Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Tomas Fransson 7 Johan Igheimer 7 Claes Lundqvist 7 Bruno Larsson 7 Utses att justera: Birgitta Lieberth Roger Rydström Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Organ: Kommunkontoret Kisa kl Majlis Johansson Lennart Watz Birgitta Lieberth Paragrafer: 7-14 Roger Rydström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige : Anslags uppsättande: Anslags nedtagande: Protokollets förvaringsplats: Underskrift: Kommunkontoret, Kisa Majlis Johansson, kommunsekreterare

2 Kommunfullmäktige (11) NÄRVAROLISTA Personförteckning Kallelse Underrättelse Beslutande Övriga C Rosemarie Nelson-Ekerå X X S Risto Laine X X M Eddie Näsström X X M Göran Samuelsson X X M Åke Almqvist X X M Jörgen Banck X - M Göran Lindgren X X C Anders Ljung X X C Ingegärd Brogren X X C Rickard Lindh Carl-Inge Gustavsson X X C Rune Larsson X X C Birgitta Lieberth X X C Karin Ekholm X X C Göran Nilsson X X Fp Nils-Gunnar Wenhov X X Kd Solveig Danielsson X X Kd Kalle Sandell X - Kd Lena Käcker Johansson X X S Sigvard Olsson X X S Britt-Marie Grönqvist X X S Conny Karlsson X X S Marie T Andersson X X S Sören Hellberg X X S Ann Hulthén Roland Grönqvist X X S Marie Egerborn X X S Ing-Britt Andersson X X S Anna Olsson Blom X X S Göran Frisk X X S Jane Ingman X X S Roger Rydström X X S Torbjörn Mellgren X X V Tomas Zandén X - Mp Take Knol Claes Brandén X X Mp Pontus Wessman X - M Lennart Watz X X

3 Kommunfullmäktige (11) KF 7 Dnr 0002/ Presentation aktivitetscentra Projektledarna för de både utredningar av aktivitetscentra i Kisa och Rimforsa presenterade sina utredningar. Kommunfullmäktiges ledamöter gavs möjlighet att ställa frågor. Ärendet kommer att tas upp till debatt i kommunfullmäktige under våren.

4 Kommunfullmäktige (11) KF 8 Dnr 0004/ Delgivningar 1. Ekonomisk redovisning 2. Personalkostnadsjämförelse 3. Länsstyrelsens beslut , ny ersättare i kommunfullmäktige. 4. Detaljplan för Knäppesvik 1:26 med flera Björkforsviken. Hemställan om genomförandeförordning. Delgivningarna läggs till handlingarna.

5 Kommunfullmäktige (11) KF 9 Dnr 0286/ Anhållan om bidrag/räntefritt lån Rimforsa Kulturfestival har anordnats i fem år. Festivalen börjar bli ett etablerat och uppskattat evenemang. Den ideella föreningen Forum Kinda är arrangörer gick festivalen med förlust, på grund av flera samverkande faktorer. Föreningen vänder sig nu till kommunen med en anhållan om bidrag på kronor, alternativt ett räntefritt lån på samma summa. Beslutsunderlag Skrivelse från Forum Kinda Kommunstyrelsens protokoll Kinda kommuns bidrag till Rimforsa kulturfestival år 2008 utökas med kronor 2. Det utökade bidraget är ett engångsbidrag. 3. Vid eventuell ansökan om bidrag inför kommande kulturfestivaler ska information om planerat program bifogas. Sökanden Ekonomiavdelningen Kultur- och fritidsnämnden Akten

6 Kommunfullmäktige (11) KF 10 Dnr 0053/ Egenavgift för inomkommunal färdtjänst Styrelsen i AB Östgötatrafiken har beslutat att från och med 1 januari 2009 ändra egenavgiften i Länsfärdtjänsten för den som är färdtjänstberättigad. I Länsfärdtjänsten så sänker man från 1 januari 2009 egenavgiften vid kontantbetalning från 20 kr till 15 kr samt tillägget från och med zon 3 från 10 kr till 8 kr. Varje kommun äger själv rätt att besluta om egenavgiften för den inomkommunala färdtjänsten. I detta ärende avser det endast egenavgiften vid kontant betalning vid varje enskild resa. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Egenavgiften för inomkommunal färdtjänst i Kinda kommun vid kontant betalning är 20 kr samt tillägget 10 kr från och med zon 3. Trafiksamordnare Östgötatrafiken KHR KPR Ekonomiavdelningen akten

7 Kommunfullmäktige (11) KF 11 Dnr 0046/ Hemställan om ianspråktagande av medel ur Näringslivsanslaget för projekt Offensiv krishantering. Under hösten 2008 drabbades ett stort antal av Kinda kommuns invånare av de varsel som lades vid ett antal företag inom och utom vår kommun. Växtkraft Kinda har engagerat sig i frågan och tillsatt en arbetsgrupp och styrgrupp som har arbetat fram tankar och handlingsförslag för att offensivt möta den besvärliga situationen. Ett av förslagen man arbetat med är att anställa en person som ska arbeta individinriktat mot de personer som har drabbats av arbetslöshet. Företagens kompetensbehov inför framtiden ska också kartläggas. Då detta är en extraordinär situation som kan drabba kommunen på ett långsiktig negativt sätt, måste extra medel tillföras för att finansiera projektet. Beslutsunderlag Skrivelse från Växtkraft Kinda Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll kronor anslås under 2009 utöver ordinarie budgetram för finansiering av projekt Offensiv Krishantering. 2. Medlen disponeras av Växtkraft Kinda. Växtkraft Kinda Ekonomiavdelningen akten

8 Kommunfullmäktige (11) KF 12 Dnr 0047/ Hemställan om ianspråktagande av medel ur Näringslivsanslaget för projekt Affärsutveckling inom Offensiv Krishantering. Under hösten 2008 drabbades ett stort antal av Kinda kommuns invånare av de varsel som lades vid ett antal företag inom och utom vår kommun. Växtkraft Kinda har engagerat sig i frågan och tillsatt en arbetsgrupp och styrgrupp som har arbetat fram tankar och handlingsförslag för att offensivt möta den besvärliga situationen. Växkraft Kindas resurser behöver förstärkas för att hitta och stötta utvecklingen av nya affärsprojekt som kan leda till ökad sysselsättning Beslutsunderlag Skrivelse från Växkraft Kinda Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll kronor (+ moms) anslås under 2009 utöver ordinarie budgetram för finansiering av projekt Affärsutveckling inom Offensiv Krishantering. 2. Medlen disponeras av Växtkraft Kinda. Växtkraft Kinda Ekonomiavdelningen akten

9 Kommunfullmäktige (11) KF 13 Dnr 0066/ Avsägelse av uppdrag - ersättare i kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden - Allan Westerdahl (kd) Allan Westerdahl (kd) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Avsägelse 1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och begär ny sammanräkning hos länsstyrelsen. 2. Som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utses Madelene Westerdahl (kd), Horn. Madelene Westerdahl Länsstyrelsen Troman Barn- och utbildningsnämnden akten

10 Kommunfullmäktige (11) KF 14 Dnr 0196/ Medborgarundersökningen 2008 En medborgarundersökning har genomförts i Kinda under våren Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat undersökningen till Visionsoch strategiberedningen. Beredningen har arbetsutskottets uppdrag att till årsskiftet presentera de områden som kommunen behöver fokusera på för att förbättra resultatet. Följande områden anser beredningen att man ska arbeta vidare med, och se över de idéer som beredningen föreslår på vissa områden. Nöjesutbudet I första hand bättre information Kommunikationer Bättre information. Arbeta för förändrad zonindelning Utbildningsmöjligheter Bättre information om lärcentrums möjligheter Inriktning mot lokalt näringsliv på gymnasieskola Förtroende för våra förtroendevalda/medborgardialog Presentation av våra politiker Höja kvaliteten på vår medborgardialog Löpande konkreta frågor och systematiskt visionära frågor Använd existerande mötesplatser ex föräldramöten, efter gudstjänster. Idrott och kultur Utredningar är gjorda. Gör en långsiktig plan. Äldreomsorg Seniorboende Egentid i hemtjänst Vaktmästartjänst (fixare) Hur ser utbildningsnivå och möjligheter till utbildning ut för personalen Personaltäthet Seniorservice Pargaranti Visions- och strategiberedningens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelse och berörda nämnder att arbeta fram ett åtgärdsprogram enligt beredningens riktlinjer. Åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivning presenteras för kommunfullmäktige i april månad.

11 Kommunfullmäktige (11) Eftersom ärendet har blivit liggande och inte nått kommunfullmäktige förrän nu föreslår ordföranden att kommunstyrelsen och berörda nämnder presenterar sitt arbete för Visions- och strategiberedningen i maj månad Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelse och berörda nämnder att arbeta fram ett åtgärdsprogram enligt beredningens riktlinjer. Åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivning presenteras för Visions- och strategiberedningen i maj månad. Kommunsekreterare Kommunstyrelsen Samtliga berörda nämnder akten

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer