Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare"

Transkript

1 Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Ray Idermark (m) Bertil Olsson (m), ers. för Göran Seveson (m) Tommy Schiött (m) Ulrika Erlandsson (kd) Tommy Eckelöv (s) Sven Ljungberg (s), ers. för Lars Eriksson (s) Kenneth Bylund (s), ers. för Sara Shokofan (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Göran Bergman, ordf. Lugna Gatan, 11 Håkan Mossberg, styrgruppen Lugna Gatan, 11 Nils Rune, kyrkoherde, Svenska Kyrkan, 12 Antonio Paras, Svenska Kyrkan, 12 Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Eckelöv Fritidskontoret, Vallentuna, den 28 februari 2005 Sekreterare Marie-Louise Bornholm Paragrafer Ordförande Jörgen Hellberg Justerande Tommy Eckelöv BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 24 februari 2005 Datum för anslags uppsättande 1 mars 2005 Datum för anslags nedtagande 22 mars 2005 Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (14)

2 Innehållsförteckning: Sid. Tryggare Vallentuna...3 Samverkan med Svenska Kyrkan i öppen fritidsverksamhet...4 Revidering av fritidsnämndens reglemente...5 Investeringsbudget Motion. Ett säkrare samhälle...7 Motion. 4H-gårdens upprustning...8 Ansökan om hyresbidrag för scoutstugan på Lingsbergsvägen, SSF Vallentuna Scoutkår...10 Fritidsnämndens verksamhetsberättelse Anmälningar och rapporter...13 Inredning av sammanträdesrum på Nova (14)

3 Tryggare Vallentuna FN 11 Dnr Information Som avstamp 2005 har fritidsnämnden beslutat att bjuda in samtliga aktörer i Tryggare Vallentuna. Till dagens möte har representanter från Lugna Gatans styrgrupp inbjudits, ordförande Göran Bergman och Håkan Mossberg. Göran Bergman redogör för samarbetet mellan Rotary och Lugna Gatan, som är etablerat både på central och lokal nivå. Rotarys roll i Vallentuna har varit att fungera som mentorer och vuxenförebilder för såväl ledare som ungdomar samt att rekrytera sponsorer till verksamheten. Lugna Gatans verksamhet startade i Vallentuna 2001 och har huvudsakligen bestått av utbildning av juniorvärdar och fältverksamhet. Idag finns totalt 30 aktiva medlemmar i verksamheten. Göran Bergman presenterar Lugna Gatans verksamhetsplan för 2005 och konstaterar att målen är desamma som för Tryggare Vallentuna. Samarbetet mellan Lugna Gatan och övriga aktörer i Tryggare Vallentuna fungerar väl och ungdomsfältarna och Lugna Gatans ledare kompletterar varandra på ett bra sätt. Lugna Gatan ser positivt på det framtida samarbetet där det största problemet är att finansiera verksamhetens kostnader på drygt 800 tkr/år. Håkan Mossberg redogör för de tankar, som finns, att engagera äldre juniorer som mentorer åt de yngre och därmed hålla de äldre kvar i verksamheten under längre tid. Ordf. Jörgen Hellberg (fp) tackar för informationen och hoppas på ett fortsatt gott samarbete. 3 (14)

4 Samverkan med Svenska Kyrkan i öppen fritidsverksamhet FN 12 Information Fritidsnämnden har sedan höstterminen 2004 inlett ett samarbete med Svenska Kyrkan i Vallentuna i den öppna närområdesverksamheten i Bällstaberg. Kyrkan bidrar med två ledare (5 tim. vardera i veckan). Detta samarbete kommer att utvecklas under 2005 med samma verksamhet i Ekeby-/Hammarbacksområdet. Kyrkoherde Nils Rune och Antonio Paras tycker att verksamheten fungerar bra efter en något trög start och att det är positivt att ledare med olika bakgrund samverkar och kompletterar varandra i det förebyggande ungdomsarbetet. Kyrkans representanter ser fram emot ett fortsatt samarbete, som förhoppningsvis också kommer att utvecklas i framtiden. Ordförande Jörgen Hellberg (fp) tackar för gott samarbete och för den insats Svenska Kyrkan i Vallentuna har gjort för Vallentunas ungdomar och hoppas att detta samarbete kommer att fortsätta. 4 (14)

5 Revidering av fritidsnämndens reglemente FN 13 Dnr Beslut Fritidsnämnden beslutar godkänna bilagt förslag till reviderat reglemente för fritidsnämnden samt att överlämna det till kommunstaben. Ärendet Kommunstaben har gått igenom de olika nämndernas reglementen och konstaterar att dessa ser väldigt olika ut avseende utformning, innehåll m.m. Det finns därför anledning att göra en allmän översyn av samtliga reglementen. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår, att fritidsnämnden beslutar enligt bifogade förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet beslutade den 14 februari 2004, 16 att föreslå fritidsnämnden godkänna bilagt förslag till reviderat reglemente för fritidsnämnden. Beslutsgång vid fritidsnämndens sammanträde Fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet Reglemente för fritidsnämnden. 5 (14)

6 Investeringsbudget 2005 FN 14 Dnr Beslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna fritidskontorets förslag till investeringsbudget Ärendet Fritidschef Jan-Åke Bredberg redovisar förslag till olika investeringsobjekt för 2005 inom nämndens investeringsram på tkr. Dessutom redovisas det framtida upprustnings- och reinvesteringsbehovet för nämndens olika anläggningar under Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet beslutade den 14 februari 2005, 17, att föreslå fritidsnämnden besluta i enlighet med bilagt förslag. Beslutsgång vid fritidsnämndens sammanträde Lars Carlsson (c) tillstyrker fritidskontorets förslag till investeringsbudget gällande 2005 men understryker behovet av att belysningen på elljusspåret vid Vallentuna IP snarast bör åtgärdas. Fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet Investeringsbudget 2005 och investeringsbehov (14)

7 Motion. Ett säkrare samhälle FN 15 Dnr Beslut Fritidsnämnden beslutar enligt Jörgen Hellbergs yrkande, d.v.s. att Fritidsnämnden anser att frågan skall behandlas i den ordinarie budgetprocessen. Ärendet Mauritz Lindroth (s) och Tommy Eckelöv (s) begär i en motion ställd till kommunfullmäktige att fritidsnämnden skall få i uppdrag att göra Vallentuna till ett säkrare samhälle genom att öka antalet fältassistenter så att de kan vara ute varje helg samt att förbättra samverkan mellan fältassistenterna och en utomstående, anställd entreprenör. Fritidskontorets yttrande Fritidschef Jan-Åke Bredberg vill göra följande tillägg till ärendet: Kostnaden för att ungdomsfältarna skall kunna vara ute och fälta varje helg är 200 tkr. För att detta skall bli möjligt krävs alltså ett ramtillskott med motsvarande belopp. I och med att fritidsnämnden är huvudman för Tryggare Vallentuna föreslår fritidskontoret att nämnden tillstyrker motionen. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet beslutade den 14 februari 2005, 19, att lämna ärendet till fritidsnämnden utan eget ställningstagande. Yrkande Tommy Eckelöv (s) yrkar bifall till motionen. Ordförande Jörgen Hellberg (fp) yrkar att fritidsnämnden skall besluta enligt följande: Fritidsnämnden anser att frågan skall behandlas i den ordinarie budgetprocessen. Beslutsgång vid fritidsnämndens sammanträde Efter ställda propositioner mellan de två yrkandena finner ordförande att fritidsnämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Reservation Tommy Eckelöv reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 7 (14)

8 Motion. 4H-gårdens upprustning FN 16 Dnr Beslut Fritidsnämnden beslutar att tillstyrka motionen. Ärendet Tommy Eckelöv (s) och Ove Larsson (s) föreslår i motion till kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att med största skyndsamhet utreda möjligheten att anvisa ny plats för att etablera en ny 4H-gård och att utreda de ekonomiska förutsättningarna för en återuppbyggnad exempelvis vid gamla Stall Maja. Motionärerna konstaterar, att den föreningsdrivna 4H-gården vid Ekebyvägen är i mycket dåligt skick och troligen inte uppfyller olika krav på utrymmen för människor och djur. Den nuvarande gården bör rivas och ersättas av en ny ändamålsenlig anläggning på annan plats. Tomtmarken bör användas till småhusbebyggelse och finansiera uppförandet av en ny 4H-gård. Fritidskontorets yttrande 4H-gården i Ekebyområdet är i ett dåligt skick och har under senare år lagats och lappats för att fungera hjälpligt. Diskussioner om olika upprustningsinsatser har förts mellan representanter från föreningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, fritidsförvaltningen och fritidsnämnden. Det senaste upprustningsförslaget, som presenterades av samhällsbyggnadsförvaltningen, var kostnadsberäknat till tkr med en beräknad kommunal internhyra på kr/år. Föreningens representanter har förklarat, att man inte klarar av att erlägga en hyra som överstiger den nuvarande nivån på kronor per år varför kommunen (fritidsnämnden) förväntas stå för subventionen på ca 120 tkr/ år. En komplikation är 4H-gårdens läge nära bostadsbebyggelse med tanke på allergier och andra miljöaspekter. Fritidskontoret anser att det upplägg, med flyttning och finansiering av en ny 4H-gård, som motionärerna presenterar i sin motion bör utredas. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår med anledning av ovanstående att fritidsnämnden tillstyrker motionen. 8 (14)

9 Forts. 16 Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet beslutade den 14 februari 2005, 20, att föreslå fritidsnämnden tillstyrka motionen. Beslutsgång vid fritidsnämndens sammanträde Fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 9 (14)

10 Ansökan om hyresbidrag för scoutstugan på Lingsbergsvägen, SSF Vallentuna Scoutkår FN 17 Dnr Beslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna SSF Vallentuna Scoutkårs ansökan om hyresbidrag för verksamheten i scoutstugan på Lingsbergsvägen enligt kommunens bidragsnormer fr.o.m. den 1 januari Betr. föreningens ansökan om retroaktivt hyresbidrag för 2004 beslutar fritidsnämnden att bevilja föreningen 50 % av det sökta bidraget (hälften av kr = kr). Ärendet SSF Vallentuna Scoutkår ansöker i brev daterat den 3 februari 2005 om att få scoutstugan vid Vallentuna IP (Lingsbergsvägen) godkänd för hyresbidrag från och med den 1 januari De kostnader föreningen haft för lokalen under 2004 har varit: - Arrende kr - El kr - Försäkring kr Totalt kr Föreningen har nu sökt dels om att få lokalen godkänd för hyresbidrag och dels om att erhålla retroaktivt hyresbidrag för 2004 motsvarande 177 aktiviteter (88 aktiviteter under vårterminen och 89 under höstterminen) à 54 kr, totalt kr. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår att föreningen godkänns för hyresbidrag enligt kommunens bidragsnormer. Enligt kommunens bidragsnormer beviljas hyresbidrag fr.o.m. den dag föreningens lokal godkänts för hyresbidrag av fritidsnämnden. Eftersom föreningen ej ansökt om att få sin lokal godkänd för hyresbidrag förrän i samband med ansökan gällande höstterminen 2004 föreslår fritidskontoret, att bidraget beviljas med 50 % (4.779 kr). Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet beslutade den 14 februari 2005, 21, att föreslå fritidsnämnden godkänna SSF Vallentuna Scoutkårs ansökan om hyresbidrag för verksamheten i scoutstugan på Lingsbergsvägen enligt kommunens bidragsnormer fr.o.m. den 1 januari Betr. föreningens ansökan om retroaktivt hyresbidrag för 2004 beslutade arbetsutskottet föreslå fritidsnämnden att bevilja föreningen 50 % av det sökta bidraget (hälften av kr = kr). 10 (14)

11 Forts. 17 Beslutsgång vid fritidsnämndens sammanträde Fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 11 (14)

12 Fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2004 FN 18 Dnr Beslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna bilagd verksamhetsberättelse för 2004 och att överlämna den till kommunfullmäktige. Ärendet Alla nämnder skall varje år till kommunfullmäktige överlämna verksamhetsberättelse. Fritidskontorets reviderade förslag till verksamhetsberättelse för 2004 presenteras. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet beslutade den 14 februari 2005, 23, att uppdra till fritidschefen att komplettera förslaget till verksamhetsberättelse för 2004 samt att redovisa det reviderade förslaget på fritidsnämndens sammanträden den 24 februari. Beslutsgång vid fritidsnämndens sammanträde Fritidsnämnden beslutar att godkänna bilagd verksamhetsberättelse för 2004 och att överlämna den till kommunfullmäktige. Handlingar i ärendet Fritidsnämndens verksamhetsberättelse (14)

13 Anmälningar och rapporter FN 19 Meddelas och läggs till handlingarna. 1. Verksamhetsberättelser Inlämnade verksamhetsberättelser för 2003 Vallentuna Simklubb 2003/04 Vallentuna Modellflygklubb Övriga ärenden delges i protokoll. 13 (14)

14 Inredning av sammanträdesrum på Nova FN 20 Dnr Beslut Fritidsnämnden beslutar att uppdra till fritidschefen att till nämnden redovisa förslag på hur den oinredda ytan på Nova kan inredas till möteslokal. Ärendet Tommy Eckelöv (s) föreslår att fritidschef Jan-Åke Bredberg får i uppdrag att till nämnden redovisa förslag på hur den oinredda ytan på drygt 100 m 2 i Nova kan inredas till en möteslokal. Beslutsgång vid fritidsnämndens sammanträde Fritidsnämnden beslutar enligt Tommy Eckelövs förslag. 14 (14)

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c), 83-86 Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c), 83-86 Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 2 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 december 2003 kl. 07.30-10.25 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 oktober 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport 2002 6 Taxa, färdtjänst

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Plats och tid Hotell Gästis, kl. 13.00-16.10 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson (M) Kaarina

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Kommunstyrelsen 2009-01-26 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 18 Raimo Vuojärvi (m)

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer