ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Stefan Moberg (kd) Kenny Svensson (s) Inge Digrell (s) Torgny Sjögren (s) Siv Ögren (s) Ulf Kullander (m) Tjänstgörande ersättare Chriztian Hansson (s) Tjänstgörande ersättare Kent Norman (c) Ej tjänstgörande Övriga deltagare Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Skolchef May Bjerklund Assistent Elisabet Eriksson Förvaltningsekonom Sven-Erik Sköld Kostchef Anders J Lagnestål, kl Utses att justera Siv Ögren Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret Paragrafer Underskrift Sekreterare Elisabet Eriksson Ordförande Annika Holmstrand Myndighet Justerande Siv Ögren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Förvaltningskontoret Underskrift Elisabet Eriksson

2 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 42 Dnr Kostchefen informerar Barn- och utbildningsnämndens kostchef informerar nämnden om tidsplan för pågående livsmedelsupphandling och färdigställande av förfrågningsunderlag. En kostpolicygrupp har bildats för att ta fram en kostpolicy som skall gälla för all kostverksamhet inom Årjängs kommun och målet är att den skall presenteras för kommunstyrelsen innan sommaren 2012.

3 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 43 Anmälan av delegationsbeslut Anställningar inom barn- och utbildningsnämnden Lista nr: Utbetalning av vårdnadsbidrag Lista nr: 3 Barn- och utbildningsnämnden beslutar Redovisningen av delegationsbeslut godkännes.

4 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 44 Arbetsutskottets protokoll , för kännedom 38 Ärenden för kännedom 39 Budget Ekonomirapport februari 46 Ansökan från Föräldrakooperativet Björnen om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Årjängs kommun 47 Ansökan från Blomskogs friskola Ekonomisk förening om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Årjängs kommun Barn- och utbildningsnämnden beslutar Redovisningen av ärenden för kännedom godkännes.

5 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 45 Dnr Organisation Årjängs gymnasieskola 2012/2013 Rektor och studievägledare för Årjängs gymnasieskola diskuterar med arbetsutskottet om eventuella tillägg till tidigare beslutade yrkesprogram lå 2012/2013. Arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Två nya yrkesprogram startas vid Årjängs gymnasieskola lå 2012/2013 Fordonsprogrammet Industriprogrammet 4 platser 4 platser Intagningskansliet Skolchef Rektor Expedition, Ågy

6 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 46 Dnr Samverkansavtal gymnasieskolor i Värmland Åmåls kommun har ansökt till Region Värmland om att få ingå som en avtalspart i gymnasiesamverkan Värmland. Styrgruppen i Värmland har beslutat att rekommendera avtalskommunerna i Värmland att gymnasiesamverkan Värmland utökas med Åmåls kommun samt att nytt samverkansavtal tecknas mellan avtalsparterna. Region Värmland vill mot bakgrund av detta göra förfrågan till samtliga avtalskommuner inom gymnasiesamverkan Värmland om det finns någon erinran mot detta. Svar önskas senast Arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Årjängs kommun har inget att erinra mot förslaget att utöka gymnasiesamverkan Värmland med Åmåls kommun. Region Värmland Ordförande Skolchef Rektor Förvaltningsekonom

7 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 47 Dnr Internkontrollplan 2012 Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta och besluta om internkontrollplan för Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom verksamhetsområdet. Detta skall bland annat göras genom att nämnderna varje år antar en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen för nämnden skall redovisas till kommunstyrelsen. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Skolchefen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2012 för verksamhetsområdet. Arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till internkontrollplan Kommunstyrelsen Ekonomichef Förvaltningsekonom Barnomsorgschef Skolchef Rektorer

8 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 48 Dnr Surfplattor och datorer i skolan Klass 2a vid Silbodalskolan har skrivit till barn- och utbildningsnämnden med en önskan om att det skall finnas surfplattor och datorer i skolan. De har hört att det finns andra skolor som har detta. Arbetet i skolan skulle bli roligare med surfplattor och datorer som hjälpmedlen. Man skulle kunna jobba och läsa nyheter hemma. Arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Behovet av surfplattor och datorer kommer att ses över och en tidsplan för inköp kommer att göras. Så i dagsläget är det inte aktuellt med inköp till klass 2a vid Silbodalskolan. Klass 2a Rektor Skolchef

9 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 49 Dnr Hyreslägenheter i Töcksfors - återrapportering Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att redovisa förslag till hur man ska frigöra lägenheter i Töcksfors och skapa en långsiktig lösning på barnomsorgslokaler i Töcksfors. Enligt tidigare beslut kan en förskoleavdelning på Bögatan 18 lämnas hösten 2012 Uppdraget att flytta ur förskolan Solstrålen på Bögatan 36 upplevs inte realistiskt till de kostnader det medför. Barnomsorgschefen har inlämnat en tjänsteskrivelse. Arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 1. Nämnden ställer sig bakom barnomsorgschefens förslag att förskolan Solstrålen på Bögatan 36 utreds vidare för senare utflyttning. 2. Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse översändes till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen L Bernhardsson Barnomsorgschef

10 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål 2013 Barn- och utbildningsnämndens ska arbeta fram mål för sin verksamhet för Målen skall ligga till grund för budgetarbetet till övergripande målen är: Hög livskvalitet Barn och elever ska uppleva trygghet i barnomsorg och skola Livslångt lärande Förskolor och skolor ska ha en bra lär- och arbetsmiljö 100 % av alla elever ska bli godkända för nationella gymnasieprogram Öka andelen elever som påbörjar studier vid universitetet eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning Positivt näringslivsklimat Alla barn och elever i alla skolformer ska få en inblick i närsamhället och dess arbets- förenings och kulturliv Bra omsorg Andelen förskollärare ska uppgå till minst 75 % Arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningsnämnden beslutar Nämnden antar förslaget till verksamhetsmål för 2013, dock med ändring av formuleringen av målet under hög livskvalitet till: Hög livskvalitet Barn och elever ska vara trygga i barnomsorg och skola Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Barnomsorgschef, skolchef, rektorer

11 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Budget 2013 Arbetsutskottet diskuterar budgetram för Nämnden skall utarbeta budgeten på verksamhetsnivå utifrån den preliminära ramtilldelningen som sammanfogas med verksamhetsmålen för Nämnden klarar sin verksamhet utifrån ramen tkr men klarar inte att arbeta in 1 % som buffert till oförutsedda utgifter och inte miljonen som behövs för investeringar. Skolskjuts för enskild elev avslutas vårterminen 2013 Besparing för tkr. Arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningsnämnden beslutar Ärendet återremitteras till arbetsutskottet den 7 maj Arbetsutskottet Barnomsorgschef Skolchef Förvaltningsekonom

12 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Ekonomirapport Förvaltningsekonomen redovisar ekonomisk rapport per den 31 mars Årsprognosen visar ett preliminärt underskott på ca 675 tkr beroende på: Nämndadministration Barnomsorg Grundskola -100 tkr -175 tkr -400 tkr Barn- och utbildningsnämnden beslutar Nämnden har tagit del av ekonomirapport per den 31 mars Kommunstyrelsen Ekonomichef Förvaltningsekonom Barnomsorgschef Skolchef Rektorer Musikledare

13 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Budget 2013 Nämnden diskuterar verksamhetschefens förslag till besparingar och effektiviseringar utifrån den preliminära budgetramen för en med konsekvensbeskrivningar tas upp till fortsatt diskussion på arbetsutskottet den 7 maj 2012.

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer