Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden (11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaisson (kd) Ulf Johansson (s) Lena Ringensjö Andersson (s) Gisela Anderö (s) Jane Ingman (s) Övriga deltagande: Mats Nilsson (s), ersättare Britt-Marie Grönqvist (s), ersättare Agneta Gatel,förvaltningschef Jennie Blomberg, ekonom Hans Måhagen, sekreterare Britt-Louise Elmér-Storm, 35 Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Organ: Birgitta Olaisson Hans Måhagen Jörgen Banck Birgitta Olaisson Paragrafer: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Anslags uppsättande: Anslags nedtagande: Protokollets förvaringsplats: Underskrift: Kommunkontoret, barn- och utbildningsförvaltningen

2 Barn- och utbildningsnämnden (11) Bu 26 Au 30 Dnr KVALITETSREDOVISNINGAR 2007 Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för den upprättade kvalitetsredovisningen gällande förskole- och skolverksamhet i Kinda kommun verksamhetsåret Förvaltningschef Agneta Gatel redovisar och kommenterar innehållet i den upprättade kvalitetsredovisningen för att godkänna kvalitetsredovisningen för 2007 i enlighet med arbetsutskottets förslag

3 Barn- och utbildningsnämnden (11) Bu 27 Au 31 Dnr INTERNKONTROLL Vid utbildningsdag för barn- och utbildningsnämnden och förvaltningens ledningsgrupp informerade Håkan Lindahl från PricewaterhouseCoopers om arbete med internkontroll. Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Genom att arbeta med internkontroll kan organisationen lättare säkerställa att lagar efterföljs, att resurser används enligt tagna beslut. Vidare underlättar internkontroll att ha grepp om verksamheten. Vad gör vi, hur gör vi, när det görs och varför. Vid en efterföljande diskussion föreslog ordförande Karin Skärby att barn- och utbildningsnämnden skall upprätta en internkontrollplan. För att förbereda arbetet med framtagande av en internkontrollplan bör en arbetsgrupp tillsattas bestående av två nämndsledamöter samt nämndsekreterare Hans Måhagen. att ställa sig bakom förslaget att tillsatta en arbetsgrupp bestående av två nämndledamöter samt nämndsekreterare samt att utse Jörgen Banck (m) och Gisela Anderö (s) samt Hans Måhagen att ingå i arbetsgruppen

4 Barn- och utbildningsnämnden (11) Bu 28 Au 33 Dnr UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET I KINDA KOMMUN 2007 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I handlingsprogrammet för skadeförebyggande verksamhet som beskrivs i lag (2003:778) om skydd mot olyckor för Kinda kommun skall en årlig uppföljning av vad som gjorts redovisas för respektive nämnd. Förvaltningen redovisar vilka insatser som gjorts gällande skadeförebyggande verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. att godkänna redovisad uppföljning Förvaltningschef Agneta Gatel kompletterar redovisningen med att även Värgårdsskolan och Rimforsa skola har utbildat personal i brandskyddsarbete. i enlighet med förslaget

5 Barn- och utbildningsnämnden (11) Bu 29 Au 34 Dnr KONTAKTPOLITIKER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Barn- och utbildningsnämnden har Bu 6 utsett kontaktpolitiker till nämndens olika verksamhetsområden. På grund av avsägelser från ledamöter har nämnden att utse nya kontaktpolitiker. Aktuella områden är Horn/Hycklinge/Björkfors, Stjärnebo samt Lärcentrum. att utse nya kontaktpolitiker till Horn/Hycklinge/Björkfors, Stjärnebo samt Lärcentrum Sekreterare Hans Måhagen informerar om att till Horn/Hycklinge/Björfors är det inte aktuellt med ny kontaktpolitiker. Torbjörn Mellgren (s) framför att den socialdemokratiska gruppen förutom nyval av kontaktpolitiker även önskar göra förändringar av befintliga kontaktpolitiker. Torbjörn Mellgren (s) föreslår följande nyval och förändringar av kontaktpolitiker: Horn/Hycklinge/Björkfors, Mats Nilsson (s) Bäckskolan, Jane Ingman (s) Stjärneboskolan, Mats Nilsson (s), Lena Ringensjö Andersson (s), nyval Lärcentrum, Gisela Anderö (s), nyval att godkänna förslaget till nyval och förändringar av kontaktpolitiker

6 Barn- och utbildningsnämnden (11) Bu 30 Au 35 Dnr VAL AV ERSÄTTARE TILL REGIONSFÖRBUNDET ÖSTSAMS FÖRHANDLINGSGRUPP FÖR GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING Kommunstyrelsen beslutade , 8 att överlåta kommunens representation i Regionförbundet Östsams förhandlingsgrupp för gymnasieoch vuxenutbildning till barn- och utbildningsnämnden. På grund av avsägelse av ledamot i barn- och utbildningsnämnden har nämnden att utse en ny ersättare till Regionförbundets Östsams förhandlingsgrupp för gymnasie- och vuxenutbildning. att utse en ny ersättare till Regionförbundets Östsams förhandlingsgrupp för gymnasie- och vuxenutbildning Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde valde nämnden Karin Skärby (c) som ledamot med Tomas Lindgren som ersättare i Regionförbundet ÖSTSAMs förhandlingsgrupp för gymnasie- och vuxenutbildning. Tomas Lindgren har avsagt sig uppdraget i barn- och utbildningsnämnden och skall därför ersättas i ÖSTSAMS förhandlingsgrupp. Vid samma sammanträde utsåg nämnden även Allan Westerdahl (kd) och Torbjörn Mellgren (s) som ersättare i det fall Karin Skärby (c) eller Tomas Lindgren (s) ej kan representera Kinda Kommun. Eftersom Torbjörn Mellgren föreslås som ersättare för Tomas Lindgren (s) skall även en ersättare för Torbjörn Mellgren (s) utses. att utse Torbjörn Mellgren (s) som ny ersättare för Karin Skärby samt att utse Ulf Johansson (s) som ersättare när Karin Skärby (c) eller Torbjörn Mellgren har förhinder

7 Barn- och utbildningsnämnden (11) Bu 31 Au 36 Dnr UTSKICK AV HANDLINGAR TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Förvaltningen har sett över rutinerna för utskick av handlingar till barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottets sammanträden. Bakgrunden till översynen är att om möjligt reducera antalet papperskopior vilket medför minskade kostnader för porto samtidigt som det är bra ur miljösynpunkt. Idag skickas handlingar till arbetsutskottets sammanträden till nämndens alla ledamöter och ersättare. Arbetsutskottet består av fem ledamöter samt fem ersättare övriga i nämnden berörs inte av arbetsutskottets sammanträden. Veckan efter arbetsutskottets sammanträde skickas handlingarna till barnoch utbildningsnämndens sammanträde vilka till stora delar är samma handlingar som skickades ut till arbetsutskottets sammanträde. Detta innebär att samma handlingar skickas till nämndens ledamöter och ersättare två gånger. att handlingarna till arbetsutskottets sammanträden endast skickas till arbetsutskottets ledamöter och ersättare i enlighet med förslaget

8 Barn- och utbildningsnämnden (11) Bu 32 Au 37 Dnr TERTIALRAPPORT Nämndsekreterare Hans Måhagen informerar om att eftersom barn- och utbildningsnämndens sammanträde infaller tidigt i maj så hinner tertialrapporten inte bli klar så att den hinner med i utskicket av nämndens handlingar Tertialrapporten kommer att finnas tillgänglig till barn- och utbildningsnämndens gruppmöten. Ekonom Jennie Blomberg informerar om utfallet av den första tertialrapporten, resultatet visar på ett beräknat underskott för 2008 på 2.8 miljoner kronor. Vice ordförande Jörgen Banck (m) informerar från möte med budgetberedningen den 13 maj. Nämnden har av budgetberedningen fått i uppdrag att utifrån uppräknad budget med oförändrad verksamhet beskriva besparingsförslag motsvarande 1.2 miljoner kronor, förslaget skall presenteras för budgetberedningen den 21 maj. Barn- och utbildningsnämndens beslut att notera informationen

9 Barn- och utbildningsnämnden (11) Bu 33 Dnr UTDELNING AV BIDRAG FÖR SPRÅKSTUDIER UR BRÖDERNA BRODÉNS STIPENDIEFOND Fonden riktar sig till elever på högstadiet, mantalsskrivna i Kinda kommun, som under sommarlovet ska studera språk utomlands. Det har varit möjligt att söka bidrag ur fonden sedan 2002 För 2008 finns det kronor att fördela ur fonden. Enligt stadgarna skall uppföljning ske för elever från årskurs 7 och 8 genom muntlig eller skriftlig redovisning till klasskamraterna och för elever i årskurs 9 genom en skriftlig redovisning, som skickas till rektor på Värgårdsskolan. Eftersom barn- och utbildningsnämnden inte har något ytterligare sammanträde före skolavslutningen och ansökningarna från eleverna ännu ej inkommit, föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott får i uppdrag att besluta vilka elever som skall erhålla medel ur fonden. att uppdra till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta om vilka elever som skall erhålla medel ur Bröderna Brodéns Stipendiefond

10 Barn- och utbildningsnämnden (11) Bu 34 DELGIVNINGAR Anmäles följande delegationsbeslut: 1/ Kommunstyrelsens protokoll , arbetsordning för ungdomslots. Tjänst som ungdomslots utökas under 2008 till 50%.

11 Barn- och utbildningsnämnden (11) Bu 35 INFORMATION Internservicechef Britt-Louise Elmér-Storm informerar om internservice organisation och ansvarsområden. Ordföranden tackar för informationen

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15 Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Tomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 66-83. Majlis Johansson.

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 66-83. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-05-07 1 (21) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-05-07 klockan 10.00 18.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Pia Tingvall (C) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) 78,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer