Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare"

Transkript

1 Sida Sammanträdesdatum Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen Stefan Svensson, tjänstgörande ledamot, Försäkringskassan Eva Pålsson, ledamot, Norbergs kommun Helena Skagerberg, ledamot, Fagersta kommun Karin Karlsson, ledamot, Sala kommun Britt-Inger Fröberg, ledamot, Surahammars kommun, Övriga deltagande Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Utses att justera Helena Skagerberg Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare... Ulla Långbacka Paragrafer Ordförande Justerande... Agneta Fleismark..... Helena Skagerberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Norra Västmanlands Samordningsförbund Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Socialförvaltningen i Fagersta kommun..... Ulla Långbacka

2 Nvsf 95 Dagordning Dagordningen genomgås. Ordföranden föreslår ett tillägg under övriga frågor målgruppsstudie. Dagordningen fastställs med föreslagna tillägg.

3 Nvsf 96 Föregående protokoll Protokoll från 21 oktober 2011 genomgås. Rättelse görs avseende första sidan att Mariette Sjölund representerar Hallstahammars kommun och inte Surahammars kommun. Protokollet noteras och läggs till handlingarna efter redaktionell ändring.

4 Nvsf 97 Ordförandebeslut Styrelsen informeras om ordförandebeslut. om att vara med att finansiera länsgemensamma utbildningsinsatser togs 18 november 2010 med upp till kronor. Det faktiska utfallet blev kronor. Ordförandebeslut 10 november 2011 att godkänna kostnader för länsgemensamma utbildningsinsatser 18 november 2011 med upp till kronor. Ordförandebeslutet noteras och läggs med godkännande till handlingarna.

5 Nvsf 98 Dnr Ekonomisk redovisning Samordnare Jonas Wells föredrar en ekonomisk redovisning. Medel från huvudmännen och eget kapital beräknas för år 2011 till kronor varav är intecknat. För år 2012 är kronor intecknat och kronor för år Jonas Wells redogör vidare för budgetuppföljning för projektuppföljning per 21 november Budgetuppföljning 11 november 2011 visar att styrelsen förbrukat 37,71% av budgeterade medel men då är inte planeringsdagarna fakturerad. För den gemensamma administrationen har 82,28% förbrukats. Rapporterna noteras och läggs till handlingarna. Skickas till: Samordnaren Förvaltningsekonomen socialförvaltningen

6 Nvsf 99 Dnr Rapport från genomförd internkontroll Ledamot Karin Karlsson redogör för genomförd internkontroll den 7 november 2011 som genomfördes av henne och Carina Bergman. Funktioner som granskades; Sårbarheten i organisationen med Förbundsordningen som underlag: Alla funktioner har vid granskningstillfället ersättare utom styrelseledamoten från Norberg. Dokumenterad rutin saknas för att kunna ersätta samordnaren vid oplanerad frånvaro. Attestrutin med styrelsebeslutet 11 januari som underlag: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen. Upphandling och inköp med delegationsordningen som underlag: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen. Diarieföring och arkivering med förbundsordningen och Fagersta kommuns Författningssamling nr 21, arkivreglemente, som underlag: Regelverket följs enligt rutinbeskrivning. Internkontrollen noteras och läggs med godkännande till handlingarna.

7 Nvsf 100 Dnr Kommunikationsplan för Norra Västmanlands Samordningsförbund Samordnare Jonas Wells redogör för utkast till kommunikationsplan för Norra Västmanlands Samordningsförbund. Planen kommer att fastställas på sammanträde 16 mars Styrelsen inkommer med synpunkter till Jonas Wells senast sista februari 2012.

8 Nvsf 101 Dnr Länsgemensamma utbildningsinsatser och seminarier 2012 Samordnare Jonas Wells redogör för kalender för länsgemensamma utbildningsinsatser och seminarier under Utbildningarna arrangeras och sköts av samtliga tre samordningsförbund i länet: Norra Västmanlands Samordningsförbund, Samordningsförbundet Västerås och Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Kostnaderna delas på tre för varje samordningsförbund, maximalt kronor per förbund. Styrelsen godkänner kostnader upp till kronor under år 2012, exklusive moms, för Norra Västmanlands Samordningsförbund till länsgemensamma utbildningsinsatser och seminarier. Skickas till: Samordnaren Förvaltningsekonomen socialförvaltningen

9 Nvsf 102 Dnr Medfinansiering till KUR-projektet Samordnare Jonas Wells redogör för ärendet. KUR står för Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning och är en satsning från regeringen för att stimulera kunskap inom stat, landsting och kommun om psykisk ohälsa. KUR administreras av Försäkringskassan och ger möjlighet för varje område att nyttja upp till kronor för utbildningsinsatsen. I tilldelningen från regeringen ingår inte kostnader för lokal och dagkonferens och Försäkringskassan föreslår att Norra Västmanlands Samordningsförbund eventuellt kan täcka detta. Styrelsen godkänner kostnader till Försäkringskassan på kronor under 2012 för utbildning KUR-projektet. Skickas till: Försäkringskassan Samordnaren Förvaltningsekonomen socialförvaltningen

10 Nvsf 103 Dnr Handlingsplan 2012 för utvecklingsgruppen Samordnare Jonas Wells redogör för ärendet. Beredningsgruppen har ändrat namn till utvecklingsgruppen. Jonas Wells redogör för vad gruppen arbetar med och hur gruppen vill arbeta och vilka medel gruppen behöver ha till sitt förfogande. Gruppen vill arbeta mer med; - kartläggning, analyser och gemensamma bedömningar om nästa steg i samverkan - erfarenhetsutbyte med andra samordningsförbunds utvecklings/ beredningsgrupper - uppföljning och utvärdering av pågående insatser, t ex samordningsteam och utbildningsinsatser Till detta äskar utvecklingsgruppen om kronor till kartläggning och analyskostnader. Styrelsen godkänner kostnader för analys och kartläggning upp till kronor, exklusive moms, under Skickas till: Samordnaren Förvaltningsekonomen socialförvaltningen

11 Nvsf 104 Dnr Administratörstjänst till Samordningsteamet FNS Ordförande Agneta Fleismark redogör för ärendet. Samordningsteamet FNS har tidigare aviserat att en administratör inte var nödvändig i teamet men efter att ha varit igång under nio månader insett att behovet av administratör på 50% finns. Kostnaden beräknas till kronor per år. 1. Styrelsen godkänner kostnader för administratörstjänst till Samordningsteamet FNS upp till kronor tidsbegränsat för perioden Skickas till: Projektledaren Samordningsteamet FNS Samordnaren Förvaltningsekonomen socialförvaltningen

12 Nvsf 105 Dnr Omorganisation av Samordningsteamet Hallsta/Sura Samordnare Jonas Wells redogör för ärendet. Ett förslag till omorganisation av Samordningsteamet Hallsta/Sura sker mot bakgrund av kunskap om vad som fungerar i teamet har utvecklats samt att styrgruppen ser över förutsättningarna för en effektivare verksamhet. Förslag är att personalsammansättningen förändras till arbetsförmedlare 75%, 2 socialkonsulenter på vardera 100%, administratör 25% integreras i teamets löpande arbetet. Den nya sammansättningen får återverkningar i den beslutade budgeten för 2012 men balanseras av att hyreskostnaden är lägre än budgeterat. Den övergripande ramen överskrids inte. Styrelsen godkänner omorganisationen av Samordningsteamet Hallsta/Sura. Skickas till: Projektledaren Samordningsteamet Hallsta/Sura Samordnaren

13 Nvsf 106 Dnr Verksamhetsplan 2012 Samordnare Jonas Wells redogör för verksamhetsplan 2012 uppdelad enligt följande: 1. Verksamhetsinriktning med fyra målområden 2. Förbundets ändamål och uppgifter enligt förbundsordningen och lagstiftningen 3. Arbetsorganisation 4. Behovsgrupper 5. Medel till förfogande och redan beslutade insatser för 2012 Verksamhetsplan 2012 fastställs. Skickas till: Huvudmännen Samordnaren Förvaltningsekonomen socialförvaltningen

14 Nvsf 107 Dnr Budget 2012 Samordnare Jonas Wells redogör för budget 2012 som bygger på den budgetram om 7 miljoner kronor som beviljats av huvudmännen. Ordförande Agneta Fleismark redogör för förslag till avtal för administrativa tjänster Avtalets totalpris är kronor exklusive moms per helår och innebär att Fagersta kommuns socialförvaltning ansvarar för den administrativa servicen. Avtal 2013 kommer att processas fram våren Jonas Wells meddelar att frågan om moms är överlämnad till Förvaltningsrätten för prövning. Detta gäller för alla förbund i Sverige. Eftersom moms- frågan inte är löst diskuterade styrelsen två alternativa budgetar, en budget inklusive moms en exklusive moms. Norra Västmanlands Samordningsförbunds förbundsordning är otydlig vad gäller ersättning till den statligt utsedda revisorn. Jonas Wells meddelar att frågan om ersättning är överlämnad till kommunkansliet i Fagersta kommun för eventuellt förtydligande. 1. Avtal för administrativa tjänster för 2012 fastställs till en summa av kronor exklusive moms. 2. Budget 2012 fastställs. 3. Rapporterna noteras och läggs till handlingarna. Skickas till: Samordnaren Förvaltningsekonomen socialförvaltningen

15 Nvsf 108 Information efter Nationella nätverkets konferens och årsmöte Ordförande Agneta Fleismark och samordnare Jonas Wells informerar från Nationella nätverkets, NNS, konferens och årsmöte den 18 november Från 1 januari 2012 är NNS en nationell förening och en årlig avgift på 200 kronor per år och samordningsförbund kommer att debiteras förbunden. Från och med 2013 kommer även en serviceavgift att belasta varje medlem. NNS årsmöte i april beslutar om serviceavgiftens storlek. Rapporten noteras och läggs till handlingarna.

16 Nvsf 109 Kalendarium 2012 Ordförande Agneta Fleismark presenterar förslag till kalendarium kl 9-15 Styrelsemöte bokslut 2011 Datum kompletteras kl 9-12 Styrelsemöte senare kl Samråd med huvudmännen kl 9-15 Styrelsemöte kl 9-15 Styrelsemöte rapporter med alla samordningsteam kl 9-12 Planeringsdag styrelse kl Planeringsdag styrelse + utvecklingsgrupp kl 8-12 Styrelsemöte kl 9-16 Styrelsemöte verksamhetsplan och budget 2013 Tillkommer under våren 2012: - gemensam dag för länets styrelser för de tre samordningsförbunden i länet - halvdag med länets riksdagsbänk 12 eller 26 mars Kalendarium för 2012 fastställs.

17 Nvsf 110 Övriga ärenden Samordnare Jonas Wells redogör för målgruppsstudie som genomförts från juni till november Syftet har varit att förstå hur samordningsförbunden kan via medborgartjänster öka värdet till medborgaren och i detta fall arbetslösa unga vuxna att få en bedömning hur deras behov av stöd ser ut samt skönja mönster och tendenser. Hela rapporten finns att läsa på samordningsförbundets hemsida. Rapporten noteras och läggs till handlingarna.

18 Tack Ordföranden tackar för gott samarbete under året som varit och önskar all en God Jul och ett Gott Nytt År. Ordföranden tillönskas detsamma.

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå 2011 Ärende 31-43 Deltagare: Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå Lotta Svärd, Ordförande Ewa Klingefors David Grahn Marie-Louise

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer