Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 24 januari 2012, kl Beslutande Övriga deltagande Rolf Axelsson Margonia Påhlsson Lena Åhrén Alaa Al Baldawi Monica Toll Sören Eriksson Madeleine Hermansson Pia Lindell, tjänstgörande ersättare Lars-Olof Gunnardo, tjänstgörande ersättare, Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare, Thomas Hedrén, kultur- och fritidschef Iréne Bergman, sekreterare Carl-Axel Bengtsson, ersättare Cajsa-Lena Håkansson, ersättare Lars-Inge Lundgren, ersättare Viveka Hallberg Jarflod Utses att justera Alaa al Baldawi Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen den 31 januari 2012 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Iréne Bergman Ordförande Justerare Rolf Axelsson Alaa al Baldawi Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift de

2 Sammanträdesdatum 2 1 Tillägg till dagordning Tillägg till dagordning under övrigt godkänns enligt följande: Rapport från invigning av Korsberga Bygdegård Diverse informationsärenden Tillägg till dagordning under övrigt anmäls enligt nedan: Rapport från invigning av Korsberga Bygdegård Diverse informationsärenden

3 Sammanträdesdatum 3 2 Rapport Synpunkt Vetlanda Rapport gällande Synpunkt Vetlanda, 4:e kvartalet 2011, noteras och läggs till handlingarna. Under 4:e kvartalet 2011 har fyra synpunkter inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen via Synpunkt Vetlanda. Synpunkterna berör kulturhus, julmarknad på forngårdsområdet och tider för skridskoåkning i ishallarna. När det gäller kulturhus krävs politiska beslut. För julmarknad på forngårdsområdet har hänvisning skett till de två föreningar som disponerar området. Ifråga om tider för skridskoåkning har hänvisning skett till de tider som är disponerade för allmänhetens åkning. Beredning Beredningsutskottet, 4,

4 Sammanträdesdatum 4 3 Rapport delegationsärenden kvartal 4, 2011 Rapport angående delegationsbeslut vid kultur- och fritidsförvaltningen för fjärde kvartalet 2011 gällande arrangemangsbidrag, personal- och tjänsteärende, konstinköp, godkänns och läggs till handlingarna. Delegationsärenden vid kultur- och fritidsförvaltningen för tredje kvartalet 2012 gällande arrangemangsbidrag, personal- och tjänsteärende, konstinköp, delges kultur- och fritidsnämnden.

5 Sammanträdesdatum 5 4 Inbjudan till prerelease av Folkhälsoenkät Ung 2011 Inbjudan till förhandspresentation av resultaten gällande Folkhälsoenkät Ung 2011 noteras till handlingarna. Information kan fås via länsrapporten som beskriver drog- och levnadsvanor samt hälsa och nätverk bland länets niondeklassare. Rapporten släpps i slutet av februari. Inbjudan till prerelease av Folkhälsoenkät Ung 2011 har inkommit från landstinget i Jönköpings län, Folkhälsa och sjukvård/barn och unga. Tid: 22 februari 2012, kl Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

6 Sammanträdesdatum 6 5 Förslag om extra bidrag till drogfria arrangemang Kultur- och fritidsnämnden hemställer att kommunfullmäktige inför tillägg i Vetlanda kommuns bidragsbestämmelse under rubriken 6. Särskilda bidrag enligt följande: 6.4 Extra bidrag för drogfria arrangemang Förening som erbjuder drogfria offentliga arrangemang för ungdomar kan söka extra bidrag för arrangemanget. Extra bidrag utgår med maximalt 6000 kr per arrangemang. Bidrag utgår med maximalt kr per förening och år. Kultur- och fritidsnämnden anmäler dessutom en höjning av bidragsnivåerna i bidragsbestämmelserna enligt bilaga. Höjningen är relaterad till extra tilldelning i kultur- och fritidsnämnden budget för 2012 gällande bidrag för lokaler och anläggningar. I anslutning till yttrande av motion om extra bidrag till föreningar, 78, , Dnr 2011/KA0245, har kultur- och fritidsnämnden förordat föreningsstöd för aktiva insatser i form, av drogfria aktiviteter och evenemang som anordnas av föreningar för ungdomar i kommunen. Ungdomars intag av alkohol och droger sker företrädesvis under veckoslutet, inte i anslutning till föreningslivets aktiviteter under veckans andra dagar. Om föreningslivet kan erbjuda drogfria alternativ till ungdomar under veckoslutet kan detta bidra till en mer drogfri miljö för ungdomarna i kommunen. Införande av föreningsstöd för aktiva insatser i form av drogfria aktiviteter och evenemang kräver fullmäktigebeslut om tillägg i bidragsbestämmelserna. I samband med ovan nämnda hemställan om tillägg i bidragsbestämmelserna görs även anmälan om förändring i bidragsbestämmelserna gällande bidragsnivåer. Med utgångspunkt i extra tilldelning i budget 2012 har bidragsnivåerna höjts gällande lokaler och anläggningar, 91, Beredning Beredningsutskottet, 2,

7 Sammanträdesdatum 7 forts 5 - bilaga 8. Föreningsägda lokaler och anläggningar Lokal/ Anläggning Tidigare prisnivå Nuvarande prisnivå 8.A1 Fotbollsplan gräs min 100x60 m regelbundet använd för träning och seriespel kr kr 8.A2 Fotbollsplan gräs för träning som inte motsvarar ovannämnda krav kr kr 8.C Omklädningsbyggnad med dusch och värme använd året runt 100 kr 115 kr 8.C Lokal för föreningsverksamhet, använd året runt (maxtak 50 tkr) 60 kr 75 kr Avtalsbaserade ersättningar Korpen, skötsel av Korpstugan ute och inne kr kr Alseda Bygdegård, skötsel kanotled kr kr Ekenässjöns IF, vaktmästarfunktion Ekenäshallen kr kr Utdrag Kommunstyrelsen

8 Sammanträdesdatum 8 6 Yttrande angående "Lån- och bidragsansökan för nybyggnation av sporthall i Vetlanda" Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom framlagt förslag till yttrande enligt bilaga angående Lån- och bidragsansökan för nybyggnation av sporthall i Vetlanda. Skrivelse angående Lån- och bidragsansökan för nybyggnation av sporthall i Vetlanda har inkommit till Vetlanda kommunkansli, Dnr 2012/KA0001. Yttrande i ärendet ska avges till kommunkansliet senast den 17 februari På uppdrag av beredningsutskottet har förslag till yttrande lämnats av förvaltningschef Thomas Hedrén. Beredningsutskottets beslut Förvaltningschef Thomas Hedrén får i uppdrag att utforma förslag till yttrande angående Lån- och bidragsansökan för nybyggnation av sporthall i Vetlanda. Ärendet tas upp för behandling på nästkommande sammanträde med kulturoch fritidsnämnden den 24 januari Utdrag Kommunstyrelsen

9 Sammanträdesdatum 9 forts 6 - bilaga LÅN OCH BIDRAGSANSÖKAN FÖR NYBYGGNATION AV SPORTHALL I VETLANDA Flera idrottsgrenar har utvecklats starkt i Vetlanda under senare år. I synnerhet har lagidrotter som innebandy vuxit starkt. Denna kraftiga expansion är i sig glädjande, men den innebär även att behovet av halltider vida överstiger tillgången. Idag är uthyrd tid ca timmar/år. Idrottshallar i Vetlanda centralort används mest intensivt. I centralorten är det närmast ett överutnyttjande av hallarna tid för lokalvård och tillsyn av lokalerna står i ständig konflikt med brukartid. Det innebär att det endast är lördagkvällar och tidiga morgontimmar under helger som det kan finnas ledig tid. Det har under flera år dokumenterats ett behov av ytterligare ca 1500 tim/år för träning/ motionsverksamhet att fördela på i första hand föreningar, men även i mån av tillgång till privatpersoner och företag. Matcharena En fungerande och godkänd matcharena för inomhusidrotter saknas i Vetlanda. Kultur- och fritidsnämnden har i samband med budget under flera år betonat betydelsen av att funktionella arenor för både kultur och idrott kommer till stånd för att vi både skall behålla det kultur- och fritidsutbud som finns i kommunen och för att utbudet inom flera kultur- och fritidsformer skall kunna utvecklas. Bristen på funktionella arenor är idag en begränsande faktor för utvecklingen i Vetlanda. Kommunfullmäktige har i sitt styrkort formulerat att kultur- och fritidsnämnden skall verka för att skapa goda förutsättningar för ett aktivt kultur- och fritidsliv bl.a. genom att medverka till att stimulera etablerandet av fler mötesplatser. Kommunfullmäktige har även uttalat att Vetlanda kommun skall stimulera föreningslivet till att själva ta ansvar för ägande och drift av fritidsanläggningar. Kultur- och fritidsnämnden ser mycket positivt på föreningslivets förslag för nybyggnation och drift av en sporthall i Vetlanda. Förslaget motsvarar mycket väl de krav på en ny inomhusidrottsanläggning som kultur- och fritidsnämnden efterfrågat under många år. Eftersom förslaget innehåller två fullstora hallplaner tillskapas stora resurser för föreningslivet i form av fler halltider. Därutöver ger naturligtvis matcharenan nya värden som tidigare saknats i Vetlanda. Dimensioneringen av matcharenan med 650 sittplatser bedöms som välavvägd. Mångsidighet Anläggningen skall planeras för en mångsidig användning, i första hand för inomhusidrotter. Det innebär bl.a. att golvytorna skall vara linjerade, eller möjliga att linjera, samt att ev. fästpunkter skall finnas, även för idrotter, som exempelvis badminton, volleyboll och basket, även om dessa inte är stora idrotter i Vetlanda idag. Även ev. framtida infästningar i tak och vägg för ovannämnda idrotter skall möjliggöras vid byggnationen. Matcharenan förutsättes däremot inte vara en

10 Sammanträdesdatum 10 forts 6 - bilaga gymnastikhall, med ribbstolar, bommar etc. som inte är önskvärda i en matcharena. Brukarråd och tillgänglighet I framställan finns ett förslag till brukarråd. Brukarrådets funktion och sammansättning skall garantera anläggningens nyttighet för samhället. Skolan och föreningslivet är de stora nyttjarna av anläggningen. Brukarrådet främsta uppgift kommer att vara att fördela tider i anläggningen mellan olika idrotter. Sporthallen kommer dock att vara en del i ett större komplex där även Norrgårdshallen och idrottshallen Hövdingen ingår. Kultur- och fritidsnämnden anser att brukarrådets uppdrag skall ses i det perspektivet och därför även omfatta fördelning av tider i Norrgårdshallen och idrottshallen Hövdingen. Avgörande för tillgängligheten i anläggningen är förutom tillgång till olika tider även prissättningen för olika kategorier av nyttjare. Det kommunala bidraget till anläggningen skall möjliggöra för kommunens föreningsliv att utnyttja anläggningen till rimliga kostnader. Det är viktigt att kalkylen inte bygger på andra belopp än att den lägst prissatta timkostnaden, vilket är träningstid för kommunens föreningar (mycket ungdomsverksamhet), inte får stå tillbaka för mer betalstarka intressenter. I avtalet med Vetlanda Sporthall AB skall Vetlanda kommun genom kultur- och fritidsnämnden fastställa prissättningen för kommunens föreningars nyttjande av anläggningen. Placering och gestaltning Den nya idrottsanläggningen föreslås placerad intill Norrgårdshallen och dockas ihop med den senare med en gemensam entré. Det är ur inomhussporternas synvinkel helt förståeligt att den nya hallen med matcharena och träningsytor placeras i anslutning till befintliga idrottshallar i området. Här skapas nu 4 spelplaner (varav 3 fullstora), vilket ger goda förutsättningar för större arrangemang inom aktuella idrotter. En placering på Tjustkulle idrottsområde skulle ge Vetlanda som kommun en starkare idrottsprofil. För inomhusidrotterna skulle en placering på Tjustkulle idrottsområde dock splittra både den vardagliga verksamheten och minska möjligheterna till samordningsvinster och genomföra större idrottsevenemang. Byggnaden kommer genom sin storlek att vara dominerande i sin omgivning. Det ställer krav på byggnadens gestaltning vid en placering i Norrgårdsområdet. Byggnaden föreslås få en fasad med en skalmur av tegel på 1,5 m. Däröver är det tänkt att vara träpanel eller plåtfasad. För att byggnaden skall harmoniera med omgivningen bör det ställas krav på träfasad eller annat material som samspelar med miljön i området.

11 Sammanträdesdatum 11 forts 6 - bilaga Byggnation och drift i föreningsregi Kultur- och fritidsnämnden ser ett stort värde i att föreningslivet tar ett ansvar för de idrottsanläggningar som respektive idrott är i behov av. I ett ekonomiskt perspektiv är det i högsta grad kostnadseffektivt. Det gäller såväl byggande som inte minst drift av anläggningar. Föreningsinitiativ skapar även ett engagemang som inte är oviktigt i sammanhanget. Kommun, föreningsliv och näringsliv kan i samverkan skapa bättre förutsättningar för idrotten i samverkansprojekt än vad respektive aktör kan göra på egen hand.

12 Sammanträdesdatum 12 7 Rapport från invigning Korsberga Bygdegård Rapport från invigning av Korsberga Bygdegård noteras till handlingarna. Margonia Påhlsson rapporterar från invigning av Korsberga Bygdegård. Under ett antal år har föreningen jobbat för att göra bygdegården till en naturlig mötesplats för ungdomar. Genom bidrag från bl.a. Boverket har föreningen kunnat realisera investeringar i form av ny inredning, ny loge och projektor med duk och tillhörande ljudanläggning. På invigningsdagen stod ungdomarnas teatergrupp för underhållningen.

13 Sammanträdesdatum 13 8 Diverse informationsärenden Information enligt nedan noteras till protokollet. Ett antal frågeställningar framfördes av Carl-Axel Bengtsson (M) och aktuell information framkom enligt följande: a) Hur sker hanteringen kring önskemål om ungdomsråd i kommunen? Den eller de personer som jobbar med att få till ett ungdomsråd har hänvisats till kommunkansli och Gunilla Hjelm (C) som är kontaktperson i ärendet. b) Hur får de invandrarföreningar som finns i kommunen information och kontakt med föreningsliv och kulturella sammanhang som kan vara av värde för dem? För närvarande finns det bara ett par aktiva invandrarföreningar. Andra föreningar, studieförbund och kyrkor kan kanske vara mer naturliga kontaktytor för invandrarföreningarna än kommunen. Redan idag brukar t.ex. studiecirklar och politiska partier bjuda in till samlingar och informationsträffar. c) Kulturhus hur framskrider planeringen? Ett reviderat förslag har presenterats för den politiska styrgruppen och kommer att ligga till grund för fortsatt ekonomisk kalkylering.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda Museum, den 20 december 2012, kl. 15.30 17.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 februari 2012, kl. 15.30 17.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.20 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 14 februari 2013, kl. 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Margonia Påhlsson Lena

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde -3, KFN 2013-03-12 08:30 Kallelse till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-03-12 kl. 08.30 i Frösörummet -2, KFN 2013-03-12 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Karin Thomasson, MP, ordförande JA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl 09.30-15.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 15.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Johan Gotthardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer