BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson (KD) Michael Karlsson (S), v ordf Laila Andrén (S) Linda Strand (S) Ulf Hanstål (M) Övriga deltagande Catrin Eriksson, förvaltningschef Berith Fahlén, nämndsekreterare Inger Bergh, ekonom Personalrepr: Marie Malmén Lärarförbundet, Malin Brunzell LR, Barbro Axelsson Kommunal Gun-Britt Larsson (FP), Tobias Holmberg (S) Utses att justera Michael Karlsson Stadshuset, Justeringens plats och tid Under- Skrifter Sekreterare Paragrafer Berith Fahlén Ordförande Justerande Kjell Kaså Michael Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli Datum för anslags nedtagande Underskrift.

2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 63 Meddelanden/information Information till nämnden: - Skrivelse har inkommit till nämnden från personal på Stadsbiblioteket och på Karlbergsgymnasiets bibliotek angående indragning av bibliotekarie på Kristinebergskolan höstterminen Protokoll föreligger från återupptagande av förhandling enligt MBL 11/LA 29 angående befarad arbetsbrist inom förskola och fritidshem, dat Införande av nytt skolskjutsprogram - Löneöverläggningar, arbetstidsavtal - Program för skolhälsovårdsjournaler - Tvisteförhandlingar - Karlbergsgymnasiet upplåter lokaler till Vuxenutbildningen - Rekryteringsprocessen gällande rektorstjänst på Kristinebergskolan är avslutad - Rekryteringsprocess angående enhetschef/rektor på Karlbergsgymnasiet har påbörjats - Blogg polisanmälan - Skolinspektionens beslut efter tillsyn Ordföranden informerade om: - möte i Ånimskog om barnomsorg - skriftligt svar till vice koncernchef vid Baggium Utbildning AB, dnr 2010/2 Informationen läggs till handlingarna

3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 64 Budget 2010 Ekonom Inger Bergh informerar om ekonomisk uppföljning/prognos januari - maj Läggs till handlingarna

4 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 65 Investeringsbudget 2011 Ekonom Inger Bergh informerar om investeringsbudget 2011 om 1,5 mkr, vilket är inom utdelad ram. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till investeringsbudget Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

5 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 66 Kostnad per barn/elev information Ekonom Inger Bergh informerar om kostnader per barn/elev, administrativa kostnader och budget per verksamhet. Informationen läggs till handlingarna

6 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 67 AU 68 Taxor barnomsorgsavgifter från 1 juli 2010 Förslag till barnomsorgsavgifter föreligger. Allmän förskola, motsvarande 525 timmar om året, ska erbjudas alla barn fr.o.m. höstterminen det år de fyller fyra år. Allmän förskola i denna omfattning är avgiftsfri. Finns behov av en barnomsorgsplats utgår avgift enligt normal taxa med 25 % reducering. Från 1 juli 2010 gäller allmän förskola även för treåringar. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Nämnden fastställer oförändrade taxor, förutom att allmän förskola har införts även för treåringar från 1 juli Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställ oförändrade taxor, förutom att allmän förskola har införts även för treåringar från 1 juli

7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 68 AU /28 Förskolan Pärlan Ansökan har inkommit från Förskolan Pärlan ekonomisk förening om utökat antal barn från 30 till 35 barn. Barn- och utbildningsnämnden har godkänt förskolan Pärlan som fristående förskola med rätt till bidrag fr.o.m Förskolan Pärlan ska bedriva sin verksamhet med 30 barn i nuvarande Betslets lokaler på Östra Åsen. Före barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet måste tillstånd för utökad verksamhet/utökat antal barn sökas av förskolan Pärlan hos bygg- och miljökontoret och räddningstjänst. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Nämnden godkänner ansökan under förutsättning av att tillstånd ges av byggoch miljökontoret och av räddningstjänst Nämnden godkänner ansökan under förutsättning av att tillstånd ges av byggoch miljökontoret och av räddningstjänst. Beslutsexpediering Förskolan Pärlan

8 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 69 AU 72 Öppettider förskola Förfrågan har inkommit om plats i förskolan efter kl. 18:30 vissa dagar i veckan. Från hösten kommer förfrågan också att gälla fritidshem. Det beslut som barn- och utbildningsnämnden tidigare har fattat är att förskola och fritidshem i Åmåls kommun ska ha öppet kl. 06:30 18:30. Om den kommunala förskolan/fritidshemmet ska utöka sina öppettider krävs ett nytt beslut i nämnden, dels om tiden och dels om vilken/vilka förskolor/ fritidshem det gäller. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Försök görs med utökad öppettid på en förskola/fritidshem under ett år. Barn/elever med omsorgsbehov mellan kl. 06:00 20:30 bereds plats på Kristinebergs förskola och Rösparksskolan. Kristinebergs förskola samverkar med Rösparksskolans fritidshem när elever har behov av fritidshemsplats kl. 06:00-06:30 och 18:30-20:30. En utvärdering lämnas till nämnden efter 6 månader Försök görs med utökad öppettid på en förskola/fritidshem under ett år. Barn/elever med omsorgsbehov mellan kl. 06:00 20:30 bereds plats på Kristinebergs förskola och Rösparksskolan. Kristinebergs förskola samverkar med Rösparksskolans fritidshem när elever har behov av fritidshemsplats kl. 06:00-06:30 och 18:30-20:30. En utvärdering lämnas till nämnden efter 6 månader. Förvaltningen uppdras informera personal och föräldrar

9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 70 Förskolors semesterstängning Sven Callenberg (C) ställer fråga om friförskolor/förskolors semesterstängning. Förvaltningschefen informerar. Läggs till handlingarna BUN 71 Skolavslutning Karlberg Laila Andrén (S) tar upp frågan om skolavslutningen/studentexamen på Karlbergsgymnasiet. Ordföranden informerar. Läggs till handlingarna

10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 72 Rekrytering kuratorstjänst 100 % Laila Andrén (S) frågar om rekrytering av kuratorstjänst. Förvaltningschefen informerar om att ansökningar inkommit och rekryteringsarbetet kommer att påbörjas. Informationen läggs till handlingarna

11 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 73 AU 65 Elevs frånvaro i skolan Rektor Annica Höög informerar om en elevs höga frånvaro i skolan. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Vid fortsatt hög ogiltig frånvaro vid höstterminens start beslutar nämnden om vitesföreläggande om 200 kr per dag från 1 september Vid fortsatt hög ogiltig frånvaro vid höstterminens start beslutar nämnden om vitesföreläggande om 200 kr per dag från 1 september -10. Beslutet följs upp vid varje nämndmöte

12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 74 Angående elevers frånvaro i skolan Diskussion tas i nämnden i augusti om vidare hantering av denna art av ärenden samt kommer delegeringsordningen att ses över

13 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 75 Delegeringsbeslut Föreligger förteckning över delegeringsbeslut. Gr 21 delegat Beslut om anpassad studiegång Kent Jönsson Läggs till handlingarna

14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN /6 Skolplikt i hemmet Förvaltningschefen informerar om att Förvaltningsrätten avslagit familjens överklagande på nämndens beslut, bun 38, Läggs till handlingarna

15 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 77 Attestpliktiga 1 juli 2010 Förteckning över attestpliktiga gällande från och med 1 juli 2010 föreligger. Nämnden utser attestpliktiga från och med 1 juli 2010 enligt föreliggande lista

16 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 78 Ang. enhetschef/rektorstjänst Karlbergsgymnasiet Förvaltningschef Catrin Eriksson ansöker hos nämnden om att få tillsätta tjänst 100 % enhetschef/rektor på Karlbergsgymnasiet från och med 15 augusti Tillsättningen sker inom befintlig budget. Tjänsteskrivelse föreligger, dat Nämnden beviljar att enhetschef/rektorstjänst 100 % tillsätts från och med 15 augusti 2010 inom befintlig budget

17 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 79 Utvärdering av barntimmar Förvaltningen uppdras utvärdera hur tidigare beslut om antal barntimmar inom förskoleverksamheten har utfallit

18 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 80 Skolskjutsning Friskolornas skolskjutsning togs upp för diskussion. Enligt bun 42, , beslutades om uppföljning av trafiksäkerhetsutrustning och rutiner för dess användning. Skriftligt svar inkom från Edsleskogs friskola. Nämnden uppdrar åt Ulf Hanstål (M) att ta kontakt med Natur- och Miljöskolan

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18 Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2015-02-11, kl 13.00 15,45 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Jusuf Causevic (C), fr kl 13,20,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer