Bildningsnämnden (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)"

Transkript

1 Bildningsnämnden (14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82, Jan-Olof Hesselstedt (V) Marie-Louise Sandberg (C) August Erikson (M) Elise Radanova (FP) från kl ej del av 73 Birgitta Kahn (MP) Marianne Carlsson (KD) Övriga närvarande Maria Kjällström, förvaltningschef Ameli Björling, sekreterare Sandra Richter, ekonom Agneta Finell, utvecklingsledare förskolan Personalrepresentant Sören Borgström, TCO Åsa Karlsson (S), Anne Karlén Hellgren (S), Hans Bolin (S), Anna Kramer (M), ersättare Utses att justera Marianne Carlsson (KD) Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Ameli Björling Ordförande Justerande... Lillemor Larsson Marianne Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bildningsnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen Underskrift... Ameli Björling

2 Bildningsnämnden Bin 73 Budget 2016 Samtal om budget Ekonom Sandra Richter är inbjuden till dagens sammanträde. Förvaltningschef Maria Kjällström och ekonom Sandra Richter besvarar ledamöternas frågor.

3 Bildningsnämnden Bin 74 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.

4 Bildningsnämnden Bin 75 dnr 2014/152 Ekonomirapport - tertialrapport till och med 30 april 2015 Sammanfattning Ekonom Sandra Richter informerar om tertialrapporten till och med 30 april Tertialrapporten till och med 30 april 2015 visar att positivt resultat med kronor. Skolan står för den största delen. Förskolan visar ett resultat på minus kronor. Ungdomsenheten samt ledning och administration visar ett positivt resultat. 32 procent av årets budget gällande investeringar är använt. Helårsprognosen för bildningsnämnden är noll, det vill säga bildningsnämnden kommer enligt plan att följa budget. Beslutsunderlag Dokumentet Uppföljning per 30/4 inklusive bilagorna bin april 2015 per enhet, bin april 2015 drift och bin april 2015 investeringar Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott (binau 61) Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner tertialrapport från 1 januari till och 30 april Sändlista: Kommunstyrelsen

5 Bildningsnämnden Binau 76 dnr 2014/283 Internkontroll skolpliktsbevakning Sammanfattning Enligt bildningsnämndens plan för internkontroll 2015 har kontroll av riskområdet skolpliktsbevakning genomförts. Under mars månad har en mätning av elever med hög frånvaro sammanställts. Resultatet visar att den ogiltiga frånvarons omfattning, där det finns skäl för oro, är stabil i omfattning över tid. Mätningen visar sex elever totalt i vårens mätning och det råder ingen större skillnad mellan flickor och pojkar. De äldre eleverna dominerar dock den ogiltiga mätningen. Vad gäller den giltiga frånvaron, där det finns skäl för oro, så visar resultatet att det är totalt 16 elever i mätningen. Eleverna i denna grupp är jämnt fördelade av både yngre och äldre elever. Resultatet visar att det är något fler pojkar (63 %) än flickor (37 %), inom denna grupp. Det är dock viktigt att betona att elever med hög frånvaro där det finns oro håller en jämn nivå över tid och en slutsats som kan dras utifrån kartläggningen är att skolornas medvetna arbete med insatser ger positiva och hållbara resultat. I syfte att främja elevernas skolnärvaro arbetar förvaltningen vidare med olika former av främjande och förebyggande insatser i bildningsförvaltningens verksamheter. Beslutsunderlag Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 29 april 2015 Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 29 april 2015 Internkontrollplan 2015 Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott (binau 62) Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner internkontroll rörande skolpliktsbevakning.

6 Bildningsnämnden Bin 77 dnr 2014/183 Uppföljning - tillsyn av fristående förskolor Gökboet ekonomisk förening Sammanfattning Hammarö kommun har tillsynsansvar för alla fristående förskolor i kommunen, vars huvudman kommunen godkänt. Skolinspektionen granskar i sin tur att kommunen fullföljer sitt ansvar. I samband med ordinarie tillsyn hösten 2014 tilldelades Föräldrakooperativet Gökboet ett föreläggande och har nu redovisat vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa påtalade brister. Beslutsunderlag Tillsynsrapport ordinarie tillsyn föräldrakooperativet Gökboet ekonomiska förening daterad 19 december 2014 Vidtagna åtgärder - Föräldrakooperativet Gökboet Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 15 april 2015 Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott (binau 63) Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner och avslutar 2014 års tillsyn av Föräldrakooperativet Gökboet. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp hur vårdnadshavare får information om sin rätt att få lägre kostnad vid lägre sammanlagd inkomst i hemmet. Sändlista: Gökboet ekonomisk förening

7 Bildningsnämnden Bin 78 dnr 2014/182 Uppföljning - tillsyn av fristående förskolor montessorikooperativet Skogsgläntan Sammanfattning Hammarö kommun har tillsynsansvar för alla fristående förskolor i kommunen, vars huvudman kommunen godkänt. Skolinspektionen granskar i sin tur att kommunen fullföljer sitt ansvar. I samband med ordinarie tillsyn hösten 2014 tilldelades Montessorikooperativet Skogsgläntan två förelägganden och har nu redovisat vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa påtalade brister. Beslutsunderlag Tillsynsrapport ordinarie tillsyn Montessorikooperativet Skogsgläntan daterad 19 december 2014 Vidtagna åtgärder, avgifter - Montessorikooperativet Skogsgläntan Vidtagna åtgärder, förskolechefs utbildning - Montessorikooperativet Skogsgläntan Kompletterande svar - Montessorikooperativet Skogsgläntan Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 15 april 2015 Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott (binau 64) Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner Montessorikooperativet Skogsgläntans nya riktlinjer för avgifter i linje med 8 kap. 20 skollagen. Bildningsnämnden uppdrar åt bildningsförvaltningen att följa upp att förskolechefen på Montessorikooperativet Skogsgläntan antas och genomför utbildningen under höstterminen Bildningsnämnden vill uppmärksamma huvudmannen på dess ansvar att förskolan även under hösten då förskolechefen genomför sin utbildning behöver ledas av en förskolechef med pedagogisk insikt. Om utbildningen genomförs enligt plan kan 2014 års tillsyn godkännas och avslutas. Effekterna av huvudmannens åtgärder och insatser följs upp vid nästkommande tillsyn år Sändlista: Montessorikooperativet Skogsgläntan

8 Bildningsnämnden Bin 79 dnr 2015/141 Rekryteringsstrategi förskola, skola och fritids Sammanfattning Bildningsförvaltningen har i samverkan med de fackliga organisationerna tagit fram en rekryteringsstrategi. Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Förslag till rekryteringsstrategi Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2015 Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rekryteringsstrategin. Bildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att göra redaktionella förändringar, komplettera rekryteringsstrategin med en bilaga med siffror om rekrytering och förankra innehåll med förvaltningens chefsgrupp. Bildningsnämnden ger ordförande i uppdrag att godkänna rekryteringsstrategin efter att de redaktionella förändringarna är gjorda, strategin är kompletterad med en bilaga med siffror om rekrytering samt innehållet är förankrat med förvaltningens chefsgrupp. Sändlista: Kommunstyrelsen

9 Bildningsnämnden Bin 80 Anmälan av ärenden rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar Sammanfattning Förvaltningschef Maria Kjällström informerar om ett ärenden rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Beslutet redovisas under paragraf 82 (delegeringsärenden). Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner redovisningen.

10 Bildningsnämnden Bin 81 Rapportering av vidtagna åtgärder i ärenden rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar Inga ärenden att redovisa.

11 Bildningsnämnden Bin 82 Delegeringsärenden Förvaltningschef Maria Kjällström redovisar fattade delegeringsbeslut. 2015/4 Utredning och vidtagande av åtgärder mot kränkande behandling (ett nytt ärende). 2015/42 Beslut om mottagande i grundsärskola (två ärenden). Beslut om tillförordnad rektor på Bärstadsskolan för perioden Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegeringsbeslut.

12 Bildningsnämnden Bin 83 Rapporter och information Förvaltningschef Maria Kjällström informerar om: Ändrad inriktning för investering 2015, Hammarlunden 7-9 på grund av tillgänglighetsanpassning för elev och för arbetsmiljöåtgärd. Inköp av elevskåp kommer därför inte att kunna genomföras. Skolskjuts höstterminen 2015, områden där elever varit berättigade på grund av att vägar runt skolan ännu inte varit trafiksäkra men där vägar nu är färdigställda samt elever som har rätt till skolskjuts. Svar på brev från lärare på Hammarlundens F-6 angående IT-situationen i skolan. Bildningsnämnden godkänner att ordförande besvarar brevet också ifrån politiken. Rapporten Elevhälsan tillsyn av elevhälsans medicinska och hälsofrämjande roll i sju län, finns för ledamöterna i Netpublicator att läsa.

13 Bildningsnämnden Bin 84 Reflektioner som kontaktpolitiker Marie-Louise Sandberg (C) informerar om besök på Lunna förskola. Jan-Olof Hesselstedt (V) informerar om kulturarbetsgruppens möte.

14 Bildningsnämnden Bin 85 Kurser och konferenser Inbjuden till PolitikerDagarna den 3-5 november i Göteborg.

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer