86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen"

Transkript

1 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument 91 Hälsoplan för kultur- och fritidsförvaltningen 92 Ansökan om renoveringsbidrag från Föreningen Rösmåla skola 93 Ansökan om renoveringsbidrag från Ryds Folkets Hus 94 Ansökan om renoveringsbidrag från Yxnanäs Hembygdsförening 95 Ansökan om startbidrag från Urshults Spelförening 96 Delegationsärenden 97 Skrivelser och rapporter 98 Kurs- och konferensinbjudningar postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Skyttegatan (vx) Tingsryd Tingsryd

2 TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdesrummet, Biblioteket, Tingsryd Onsdag kl Beslutande Håkan Ohlsson (M) Johan Johansson (S) Lennart Fohlin (C) Eva Hagelberg (C) Camiel Shajar Al-Sabitti (M) Ordförande Övriga närvarande Stefan Johansson Lennart Warsäter Kenth Andersson Justerare Justeringens plats och tid Lennart Fohlin Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Kenth Andersson Håkan Ohlsson Lennart Fohlin Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Biblioteket, Tingsryd Underskrift: Ingalill Gustavsson

3 2 Kof 86 Föregående mötes protokoll Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde redovisas. att lägga protokollet till handlingarna.

4 3 Kof 87 Dnr 2011/ Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program Föreligger remitterat ärende från kommunstyrelsens arbetsutskott med möjlighet för kultur- och fritidsnämnden att lämna yttrande över förslag till Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program Hållbarhetssamordnare Tim Lux redovisade förslaget vid nämndens sammanträde , 76. att tillstyrka förslag till Tingsryds kommuns Ungdomspolitiska program efter följande kompletteringar: Under p 4.2 Ungdomars hälsas och trygghet, strategi och åtgärd föreslås att alkoholhantering respektive alkoholkonsumtion ersätts med ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) samt Under p 4.3 Ungdomarnas fritid och möjlighet till kommunikation föreslås följande åtgärd för strategi Förbättrad kollektivtrafik: Arbeta för att kollektivtrafiken inom kommunen främst under kvällstid på helger (fredagar och lördagar) utvecklas liksom till större orter utanför kommunen. Exp. Kommunstyrelsens arbetsutskott

5 4 Kof 88 Dnr 2011/ Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen Föreligger skrivelse från Lennart Fohlin och Eva Hagelberg med förslag om ungdomsbuss i kommunen. För att höja attraktiviteten i kommunen föreslås en tvärförbindelse under främst kvällstid på helger. Ungdomar från de västra respektive östra delarna av kommunen har svårt att ta sig hem från Tingsryd. att ställa sig bakom skrivelsen och överlämna denna till Arbetsgruppen kring kollektivtrafik. Exp. Arbetsgruppen kring kollektivtrafik Jörgen Larsson

6 5 Kof 89 Dnr 2010/ Avtal med Kulturverkstan Föreligger förslag till nytt avtal mellan kommunen och Kulturverkstan avseende barn- och ungdomskultur i kommunen. Förslaget är utarbetat av föreningen och innebär en höjning av ersättningen med kr per år till totalt kr. Avtalet föreslås av föreningen att gälla fr o m att remittera ärendet till Samrådsgruppen för Kulturverkstans verksamhet för beredning. Exp. Samrådsgruppen för Kulturverkstans verksamhet Kulturverkstan

7 6 Kof 90 Dnr 2010/ Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument Den av kultur- och fritidsnämnden utsedda arbetsgruppen för revidering av kultur- och fritidsplanen har haft sitt första möte. Kultur- och fritidschef Stefan Johansson lämnar en muntlig rapport under sammanträdet från arbetsgruppens arbete. Kommunens Handbok i balanserad styrning, Att styra med vision och mål används i arbetet i kombination med befintlig Kultur- och fritidsplan liksom dokumentet Vision att godkänna lämnad information, att ge arbetsgruppen i uppdrag att under november månad fortsätta arbetet med revidering av Kultur- och fritidsplanen och vid nämndens decembersammanträde lämna ny rapport från arbetet.

8 7 Kof 91 Dnr 2011/8 800 Hälsoplan för kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden antog vid sammanträde , 8, Hälsoplan för kultur- och fritidsförvaltningen Enligt beslutet ska uppnådda resultat redovisas till nämnden under hösten Kultur- och fritidschef Stefan Johansson lämnar en muntlig rapport under sammanträdet. Inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet har nyligen en ny hälsoinspiratör utsetts och träff med personalen planeras. Medlemskap i personalklubben uppmuntras liksom deltagande i Väckelsångsloppet. Tidvis finns även fruktskål i personalrummen. att godkänna redogörelsen om förvaltningens hälsoplan 2011.

9 8 Kof 92 Dnr 2011/ Ansökan om renoveringsbidrag från Föreningen Rösmåla skola Föreningen Rösmåla skola ansöker om bidrag för renovering bestående av målning av stora salen, scen och hall i föreningens lokal Rösmåla skola. Kostnaderna beräknas till kr enligt offert. Nämndens riktlinjer innebär bidrag med 30 % av redovisade kostnader dock högst kr. I detta fall blir bidraget kr. att bevilja Föreningen Rösmåla skola bidrag för renovering med 30 % av redovisade kostnader dock högst kr med medel från konto Samlingslokaler. Exp. Föreningen Rösmåla skola

10 9 Kof 93 Dnr 2011/ Ansökan om renoveringsbidrag från Ryds Folkets Hus Föreningen Ryds Folkets Hus ansöker om bidrag för renovering av köket i föreningens lokal Ryds Folkets Hus. Kostnaderna beräknas till kr. Nämndens riktlinjer innebär bidrag med 30 % av redovisade kostnader dock högst kr. I detta fall blir bidraget kr. Föreningen söker även stöd via Boverket. För att Boverket ska bevilja bidrag krävs att kommunen bidrar med 30 % av den totala kostnaden. Under de förutsättningarna blir kommunens andel kr. att, under förutsättning att Ryds Folkets Hus erhåller medel från Boverket, bevilja bidrag för renovering av kök med 30 % av redovisade kostnader dock högst kr samt att kommunens andel maximeras till kr om föreningen inte erhåller bidrag från Boverket, att medel till ändamålet bokförs på konto Samlingslokaler. Exp. Ryds Folkets Hus

11 10 Kof 94 Dnr 2011/ Ansökan om renoveringsbidrag från Yxnanäs Hembygdsförening (bilaga) Yxnanäs hembygdsförening ansöker om bidrag för utbyte av värmesystemet i föreningens lokal i Yxnanäs. Byggnadens värmepanna har slutat fungera och man vill då passa på att byta till annan uppvärmning. Se bilaga! Kostnaderna beräknas till kr. Nämndens riktlinjer innebär bidrag med 30 % av redovisade kostnader dock högst kr. I detta fall blir bidraget kr. Föreningen söker även stöd via Boverket. För att Boverket ska bevilja bidrag krävs att kommunen bidrar med 30 % av den totala kostnaden. Under de förutsättningarna blir kommunens andel kr. att, under förutsättning att Yxnanäs Hembygdsförening erhåller medel från Boverket, bevilja bidrag för byte av värmesystem med 30 % av redovisade kostnader dock högst kr samt att kommunens andel maximeras till kr om föreningen inte erhåller bidrag från Boverket, att medel till ändamålet bokförs på konto Samlingslokaler. Exp. Yxnanäs Hembygdsförening

12 11 Kof 95 Dnr 2011/ Ansökan om startbidrag från Urshults Spelförening Den i Urshult nybildade föreningen Urshults Spelförening ansöker om startbidrag med kr. Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok. Syftet är att främja användandet av olika former av spel. Föreningen hyr lokal på Stationsvägen 9 i Urshult för sin verksamhet och ansöker därför även om att få lokalen godkänd för lokalbidrag. Lokalens storlek är 170 kvm och hyreskostnaderna uppgår till kr per år. Tillkommer gör kostnader för elförbrukningen. Lokalbidrag uppgår enligt fastställda normer till 60 % av godkänd lokal. Godkänns denna lokal blir lokalbidraget kr per år för hyran plus bidrag för elförbrukningen. Föreningen är beredd att bedriva öppen fritidsgårdsverksamhet i sina lokaler två gånger per vecka. Detta kan regleras i särskild överenskommelse mellan föreningen och kultur- och fritidsförvaltningen. att återremittera ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen för ytterligare beredning. Exp. Urshults Spelförening

13 12 Kof 96 Delegationsärenden (bilaga) Avd chef fritid Lotteriregistrering har beviljats Södra Sandsjö kyrkliga syförening för perioden Lokalt aktivitetsbidrag för verksamhet våren 2011 har enligt gällande normer beviljats 18 föreningar med totalt kr. Bilaga. att lägga rapporten om fattade delegationsbeslut till handlingarna.

14 13 Kof 97 Dnr Skrivelser och rapporter 2011/ Kf 138 Avgifter vid Dackehallen. Rapport från SISU Idrottsutbildarna och Smålandsidrotten för år Regionalnytt Nyhetsbrev 2011#6 från Kulturkontakt Sverige Aktuellt från Smålandsidrotten 6/2011. Överenskommelse mellan Tingsryds kommun och Kulturverkstan om samverkan i arbetet kring ungdomar i riskzonen samt muntlig rapport från starten av detta arbete. Skrift från ungdomsstyrelsen om mötesplatser för unga hbt-personer. Skriftliga rutiner gällande förvaltningens bil Boken kommer. Muntlig rapport från samtal med Tingsryds Kägelklubb angående uppsägningen av avtal samt tillbyggnad av bowlinghall. att lägga skrivelser och rapporter till handlingarna.

15 14 Kof 98 Kurs- och konferensinbjudningar Regionförbundet Södra Småland inbjuder till presentation av utredningen Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet i Växjö Regionförbundet Södra Småland inbjuder till Ekonomiutbildning för enhetschefer, förvaltningschefer, förtroendevalda m fl i Växjö Sveriges kommuner och landsting m fl inbjuder till Villkor för konstnärligt skapande vad gör vi och varför? i Malmö Sveriges Föreningar inbjuder till Inspirationskonferens i Linköping Hur tar vi vara på ungdomars initiativ och mångfalden som en kraft i samhällsutvecklingen? Sveriges kommuner och landsting inbjuder till Utbildningsdag om kultur- och idrottspolitik i Stockholm Dessutom webbsändning via att till Inspirationskonferensen i Linköping anmäla ordföranden Håkan Ohlsson under förutsättning att fler deltar från kommunen i övrigt, att i övrigt lägga kurs- och konferensinbjudningarna till handlingarna.

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

26 Bidrag till samlingslokalsägande föreningar år 2011. 27 Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande

26 Bidrag till samlingslokalsägande föreningar år 2011. 27 Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande 20 Ekonomisk månadsrapport 21 Representanter i olika samarbetsorgan 22 Revisionsrapport: Granskning av policy och regelverk för betal- och kreditkort, bensinkort och mobiltelefoni 23 Revisionsrapport:

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-08-28, kl 13:00 15:45

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-08-28, kl 13:00 15:45 Bildningsutskottet 2012-08-28 1(23) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-08-28, kl 13:00 15:45 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken kl 14.00-16.30 Beslutande Bernt Jonsson (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Anders Johansson (c) Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

Gudrun Ahnström (V), Sofia Ohlin (V), Mariana Wester (C) 09.15-12.15 och Johan Halsema (KD)

Gudrun Ahnström (V), Sofia Ohlin (V), Mariana Wester (C) 09.15-12.15 och Johan Halsema (KD) Sida 1 (16) Plats och tid Stadshuset kl 08.15-12.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Ordförande Mario Melani (S), Marita Lantz (S), Ann-Carin Landström (V), Amanda

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2011-02-17

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2011-02-17 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, klockan 17.00 19.35 Beslutande Barbro Eng (M) Sune Öhman (M) ers f P Krusing (M) Kjell Bengtsson (M) Erik

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Plats och tid: Skellefteå Kraft Arena 09.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg (S), ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström (V), vice ordf.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50.

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50. Sammanträdesprotokoll 1(48) 2013-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) 44, 46-53, 60, 62,

Läs mer

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer