16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag"

Transkript

1 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år Investeringsuppföljning Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll Hälsoplan för kultur- och fritidsförvaltningen 22 Anslag till kulturföreningar Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 24 Plan för konkurrensutsättning av verksamhet Budget Delegationsärenden 27 Skrivelser och rapporter 28 Kurs- och konferensinbjudningar 29 Ansökan om förskottsutbetalning av lokalbidrag postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Skyttegatan (vx) Tingsryd Tingsryd

2 TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Skyttelokalen, Konga Onsdag kl Beslutande Håkan Ohlsson (M) Johan Johansson (S) Anders Håkansson (M) Torbjörn Hylse (S) Camiel Al-Sabitti (M) Ordförande Ej 20, 28, 29 Övriga närvarande Stefan Johansson Lennart Warsäter Kenth Andersson Kultur- och fritidschef Avd chef bibl o kultur Sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Johan Johansson Kultur- och fritidsförvaltningen Kenth Andersson Håkan Ohlsson Johan Johansson Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Biblioteket, Tingsryd Underskrift: Ingalill Gustavsson

3 2 Kof 16 Föregående mötes protokoll Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde redovisas. att lägga protokollet till handlingarna.

4 3 Kof 17 Dnr 2012/8 803 Bokslut för år 2011 (bilaga) Föreligger förslag till nämndsberättelse och verksamhetsredovisning för år 2011 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 och 2. att godkänna nämndsberättelse för år 2011 enligt bilaga 1 och verksamhetsredovisning enligt bilaga 2, att hos kommunfullmäktige hemställa om att resultatet för år 2011 godkännes samt att överlämna redovisade handlingar till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen

5 4 Kof 18 Dnr 2012/9 800 Investeringsuppföljning 2011 (bilaga) Redovisning av investeringsobjekt inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde för år 2011 framgår av bilaga 1. att hos kommunfullmäktige hemställa om att redovisningen av investeringsobjekt enligt bilaga 1 för år 2011 godkännes. Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen

6 5 Kof 19 Dnr 2012/ Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete (bilaga) Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete inom kulturoch fritidsförvaltningen framgår av bilaga 1. att godkänna redovisningen av arbetsmiljöarbetet och jämställdhetsarbetet enligt bilaga 1. Kommunstyrelsen Personalavdelningen

7 6 Kof 20 Dnr 2012/ Plan för intern kontroll 2012 Enligt Tingsryds kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna varje år anta särskild plan för granskning och uppföljning av verksamheten. Planen ska innehålla vad som ska granskas, vilka rutiner och/eller system som berörs, vilka kontrollmoment som ska granskas, vem eller vilka som är ansvariga för granskningen och när granskningen ska rapporteras till nämnden. att föreslå kommunledningsförvaltningen att internkontrollen 2012 för kulturoch fritidsnämndens del ska omfatta en genomgång av effektueringen av i nämnden fattade beslut under Ekonomiavdelningen

8 7 Kof 21 Dnr 2012/ Hälsoplan för kultur- och fritidsförvaltningen (bilaga) Föreligger förslag till Hälsoplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2012 enligt bilaga 1. att antaga Hälsoplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2012 enligt bilaga 1. Personalavdelningen

9 8 Kof 22 Dnr 2012/ Anslag till kulturföreningar 2012 (bilaga) Föreligger ansökningar om bidrag från kulturföreningar för år Budgeterat belopp uppgår till 274 tkr. Föreningar, sökta belopp och förslag till fördelning framgår av bilaga 1. att bevilja bidrag för år 2012 till kulturföreningar enligt bilaga 1 från konto Stöd kulturföreningar. Berörda föreningar

10 9 Kof 23 Dnr 2012/4 804 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag Korpen ansöker om extra ledarutbildningsbidrag med kr. Föreningens ledare har under år 2011 deltagit i flera utbildningar med stora kostnader för föreningen. Man redovisar kostnader på kr medan ledarutbildningsbidraget endast ger kr enligt kommunens normer. Föreningen föreslår även att bidragsnormerna ses över. Med nuvarande regler kan de föreningar som inte har barn- och ungdomsverksamhet erhålla högst kr per år. att bevilja Korpen Tingsryd extra ledarutbildningsbidrag för år 2011 med kr med medel från konto Stöd till föreningar. Korpen Tingsryd

11 10 Kof 24 Dnr 2012/ Plan för konkurrensutsättning av verksamhet 2013 Kommunfullmäktige har antagit Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Tingsryds kommun. Av detta framgår att initiativ till konkurrensutsättning ska tas av respektive nämnd och presenteras i samband med det årliga budgetarbetet. att inför år 2013 inte aktualisera någon del inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet för konkurrensutsättning. Kommunstyrelsen

12 11 Kof 25 Dnr 2012/ Budget 2013 Budgetarbetet för år 2013 börjar i samband med att bokslutet för år 2011 presenteras för övriga nämnders presidier på Informationsdag 1 som äger rum För kultur- och fritidsnämnden gäller nu en mindre budget beroende på att vissa delar av verksamheten överflyttats till samhällsbyggnadsnämnden. En viktig del kan vara att få fram resurser för en satsning på huvudbiblioteket i Tingsryd med ny inredning och en anpassning till nya medier. Olika förslag till kreativa mötesplatser bör också uppmärksammas. En översyn av normerna för stöd till föreningar kan resultera i ett behov av en ökad ekonomisk ram liksom ökade interna hyreskostnader vid anläggande av en ny bowlinghall. att fortsätta arbetet med budget 2013 och verksamhetsplan vid nästa sammanträde.

13 12 Kof 26 Delegationsärenden (bilaga) Avdelningschef bibliotek och kultur Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet från Studieförbundet Vuxenskolan avseende Vissefjärda Teater Bönder emellan i Holken, Yxnanäs Medarr. Holken. Beviljat: kr. Avdelningschef fritid Lotteriregistrering har beviljats Konga SK för perioden Beviljande av lokal- och driftsbidrag samt bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande enligt fastställda normer enligt bilaga 1. Driftsbidrag beviljat samlingslokalsägande föreningar för år 2012 enligt bilaga 2. Förskottsutbetalning av driftsbidrag för 2012 har beviljats Ryds Folkets Husförening med kr och Rävemåla Bygdegårdsförening med kr. att lägga rapporten om fattade delegationsbeslut till handlingarna.

14 13 Kof 27 Skrivelser och rapporter Au 38 Handlingsplan för att stödja föreningslivet. Kultur- och fritidschefen informerar om detta projekt som utarbetats av kommunens näringslivsutvecklare och kultur- och fritidsförvaltningen. Från Skogsstyrelsen har inkommit Verksamhetsberättelse Åsnentillsynen Aktuellt från Smålandsidrotten nr 7/2011. Erbjudande från Konsument Södra Småland om att besöka nämnden och informera om verksamheten. Skrivelse från Motorhistoriska Riksförbundet med anledning av bevarandet av Saabs fordonsmuseum. att tillstyrka Handlingsplan för att stödja föreningslivet, att i övrigt lägga skrivelser och rapporter till handlingarna. Kommunstyrelsen

15 14 Kof 28 Kurs- och konferensinbjudningar Hästen en naturlig del av Kronobergs samhällsutveckling och planering i Tingsryd Arrangör: Nätverket Smålands- & Blekinges hästforum i samverkan med Boverket och Hästnäringens Nationella Stiftelse. Regionförbundet Södra Småland inbjuder till Projektledarutbildning i Växjö och Tylösandsveckan: Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i offentlig verksamhet Tylösandsveckan: Ekonomiutbildning för enhetschefer, förvaltningschefer, förtroendevalda m fl Regionförbundet i Kalmar län: Värdefulla beslut, om verksamhet i egen regi eller entreprenad, Kalmar Regionförbundet i Kalmar län: Förvaltningslagen, Kalmar Regionförbundet i Kalmar län: Information om regeringens vårproposition, Kalmar Region Halland: Det blir alltid som man tänkt sig, Halmstad att lägga kurs- och konferensinbjudningarna till handlingarna.

16 15 Kof 29 Dnr 2011/ Ansökan om förskottsutbetalning av lokalbidrag Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde , 104, att bevilja Urshults Spelförening lokalbidrag enligt gällande normer. Detta innebär att bidrag för kostnader 2012 utbetalas först år Föreningen ansöker nu om att bidraget utbetalas redan under innevarande år eftersom man är en nybildad förening med knappa ekonomiska resurser. att beviljat bidrag utbetalas under innevarande år kvartalsvis i efterskott efter redovisning från föreningen. Urshults Spelförening

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15 Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Tertialrapport 2 2012... 5 Ränte och amorteringsfria lån 2013... 6 Verksamhetsbidrag handikappförening...

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag 8 september 2009, kl 09.30-12.00 Anders Nyström (s), tj ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18 00-21 15 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer