BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson (C) Holger Jonasson (KD) Michael Karlsson (S), v ordf Gun-Britt Larsson (FP), ers f Laila Andrén (S) Linda Strand (S) Harald Hårdstedt (KD), ers f Ulf Hanstål (M) Övriga deltagande Catrin Eriksson, förvaltningschef Berith Fahlén, nämndsekreterare Inger Bergh, ekonom Barbro Ekman, enhetschef förskolan Susanne Andersson, Växthuset Fengersfors 129 Marie Melander, enhetschef/rektor gymnasieskolan 130 Pers.repr: Marie Malmén Lärarf, Barbro Axelsson Kommunal, Utses att justera Justeringens plats och tid Linda Strand Stadshuset, Under- Skrifter Sekreterare Paragrafer Berith Fahlén Ordförande Justerande Kjell Kaså Linda Strand ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kanslienhet Datum för anslags nedtagande Underskrift.

2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 126 AU 108 Utvärdering barntimmar Enhetschef Barbro Ekman informerar om hur nämndens beslut om antal barntimmar inom förskoleverksamheten har utfallit. Utvärdering av prestations- och utvecklingsmål gruppstorleksnorm för förskolan presenteras. Utvärdering utgår från två delar: 1. Ekonomiska effekter jämförelsetal vårtermin 2008 och vårtermin Enkät till förskolepersonal baserad på upplevelsen av målet den nya ambitionsnivån, fördelar och nackdelar ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen lämnas till nämnden 15 december -10. Enhetschef Barbro Ekman informerar. Informationen läggs till handlingarna.

3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 127 bun 2010/64 Ansökan om barnomsorg natt Ansökan har inkommit om barnomsorg nattetid för två barn. Ansökan avser 1 till 2 nätter i veckan. Enhetschef Barbro Ekman informerar om kvälls- och nattomsorg samt redogör för konsekvenser i form av ökade kostnader vilka ej inryms inom 2011 års budgetram. Nämnden ställer sig positiv till ansökan men begär in ytterligare underlag innan beslut tas.

4 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 128 Ekonomisk rapport Ekonom Inger Bergh redogör för ekonomirapport januari november för år Läggs till handlingarna.

5 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 129 AU 119 bun 2010/62 Ansökan om godkännande att starta enskild verksamhet i form av personalkooperativ förskola Ansökan har inkommit med begäran om nämndens godkännande att starta enskild verksamhet i form av en personalkooperativ förskola. Förskolans arbetsnamn är Växthuset och drivs av en ekonomisk förening. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Representant för personalkooperativet Växthuset inbjuds till nämndens möte 15 december -10, kl. 10:00. Nämnden önskar en redogörelse över verksamheten, lokalerna, kostnaderna. Susanne Andersson informerar om personalkooperativet Växthuset, dess verksamhet och lokaler. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökan under förutsättning av att tillstånd ges av bygg- och miljökontoret och av räddningstjänst.

6 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 130 bun 2010/53 Utbud - Samverkan gymnasieutbildning Säffle/Åmål Inför den nya gymnasiereformen 2011 har barn- och utbildningsnämnden i Åmåls kommun beslutat inrätta följande inriktningar inom program El och Energi: - Automation - Elteknik - Dator- och kommunikationsteknik I Säffle kommun har motsvarande nämnd beslutat inrätta följande: - Dator- och kommunikationsteknik - Elteknik - Energiteknik (vilande) Säffle kommun har önskemål om ensamrätt på inriktning Elteknik. Nulägets elevunderlag gör att barn- och utbildningsnämnden ej kommer att ändra tidigare taget beslut om inriktningar inom program El och Energi. Om och när det visar sig att elevunderlaget sjunker är barn- och utbildningsnämnden beredd att ta upp frågan för diskussion med Säffle om gymnasieskolans utbud avseende program El och Energi.

7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 131 AU 109 Budget 2011 Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att inkomma med förslag på finansiering på det beräknade underskottet på 1,1 mkr. Detta med anledning av att det på gymnasiesärskolan finns ny prognos beräknad vad gäller interkommunal ersättning (kostnad). Det finns två alternativa beräkningar, beroende på val av skola nästa höst. Förvaltningens förslag till att finansiera ökad kostnad uppgår totalt till tkr. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till finansiering av den ökade kostnaden till tkr. Ekonom Inger Bergh redogör för reviderat förslag. Förvaltningens förslag uppgår till 1,1 mkr. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till finansiering av den ökade kostnaden till 1,1 mkr.

8 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 132 AU 110 Bidragsbelopp till enskild verksamhet, ansluten till kommunal kö och administration förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem) Med hänvisning till 2a kap. 17a Skollagen (1985:1100) ska barn- och utbildningsnämnden besluta om bidrag till enskild verksamhet avseende år Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Tjänsteskrivelse föreligger, dat ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen för år 2011 till enskilda huvudmän anslutna till kommunal kö- och avgiftsadministration samt barnförsäkring: Kronor per barn och år: Förskola 1-<3 år Förskola 3-5 år Fritidshem Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 1-5 år Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 6-12 år Kronor per barntimme och år: Förskola 1-<3 år Förskola 3-5 år Barnförsäkring (förskola och familjedaghem) 65 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning av beslut till respektive huvudman. Enligt arbetsutskottets förslag.

9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 133 AU 111 Bidragsbelopp till enskild verksamhet, med egen kö- och avgiftsadministration förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem) Med hänvisning till 2a kap. 17a Skollagen (1985:1100) ska barn- och utbildningsnämnden besluta om bidrag till enskild verksamhet avseende år Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Tjänsteskrivelse föreligger, dat ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen för år 2011 till enskilda med egen kö- och avgiftsadministration, men anslutna till kommunens barnförsäkring: Kronor per barn och år: Förskola 1-<3 år Förskola 3-5 år Fritidshem Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 1-5 år Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 6-12 år Kronor per barntimme och år: Förskola 1-<3 år Förskola 3-5 år Barnförsäkring (förskola och familjedaghem) 65 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning av beslut till respektive huvudman. Enligt arbetsutskottets förslag.

10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 134 AU 112 Bidragsbelopp till fristående grundskoleverksamhet förskoleklass och grundskola Med hänvisning till 2b kap. 10b samt 9 kap. 6 Skollagen (1985:1100) ska barn- och utbildningsnämnden besluta om bidrag till fristående grundskoleverksamhet avseende år Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Tjänsteskrivelse föreligger, dat ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen för år 2011 till fristående grundskoleverksamheter anslutna till kommunens elevförsäkring: Kronor per elev och år: Förskoleklass Grundskola: Skolår Skolår Skolår Elevförsäkring 65 Elevhälsa förskoleklass Elevhälsa grundskola Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning av beslut till respektive huvudman. Enligt arbetsutskottets förslag.

11 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 135 AU 113 Interkommunal ersättning förskole- och grundskoleverksamhet Med hänvisning till 2a kap. 12a, 4 kap. 8, 8a Skollagen (1985:1100) ska barn- och utbildningsnämnden besluta om interkommunala ersättningsbelopp avseende år Åmåls kommun är skyldig att ta emot elever från andra kommuner om det med hänsyn till elevens personliga förhållande finns särskilda skäl, men har då rätt till ersättning från hemkommunen för de kostnader som budgeterats. Ersättningen baseras på budget och helår. Tjänsteskrivelse föreligger, dat ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för år Kronor per elev och år: Förskola 1-<3 år Förskola 3-5 år Fritidshem Pedagogisk omsorg, familjedaghem 1-5 år Pedagogisk omsorg, familjedaghem 6-12 år Förskoleklass Grundskola skolår Grundskola skolår Grundskola skolår Enligt arbetsutskottets förslag.

12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 136 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 1. Inledning Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om bidrag till fristående gymnasieverksamhet avseende år 2011, med hänvisning skollagen 9 kap. 8 a och 8 c skollagen (1985:1100). 2. Grundbelopp Bidragen ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de program eller inriktningar som kommunen erbjuder. Grundbeloppen avser ersättning för följande kostnadsslag: undervisning, läromedel och utrustning, elevvård och hälsovård, måltider, administration, mervärdesskatt (enligt sexprocentsregeln), och lokalkostnader Bidragen baseras på budget och kalenderår. Ersättning för skolmåltider ska särredovisas. Barn- och fritidsprogrammet (BF) Grundbelopp (varav skolmåltid) (5 000) Administration Momskompensation Summa kr per elev Elprogrammet (EC) Grundbelopp (varav skolmåltid) (5 000) Administration Momskompensation Summa kr per elev

13 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN forts. 136 Estetiska programmet (ES), exklusive inriktningen musik Grundbelopp (varav skolmåltid) (5 000) Administration Momskompensation Summa kr per elev Grundbelopp (varav skolmåltid) (5 000) Administration Momskompensation Summa kr per elev Handelsprogrammet (HP) Grundbelopp (varav skolmåltid) (5 000) Administration Momskompensation Summa kr per elev Industriprogrammet (IP) Grundbelopp (varav skolmåltid) (5 000) Administration Momskompensation Summa kr per elev Naturvetenskapsprogrammet (NV) Grundbelopp (varav skolmåltid) (5 000) Administration Momskompensation Summa kr per barn Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) Grundbelopp (varav skolmåltid) (5 000) Administration Momskompensation Summa kr per barn

14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN forts. 136 Teknikprogrammet (TE) Grundbelopp (varav skolmåltid) (5 000) Administration Momskompensation Summa kr per barn Gymnasiesärskola, verksamhetsträning Grundbelopp (varav skolmåltid) (7 800) Administration Momskompensation Summa kr per barn Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen år 2011 till fristående gymnasieskolor för nationella program med samma inriktning som kommunen erbjuder till fristående gymnasieskolor: Kronor per elev och år: BF EC ES exklusive inriktning musik ES inriktning musik HP IP NV SP TE Gymnasiesärskola, verksamhetsträning I andra fall ska kommunen betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning av beslut till respektive fristående huvudman.

15 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 137 Interkommunal ersättning gymnasieskola Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om interkommunala ersättningsbelopp avseende år 2011, med hänvisning till 5 kap skollagen (1985:1100). Åmåls kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från hemkommunen för elev som antagits och inte är hemmahörande i kommunen. Ersättningen baseras på budget Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för år 2011, tillsvidare. Programkostnaden för årskurs 1 gäller endast vårterminen Kronor per elev och termin: Program och inriktningar Åk Kronor Barn- och fritidsprogrammet Fritid Pedagogisk och social verksamhet Elprogrammet Automation Datorteknik Elteknik Estetiska programmet Musik Dans Bild Handels- och administrationsprogrammet Handel och service Turism Individuella programmet Industriprogrammet Plåt och svets Skärande bearbetning Lärling FP Naturvetenskapsprogrammet Miljövetenskap Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomi Samhällsvetenskap Språk Kultur Teknikprogrammet Datorteknik Virtuell design Teknikutveckling

16 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 138 AU 116 Riktlinjer enskild barnomsorg Förslag till Riktlinjer enskild barnomsorg, presenteras. Riktlinjerna har uppdaterats utifrån den nya Skollagen och ska gälla fr.o.m. 1 januari ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Barn- och utbildningsnämnden antar Riktlinjer enskild barnomsorg. Barn- och utbildningsnämnden antar Riktlinjer enskild barnomsorg.

17 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 139 AU 114 Intern kontroll 2010 uppföljning Internkontrollarbete inom barn- och utbildningsförvaltningen innefattar kartläggning/inventering och riskbedömning av gällande styrdokument. Plan för uppföljning av den interna kontrollen antogs av barn- och utbildningsnämnden inom följande områden: Krishanteringsplan Likabehandlingsplan Läroplaner Rehabiliteringsprocess Systematiskt arbetsmiljöarbete Attestregler Inköpsrutiner/kontokort Delegeringsordning Systematiskt brandskyddsarbete Regler för kontanthantering Rapport om uppföljning föreligger, dat ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Barn- och utbildningsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

18 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 140 AU 115 Internkontrollplan 2011 Syftet med intern kontroll är att skapa goda rutiner för att säkerställa att lagar och regler efterföljs samt att fastställda mål uppfylls. Arbetet med intern kontroll omfattar dels utveckling och uppdatering av styrdokument där brister kan konstateras dels uppföljning av att intern kontroll, dvs. att rutinerna fungerar på avsett sätt. Internkontrollplan för år 2011 avser följande rutiner/processer: VERKSAMHET Likabehandlingsplaner Implementering av statliga styrdokument Kursplaner och betygskriterier EKONOMI Mobiltelefonregler Billeasing/körjournaler PERSONAL Systematiskt arbetsmiljöarbete ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Barn- och utbildningsnämnden antar plan för uppföljning av intern kontroll för år 2011 inom områdena: VERKSAMHET Likabehandlingsplaner Implementering av statliga styrdokument Kursplaner och betygskriterier PERSONAL Systematiskt arbetsmiljöarbete EKONOMI Mobiltelefonregler Billeasing/körjournaler Enligt arbetsutskottets beslut. Holger Jonasson (KD) avstår från att delta i beslutet.

19 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 141 Läsårstider 2011/12 Förslag till läsårstider för 2011/12 föreligger. Barn- och utbildningsnämnden antar läsårstider 2011/12.

20 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 142 AU 117 bun 2010/58 Remiss Beträffande bygdegård i Edsleskog Kommunstyrelsen har till nämnden remitterat rubricerat ärende för yttrande. I skrivelse från en grupp ur Edsleskogs byalag, genom Per Järvholm, önskar man ordna en bygdegård i Prästgården i Edsleskog. I Prästgårdens lokaler driver kommunen förskole- och fritidsverksamhet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN Barn- och utbildningsnämnden anser att underlaget är för otydligt för att kunna yttra sig i frågan. Barn- och utbildningsnämnden anser att underlaget är för otydligt för att kunna yttra sig i frågan. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

21 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 143 AU 118 bun 2010/37 Uppföljning av kvalitetsgranskning av undervisning i moderna språk i Kristinebergskolan Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk i Kristinebergskolan i Åmåls kommun. Kvalitetsgranskningen genomfördes under hösten Vid granskningen tog Skolinspektionen ställning till om verksamheten uppfyller författningarnas krav, utifrån de bedömningskriterier som myndigheten ställt upp för granskningen. I beslut har Skolinspektionen påtalat vilka åtgärder som måste vidtas och lämnat rekommendationer för en förbättring av verksamhetens kvalitet inom granskningsområdet samt begärt en redovisning om vilka åtgärder som vidtagits eller planerats. Kommunen har inkommit med en sådan redovisning. Skolinspektionen bedömer att Åmåls kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och kvalitetsgranskningen avslutas därmed. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen lämnas till barn- och utbildningsnämnden. Informationen läggs till handlingarna.

22 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 145 Meddelanden/information Protokoll från centrala samverkansgruppens möte (CESAM) föreligger för kännedom. Förvaltningschefen informerar: - Tjänstledighet för rektor på Karlbergsgymnasiet - Frånvaroregistrering inom förskolan - Sjukfrånvarokartläggning - Natur- och Miljöskolans hyra av skolmatsal på Drottninggatan Informationen läggs till handlingarna.

23 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 146 Skrivelse ang. friluftsdag Rösparksskolans verksamhetsråd har till nämnden, genom skrivelse av Harald Hårdstedt (KD), framfört tre frågeställningar angående ekonomiska medel för friluftsdag med slalomåkning på programmet. Barn- och utbildningsnämnden svarar enligt följande: Det finns inte några möjligheter att föra över ekonomiska medel för denna typ av friluftsdag inom nuvarande läsår. Det finns inte några möjligheter att reservera ekonomiska medel för denna typ av friluftsdag inför kommande läsår. Enligt den nya Skollagen 10 kap. 10, 11 (sfs 2010:800) ska inte några kostnader förekomma i skolan. Eventuella undantag är skolresor. Beslutsexpediering Harald Hårdstedt

24 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 147 Delegeringsbeslut Föreligger förteckning över delegeringsbeslut Gr 21 delegat Gr 23 delegat Beslut om anpassad studiegång Anders Eldh Ledighet för elever över 10 skoldagar per läsår Thomas Nilsson Läggs till handlingarna.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08.

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08. PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20 Beslutande Bengt Holm (S) Greger Knutsson (M) Christina Wallström (S) Kenneth Olofsson (S), tjg ers för Donald Rosendal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer