Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) Plats och tid kl på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi Staffan Strid Helena Werner Tomas Ulfborg Henning Bask Göran Wänglöf Lotta Gunnarsson Arne Söderström Lars Andersson Ordförande Tjänstgörande ersättare Förbundschef Ekonomichef Utses att justera Tomas Ulfborg Justeringens tid och plats Brinellskolan Underskrifter Sekreterare... Göran Wänglöf Paragrafer Ordförande Justerande... Ulrica Persson..... Tomas Ulfborg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Förbundsdirektionen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Brinellskolan expedition Dnr Susanne Brolin

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 NVU 25 Dnr AU 17 Medlemsbidrag KSO-gruppen har föreslagit en ram for 2012 på 115 MKr. NVU:s äskade ram var 117, 135 MKr. Arbetsutskottet Beslut: att uppdra till förbundschefen att utarbeta en konsekvensanalys och presentera vid direktionsmötet i juni Förbundschefen redogör för den föreslagna ramen och dess konsekvenser. tar del av informationen och ger förbundschefen i uppdrag att arbeta utifrån den föreslagna ramen.

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 NVU 26 Dnr AU 18 Uppsägning av avtal gällande skolmåltider Fagersta kommun har sagt upp gällande avtal kring skolmåltider. Arbetsutskottet Beslut: att uppdra åt ekonomichefen att söka förlänga nuvarande avtal för att de oklarheter som finns gällande kommuners tjänsteköp av varandra ska ha reglerats. tar del av informationen

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 NVU 27 Dnr AU 19 Förslag till reviderade bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Fagersta kommun har beslutat att ändra sina bestämmelser gällande ersättning till förtroendevalda. Då det i förbundsordningen gällande ersättningar till förtroendevalda i direktionen hänvisas till Fagersta kommuns bestämmelser informeras direktionen om dessa. Arbetsutskottet föreslår direktionen att ta del av informationen. tar del av informationen.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 NVU 28 AU 20 Dimensionering och utbud för läsåret 2012/2013 Antalet elever som går i högstadiet minskar och detta innebär att antalet elever till NVU också kommer att minska. Med utgångspunkt för de strömmar som finns idag till andra gymnasier, bör NVU/Brinellskolan för de närmaste åren dimensioneras för ca 600 elever i gymnasieskolan. Utbudet av program och inriktningar måste beslutas med utgångspunkt från elevgruppens storlek, samhällets behov av framtida arbetskraft och elevernas val av utbildning. Frågan kommer också diskuteras under eftermiddagens planeringsmöte med hela direktionen. Beslut: att uppdra till förbundschefen att arbeta fram en plan för att anpassa utbud och dimensionering för de närmaste 3 åren. Beslutsunderlag presenteras till direktionen i augusti för beslut. tar del av informationen.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 NVU 29 AU 26 Fler platser på yrkesvux Utlysning finns om utökade platser inom yrkesvux Rektor Svante Sandell redogör för läget inom yrkesvux och de särskilda lärlingsplatserna. Han bedömer inte att förbundet och den lokala arbetsmarknaden klara fler platser än du vi tidigare ansökt om och beviljats. Arbetsutskottet föreslår direktionen att inte ansöka om utökade platser inom yrkesvux 2011 beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 NVU 30 AU 27 Rapporter Avtal RIG Förbundschefen redogör för läget inom RIG och den konkurrerande Nationella idrottsutbildningen i Vattenskidor som finns i Mariestad. Som läget ser ut nu kommer vi endast att ha enstaka elever inom RIG till hösten. Detta medför att intäkterna minskar radikalt samtidigt som utgifterna endast minskar marginellt. Arbetsutskottet beslutar Att förbundschefen får i uppdrag att föra diskussioner med de aktuella eleverna kring hur de kan få en fullgod utbildning på annat sätt. Förbundschefen informerar om det treåriga avtal som nu är tecknat kring RIG enligt direktionens beslut om att det inte skall medföra några kostnader för förbundet. Kommunstyrelsen arbetsutskott i Fagersta kommun har också föreslagit kommunstyrelsen att bevilja kr extra till verksamheten för att klara de svårigheter som det minskade elevunderlaget medför. tar del av informationen Personalenkät Förbundschefen redogör för utfallet av den personalenkät som genomförts under våren. Arbetsutskottet beslutar Att förbundschefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur man ska komma till rätta med de brister som framkommit. Handlingsplanen skall rapporteras till arbetsutskottet i september. tar del av informationen Forts

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 NVU 30 forts Hearing KSO-gruppen har beslutat att en hearing kring NVU:s framtid skall hållas och denna var planerad till Förbundschefen har dock beslutat skjuta på denna till augusti. Förbundschefen rapporterar att hearingen efter diskussioner med KSO-gruppen planeras till andra halvan av september. direktionen tar del av informationen Elevernas syn på matsalen i Fagerstahallen Förbundschefen redogör för samtal med elevrådet kring deras upplevelser av maten och miljön i Fagerstahallen. Ekonomichefen kommer att föra diskussioner med Fagersta kommun kring detta i samband med avtalsdiskussionerna. tar del av informationen Digitala handlingar fr o m sammanträdet i juni Från och med direktionens sammanträde i juni kommer handlingar skickas ut digitalt. tar del av informationen.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 NVU 31 Delgivningar Sammanträdesprotokoll Au 51 Fagersta kommun, gällande Utredning om lokalbehov. Sammanträdesprotokoll Kf 25 Skinnskattebergs kommun, entlediganden från förtroendeuppdrag. Sammanträdesprotokoll Ks 86 Norbergs kommun, Val till Västmanlands Kommuner och Landstings beredningar. Sammanträdesprotokoll Kf 43 Fagersta kommun, Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund. Utbildnings- och fritidsförvaltningen Omförhandling av avtal. Sammanträdesprotokoll Kf 41 Planeringsdirektiv för budget 2012 och flerårsplan Sammanträdesprotokoll Ks au 47 Norbergs kommun, Budgetramar för samverkansorgan. Sammanträdesprotokoll Kf Norbergs kommun Norra Västmanlands Utbildningsförbunds årsredovisning för Sammanträdesprotokoll Ks 145 Fagersta kommun Åtgärder kring avsiktsförklaringen om flyktingmottagningen. Sammanträdesprotokoll Ks 30 kultur-, idrotts- och fritidsutskott Norbergs kommun gällande Biblioteksplan för Norbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Ks 29 Skinnskattebergs kommun gällande Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund Sammanträdesprotokoll Kf 40 Skinnskattebergs kommun gällande Entlediganden från förtroendeuppdrag. Sammanträdesprotokoll Kf 41 Skinnskattebergs kommun gällande Val av förtroendeuppdrag. beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 NVU 32 Delegationsbeslut Datum Dnr Beslut Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Forts

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 NVU 32 forts Datum Dnr Beslut Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Forts.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 NVU 32 forts Datum Dnr Beslut Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Forts.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 NVU 32 forts Datum Dnr Beslut Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Ersättning för förstudie. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Forts.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 NVU 32 forts Datum Dnr Beslut Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut anställning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande Delegationsbeslut lönesättning. Beslutande beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 NVU 33 Övriga frågor Minnesanteckningar från planeringsdagen Jan Johansson efterfrågar protokoll från planeringsdagen. Detta kommer inom kort. Nya ledamöter i direktionen Jan Lejon från Skinnskatteberg har avsagt sig sin plats som ordinarie ledamot i direktionen. Han efterträds av Staffan Strid vars ersättarplats besätts av Helene Jarno. Sten Nordström från Norberg har avsagt sig sin ordinarie plats i direktionen och ersätts av Henning Bask vars ersättarplats besätts av Sten Nordström. Val av ordförande och ordinarie ledamot i arbetsutskottet Nuvarande ordförande har avsagt sig uppdragen från Från Norbergs kommun nomineras Henning Bask som ordförande och ordinarie ledamot i arbetsutskottet. beslutar - att till ordförande från välja Henning Bask - - att till ordinarie ledamot i arbetsutskottet välja Henning Bask.

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson, (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer