samverkan mellan region och kommuner som leder till konkreta mål och som förtydligar vem som ansvarar för att målen nås. Tyvärr har många av de utmärkta ambitioner som presenteras i den nuvarande kulturplanen stannat vid just ambitioner, såvitt vi kan bedöma. Börje Wilsborn, ordförande kultur- och fritidsnämnden Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef

11 (18) 78 Remiss Regional biblioteksplan för Region Jönköpings län s beslut tillstyrker biblioteksplanen i huvudsak, med kommentaren att vi saknar goda exempel. Landstinget i Jönköpings län har skickat Regional biblioteksplan för Region Jönköpings län på remiss till alla kommuner, kulturinstitutioner, utvecklingsverksamheter inom kulturområdet, organisationer, länsstyrelsen, regionförbundet, föreningar, det fria kulturlivet samt övriga inom civilsamhället. Synpunkter ska vara Landstinget i Jönköpings län tillhanda senast den 10 september Remisskonferens hålls sedan den 9 oktober 2014 där innehåll och slutsatser kommer att redovisas. Alla som lämnat yttrande inbjuds till konferensen.

12 (18) 79 Remiss Strategi för barn- och ungdomskultur i Region Jönköpings län s beslut tillstyrker Strategi för barn- och ungdomskultur i huvudsak, med kommentarerna att vi saknar regionala mål samt påpekar vikten av att strategin mynnar ut i en konkret målskrivning. Landstinget i Jönköpings län har skickat Strategi för barn- och ungdomskultur i Region Jönköpings län på remiss till alla kommuner, kulturinstitutioner, utvecklingsverksamheter inom kulturområdet, organisationer, länsstyrelsen, regionförbundet, föreningar, det fria kulturlivet samt övriga inom civilsamhället. Synpunkter ska vara Landstinget i Jönköpings län tillhanda senast den 10 september Remisskonferens hålls sedan den 9 oktober 2014 där innehåll och slutsatser kommer att redovisas. Alla som lämnat yttrande inbjuds till konferensen.

13 (18) 80 Delegationsärende kvartal 2, 2014 s beslut Redovisning angående delegationsbeslut vid kultur- och fritidsförvaltningen för andra kvartalet 2014 gällande bidrag, kurser/konferenser, konstinköp, personal och tjänsteärende noteras med godkännande till handlingarna. Delegationsärenden vid kultur- och fritidsförvaltningen för andra kvartalet 2014 gällande arrangemangsbidrag, kurser/konferenser, konstinköp, personal och tjänsteärende delges kultur- och fritidsnämnden.

14 (18) 81 Synpunkt Vetlanda kvartal 2, 2014 s beslut Synpunkter inkomna till kultur- och fritidsförvaltningen via Synpunkt Vetlanda under andra kvartalet 2014 noteras med godkännande till handlingarna. Under andra kvartalet 2014 har elva synpunkter av varierande slag inkommit till kulturoch fritidsförvaltningen.

15 (18) 82 Föreningsträff 2014 s beslut noterar informationen och lägger den till handlingarna. Den 3 september klockan genomför kultur- och fritidsförvaltningen sin årliga föreningsträff. Agendan ser ut enligt följande: Vindbonus. Hur funderar det? Korsberga Scoutkår medverkar och berättar hur det gick till när de fick vindbonus att köpa nya kanoter för. High five idrott för alla. Rädda Barnen informerar om ett stöd de tagit fram för idrottsföreningar som vill bidra till en idrott för alla. Destination Vetlanda Vad är det? Turistbyrån informerar. Inventering och planering kring evenemang. Det händer mycket i Vetlanda och här jobbar vi praktiskt med att berätta vad som är på gång. Vissa arrangörer vet redan nu både datum och innehåll, andra kan få vetskap som underlättar planering. Vem vet, mötet kanske också leder till att knyta nya kontakter och hitta oväntad samverkan! Perioden vi tittar på är från september 2014 till december Det kommer att finnas kalenderblad uppsatta där vi skriver in vad som händer. Efter vårt möte kommer alla att få en sammanfattning utskickad via mejl.

16 (18) 83 Protokollsutdrag s beslut Protokollsutdrag enlig nedan noteras och läggs till handlingarna: Partiell ledighet för vård av barn, 31 Personal- och organisationsutskottet, Riktlinje för friskvård och personalbefrämjande aktiviteter, 37 Personal- och organisationsutskottet, Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd , 149, Protokollsutdrag har inkommit enligt följande: Partiell ledighet för vård av barn, 31 Personal- och organisationsutskottet, Riktlinje för friskvård och personalbefrämjande aktiviteter, 37 Personal- och organisationsutskottet, Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd , 149, Dnr 2014/KA0224,

17 (18) 84 Övrigt Inget övrigt att notera.

18 (18) 85 Halvårsbokslut 2014 s beslut Halvårsbokslut per den 30 juni 2014 noteras och läggs med godkännande till handlingarna. Förvaltningschef Stewe Jonsson redogör för kultur- och fritidsnämndens halvårsbokslut per den 30 juni 2014 bestående av en textdel och en sifferdel.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel

Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-01-14 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Rödön kl. 9.00 torsdagen den 22 januari 2015 Ordförande Sekreterare Annelie Högberg Anna-Helena Wiechel Föredragningslista

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer