ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka"

Transkript

1 Sida Sammanträdesdatum Plats och tid Surahammars kommunhus, kl ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena Skagerberg, ledamot, Fagersta kommun Pernilla Danielsson, tjänstgörande ersättare, Skinnskattebergs kommun Karin Karlsson, ledamot, Sala kommun Britt-Inger Fröberg, ledamot, Surahammars kommun Carina Bergman, tjänstgörande ersättare, Arbetsförmedlingen Övriga deltagande Peter Molin, ersättare, Sala kommun Anders Rydell, ersättare, landstinget Västmanland, Jonas Wells, samordnare Ulrika Englund, 32 Ulla Långbacka Utses att justera Britt-Inger Fröberg Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare... Ulla Långbacka Paragrafer Ordförande... Agneta Fleismark Justerande... Britt-Inger Fröberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Norra Västmanlands Samordningsförbund Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Socialförvaltningen i Fagersta kommun..... Ulla Långbacka

2 Nvsf 24 Dagordning Ordförande Agneta Fleismark hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. Dagordningen genomgås fastställs med två tillägg till övriga ärenden samordnarens semester samt inbjudan till Norbergs kommunstyrelse. Dagordningen fastställs med tillägg till övriga ärenden.

3 Nvsf 25 Föregående protokoll Protokoll 12 april 2012 finns på förbundets hemsida. Protokollet läggs till handlingarna.

4 Nvsf 26 Ekonomisk redovisning Samordnare Jonas Wells redogör för ekonomisk redovisning per den 5 juni För år 2012 är kronor intecknat, år 2013 är kronor intecknat och för år 2014 är kronor intecknat, Egna tillgångar för år 2012 uppgår till kronor. Rapporten noteras och läggs till handlingarna. Skickas till: Samordnaren Socialförvaltningens ekonomiavdelning i Fagersta

5 Nvsf 27 Internkontroll förslag på ämnesområden för granskning Carina Bergman och Karin Karlsson redogör för förslag på ämnesområden för internkontrollplan 2012; 1. Fortsatt granskning av sårbarheten i organisationen - kontroll av att alla funktioner har ersättare 2. Fortsatt kontroll av attestrutin - kontroll av att endast behörig attestant har attesterat 3. Granskning av avtalen om insatser - finns avtal? är de tydliga? följs avtalen? 4. Granskning av utbetalade arvoden och ersättningar - följs bestämmelserna? finns styrelsebeslut för det som inte ryms inom fastställda bestämmelser? 1. Internkontrollplanen 2012 fastställs i enlighet med framlagt förslag. 2. Redovisning lämnas vid sammanträdet 26 november Skickas till: Berörda

6 Nvsf 28 Arbetsgivarfrågor kring samordnartjänsten samt ordförandebeslut Ordförande Agneta Fleismark redogör för avtal om tjänsteställe för samordnare Jonas Wells, regelverk för resor, traktamente och representation samt regler för tjänstebilen. 1. Verksamhetsområde/tjänsteställe ska vara Landstinget Västmanland från och med och tillsvidare. 2. Jonas Wells ska följa Fagersta kommuns regelverk avseende resor, traktamente och representation. 3. Tjänstebilen ska i första hand användas, i nödfall privatbil. 4. Ordförandebeslut avseende ny lön för Jonas Wells att gälla retroaktivt från och med 1 april Befattningsbeskrivningen för Jonas Wells ska revideras under hösten Skickas till: Samordnaren

7 Nvsf 29 Ansökan om bidrag till kompetenshöjande åtgärder på Strömsbacka återvinning Samordnare Jonas Wells redogör för ansökan som inkommit från Strömsbacka återvinning. För att säkerställa redan befintliga anställningar samt skapa möjlighet för ytterligare tre fasta tjänster plus ett flertal arbetsträningstillfällen söks bidrag till kompetenshöjande åtgärder. Målgruppen är personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarknaden eller har svårt att få anpassat arbete. Projekt från sociala företaget Strömsbacka återvinning och Arbetsförmedlingen Sala uppfyller alla de viktigaste kriterier utvecklingsgruppen har för sin rekommendation. Arbetsförmedlingen i Sala följer upp projektet både vid start och vid avslut. Strömsbacka återvinning beviljas kronor för kompetenshöjande åtgärder. Skickas till: Strömsbacka återvinning Arbetsförmedlingen Sala Samordnaren Socialförvaltningens ekonomiavdelning i Fagersta

8 Nvsf 30 Höstens planeringsdagar Förbundets planeringsdagar är sedan tidigare beslutat att hållas oktober Ordförande Agneta Fleismark föreslår att istället genomföra planeringsdagarna under en heldag och inget sammanträde dag två. Planeringsdag genomförs den 11 oktober 2012 under en heldag.

9 Nvsf 31 Övriga frågor Samordnare Jonas Wells har semester 2 juli 10 augusti Vice ordförande Henry Komulainen går in som ställföreträdande från 2 4 juli och ordförande Agneta Fleismark från 5 juli till 10 augusti. Jonas Wells och Agneta Fleismark har fått inbjudan att delta på Norbergs kommunstyrelse den 22 oktober 2012 för att informera om förbundets verksamhet. Under hösten kommer Jonas Wells tillsammans med ordförande att informera landstinget Västmanland om förbundets verksamhet. Under tre dagar i november 2012 kommer en konferens om välfärden att hållas i Göteborg. Jonas Wells kommer att delta. Rapporterna noteras och läggs till handlingarna.

10 Nvsf 32 Delrapport från samordningsteamens externa medbedömare Ulrika Englund för Örebro universitet redogör för extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan av och runt de tre samordningsteamen. Samordningsförbundet har gett en forskargrupp vid Örebro universitet uppdrag att göra en extern medbedömning med inriktning på de tre samordningsförbunden Sala, Hallstahammar/Surahammar samt Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg. Under vinterns och vårens träffar med team och styrgrupper framstår det tydligt att det finns en genuin vilja kring och tilltro till den verksamhet som bedrivs inom samordningsteamen, både från teamet själva och från styrgruppsperspektivet och även från enkäter och material som samlats in. Från styrgruppens sida framkommer vikten av att kontinuerligt stötta, diskutera och ventilera tillsammans med teamet för att gemensamt finna lösningar. De områden som i detta skede kan behöva observeras och fokuseras särskilt avser i första hand regelverken. Kunskap om hur myndigheternas specifika regelverk ser ut, hur de förhåller sig till varandra och på vilka sätt man kan övervinna samverkanshinder till följd av regelverken. Resurstillgång bör även diskuteras då kö till teamen har uppstått och det kan antas att behovet av insats via samordningsteamen verksamhet överstiger befintliga resurser. Styrelsen tacka Ulrika Englund för hennes medverkan. Rapporten noteras och läggs till handlingarna.

11 Nvsf 33 Informationspunkt Samordnare Jonas Wells informerar om; - landstingets beslut om att bevilja kronor till Utvärdering av motiverande samtal (MI) och lösningsfokuserat arbetssätt (LF) - aktuellt läge i projekt Ung Kraft. Helena Reigans kommer att anställas av samordningsförbundet som projektledare under projekttiden - aktuellt läge i samordningsteamen - Sala visar ett bra resultat - FNS har flera personer ute på praktik - Hallsta/Sura kommer att ha en planeringsdag - aktuellt läge i utbildningsinsatser, vid konferensen april deltog 220 personer - förbättrat stöd för kommande ansökningar om EU-medel samt inbjudan till seminarium 16 oktober konferens samhällsekonomisk utvärdering 1 oktober 2012 i Västerås - integrerad samverkan och inbjudan till nätverksmöte 15 oktober 2012 i Örebro - Jonas Wells informerar om vad samverkan innebär Rapporterna noteras och läggs till handlingarna.

12 Avtackning och sommarhälsning Ordförande Agneta Fleismark avtackar Carina Bergman som slutar sitt arbete på Arbetsförmedlingen för att tillträda annat arbete och slutar därmed även sitt uppdrag i styrelsen. Ordföranden önskar alla en trevlig sommar. Ordföranden tillönskas detsamma.

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-05-22 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommun kl 09.00-13.45 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Slutrapport till Norra Västmanlands Samordningsförbund Ulrika Englund & Berth Danermark Januari 2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sid Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Information om Arbetsmarknad,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer