26 Bidrag till samlingslokalsägande föreningar år Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "26 Bidrag till samlingslokalsägande föreningar år 2011. 27 Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande"

Transkript

1 20 Ekonomisk månadsrapport 21 Representanter i olika samarbetsorgan 22 Revisionsrapport: Granskning av policy och regelverk för betal- och kreditkort, bensinkort och mobiltelefoni 23 Revisionsrapport: Löpande granskning 24 Drift av Norraryds camping Tillsynsverksamhet på sjön Åsnen Bidrag till samlingslokalsägande föreningar år Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande 28 Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande 29 Budget Konstnärlig utsmyckning i Örnen 13, Tingsryd 31 Delegationsärenden 32 Skrivelser och rapporter 33 Kurs- och konferensinbjudningar 34 Avtal med Kulturverkstan 35 Markupplåtelse vid Tingsryds badplats 36 Föregående mötes protokoll postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Skyttegatan (vx) Tingsryd Tingsryd

2 TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdesrummet, Torggatan 10 B, Tingsryd Onsdag kl Beslutande Håkan Ohlsson (M) Johan Johansson (S) Lennart Fohlin (C) Eva Hagelberg (C) Ordförande Övriga närvarande Stefan Johansson Lennart Warsäter Kenth Andersson Agneta B. Lind Ellen Ehk Kultur- och fritidschef Avd chef bibl o kultur Sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lennart Fohlin Kultur- och fritidsförvaltningen Kenth Andersson Håkan Ohlsson Lennart Fohlin Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Biblioteket, Tingsryd Underskrift: Ingalill Gustavsson

3 2 Kof 20 Ekonomisk månadsrapport Den ekonomiska driftuppföljningen för årets två första månader visar en total nettoförbrukning på 14,7 % enligt bilaga 1. Riktpunkten är 16,7. att lägga rapporten till handlingarna.

4 3 Kof 21 Dnr 2011/5 800 Representanter i olika samarbetsorgan Efter kultur- och fritidsnämndens beslut vid sammanträde , 3, återstår att utse ersättare i Kommunala Handikapprådet. Ordinarie är Eva Hagelberg. att bordlägga frågan.

5 4 Kof 22 Dnr 2011/ Revisionsrapport: Granskning av policy och regelverk för betal- och kreditkort, bensinkort och mobiltelefoni KPMG har på revisorernas uppdrag granskat policy och regelverk för betaloch kreditkort, bensinkort och mobiltelefoni. Rapporten har godkänts av revisorerna. Revisorerna föreslår kultur- och fritidsnämnden att upprätta skriftliga instruktioner vad avser användandet av bensinkort. att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att upprätta skriftliga instruktioner avseende användandet av bensinkort samt att för revisorerna påpeka en felaktig uppgift under punkt 6.2.4, där står Ishockeyföreningen men det ska vara Tingsryds United FC. Revisorerna

6 5 Kof 23 Dnr 2011/ Revisionsrapport: Löpande granskning KPMG har på revisorernas uppdrag utfört löpande granskning. Rapporten har godkänts av revisorerna. Revisorerna önskar besked avseende de brister som redovisats i samband med kontantförsäljning vid Vattenpalatset Kaskad. att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att gå igenom aktuella påpekanden och föreslå lämpliga åtgärder för avhjälpande av de påtalade bristerna. Revisorerna

7 6 Kof 24 Dnr 2011/ Drift av Norraryds camping 2011 (bilaga) Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde , 10, att för säsongen 2011 teckna avtal om anläggningsarrende för Norraryds camping med Andreas Ober, Ryd. Föreligger förslag till avtal. att godkänna avtal om anläggningsarrende för Norraryds camping enligt bilaga 1 samt att godkänna överenskommelse avseende skötsel av badplats mm enligt bilaga 2. Andreas Ober

8 7 Kof 25 Dnr 2011/ Tillsynsverksamhet på sjön Åsnen 2011 Skogsstyrelsen ansöker om bidrag med kr till Åsnentillsynens verksamhet år Ansökan görs enligt överenskommelse mellan Tingsryds kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Rapport över tillsynsverksamheten år 2010 har redovisats tidigare. Medel för ändamålet finns i 2011 års budget. att bidra med kr till Åsnentillsynens verksamhet år 2011 med medel från konto Friluftsleder och naturreservat. Skogsstyrelsen

9 8 Kof 26 Dnr 2011/ Bidrag till samlingslokalsägande föreningar år 2011 (bilaga) Föreligger ansökningar om bidrag från samlingslokalsägande föreningar för år Föreningar, sökta belopp och förslag till fördelning framgår av bilaga. att bevilja bidrag för år 2011 till samlingslokalsägande föreningar enligt bilaga 1, att avslå Vemboö Bygdegårdsförenings ansökan om att få hela bidraget utbetalt vid första utbetalningstillfället samt att ansökningar avseende förnyelse av fasta inventarier behandlas i enlighet med tidigare fastlagda riktlinjer för bidrag till underhåll och renovering. Berörda föreningar

10 9 Kof 27 Dnr 2011/ Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande Dångeboortens samhällsförening ansöker om bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande för drift och skötsel av badplats och naturcamping på Näset i Dångebo. Föreningen sköter även pulkabacken på orten. Föreningen ansöker om bidrag med kr. Man har tidigare erhållit kr per år men har nu kostnader för ombyggnad av lokalen på Näset mm. att bevilja Dångeboortens samhällsförening bidrag med kr för år Dångeboortens samhällsförening

11 10 Kof 28 Dnr 2011/ Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande Fiskestads Byalag ansöker om kommunalt bidrag för förbättringar av badoch båtplatsen vid Sandgårdslandet, Fiskestadsjön. Kostnaderna beräknas till kr enligt bilaga. Badet vid Sandgårdslandet ingår inte i de kommunala badplatserna. Medel finns inte i kultur- och fritidsnämndens budget för åtgärder av denna storlek. att hänskjuta frågan till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

12 11 Kof 29 Dnr 2011/9 803 Budget 2012 Kultur- och fritidschef Stefan Johansson informerar om planeringen inför budget 2012 och verksamhetsplan Inriktningsbeslut är inte taget men anvisningar är under utarbetande. att motta informationen.

13 12 Kof 30 Dnr 2010/ Konstnärlig utsmyckning i Örnen 13, Tingsryd Den av nämnden utsedde konstnärlige rådgivaren för kvarteret Örnen, Agneta B. Lind, presenterar Ellen Ehk, Pukeberg, Nybro. Ehk är främst keramiker men arbetar även i andra material. Ellen Ehk redovisar sitt förslag till utsmyckning i det aktuella projektet. Det omfattar väggutsmyckning på fem platser i entré och trapphus och består av inglasade naturbilder bearbetade i dator och fast monterade på vägg. Totalt för den konstnärliga utsmyckningen finns kr varav denna del kostar kr. Till detta kommer kr som belastar byggkostnaderna. att godkänna framlagt förslag till invändig utsmyckning i Örnen 13. Agneta B. Lind Ellen Ehk Fastighetsavdelningen

14 13 Kof 31 Delegationsärenden (bilaga) Avdelningschef bibliotek och kultur Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet från Studieförbundet Vuxenskolan avseende Fibermöte med Johan Holst i Rävemåla Medarr. Älmeboda Fiber Beviljat: 660 kr Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet från Studieförbundet Vuxenskolan avseende Dahlior med Elisabeth Svalin Gunnarsson i Urshult Medarr. Urshults Trädgårdsförening. Beviljat: kr Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet från Studieförbundet Vuxenskolan avseende Bivård med Bertil Johansson i Tingsryd Medarr. Biodlarna. Beviljat: 194 kr. Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet från Studieförbundet Vuxenskolan avseende författaren Anders Johansson i Älmeboda Medarr. Hembygdsföreningen i Älmeboda och Bibliotekets vänner. Beviljat: kr. Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet från Studieförbundet Vuxenskolan avseende Hälsodag i Tingsryd Medarr. Qvinnor på G. Beviljat kr. Avd chef fritid Beviljande av lokal- och driftsbidrag samt bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande enligt fastställda normer. Bilaga 1. Lotteriregistrering har beviljats Kvarnamåla Fritidsförening för tiden att lägga rapporten om fattade delegationsbeslut till handlingarna.

15 14 Kof 32 Dnr Skrivelser och rapporter Smålands Fotbollförbunds årsberättelse Kammarmusik Utbud från Musik i Syd m fl Musik i Syds konsertkalender mars-maj Nyhetsbrev från Sveriges Föreningar Nyhetsbrev från Kulturkontakt Sverige 2011#2 Nyhetsbrev från Kulturens Bildningsverksamhet Regionalnytt från Regionförbundet Södra Småland Nytt om fritid från Sveriges Kommuner och Landsting 2010/9 803 Begäran om förstärkning av investeringsbudgeten för år 2011 har av kulturoch fritidschefen inlämnats till kommunstyrelsen. Detta avser asfalteringsarbeten i anslutning till Dackehallen. 2009/ Muntlig rapport från samråd med den konsult som utarbetar underlag för upphandlingen av verksamheten vid Vattenpalatset Kaskad. Muntlig rapport från samråd med berörd personal avseende problemen vid fritidsgården i Tingsryd. Muntlig rapport från samråd med berörda föreningar i Tinghallen, Tingsryd. att lägga skrivelser och rapporter till handlingarna.

16 15 Kof 33 Kurs- och konferensinbjudningar Regionförbundet Södra Småland inbjuder till Tylösandsveckan med ett flertal konferenser och mindre seminarier. att lägga inbjudan till handlingarna.

17 16 Kof 34 Dnr 2010/ Avtal med Kulturverkstan Kulturverkstan har för omförhandling sagt upp avtalet avseende barn- och ungdomskultur med kommunen. Uppsägningen inkom och avtalet går därmed ut Ett samrådsmöte har ägt rum men något förslag till nytt avtal föreligger inte ännu. Parterna är därför överens om att det gamla avtalet förlängs tills nytt avtal träffas. att avtal tecknat mellan Tingsryds kommun och Kulturverkstan i Tingsryd Ekonomisk förening från fortsätter att gälla tills vidare dock längst till Kulturverkstan i Tingsryd Ekonomisk förening

18 17 Kof 35 Dnr 2011/ Markupplåtelse vid Tingsryds badplats Från Jan-Olof Colleen, Tingsryds Camping & Stugby, har inkommit skrivelse om att vid vissa tillfällen under sommaren få nyttja del av parkområdet vid Tingsryds badplats för tillfällig uppställning av husvagnar samt mindre cirkusföreställningar. att tillstyrka Jan-Olof Colleens ansökan samt att föreslå kommunstyrelsen att nyttjandet formaliseras genom tecknande av upplåtelseavtal mellan Tingsryds kommun och Tingsryds Camping & Stugby. Kommunstyrelsen Tingsryds Camping & Stugby

19 18 Kof 36 Föregående mötes protokoll Protokollet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde redovisas och ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd. att genomgången inte föranleder några ytterligare åtgärder.

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kristvalla Hembygdsgård kl 14.20-17.00 Beslutande Bernt Jonsson (s), ordförande Elsa Pettersson (s) Anders Johansson (c) Bodil Johansson (c) Vanja Roshagen (kd) Ewa Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Carina Törnell

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.30 12.00 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken kl 14.00-16.30 Beslutande Bernt Jonsson (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Anders Johansson (c) Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Plats och tid Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 ande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2006-05-23,KL 15.00-17.40 Beslutande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Örjan Vilsson, m Sonia Tencic-Andersson, s Elisabet Staberg,

Läs mer

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 Plats och tid Beslutande Lokal: Smedby kursgård Tisdag den 25 maj 2010, kl. 18.00-19.55 Anitha Hector (M), ordf. Kjell Söderqvist (S) Charlotte Rantanen (KD), tjg.ers.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer