Plats och tid , Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45"

Transkript

1 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09: Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson, sekreterare Björn Dahlin, barn- och bildningschef Birgitta Sparre, bibliotekschef 18, kl Utses att justera Ola Ekblom (FP) Justerings plats och tid Nämndsekretariatet Avser paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Anneli Svensson... Anna-Greta Johansson... Ola Ekblom ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Barn- och bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift... Anneli Svensson

2 17 BOB 2011/39 Budgetuppföljning januari - mars 2011 Verksamheter i tusental kronor Budget jan-mars Redovisning jan-mars Årsbudget Prognos helår Gemensamt nämnd Barnomsorg Hagfors skolområde administration mm gemensamt fritidshem förskoleklass grundskola gymnasieskola vuxenutbildning bibliotek, musikskola, kultur Resurscentrum barn- och ungdomsenhet Projekt barn- och bildning Totalt barn- och bildningsnämnd Budgetläget för barn- och bildningsnämnden ser efter tre månader bra ut med oro för främst några områden. Barnomsorgens kostnader för kooperativen som i grunden beror på att fler barn än beräknat utnyttjar barnomsorg. Kostnader för gymnasiesärskolan befaras bli högre än beräknat på grund av fler elever än i prognos. Oro finns också för ökade kostnader för stöd till elever i behov av särskilt stöd. För resurscentrums del finns oro för högre kostnader än budgeterat vad gäller placeringar av barn och unga. Den reserv som fanns i budget har till stora delar redan behövt tas i anspråk. När det gäller löner visar kontot ett överskott. Jämfört med samma period förra året är kostnaderna för löner plus jämfört med budget. I övrigt hänvisas till verksamhetsansvarigas kommentarer. Beslut Verksamhetsansvariga får i uppdrag att lämna förslag till åtgärder för att hålla nämndens kostnader inom given budgetram till nämndens sammanträde

3 18 BOB 2011/50 Verksamhetsplan Hagfors bibliotek 2011 Bibliotekschef Birgitta Sparre har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för Hagfors bibliotek för år Förslag till verksamhetsplan för Hagfors bibliotek Förslag till beslut Verksamhetsplan för Hagfors bibliotek 2011 fastställs. Planen ska utvärderas och revideras årligen.

4 19 BOB 2011/42 Skoldatatek Värmland Region Värmland har under ett drygt år drivit Skoldatatek som projekt. Skoldatateket finns inom Mediacenters lokaler i Karlstad som ett klassrum där länets specialpedagoger kan se och pröva nyheter i form av hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd. En särskild betoning har varit läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Projektet är i nuvarande form finansierat tom Region Värmland föreslår att Skoldatateksverksamheten under 2011 och 1012 bedrivs i nuvarande form, två dagar i veckan. Specialpedagoger och lärare från Hagfors besöker Skoldatateket när behov finns att pröva nya hjälpmedel i form av datorstöd för elever. Finansiering av driften föreslås ske genom fördelning mellan länets kommuner utifrån folkmängd. För Hagfors del betyder det att kostnaden blir kronor för 2012 och för 2011 halva kostnaden, kronor. Barn- och bildningschef Björn Dahlins skrivelse Förslag till beslut Barn- och bildningsnämnden beslutar att bidra med kostnaden enligt ovan för åren 2011 och Kostnaden belastar konto för gemensamma kostnader under barn- och bildningschefen.

5 20 BOB 2011/28 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sunne kommun Skolinspektionen har för yttrande översänt en ansökan från Baggium Utbildning AB. Baggium utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om att starta följande nationella program vid Sunnes Praktiska gymnasium: 1. Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa 2. Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt arbete 3. Handels- och Administrationsprogrammet, inriktning Handel och service Man räknar med att programmen ska kunna ta emot sex platser per inriktning och år. Fullt utbyggt kommer programmen att erbjuda ytterligare 54 gymnasieplatser år Barn- och bildningschef Björn Dahlins skrivelse Beslut Barn- och bildningsnämnden föreslår Skolinspektionen att avslå ansökan från Baggium Utbildning AB, om att starta ytterligare nationella program, med hänvisning till att det finns ett överutbud av etablerade nationella program i regionen. Beslutet expedieras till Skolinspektionen

6 21 BOB 2011/33 Yttrande över ansökan från ForshagaAkademin AB om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan vid den fristående gymnasieskolan ForshagaAkademin i Forshaga kommun Skolinspektionen har för yttrande översänt en ansökan från ForshagaAkademin AB om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan vid den fristående gymnasieskolan ForshagaAkademin i Forshaga kommun från och med läsåret 2012/2013. Barn- och bildningschef Björn Dahlins skrivelse Beslut Barn- och bildningsnämnden avstår från att lämna yttrande. Beslutet expedieras till Skolinspektionen