Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 27 januari, kl Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sören Eriksson, 1:e vice ordförande Mari Anne Hall, tjänstgörande ersättare Maria Brihall, ordförande Petra Brannestam Börje Wilsborn, 2:e vice ordförande Carina G Hördegård Cajsa-Lena Håkansson Stewe Jonsson, förvaltningschef Lena Svensson, sekreterare Leif Brandt, ersättare Birgitta Glans, ersättare Lars-Inge Lundgren, ersättare Anna-Lena Löfgren, ersättare Gun-Britt Sigfridsson, ersättare Claes-Göran Nyrén, ersättare Sören Eriksson Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-15 Lena Svensson Ordförande Maria Brihall Justerare Sören Eriksson

2 (17) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kultur- och fritidsförvaltningen Lena Svensson

3 (17) 1 Tillägg dagordning s beslut Tillägg till dagordningen under Övrigt godkänns enligt följande: Inköpsförslag till Vetlanda museum Inbjudan till Kulturting och Tillägg till dagordningen under Övrigt anmäls enligt följande: Inköpsförslag till Vetlanda museum Inbjudan till Kulturting och

4 (17) 2 Utse ledamöter och fastställa sammanträdestid för kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott s beslut Enligt framlagt förslag beslutas följande nämndledamöter att ingå i kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott för mandatperioden : Maria Brihall (VF) Sören Eriksson (S) Börje Wilsborn (C) Sammanträdestid för beredningsutskottet beslutas till klockan har att utse beredningsutskott för mandatperioden Följande nämndledamöter från kultur- och fritidsnämnden föreslås ingå i nämndens beredningsutskott för mandatperioden : Maria Brihall (VF) Sören Eriksson (S) Börje Wilsborn (C) Sammanträdestid för beredningsutskottet föreslås till klockan

5 (17) 3 Ändring av bidragsbestämmelser Kultur- och fritidsförvaltningens beslut Under paragraf 8, bilaga 1, ändras punkten J från Motorcrossbanor 5 kr per m (dock högst ) till Motorcrossbanor för tävling 10 kr per m (dock högst ). Under samma punkt läggs följande text till: Motorcrossbana för träning samt endurobanor bedöms från fall till fall. Förändringen ska gälla retroaktivt och avse ansökan om bidrag för verksamhet från 2013 och framåt. Från föreningshåll har efterlysts en höjning av bidraget för motorcrossbanor, som man anser är för lågt i förhållande till andra bidrag till lokaler och anläggningar. Förvaltningen har kontrollerat hur bidragsnivån ser ut i andra kommuner, och funnit att den vid anläggningar i Oskarshamn och Norrhult ligger på en nivå som motsvarar den nu föreslagna. Bidraget bör höjas från 5 till 10 kronor per meter. En tilläggstext om bestämmelser för motorcrossbana för träning samt endurobana införs i bestämmelserna. Bedömning får ske från fall till fall i hur stor utsträckning banan kräver skötsel/markarbeten och i hur stor utsträckning befintlig natur används som anläggning. Eftersom en höjning av bidraget efterfrågats sedan några år tillbaka och en översyn aviserats, bör förändringen göras retroaktivt så att ett höjt bidrag kan betalas ut från och med 2015 års utbetalning. Finansieras inom ramen för föreningsbidrag.

6 (17) 4 Höjning av taxor Kultur- och fritidsförvaltningens beslut Hyrestaxorna för idrottshallarna Hövdingen, Norrgårdshallen, Kvilleströmshallen, Myresjöhallen och Ekenäshallen höjs med cirka 10 procent från och med 1/ Taxorna för isanläggningar, idrottshallar och övriga lokaler ses över vart tredje år, och höjs vid halvårsskiftet, så att höjningen sker i samband med vad som för de flesta föreningar är start av ny säsong. Beslut togs i nämnden i oktober om att höja taxorna för Sapa Arenas bandyhall och ishockeyhall. Samtidigt togs beslut om att inför halvårsskiftet 2015 också se över taxorna för idrottshallarna. Taxorna för idrottshallar samt för Bruksgården i Ekenässjön bör höjas med cirka 10 procent (summan avrundas) från och med halvårsskiftet Höjningarna blir i kronor (per timma) enligt följande: Hyra sporthall inomkommunal förening, från 110 till 120. Hyra sporthall utomkommunal förening, från 195 till 220. Hyra sporthall privatperson, från 110 till 120. Hyra för evenemang, per tillfälle, från 2000 till Hyra dusch/omklädning från 400 till 440. Hyra Norrgårdshallens konferenssal och spegelsal från 75 till 85. Hyra Bruksgårdens samlingssal, förening från 150 till 165. Hyra Bruksgårdens samlingssal, privatperson från 1000 till Hyra Bruksgårdens samlingssal till föreningen Roshani Ayenda från 45 till 50. Årshyra föreningsrum Näsby Skytteförening från 3000 till Kultur- och fritidsförvaltningens hyresintäkter ökar med kronor per år. Föreningslivets hyror höjs i motsvarande nivå.

7 (17) 5 Framtagning av underlag till fullmäktiges mål 2015 s beslut Nämnden läser igenom dokumentet och kommenterar till februari månads beredningsutskott- och nämndmöte. Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisade förvaltningens förslag till kommunfullmäktiges mål 2015 och framåt. Meningen är att nämnden nu läser igenom och kommer med förslag och kommentarer. Dokumentet tas sedan upp på februari månads beredningsutskotts- och nämndmöte.

8 (17) 6 Bokslut 2014 s beslut noterar information angående bokslut 2014 och godkännande kan göras på februari månads beredningsutskott. Förvaltningschef Stewe Jonsson redogör för bokslut Bokslutet är fortfarande till viss del preliminärt när det gäller det ekonomiska utfallet och kommer därför även att tas upp på februari månads beredningsutskott.

9 (17) 7 Dnr 2015/KA0007 Ansökan om bidrag Rädda Barnens läxhjälp s beslut ställer sig positiv till fortsatt ekonomiskt stöd med kr till Rädda Barnens läxhjälpsprojekt 2015, under förutsättning att övriga involverade parter i kommunen bidrar med resterande ansökta medel. Rädda Barnens lokalförening i Vetlanda bedriver sedan januari 2011 ett projekt med läxhjälp i Kantarellen och på Stens väg. Läxhjälpen omfattar en ca 35 barn från Bäckseda och Mogärde skolor som får läxhjälp varje vecka i samarbete med skolan. Föreningen ansöker om fortsatt ekonomiskt stöd, totalt kr, för omkostnader under tiden januari-december Stödet delas upp enligt följande:, kronor Barn- och utbildningsnämnden, kronor Kommunstyrelsen, kronor

10 (17) 8 Rapport Synpunkt Vetlanda kvartal 4, 2014 s beslut Synpunkter inkomna till kultur- och fritidsförvaltningen via Synpunkt Vetlanda under fjärde kvartalet 2014 noteras med godkännande till handlingarna. Under fjärde kvartalet 2014 har nio synpunkter av varierande slag inkommit till kulturoch fritidsförvaltningen.

11 (17) 9 Rapport Delegationsärende kvartal 4, 2014 s beslut Redovisning angående delegationsbeslut vid kultur- och fritidsförvaltningen för fjärde kvartalet 2014 gällande bidrag, kurser/konferenser, konstinköp, personal och tjänsteärende noteras med godkännande till handlingarna. Delegationsärenden vid kultur- och fritidsförvaltningen för fjärde kvartalet 2014 gällande arrangemangsbidrag, kurser/konferenser, konstinköp, personal och tjänsteärende delges kultur- och fritidsnämnden.

12 (17) 10 VetlandaFesten s beslut Kultur och fritidsnämnden noterar information. Förvaltningschef Stewe Jonsson informerar nämnden om hur arbetet med VetlandaFesten fortskrider. Han påpekar bl.a. att det kommer behövas funktionärer under dagen och där kan nämndens ledamöter vara behjälpliga.

13 (17) 11 Informationsärende Sparbanksstiftelsen Alfa s beslut Kultur och fritidsnämnden noterar information och lägger den till handlingarna. Sparbanksstiftelsen Alfa har i samråd med Swedbank beslutat anslå kr som bidrag till genomförandet av VetlandaFesten 2015.

14 (17) 12 Informationsärende Stöd ur Allmänna arvsfonden s beslut noterar informationen och lägger den till handlingarna. Vetlanda Rally och Racing Club har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden med kr för ny/ombyggnation av föreningslokal på fastigheten Brunnsgård 6:2 i Vetlanda kommun.

15 (17) 13 Protokollsutdrag s beslut Protokollsutdrag enlig nedan noteras och läggs till handlingarna: Rutin för vaccinationer, 77 Personal- och organisationsutskottet, Riktlinje för friskvård, 78 Personal- och organisationsutskottet, Rekryteringsprocess i Vetlanda kommun, 79 Personal- och organisationsutskottet, Protokollsutdrag har inkommit enligt följande: Rutin för vaccinationer, 77 Personal- och organisationsutskottet, Riktlinje för friskvård, 78 Personal- och organisationsutskottet, Rekryteringsprocess i Vetlanda kommun, 79 Personal- och organisationsutskottet,

16 (17) 14 Övrigt Inköpsförslag till Vetlanda museum s beslut Inköp av konst till Vetlanda museum beviljas enligt framlagt förlag: Aluminiumskulptur DO-RE-MI av Kjell Engman, kr exkl moms Förslag till inköp av konst till Vetlanda museum har inkommit från museiintendent Thomas Johansson enligt nedan: Aluminiumskulptur DO-RE-MI av Kjell Engman, kr exkl moms Byarums Bruk AB har lyckats inspirera den Småländska glaskonstnären Kjell Engman att göra årets upplaga av aluminiumskulptur. Vi har under många månader jobbat tillsammans med Kjell och det har varit en fantastiskt inspirerande tid och resultatet är något alldeles speciellt. Skulpturen, vid namn "DO-RE-MI, föreställer en grupp körsångare med dess alldeles unika ansiktsuttryck och dynamik sinsemellan. Tillsammans med Kjell har vi beslutat att enbart gjuta 45 numrerade och signerade exemplar. Vi håller ändå fast vid vår linje att verken skall kunna förvärvas till ett rimligt pris. Priset blir ungefär som tidigare år, :- + moms = :-. Konstverket tillverkas med stort hantverkskunnande i Byarum av återvunnen aluminium och med en platta i massiv mahogny. Den färdiga skulpturen DO-RE-MI är 45x60 cm. Efter att ha efterfrågat i två tidigare år att få vara en av de som erbjuds möjlighet för inköp av den årliga skulpturen hos Byarums Bruk, så erbjuds vi nu möjlighet till förvärv av ett representativt konstverk. Att det utförs i aluminium passar ju lämpligt för oss. Utdrag Museiintendent Thomas Johansson

17 (17) 15 Övrigt Inbjudan till Kulturting s beslut Frågan tas upp på februarimötet och de som är intresserade av att åka på Kulturting 2015, dag 1, 2 eller båda, anmäler sig till förvaltningssekreteraren. Inbjudan till Kulturting 2015 i Jönköping har kommit. Torsdagen den 12 mars inbjuds fria kulturutövare, organisationer och övriga civilsamhället tillsammans med kommunala, regionala och statliga företrädare som arbetar med att stärka kulturen i Jönköpings län till Kulturens mötesplats. Fredagen den 13 mars inbjuds kommunala och regionala kulturpolitiker till Kulturpolitisk dialog.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 24 januari 2012, kl. 15.30-16.45 Beslutande Övriga deltagande Rolf Axelsson Margonia Påhlsson Lena Åhrén Alaa Al Baldawi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda Museum, den 20 december 2012, kl. 15.30 17.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 14 februari 2013, kl. 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Margonia Påhlsson Lena

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 februari 2012, kl. 15.30 17.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning 23-41 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer